Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2031(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0048/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0048/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2010 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0071

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 362kWORD 54k
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010 - Βρυξέλλες
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμεόυ Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Λιθουανία/Βιομηχανία ειδών ένδυσης
P7_TA(2010)0071A7-0048/2010
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ« εφαρμογή του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2010)0056 – C7-0035/2010 – 2010/2031(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0056 – C7-0035/2010),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (εφεξής: «διοργανική συμφωνία»)(1), και ιδίως το άρθρο 28,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0048/2010),

A.   εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

B.   εκτιμώντας ότι η οικονομική υποστήριξη της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να διατίθεται το συντομότερο δυνατό και με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συνδιαλλαγής στις 17 Ιουλίου 2008 και συνεκτιμώντας δεόντως τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 όσον αφορά την έγκριση αποφάσεων για κινητοποίηση του Ταμείου,

Γ.   εκτιμώντας ότι η Λιθουανία έχει ζητήσει υποστήριξη σε περιπτώσεις που αφορούν απολύσεις σε 45 επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται όλες στον κλάδο της κατασκευής ειδών ένδυσης(3),

Δ.   εκτιμώντας ότι οι αιτήσεις πληρούν τα κριτήρια που ορίζει ο κανονισμός για το ΕΤΠ,

1.   ζητεί από τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για να επισπευσθεί η κινητοποίηση του ΕΤΠ·

2.   υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που έχουν απολυθεί ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης·

3.   υπογραμμίζει ότι ο αυξανόμενος αριθμός των αιτήσεων για συνεισφορά από το ΕΤΠ απαιτεί περαιτέρω βελτιώσεις της διαδικασίας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αξιολογήσει με ποιο τρόπο θα μπορούσε να ελαττωθεί το διάστημα μεταξύ της υποβολής αίτησης εκ μέρους των κρατών μελών και της καταβολής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό.

4.   τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης· τονίζει με έμφαση τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύονται·

5.   τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού για το ΕΤΠ, θα πρέπει να διασφαλιστεί η υποστήριξη εκ μέρους του ΕΤΠ της επανένταξης κάθε μεμονωμένου απολυθέντος εργαζόμενου στην απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η παροχή υποστήριξης από το ΕΤΠ δεν υποκαθιστά ούτε τις δράσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των επιχειρήσεων δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμφωνιών ούτε τα μέτρα αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων ή των κλάδων·

6.   καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις αποφάσεις για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, καθώς και στις ετήσιες εκθέσεις της, ακριβείς πληροφορίες σχετικά τη συμπληρωματική χρηματοδότηση που λαμβάνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από άλλα διαρθρωτικά ταμεία·

7. υπενθυμίζει στην Επιτροπή, στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ, να μην μεταφέρει συστηματικά πιστώσεις πληρωμών από το ΕΚΤ, δεδομένου ότι το ΕΚΤ δημιουργήθηκε ως χωριστός ειδικός μηχανισμός με τους δικούς του στόχους και τις δικές του προθεσμίες·
8. τονίζει ότι η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ θα πρέπει να αξιολογηθούν υπό το πρίσμα της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μηχανισμών που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007 - 2013·
9. σημειώνει ότι οι προτάσεις απόφασης της νέας Επιτροπής για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αναφέρονται στην αίτηση ενός και μοναδικού κράτους μέλους, πράγμα που είναι σύμφωνο με τα αιτήματα του Κοινοβουλίου·
10. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

12.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
(3) Υπόθεση EGF/2009/018 LT/Κατασκευή ειδών ένδυσης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Μαρτίου 2010

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ« εφαρμογή του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδίως το άρθρο 28,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

(2)  Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 για να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζόμενους που απολύθηκαν λόγω της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

(3)  Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ανώτατου ορίου των 500 εκατομμυρίων EUR.

(4)  Στις 23 Σεπτεμβρίου 2009, η Λιθουανία υπέβαλε αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ λόγω απολύσεων στον κλάδο της ένδυσης. Η αίτηση αυτή πληροί τις απαιτήσεις για τον καθορισμό του ύψους των χρηματοδοτικών συνεισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 και, επομένως, η Επιτροπή προτείνει να κινητοποιηθεί ποσό 523 481 EUR.

(5)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Λιθουανία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 523 481 EUR σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2010,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου