Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0146(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0018/2010

Ingivna texter :

A7-0018/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/03/2010 - 6.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0069

Antagna texter
PDF 197kWORD 38k
Torsdagen den 25 mars 2010 - Bryssel
Levande djur och färskt kött - villkor för import till unionen ***I
P7_TA(2010)0069A7-0018/2010
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 mars 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upphävande av rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött (KOM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande - första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0516),

–   med beaktande av artiklarna 251.2, 37 och 152.4 b i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0211/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artiklarna 294.3, 43.2 och 168.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 16 december 2009(1).

–   efter att ha hört Regionkommittén,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0018/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt höra Europaparlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 mars 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr.../2010/EU om upphävande av rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över tredjeländer och delar av tredjeländer, och om villkor angående djurhälsa, folkhälsa och veterinärintyg, för import till gemenskapen av vissa levande djur och färskt kött
P7_TC1-COD(2009)0146

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, beslut nr 477/2010/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy