Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0808(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0042/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0042/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2010 - 6.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0080

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 258kWORD 31k
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2010 - Βρυξέλλες
Ορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Louis Galea
P7_TA(2010)0080A7-0042/2010

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Louis Galea ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0020/2010 – 2010/0808(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 286, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0020/2010),

–   έχοντας υπόψη ότι κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Μαρτίου 2010, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προταθέν από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0042/2010),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Louis Galea πληροί τους όρους που τίθενται από το άρθρο 286, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ,

1.   εκδίδει θετική γνώμη σχετικά με τον διορισμό του Louis Galea ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου