Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0813(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0059/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0059/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2010 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0073

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 261kWORD 33k
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010 - Βρυξέλλες
Διορισμός του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
P7_TA(2010)0073A7-0059/2010

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (C7-0044/2010 – 2010/0813(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0044/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 109 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0059/2010),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιστολή της 24ης Φεβρουαρίου 2010, το Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον διορισμό του Vítor Constâncio ως Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για θητεία οκτώ ετών,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προέβη εν συνεχεία στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που θεσπίζονται στο άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανάγκης για πλήρη ανεξαρτησία της ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 130, και ότι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η επιτροπή έλαβε βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου καθώς και τις απαντήσεις του στο γραπτό ερωτηματολόγιο που του εστάλη,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή πραγματοποίησε εν συνεχεία δίωρη ακρόαση του υποψηφίου στις 23 Μαρτίου 2010, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και έπειτα απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής,

1.   εκδίδει ευνοϊκή γνωμοδότηση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό του Vítor Constâncio ως Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου