Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2035(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0047/2010

Ingivna texter :

A7-0047/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/03/2010 - 6.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0070

Antagna texter
PDF 211kWORD 43k
Torsdagen den 25 mars 2010 - Bryssel
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Litauen/möbeltillverkning
P7_TA(2010)0070A7-0047/2010
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 25 mars 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2010)0058 – C7-0041/2010 – 2010/2035(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0058 – C7-0041/2010),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 28,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(2),

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0047/2010), och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen har inrättat lämpliga lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om antagandet av beslut rörande fondens utnyttjande.

C.  Litauen har begärt stöd avseende fall av uppsägningar i 49 företag som alla är verksamma i möbeltillverkningssektorn(3).

D.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter snarast ska kunna tas i anspråk.

2.  Europaparlamentet erinrar om institutionernas åtagande att garantera ett smidigt och snabbt förfarande för antagandet av beslut om utnyttjande av fonden, i syfte att tillhandahålla ett tidsbegränsat och individuellt stöd av engångskaraktär för att hjälpa arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av globaliseringen.

3.  Europaparlamentet understryker att det ökade antalet ansökningar om bidrag från Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter gör det nödvändigt att införa ytterligare förbättringar när det gäller ansökningsförfarandet. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att utvärdera hur perioden mellan medlemsstaternas ansökningar och utbetalningen av ekonomiska bidrag kan minskas och att rapportera tillbaka till parlamentet så snart som möjligt.

4.  Europaparlamentet betonar att Europeiska unionen bör göra allt den kan för att hantera följderna av den globala ekonomiska och finansiella krisen. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan spela en viktig roll för att återintegrera övertaliga arbetstagare på arbetsmarknaden.

5.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter bör säkerställas att fonden stöder återinträdet på arbetsmarknaden av enskilda arbetstagare som blivit arbetslösa. Parlamentet erinrar om att stödet från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina förslag till utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, liksom i sina årsrapporter, inkludera exakt information om den kompletterande finansiering som erhållits från Europeiska socialfonden (ESF) och andra strukturfonder.

7.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att den i samband med utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inte systematiskt ska överföra betalningsbemyndiganden från ESF, eftersom Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades som ett enskilt och särskilt instrument med sina egna mål och tidsfrister.

8.  Europaparlamentet betonar att en utvärdering av hur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fungerar och vilket mervärde den skapar bör göras inom ramen för den allmänna bedömningen av programmen och andra instrument som skapats genom det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, i samband med halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2007–2013.

9.  Europaparlamentet noterar att den nya kommissionens förslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter avser en ansökan från en enda medlemsstat, vilket är i linje med parlamentets önskemål.

10.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att se till att beslutet offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, inklusive bilagan, till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) Ärende EGF/2009/016 LT/Tillverkning av möbler.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den 25 mars 2010

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(2), särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

och av följande skäl:

(1)  Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge ytterligare stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandelsmönstret, i synnerhet för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)  Tillämpningsområdet för fonden vidgades för ansökningar som lämnades från den 1 maj 2009 till att omfatta stöd för arbetstagare som sagts upp till följd av den globala, finansiella och ekonomiska krisen.

(3)  Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att utnyttja medel från fonden inom den årliga övre gränsen på 500 miljoner EUR.

(4)  Litauen lämnade in en ansökan om medel från fonden den 23 september 2009 på grund av uppsägningar inom möbeltillverkningssektorn, och ansökan kompletterades med ytterligare upplysningar som togs emot av kommissionen den 16 oktober 2009. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av ekonomiskt stöd enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006, varför kommissionen föreslår att ett belopp på 662 088 EUR ska utbetalas.

(5)  Fonden bör därför utnyttjas för att ge ekonomiskt stöd med anledning av Litauens ansökan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska tas i anspråk för att tillhandahålla beloppet 662 088 EUR i åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2010.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 25 mars 2010

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy