Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2035(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0047/2010

Внесени текстове :

A7-0047/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/03/2010 - 6.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0070

Приети текстове
PDF 370kWORD 53k
Четвъртък, 25 март 2010 г. - Брюксел
Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Литва/Мебелно производство
P7_TA(2010)0070A7-0047/2010
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2010 г относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (COM(2010)0058 – C7-0041/2010 – 2010/2035(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0058 – C7–0041/2010),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2) (Регламент за ЕФПГ),

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети и становището на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0047/2010),

А.   като има предвид, че Европейският съюз е създал съответните законодателни и бюджетни инструменти за осигуряване на допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомага при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.   като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г. и като се спазва надлежно МИС от 17 май 2006 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

В.   като има предвид, че Литва поиска помощ във връзка със случаи на уволнения в 49 предприятия, всичките от които осъществяват дейност в сектора на производство на мебели(3);

Г.   като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  Отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия за ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ;

2.  Припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза процедура за приемане на решенията за мобилизиране на средства от ЕФПГ, като се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са засегнати от съкращения в резултат от глобализацията;

3.  Подчертава, че нарастващият брой заявления за средства от ЕФПГ изисква допълнителни подобрения в процедурата. По тази причина призовава Комисията да обмисли по какъв начин може да бъде съкратено времето между подаването на заявление от държавите-членки и изплащането на финансовите средства и да докладва на Парламента във възможно най-кратък срок;

4.  Подчертава, че Европейският съюз следва да използва всички средства, с които разполага, за да се справи с последиците от световната икономическа и финансова криза; подчертава значението, което би могъл да има ЕФПГ за повторното интегриране на съкратените работници на пазара на труда;

5.  Подчертава, че съгласно член 6 от Регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че ЕФПГ подкрепя повторното професионално интегриране на отделните съкратени работници; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не замества дейностите, които са отговорност на предприятията по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерките за преструктуриране на предприятия или сектори;

6.  Призовава Комисията да включи в предложенията за мобилизирането на ЕФПГ, както и в годишните си доклади, точна информация относно допълнителното финансиране, получено от Европейския социален фонд (ЕСФ) и други структурни фондове;

7.  Припомня на Комисията, в контекста на мобилизирането на ЕФПГ, да не прехвърля систематично бюджетни кредити за плащания от ЕСФ, тъй като ЕФПГ беше създаден като отделен специфичен инструмент със свои собствени цели и срокове;

8.  Подчертава, че функционирането и добавената стойност на ЕФПГ следва да се оценяват в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други инструменти, създадени от МИС от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г.;

9.  Отбелязва, че новите предложения на Комисията за решение относно мобилизирането на ЕФПГ се отнасят до едно заявление на държава-членка, което е в съответствие с исканията на Парламента;

10.  Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

11.  Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

12.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стp. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стp. 1.
(3) EGF/2009/016 LT/Производство на мебели.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 март 2010 г.

относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден с цел да предоставя допълнителна подкрепа на съкратените работници, които са засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомага при повторното им интегриране на пазара на труда.

(2)  Обхватът на ЕФПГ беше разширен, за да включи заявленията, подадени след 1 май 2009 г., така че да се окаже подкрепа на работниците, съкратени в резултат на световната финансова и икономическа криза.

(3)  Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. позволява мобилизиране на ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500 милиона евро.

(4)  Литва подаде заявление за мобилизиране на ЕФПГ във връзка със съкращения в сектора на производство на мебели на 23 септември 2009 г. и представи допълнителна информация на 16 октомври 2009 г. Заявлението е в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, и следователно Комисията предлага да се мобилизират средства в размер на 662 088 EUR.

(5)  Следователно ЕФПГ следва да бъде мобилизиран за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Литва.

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) се мобилизира за отпускане на сумата от 662 088 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел, 25 март 2010 г.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стp. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност