Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2203(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0031/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0031/2010

Συζήτηση :

PV 25/03/2010 - 3
CRE 25/03/2010 - 3

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2010 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0072

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 375kWORD 88k
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Έκθεση σχετικά με την ετήσια δήλωση του 2009 για την ευρωζώνη και τα δημόσια οικονομικά
P7_TA(2010)0072A7-0031/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την έκθεση που αφορά την ετήσια δήλωση του 2009 για την Ευρωζώνη και τα Δημόσια Οικονομικά (2009/2203(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια δήλωση για την Ευρωζώνη και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την ετήσια έκθεση για την Ευρωζώνη, αμφότερα με ημερομηνία 7 Οκτωβρίου 2009 (COM(2009)0527 και SEC(2009)1313),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 12ης Αυγούστου 2009 σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ το 2009 (SEC(2009)1120),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε βάση ανάκαμψης (COM(2009)0545),

–   έχοντας υπόψη την σύσταση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2009 για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επικαιροποίηση το 2009 των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Κοινότητας και με την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2009)0034),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την ΟΝΕ@10: τα πρώτα δέκα έτη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και οι μελλοντικές προκλήσεις(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2007-2008(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2007(4),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0031/2010),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη βιώνουν τη σοβαρότερη οικονομική και κοινωνική κρίση τους μετά την έναρξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σταθερό νόμισμα και υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές έχουν αποδείξει την αξία τους, μετριάζοντας τις επιπτώσεις της κρίσεως στην Ευρώπη,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η δημοσιονομική όσο και η νομισματική πολιτική και τα μέτρα σταθεροποίησης στον οικονομικό τομέα ήταν καθοριστικής σπουδαιότητας για τη σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχρονικός συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής και των μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης στην G-20, στην ΕΕ και στα κράτη μέλη έχει συμβάλει στην αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική πολιτική πολλών κρατών μελών υπήρξε φιλοκυκλική,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πραγματική οικονομική πολιτική της ΕΕ υπάρχει μόνον στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, και ότι ο συντονισμός της δημοσιονομικής πολιτικής, που αποτελεί κυρίως ευθύνη των κρατών μελών, είναι περιορισμένης κλίμακας,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, των ορυκτών και άλλων μη ανανεώσιμων πόρων υπόκεινται σε μεγάλες διακυμάνσεις, συντελούν σε παγκόσμιες ανισορροπίες και αποτέλεσαν το βασικό αίτιο των εμποδίων στην επίτευξη του στόχου της ΕΚΤ για ποσοστό πληθωρισμού κάτω από το 2% αλλά κοντά στο ποσοστό αυτό, το 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές αυτές αναμένεται ότι θα αυξηθούν μεσοπρόθεσμα πράγμα που απειλεί την μακροοικονομική σταθερότητα της ευρωζώνης,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημόσια ελλείμματα των κρατών μελών πρόκειται να αυξηθούν ταχέως φτάνοντας περίπου στο 7% του ΑΕγχΠ το 2010 λόγω του συνδυασμένου αντίκτυπου υψηλότερων δαπανών ως συνέπεια αυτόματων σταθεροποιητών και διακριτικών μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και χαμηλότερων φορολογικών εσόδων· λαμβάνοντας, υπόψη ότι το 2011 αναμένεται σχετική βελτίωση του επιπέδου των ελλειμμάτων· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη επανειλημμένα αποτύχει να ικανοποιήσουν τα κριτήρια του Συμφώνου Σταθερότητας ήδη αρκετό χρονικό διάστημα πριν από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία επιστροφή σε υγιή δημόσια οικονομικά είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα του κοινού μας νομίσματος,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της κρίσης ήταν ο βασικότερος λόγος για τη νέα επιδείνωση στον τομέα των δημόσιων οικονομικών, ενώ το δημοσιονομικό ισοζύγιο των περισσότερων κρατών μελών είχε βελτιωθεί πριν από την κρίση· λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά κράτη μέλη είχαν υψηλό δημόσιο χρέος ήδη πριν από την κρίση,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντικυκλικές δημόσιες δαπάνες ήταν απαραίτητες για να αποτραπεί μια ακόμη σοβαρότερη οικονομική ύφεση, και ότι εξακολουθούν να είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας· λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι τα υπέρμετρα διαρθρωτικά ελλείμματα του προϋπολογισμού και το υπέρμετρο δημόσιο χρέος αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη και περιορίζουν ιδιαίτερα τη δυνατότητα δαπανών σε τομείς όπως η παιδεία, η περίθαλψη, η καινοτομία και οι δημόσιες υπηρεσίες,

ΙΑ.   εκτιμώντας ότι η δημιουργία της ευρωζώνης, αν και ευπρόσδεκτη, σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα ευέλικτων εθνικών πολιτικών όσον αφορά τις ισοτιμίες,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και είναι σχεδόν αδύνατο να προβλεφθεί στον προγραμματισμό της πολιτικής μία κρίση τόσο εξαιρετικά μεγάλων διαστάσεων, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ήταν σχεδιασμένο να εφαρμόζεται σε καιρούς τόσο «καλούς» όσο και «κακούς» από οικονομικής συγκυρίας, αλλά πολλά κράτη μέλη αγνόησαν την υποχρέωση σύμφωνα με το εν λόγω Σύμφωνο να προετοιμαστούν για τους «κακούς» καιρούς,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση υποχρεώνει την ευρωζώνη να διαδραματίσει έναν αποτελεσματικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες του ευρώ έχουν ανεπαρκώς αξιοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, επειδή η ευρωζώνη δεν έχει ούτε καταλλήλως καθορισμένη διεθνή στρατηγική ούτε αποτελεσματική διεθνή εκπροσώπηση,

Νομισματική πολιτική

1.   εκφράζει την ανησυχία του λόγω της παρούσας και αναμενόμενης συρρίκνωσης της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις εξαιρετικές προσπάθειες στους τομείς της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής· υπογραμμίζει ότι παράλληλα με τα έκτακτα μέτρα ανάκαμψης, θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αντί να καθυστερούν, έτσι ώστε να καταστήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία και την αγορά εργασίας περισσότερο ισχυρή και ανθεκτική κατά των παγκόσμιων οικονομικών αναταραχών·

2.   επιδοκιμάζει την ενεργό και ευέλικτη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ από τον Οκτώβριο 2008 όσον αφορά την επέκταση παροχής ρευστότητας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

3.   εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η επιπλέον ρευστότητα που δόθηκε από την ΕΚΤ και άλλες κεντρικές τράπεζες δεν χρησιμοποιήθηκε από όλες τις τράπεζες για να ελαφρύνει η πιστωτική ασφυξία την οποία αντιμετωπίζει η βιομηχανία και, ειδικότερα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

4.   επιδοκιμάζει την εντατική συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου, της ΕΚΤ και της Ευρωομάδας·

5.   εκφράζει ανησυχίες για τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει για την ευρωζώνη η ταχεία υποτίμηση του δολαρίου των ΗΠΑ και του ρενμίνμπι-γιουάν, το οποίο έχει τεχνητά υποτιμηθεί από μία αθέμιτη παρέμβαση εκ μέρους της κινεζικής κυβέρνησης· εκφράζει την ανησυχία για την πιθανή ανάδειξη μίας νέας φούσκας των στοιχείων ενεργητικού στην Ασία· ζητεί την έναρξη ενισχυμένων διεθνών μακροοικονομικών διαλόγων με σκοπό να προσαρμοστούν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί μια πλέον ισορροπημένη παγκόσμια οικονομία·

6.   τονίζει ότι ο στόχος της σταθερότητας των τιμών μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν αντιμετωπιστούν με κατάλληλο τρόπο τα βαθύτερα αίτια του πληθωρισμού· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αύξηση του πληθωρισμού η οποία σημειώθηκε πριν από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης δεν προκλήθηκε από υπέρμετρη εσωτερική ζήτηση αλλά ήταν το αποτέλεσμα απότομης ανόδου των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων, των βασικών εμπορευμάτων, των στοιχείων ενεργητικού και των ακινήτων·

7.   υπογραμμίζει ότι η πειθαρχία που επιδεικνύεται στον τομέα της συγκράτησης των αμοιβών δρα επίσης ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη του εισοδήματος των νοικοκυριών και ως εκ τούτου στην ιδιωτική κατανάλωση· για το λόγο αυτό, προειδοποιεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αποκλειστική εστίαση στη συγκράτηση των αμοιβών ως μηχανισμό για να επιτευχθεί η σταθερότητα των τιμών και να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα· υπενθυμίζει ότι ο αυξημένος παγκόσμιος ανταγωνισμός έχει ήδη συντελέσει στην άσκηση καθοδικών πιέσεων στις αμοιβές ενώ παράλληλα οι υψηλότερες τιμές των βασικών προϊόντων και αυξημένες δαπάνες της ενέργειας έχουν περιορίσει την αγοραστική αξία των καταναλωτών της ΕΕ· τονίζει ότι οι πραγματικοί μισθοί πρέπει να αυξηθούν με τον ίδιο ρυθμό όπως οι αυξήσεις της παραγωγικότητας προκειμένου να διασφαλισθεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα της κατανομής των εισοδημάτων·

8.   επαναλαμβάνει το αίτημά του για καλύτερο συντονισμό μεταξύ του ΠΟΕ, του ΔΝΤ, του Συμβουλίου Οικονομικής Σταθερότητας και της Ομάδας της Παγκόσμιας Τράπεζας προκειμένου να καταπολεμείται η κερδοσκοπία και να αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις που θέτει η οικονομική κρίση·

9.   υπενθυμίζει ότι οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών αποτελούν εμπόδιο στην παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη και ότι ο συντονισμός των νομισματικών πολιτικών είναι ουσιώδης για να αποφευχθεί η παρουσίαση χρηματοπιστωτικών ανισορροπιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μακροοικονομική αστάθεια· ζητεί τη διοργάνωση μιας παγκόσμιας νομισματικής διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΔΝΤ ως βήματος συζήτησης για παγκόσμιες διαβουλεύσεις σχετικά με νομισματικά θέματα·

Η βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας στον τομέα της οικονομικής πολιτικής

10.   συμμερίζεται την ανησυχία της Επιτροπής σχετικά με τις σημαντικές ανισορροπίες σχετικά με την εξέλιξη του μοναδιαίου εργατικού κόστους, τα ποσοστά αύξησης της παραγωγικότητας, την ολοένα πιο άνιση κατανομή εισοδημάτων και πλούτου, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τις αποκλίσεις στα επίπεδα επιτοκίων στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη και εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών για την πρόληψη της ανάπτυξης αυτών των ανισορροπιών·

11.   όπως προτείνεται στο έγγραφο εργασίας που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2008 για την ΟΝΕ@10: επιτυχίες και προκλήσεις μετά από δέκα έτη λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (COM(2008)0238), καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει διαγνωστικούς μηχανισμούς και δείκτες με σκοπό να ελέγξει πιο αποτελεσματικά και να αξιολογήσει σχετικές οικονομικές εξελίξεις στα κράτη μέλη, που θα συμπεριλαμβάνουν πολυμερή έλεγχο του μοναδιαίου εργατικού κόστους, των πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών, των χρηματοπιστωτικών αγορών και των πολιτικών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα·

12.   λαμβάνει υπό σημείωση την ανησυχία που εκφράστηκε από την Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της σχετικά με την ευρωζώνη για το 2009, σε σχέση με τις ανισορροπίες που έχουν συσσωρευτεί μέσα στην ευρωζώνη και τις δύο βασικές πηγές ανισορροπιών που εντοπίζει η Επιτροπή, αφενός ότι το αναπτυξιακό μοντέλο το επικεντρωμένο στον ανταγωνιστικό εξαγωγικό τομέα είναι ευάλωτο αν δεν στηρίζεται από την εγχώρια ζήτηση και αντιστρόφως ότι σε ορισμένες χώρες με έλλειμμα οι ανισορροπίες αυτές εκδηλώνονταν με υπερβολικές πιέσεις της εγχώριας ζήτησης, εκτίναξη των τιμών των ακινήτων και υπέρμετρη διόγκωση του τομέα των οικοδομών· συνιστά κατά συνέπεια στην Επιτροπή να εξετάσει ενδεχόμενους τρόπους για αποτελεσματική βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων μηχανισμών με τους οποίους θα παρεμποδιστεί η νέα υπέρμετρη αύξηση αυτών των ανισορροπιών στο μέλλον και οι ασύμμετροι κλυδωνισμοί στους οποίους συμβάλλουν·

13.   υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή αναφέρει σαφώς στην ετήσια δήλωσή της για την ευρωζώνη 2009, ότι ο καθιερωμένος μηχανισμός συντονισμού των πολιτικών εντός της ευρωζώνης δεν λειτούργησε καλά σε αυτήν την κρίση· συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι απαιτείται επειγόντως εμβάθυνση και διεύρυνση της μακροοικονομικής εποπτείας ώστε να υπάρξει συντονισμένη απάντηση στην κρίση·

14.   επιδοκιμάζει τη χρήση πόρων της ΕΤΕπ καθώς και των κοινών αλλά διαφορετικού ύψους συνεισφορών των κρατών μελών σε αντικυκλικές δημόσιες δαπάνες κατά τη διάρκεια της κρίσης, που έχουν χρησιμοποιηθεί για να αντισταθμιστεί εν μέρει ο περιορισμένος όγκος του προϋπολογισμού της ΕΕ· προειδοποιεί ωστόσο για την υπερβολική προσφυγή στην ΕΤΕπ που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παράκαμψη της διαδικασίας προϋπολογισμού και θα στερούσε από το Κοινοβούλιο το δικαίωμα να πάρει θέση όσον αφορά τον προσανατολισμό των αναληφθεισών δαπανών· υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, ότι η ΕΤΕπ δεν πρέπει να καταστεί υποκατάστατο του προϋπολογισμού της ΕΕ·

15.   συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η εποπτεία και η ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών καθώς και ο περιορισμός των εσωτερικών και εξωτερικών ελλειμμάτων είναι απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχή ανάπτυξη της ΟΝΕ·

16.   τονίζει την ανάγκη εκτεταμένης εφαρμογής των κανόνων του ΣΣΑ ενώ σημειώνει ότι οι κανόνες που καθορίζονται στο ΣΣΑ αναφέρονται μόνο στο δημόσιο έλλειμμα και στο δημόσιο χρέος· επισημαίνει ότι αυτό το μέσο δημοσιονομικού συντονισμού αντιμετωπίζει εν μέρει μόνο τις μείζονες αιτίες οικονομικών ανισορροπιών μέσα στην ευρωζώνη· θεωρεί κατά συνέπεια ότι ο δημοσιονομικός συντονισμός πρέπει να προχωρήσει πέρα από την τρέχουσα εμβέλεια του ΣΣΑ·

17.   υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και ο ενισχυμένος χρηματοπιστωτικός συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει ήδη το ευρώ δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε περιχαράκωση της ευρωζώνης·

18.   επαναλαμβάνει την άποψή του ότι ο οικονομικός συντονισμός θα πρέπει να έχει τη μορφή ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την οικονομία και την απασχόληση βάσει της επικείμενης στρατηγικής της ΕΕ 2020, των ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών, της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη και των προγραμμάτων σύγκλισης και σταθερότητας·

Δημόσια οικονομικά

19.   εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του για το μη διατηρήσιμο ύψος του δημόσιου χρέους και την προβλεπόμενη ταχεία αύξησή του κατά το 2010 και 2011·

20.   τονίζει ότι έχει σημασία να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι νέες διατάξεις που προβλέπονται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να βελτιωθεί ο οικονομικός συντονισμός και η διακυβέρνηση στην ευρωζώνη· εν προκειμένω, προσδοκά την έγκριση συγκεκριμένων προτάσεων από την Επιτροπή και από τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας·

21.   χαιρετίζει την πρώτη ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για τη Διακυβέρνηση στον Τομέα της Στατιστικής και συμφωνεί, μεταξύ άλλων, με το συμπέρασμά του ότι η νομική υποστήριξη της επαγγελματικής ανεξαρτησίας των εθνικών στατιστικών αρχών θα πρέπει να επιδιωχθεί σε εκείνα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν έως τώρα πράξει· εν προκειμένω, προσδοκά αξιολόγηση εκ μέρους της Επιτροπής (Eurostat) σε σχέση με την ετήσια παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον Κώδικα Πρακτικής, όπως ορίζεται στη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα των εθνικών και κοινοτικών στατιστικών αρχών (COM(2005)0217 τελικό)·

22.   εκφράζει ανησυχίες για τη μειωμένη ικανότητα των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν μελλοντικές τάσεις οικονομικής ύφεσης και να συμβάλλουν στις επειγόντως απαιτούμενες επενδύσεις στις γνώσεις, στον εκσυγχρονισμό του βιομηχανικού τομέα και στην αειφόρο ανάπτυξη·

23.   συμφωνεί ότι, με την αύξηση της ευελιξίας του πλαισίου, το αναθεωρημένο ΣΣΑ του 2005 προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για το συντονισμό «στρατηγικών εξόδου» και παρέχει ικανό περιθώριο ελιγμών για περιόδους οικονομικής ύφεσης ώστε να καθίσταται δυνατή η παγίωση της οικονομικής ανάπτυξης· είναι της άποψης, ωστόσο, ότι μόλις ξεπερασθεί η τρέχουσα ύφεση απαιτείται, παράλληλα με την τήρηση του αναθεωρημένου ΣΣΑ, να ενισχυθεί ο προληπτικός βραχίονας του συμφώνου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη θα απέχουν πράγματι από φιλοκυκλικές πολιτικές κατά τη διάρκεια περιόδων οικονομικής μεγέθυνσης·

24.   τονίζει ότι κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης των κρατών μελών η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τα συμπεράσματα της ανακοίνωσής της για τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών για μια οικονομία σε φάση ανάκαμψης (COM(2009)0545

25.   υποστηρίζει τη χρήση της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος εκ μέρους της Επιτροπής με στόχο τη μείωση του δημοσίου ελλείμματος και υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης κατάρτισης φιλόδοξων, συγκεκριμένων και ποσοτικώς προσδιορίσιμων προγραμμάτων για την εξισορρόπηση των δημόσιων οικονομικών σε κράτη μέλη, αρχής γενομένης από τα έτη 2010 και 2011·

26.   ανησυχεί ιδιαίτερα για την εξέλιξη του ελλείμματος στην Ελλάδα· ζητεί να αντληθούν διδάγματα από αυτή την κατάσταση σε μελλοντικές διευρύνσεις της ευρωζώνης, ιδίως σε σχέση με την ποιότητα των στατιστικών δεδομένων·

27.   πιστεύει ότι τα κράτη που συναντούν προβλήματα στη στήριξη των δημόσιων οικονομικών τους θα πρέπει να φέρουν κατά κύριο λόγο την ευθύνη για την επίλυση των προβλημάτων τους ιδίως μέσω μιας πιο πρόσφορης φορολογικής πολιτικής· καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν το ρυθμό των μεταρρυθμίσεών τους μέσω αποφασιστικών δράσεων πολιτικής προκειμένου να καλυφθούν τα κενά βιωσιμότητας τα οποία προκαλούνται από τους υψηλούς ρυθμούς χρέωσης και τις δαπάνες που έχουν σχέση με τη γήρανση του πληθυσμού·

28.   τονίζει ότι ορισμένες ελλείψεις στη διάρθρωση της ΟΝΕ, και ως ένα βαθμό η οικονομική πολιτική ορισμένων μελών της ευρωζώνης καθώς και τρίτων εταίρων, δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των κρατών μελών να βάλουν τάξη στα οικονομικά τους· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι ο ισχύων μηχανισμός συντονισμού της πολιτικής εντός της ευρωζώνης χρειάζεται να διευρυνθεί για να αντιμετωπισθούν, ιδιαίτερα, οι σημερινές και μελλοντικές οικονομικές ανισορροπίες και διαφορές εντός της ευρωζώνης· σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζει τη λύπη του που δεν υπάρχουν υποχρεωτικές δεσμεύσεις μεταξύ των κυβερνήσεων για την επιβολή του συντονισμού στην ευρωζώνη·

29.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει σειρά μέτρων που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αποκαταστήσουν την ισορροπία στους δημόσιους λογαριασμούς τους και να χρηματοδοτήσουν δημόσιες επενδύσεις μέσω:

   α) ευρωομολόγων (eurobonds) ή παρόμοιων μέτρων προκειμένου να μειωθεί το κόστος των επιτοκίων για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίσεις των επιπέδων των επιτοκίων μεταξύ των κρατών μελών δεν έχουν μειωθεί στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την κρίση·
   β) της ενθάρρυνσης της φορολογικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου χρονοδιαγράμματος για την καθιέρωση κοινής εταιρικής φορολογικής βάσης·
   γ) της καθιέρωσης συστήματος υποβολής εκθέσεων ανά χώρα σχετικά με τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων και τους φόρους που καταβάλλονται για τα κέρδη αυτά·

30.   επαναλαμβάνει την άποψή του ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα πρέπει, όταν καταρτίζουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς τους, να λαμβάνουν υπόψη τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές και τις συστάσεις ανά χώρα καθώς και τη γενικότερη δημοσιονομική κατάσταση στην ευρωζώνη· τα διάφορα εθνικά δημοσιονομικά χρονοδιαγράμματα και οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιούνται στις υποκείμενες προβλέψεις θα πρέπει να εναρμονιστούν ούτως ώστε να αποφεύγονται αποκλίσεις λόγω της χρήσης διαφορετικών μακροοικονομικών προβλέψεων (για παράδειγμα, σχετικά με την παγκόσμια ανάπτυξη, την ανάπτυξη στην ΕΕ, την τιμή του βαρελιού πετρελαίου και τα επιτόκια) καθώς και άλλες παραμέτρους·

31.   καλεί την Επιτροπή, την Eurostat και τα κράτη μέλη να καταβάλλουν προσπάθειες για την εξεύρεση εργαλείων που θα βελτιώσουν τη συγκρισιμότητα των εθνικών προϋπολογισμών ως προς τις διάφορες κατηγορίες δαπανών·

32.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το ταχύτερο δυνατό συγκεκριμένη πρόταση για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει ο δημοσιονομικός τομέας να συμβάλει στο κόστος της κρίσης·

33.   καλεί την ΕΚΤ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ευρωζώνης να ενθαρρύνουν τη διαδικασία οικονομικής και νομισματικής ολοκλήρωσης εντός της ΕΕ και να υποστηρίξουν τη διεύρυνση της ευρωζώνης·

34.   καλεί την ΕΚΤ να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών εκτός της ευρωζώνης να υιοθετήσουν το ευρώ, ειδικά σε περιπτώσεις στις οποίες κράτη μέλη έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να εφαρμόζουν χρηστή και σταθερή φορολογική πειθαρχία·

Αντιμετώπιση της εξάρτησης από πόρους και δημιουργία περισσότερων νέων θέσεων εργασίας σε σύγχρονες, περιβαλλοντικά βιώσιμες βιομηχανίες

35.   υπενθυμίζει ότι η κρίση δεν αποτελεί δικαιολογία για να αναβληθεί η αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος· υπογραμμίζει ότι η καθυστέρηση της σχετικής δράσης μπορεί να στοιχίσει τόσο από οικονομική όσο και από περιβαλλοντική άποψη και ότι η αύξηση της απόδοσης της ενέργειας και των πόρων καθώς και η αναπροσαρμογή σε βιώσιμους ανανεώσιμους πόρους συνιστά τον καλύτερο τρόπο για να περιοριστεί η εξάρτηση από περιορισμένους πόρους με παράλληλη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε σύγχρονες, περιβαλλοντικά βιώσιμες βιομηχανίες·

36.   καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες που καταβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή, και ζητεί από την ΕΚΤ και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν το ζήτημα αυτό στην περιοδική οικονομική έκθεσή τους·

37.   καλεί την Ευρωομάδα να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει την ταχεία ένταξη στην ευρωζώνη εκείνων των κρατών μελών που επιδιώκουν να προσχωρήσουν και που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις·

Εξωτερική εκπροσώπηση της ευρωζώνης

38.   επαναλαμβάνει την άποψή του ότι, παρά την κρίση, έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος στις προσπάθειες για μια κοινή διεθνή εκπροσώπηση της ευρωζώνης·

39.   υποστηρίζει την άποψη ότι το πολιτικό πρόγραμμα εργασιών της ΟΝΕ θα χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από τις προκλήσεις που θέτουν οι αναδυόμενες οικονομίες ασιατικών χωρών· αποδοκιμάζει την έλλειψη προόδου στο ζήτημα της καλύτερης εξωτερικής εκπροσώπησης της ευρωζώνης παρά την αυξανόμενη παγκόσμια σπουδαιότητα του ευρώ ως αποθεματικού νομίσματος· τονίζει ότι η ευρωζώνη πρέπει να διαμορφώσει μια διεθνή στρατηγική που θα ανταποκρίνεται στο διεθνές καθεστώς του νομίσματός της·

40.   επισημαίνει επίσης ότι οι παγκόσμιες ανισορροπίες που συνδέονται με διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, συν τοις άλλοις, μεταξύ του δολαρίου, του ρενμίνμπι-γιουάν, και του ευρώ πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν για να αποφευχθούν μελλοντικές χρηματοπιστωτικές κρίσεις στο μέλλον· καλεί την Ευρωομάδα, το Συμβούλιο και την ΕΚΤ να ασκήσουν πλήρως τις αντίστοιχες εξουσίες τους και να εντείνουν τον συντονισμό της δράσης τους σε θέματα συναλλαγματικής πολιτικής·

41.   τονίζει με έμφαση τη σημασία των συμπερασμάτων της G-20 σχετικά με τις παγκόσμιες ανισορροπίες και για το τι θα πρέπει να πράξει κάθε οικονομική ζώνη προκειμένου να εξισορροπήσει την οικονομία της· τονίζει τη σημασία των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά την προπαρασκευή των επόμενων συνόδων κορυφής της G-20· είναι της άποψης ότι η σχετική προπαρασκευή θα πρέπει να είναι περισσότερο διαφανής εντός της ΕΕ και ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τηρείται ενήμερο·

o
o   o

42.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Ευρωομάδα, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0543.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0123.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0013.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0357.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου