Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2035(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0047/2010

Pateikti tekstai :

A7-0047/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/03/2010 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0070

Priimti tekstai
PDF 212kWORD 48k
Ketvirtadienis, 2010 m. kovo 25 d. - Briuselis
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimas. Lietuva (baldų gamyba)
P7_TA(2010)0070A7-0047/2010
Rezoliucija
 Priedas

2010 m. kovo 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (COM(2010)0058 – C7-0041/2010 – 2010/2035(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0058 – C7-0041/2010),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) (2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinis susitarimas), ypač į jo 28 punktą,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2) (EGF reglamentas),

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7-0047/2010),

A.   kadangi Europos Sąjunga nustatė tinkamas teisėkūros ir biudžetines priemones, kurias taikant teikiama papildoma parama darbuotojams, nukentėjusiems nuo didelių struktūrinių pasaulio prekybos pokyčių padarinių, ir padedama jiems iš naujo integruotis į darbo rinką,

B.   kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtintu bendru Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimu ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo nuostatas, susijusias su sprendimų dėl EGF lėšų mobilizavimo priėmimu, Europos Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kaip galima greičiau bei veiksmingiau pasiekiama,

C.   kadangi Lietuva, siekdama išspręsti klausimą dėl atleidimų 49-iose įmonėse, kurių visos priklauso baldų gamybos sektoriui, kreipėsi su prašymu skirti pagalbą(3),

D.   kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus reikalavimų atitikimo kriterijus,

1.   ragina visas susijusias institucijas dėti būtinas pastangas, reikalingas EGF lėšoms greičiau mobilizuoti;

2.   primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandų ir greitą sprendimų dėl EGF lėšų mobilizavimo priėmimo procesą skiriant vienkartinę ribotos trukmės individualią paramą, skirtą padėti dėl globalizacijos atleistiems darbuotojams;

3.   pabrėžia, kad dėl didėjančio skaičiaus paraiškų EGF lėšoms gauti būtina toliau tobulinti procedūrą; todėl ragina Komisiją įvertinti, kaip galėtų būti sutrumpintas laikas nuo tada, kai valstybė narė pateikia paraišką, iki tada, kai išmokama finansinė parama, ir kuo greičiau apie tai informuoti Parlamentą;

4.   pabrėžia, kad Europos Sąjunga, siekdama pašalinti pasaulio ekonomikos ir finansų krizės padarinius, turėtų pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis; pabrėžia, kad EGF gali atlikti labai svarbų vaidmenį iš naujo į darbo rinką integruojant atleistus darbuotojus;

5.   pabrėžia, kad vadovaujantis EGF reglamento 6 straipsniu, turėtų būti užtikrinta EGF parama, reikalinga atskiriems darbo netekusiems darbuotojams iš naujo integruoti į darbo rinką; pakartoja, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos pagal nacionalinės teisės arba kolektyvinių susitarimų nuostatas atsakingos įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

6.   ragina Komisiją į pasiūlymus dėl EGF lėšų mobilizavimo ir į savo kasmetinius pranešimus įtraukti tikslią informaciją apie papildomą iš Europos socialinio fondo (ESF) ir struktūrinių fondų gautą finansavimą;

7.   primena Komisijai, kad norint mobilizuoti EGF lėšas, nereikia sistemingai pervedinėti mokėjimų asignavimų iš ESF, kadangi EGF buvo sukurtas kaip atskira speciali priemonė, pagal kurią keliami jai būdingi atskiri tikslai ir nustatomi specialūs terminai;

8.   pabrėžia, kad atliekant 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos vidurio laikotarpio persvarstymą, turėtų būti įvertinta EGF veikla ir jo pridėtinė vertė remiantis bendruoju programų ir įvairių kitų priemonių, sukurtų pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą, įvertinimu;

9.   pažymi, kad naujuose Komisijos pasiūlymuose dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo minima vienintelės valstybės narės paraiška, o tai atitinka Europos Parlamento prašymus;

10.   pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

11.   paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

12.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
(3) Byla EGF/2009/016 LT/Baldų gamyba.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. kovo 25 d.

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą.

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1), ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2), ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) sukurtas teikti papildomą paramą atleistiems darbuotojams, kurie patiria žalą dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką.

(2)  EGF apimtis buvo išplėsta nuo 2009 m. gegužės 1 d. pateiktų paraiškų atžvilgiu, įtraukiant paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės.

(3)   2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė mobilizuoti EGF lėšas, neviršijant nustatytos metinės viršutinės 500 mln. EUR ribos.

(4)   2009 m. rugsėjo 23 d. Lietuva pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo baldų gamybos sektoriuje ir ją papildė 2009 m. spalio 16 d. pateikdama papildomos informacijos. Paraiška atitinka finansinei paramai keliamus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje, todėl Komisija siūlo skirti 662 088 EUR sumą.

(5)  Todėl EGF lėšos turėtų būti mobilizuotos suteikti finansinę paramą pagal Lietuvos pateiktą paraišką,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) mobilizuojamas siekiant skirti 662 088 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2010 m. kovo 25 d.

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika