Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2020(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0049/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0049/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/03/2010 - 6.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0084

Hyväksytyt tekstit
PDF 156kWORD 76k
Torstai 25. maaliskuuta 2010 - Bryssel
Suositus neuvostolle Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 65. istunnosta
P7_TA(2010)0084A7-0049/2010

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle 25. maaliskuuta 2010 Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 65. istunnosta (2010/2020(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Alexander Graf Lambsdorffin ALDE-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen suositukseksi neuvostolle Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 65. istunnosta (B7-0243/2009),

–   ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2009 antamansa suosituksen neuvostolle Euroopan unionin painopisteistä YK:n yleiskokouksen 64. istuntoa varten(1),

–   ottaa huomioon neuvoston 9. kesäkuuta 2009 vahvistamat Euroopan unionin painopisteet YK:n yleiskokouksen 64. istuntoa varten (10809/09),

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 64. istunnon ja erityisesti yleiskokouksen päätöslauselmat aiheista ”Kohti maailmanlaajuisia kumppanuuksia”(2), ”Naiset ja kehitys”(3), ”Kansainvälinen strategia suuronnettomuuksien vähentämiseksi”(4), ”Sopusoinnussa luonnon kanssa”(5), ”Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanne”(6), ”Ihmisoikeussopimuksia käsittelevien elinten jäsenten tasapuolisen maantieteellisen jakautumisen edistäminen”(7), ”Kansainvälisen yhteistyön tehostaminen ihmisoikeuksien alalla”(8), ”Globalisaatio ja sen vaikutukset kaikkien ihmisoikeuksien tosiasialliseen toteutumiseen”(9), ”Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksia tukevan toiminnan vahvistaminen edistämällä kansainvälistä yhteistyötä korostamalla valikoimattomuutta, puolueettomuutta ja objektiivisuutta”(10), ”Demokraattisen ja kestävän kansainvälisen järjestyksen edistäminen”(11), ”Lasten oikeudet”(12), ”Tyttölapset”(13), ”Ihmisoikeusneuvoston raportti”(14), ”Maailman ilmastojärjestelmän suojeleminen nykyisiä ja tulevia sukupolvia varten”(15), ”Kattava ydinkoekieltosopimus”(16), ”Kohti ydinaseetonta maailmaa: ydinaseriisuntavelvoitteiden täytäntöönpanon nopeuttaminen”(17), ”Ydinaseriisunta”(18), ”Monenvälisyyden edistäminen aseriisunnassa ja aseiden leviämisen estämisessä”(19),

–   ottaa huomioon YK:n vuosituhannen kehitystavoitteet ja EU:n jäsenvaltioiden sitoumukset myöntää apua nälänhädän ja köyhyyden kitkemiseksi,

–   ottaa huomioon vuonna 2010 pidettävän ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin, vuosituhannen kehitystavoitteiden tarkistamisen sekä ihmisoikeusneuvoston ja rauhanrakennuskomission uudistamisen,

–   ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) ja siihen liitetyn Kioton pöytäkirjan,

–   ottaa huomioon 16. joulukuuta 2009 antamansa päätöslauselman Dohan kehitysohjelman näkymistä WTO:n seitsemännen ministerikokouksen jälkeen(20),

–   ottaa huomioon 25. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin strategiasta Kööpenhaminan ilmastonmuutoskokouksessa (COP15)(21),

–   ottaa huomioon 22. lokakuuta 2009 antamansa päätöslauselman demokratiakehityksestä EU:n ulkosuhteissa(22),

–   ottaa huomioon 8. lokakuuta 2009 antamansa päätöslauselman maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vaikutuksista kehitysmaihin ja kehitysyhteistyöhön(23),

–   ottaa huomioon 7. toukokuuta 2009 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta EU:n ulkosuhteissa sekä rauhanrakentamisessa ja valtiorakenteiden kehittämisessä(24),

–   ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2009 antamansa päätöslauselman ydinaseiden leviämisen estämisestä sekä ydinsulkusopimuksen tulevaisuudesta(25),

–   ottaa huomioon 22. huhtikuuta 2009 antamansa kannanoton naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen ”Say NO to Violence against Women” -kampanjaan(26),

–   ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman vuosituhattavoitteita koskevista sopimuksista(27),

–   ottaa huomioon 9. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman Yhdistyneiden Kansakuntien uudistuksesta(28),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan 3 kohdan ja 97 artiklan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A7-0049/2010),

A.   ottaa huomioon, että YK-järjestelmä, jonka legitiimiys perustuu sen globaaliin jäsenkuntaan, on edelleen keskeinen maailmanlaajuisen päätöksenteon muokkaamisen ja tehostamisen kannalta sekä maailmanlaajuisten haasteiden kohtaamisen kannalta siten, että noudatetaan kansainväliseen oikeuteen perustuvaa tehokasta monenvälisyyttä, YK:n peruskirjan periaatteita sekä yhteistä sitoumusta panna täytäntöön YK:n vuoden 2005 huippukokouksessa hyväksytyt tavoitteet,

B.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni on sitoutunut monenväliseen yhteistyöhön ja YK-järjestelmän vahvistamiseen; katsoo, että näin ollen Euroopan unionin tulisi olla YK:n uudistamispyrkimysten liikkeelle paneva voima sekä tukea jatkossakin sen tärkeää roolia kansainvälisessä järjestelmässä,

C.   katsoo, että YK:n turvallisuusneuvoston nykyinen rakenne ei heijasta 2000-luvun todellisuutta ja tarpeita; ottaa huomioon, että YK:n pääsihteerin mukaan turvallisuusneuvoston uudistamispyrkimyksiin kuuluu tämän välttämättömän elimen edustuksellisuuden ja tehokkuuden lisääminen,

D.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat YK-järjestelmän tärkeimpiä tukijoita ja että niiden tuki kattaa noin 40 prosenttia YK:n vahvistetusta budjetista, yli 40 prosenttia rauhanturvaamiskuluista sekä 12 prosenttia rauhanturvajoukoista, sekä yli puolet YK:n rahastojen ja ohjelmien ydinrahoituksesta,

E.   ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan unionia edustaa ulkosuhteissa ja kansainvälisillä foorumeilla yksi taho eli komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja (”varapuheenjohtaja / korkea edustaja”), jota avustaa EU:n uusi ulkosuhdehallinto; ottaa huomioon, että Lissabonin sopimus on myös tuonut muutoksia unionin ulkosuhteiden valtaoikeuksiin, kuten sen, että unionin ulkoisten toimien eri osa-alueiden, erityisesti kehitysyhteistyöpolitiikan, yhtenäisyys on lisääntynyt,

F.   katsoo, että Euroopan unionin on seurattava Euroopan yhteisöä tarkkailijana Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksessa ja muissa elimissä, osapuolena useissa YK:n yleissopimuksissa ja muutamissa erikoistapauksissa FAO:n kaltaisten järjestöjen jäsenenä,

G.   ottaa huomioon, että EU:n jäsenvaltiot olivat äskettäin eri mieltä osallistumisesta Durbanin rasismia koskevaan arviointikokoukseen; ottaa huomioon, että erimielisyyksiä syntyi EU:n harjoittamasta Kiinan ihmisoikeuskäytäntöjen valvonnasta YK:n ihmisoikeusneuvostossa sekä Goldstonen raporttia koskevasta äänestyksestä; katsoo, että nämä asiat heikentävät Euroopan unionin vaikutusvaltaa ja kykyä puolustaa arvojaan YK:ssa,

H.   katsoo, että alati kasvava ja valvomaton ydinaseiden leviäminen muodostaa yhä suuremman uhan vapaalle maailmalle; katsoo, että ydinsulkusopimuksen kaikkien kolmen pilarin vahvistaminen – aseiden leviämisen estäminen, aseistariisunta ja ydinenergian siviilikäyttöä koskeva yhteistyö – on olennaisen tärkeää tulevassa ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssissa,

I.   katsoo, että tukemalla vuonna 2000 annettua vuosituhatjulistusta Euroopan unioni sitoutui puolittamaan äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrän vuoteen 2015 mennessä siten, että se keskittää toimintansa kahdeksaan vuosituhannen kehitystavoitteeseen,

J.   ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvon näkökulman YK-järjestelmässä on saatava uutta pontta institutionaalisista uudistuksista, joilla pyritään kokonaisvaltaiseen ja yhdenmukaiseen toimintatapaan tasa-arvon valtavirtaistamisessa ja naisten voimaannuttamisessa,

K.   katsoo, että neuvotteluissa kattavasta ja oikeudellisesti sitovasta vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskevasta kansainvälisestä ilmastonmuutossopimuksesta olisi päästävä sopimukseen Mexico Cityssä joulukuussa 2010; katsoo, että ilmastonmuutos voi kärjistää luonnonvaroja koskevia mahdollisia konflikteja,

1.   suosittaa neuvostolle, että

o
o   o

   Euroopan unioni ja Yhdistyneet Kansakunnat
   (a) vahvistetaan keskeisten kumppanien kanssa käytävän tehostetun vuoropuhelun avulla tehokasta monenvälisyyttä entistä vahvemman YK:n rakentamiseksi; kehitetään YK:ssa EU:n yhteistä, yhdenmukaista ja johdonmukaista toimintatapaa, jota kolmannet osapuolet odottavat;
   (b) pyritään jatkossakin toimimaan YK:ssa eri jäsenryhmien välisenä rehtinä välittäjänä, jonka tavoitteena on edistää yhteisymmärrystä ja lisätä yhteenkuuluvuutta Yhdistyneiden Kansakuntien kaikissa kolmessa pilarissa (rauha ja turvallisuus, kehitys ja ihmisoikeudet); painotetaan aktiivisesti ja tuodaan järjestelmällisesti esiin tehokkaan monenvälisyyden merkitystä kahdenvälisissä vuoropuheluissa;
   (c) pyritään ratkaisuihin, joiden myötä unionin vahvistunut ulkoinen rooli ja suurempi vastuu saavat lisää näkyvyyttä YK:n jäsenvaltioiden keskuudessa, erityisesti kun on kyse riittävän puheajan jakamisesta ja aloiteoikeudesta YK:n yleiskokouksessa; hyödynnetään laaja-alaisesti kaikkia EU:n ulkoisten toimien välineitä, jotta EU voi toimia tehokkaasti ja johdonmukaisesti YK:ssa, ja varmistetaan, että EU:n valtuuskunnalla Yhdistyneissä Kansakunnissa New Yorkissa on riittävät resurssit, etenkin riittävästi henkilöstöä, jotta se kykenee selviytymään lisääntyneistä tehtävistään;
   (d) taataan EU:n kannan yhtenäisyys, jotta se saisi äänensä kuuluville, ja otetaan opiksi joulukuussa 2009 pidetystä Kööpenhaminan ilmastokokouksesta;
   (e) varmistetaan, että EU:n arvot ja edut ovat edustettuina tehokkaalla ja johdonmukaisella tavalla YK-järjestelmässä; pyritään tässä yhteydessä varmistamaan, että EU:n jäsenvaltioiden kesken sovitut edustajien nimitykset tärkeisiin YK:n virkoihin saavat unionin täyden tuen; tuodaan EU:ta esiin kokoavana voimana, joka kykenee erityisesti tärkeissä äänestyksissä saamaan aikaan tuloksia, jotta päästään yhtenäisiin kantoihin;
   (f) edistetään yhteistyötä ja vuoropuhelua Yhdysvaltain uuden hallinnon sekä Kiinan, Intian ja Brasilian kaltaisten nousevien maailmanlaajuisten ja alueellisten toimijoiden kanssa, jotta löydettäisiin yhteinen asialista ja yhteisiä ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin monenvälisissä puitteissa;
   (g) otetaan huomioon EU:n uusi potentiaali sisäiseen koordinointiin ja ulkoiseen edustamiseen sekä tehostetaan EU:n pitkän aikavälin suunnittelua erityisesti ennen tulevia tärkeimpiä YK:n hankkeita, joita ovat esimerkiksi vuosituhannen kehitystavoitteiden tarkistaminen ja ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssi vuonna 2010 sekä ihmisoikeusneuvoston ja rauhanrakennuskomission uudistaminen vuonna 2011;
   Maailmanlaajuinen hallintotapa ja YK:n uudistaminen
   (h) otetaan johtava asema maailmanlaajuisesta hallintotavasta parhaillaan käytävässä keskustelussa ja varmistetaan selkeiden yhteyksien luominen G20:n työskentelyn ja legitiimin maailmanlaajuisen toimijan YK:n välille;
   (i) ryhdytään konkreettisiin toimiin ja tehdään uusia aloitteita YK-järjestelmän uudistusprosessin tukemiseksi ja korostetaan, että turvallisuusneuvosto tarvitsee kattavia ja monipuolisia uudistuksia;
   (j) kehotetaan varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa edistämään EU:n jäsenvaltioiden keskuudessa entistä yhtenäisempää kantaa YK:n turvallisuusneuvoston uudistamiseen ja puolustamaan tätä kantaa YK:ssa; painotetaan, että EU:n paikka laajennetussa turvallisuusneuvostossa on Euroopan unionin pitkän aikavälin tavoite;
   (k) edistetään kansallisten ja monikansallisten parlamenttien vahvempaa osallistumista YK:n toimintaan tavoitteena YK:n sekä sen ohjelmien ja virastojen demokraattisen luonteen lujittaminen, ja tuetaan kansalaisyhteiskunnan ja parlamenttien pyrkimyksiä edistää tämän päämäärän saavuttamista;
   (l) tehostetaan ponnisteluja YK:n yleiskokouksen toiminnan tehostamiseksi yhteisin toimin tärkeimpien kumppanien kanssa muokkaamalla tilapäisten työryhmien ehdotukset ja YK:n virkamiesten, esimerkiksi YK:n 64. yleiskokouksen puheenjohtajan, suositukset konkreettisiksi toimenpiteiksi, joilla kehitetään yleiskokouksen asemaa, arvovaltaa, toimintakykyä ja tehokkuutta sekä lisätään yleiskokouksen työskentelyn avoimuutta;
   (m) edistetään uudenlaisen tasa-arvonäkökulman täytäntöönpanoa sekä asiaan liittyviä institutionaalisia uudistuksia, jotta luodaan mahdollisimman pian yhdenmukaisempi kokonaisuus, jolla voidaan edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä naisten suojelua ja voimaannuttamista myös konfliktitilanteissa ja kriisitilanteiden jälkihoidossa;
   Rauha ja turvallisuus
   (n) tuetaan täysimääräisesti YK:n pääsihteerin ponnisteluja, joilla pyritään määrittelemään paremmin suojeluvelvollisuuden periaatteen (R2P) käsite, jotta voidaan korostaa sen merkitystä ehkäistäessä konflikteja ja samalla kannustaa sen täytäntöönpanoon;
   (o) tuetaan EU:n jäsenvaltioiden pyrkimyksiä, joilla tähdätään siihen, että hyväksytään YK:n päätöslauselma mereen upotetuista kemiallisista aseista ja niiden vaarallisuudesta ympäristölle, terveydelle, turvallisuudelle ja taloudelle sekä tarpeesta vahvistaa kansainvälistä ja alueellista yhteistyötä tässä asiassa ja vaihtaa tietoa, kokemuksia ja teknologiaa vapaaehtoisuuteen perustuvalla tavalla;
   Kriisinhallinta, rauhanturvaaminen ja rauhanrakentaminen
   (p) osallistutaan YK:n rauhanturvavalmiuksien tehostamiseen, jotta vähennetään liiallisen kuormituksen vaaraa ja edistetään rauhanrakentamiskäsitteen sisällyttämistä rauhanpalauttamistoimintaan; otetaan johtava asema määritettäessä uusia näkymiä YK:n rauhanturvatoiminnalle painottamalla siviili- ja sotilasosapuolten välistä synergiaa ja kehittämällä eri alueellisten kumppaneiden välistä koordinointia erityisesti EU:n ja Afrikan unionin välillä;
   (q) kehitetään osana EU:n ja YK:n kumppanuutta yhteistä toimintavalmiutta YK:n valtuuttamia rauhanturvatehtäviä varten; kannustetaan asiasta vastaavia YK:n elimiä tehostamaan edelleen kansainvälisiä ja alueellisia rauhanpalauttamiskumppanuuksia, jotta varmistetaan etenkin rajallisten voimavarojen paras mahdollinen hyödyntäminen;
   (r) pyritään saamaan aikaan yhdenmukainen EU:n kanta ja toiminta uudistettaessa rauhanrakennuskomissiota vuonna 2011; tuetaan pyrkimyksiä laajentaa rauhanrakennuskomission tehtävää, joka on helpottaa rauhansopimusten tekemistä ja varmistaa niiden kestävyys, ja vahvistetaan sen asemaa turvallisuusneuvoston neuvoa-antavana elimenä;
   (s) edistetään jatkossakin EU:n ja YK:n välistä yhteistyötä kriisin jälkeisessä toipumisessa ja tähdätään kattaviin kokonaisvaltaisiin tarkastelutapoihin, joilla pyritään säilyttämään rauha, välttämään konflikteja ja käsittelemään erilaisia poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä näkökohtia, jotka vaikuttavat yhteiskunnallisten konfliktien kärjistymiseen;
   Ydinaseriisunta ja ydinsulku, perinteinen aseriisunta ja asevalvonta sekä terrorismin torjunta
   (t) toimitaan yhdenmukaisesti, johdonmukaisesti ja tehokkaasti EU:n jäsenvaltioiden kanssa pyrittäessä menestyksellisiin tuloksiin vuoden 2010 ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssissa; sitoudutaan täydellisen ydinaseriisunnan päämäärään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1887 mukaisesti siten, että hyväksytään ehtojen täyttyessä ydinaseettoman maailman tavoite sekä aseriisunta tarkassa ja tehokkaassa kansainvälisessä valvonnassa; syvennetään vuoropuhelua kaikkien ydinasevaltojen kanssa, jotta noudatettaisiin yhteistä asialistaa ja erityistä aikataulua, joilla tähdätään ydinkärkien varastojen asteittaiseen vähentämiseen ja viime kädessä hävittämiseen, ja kehitetään samalla varmennusmenetelmiä; edistetään täydellisen ydinkoekieltosopimuksen (CTBT) ratifiointia ja voimaantuloa;
   (u) tuetaan Yhdysvaltain hallintoa ja sen antamaa lupausta sitoutua maailmanlaajuiseen ydinaseriisuntaan, johon kannustaa presidentti Obaman visio ydinaseettomasta maailmasta, ja suhtaudutaan myönteisesti joidenkin EU:n jäsenvaltioiden pyrkimyksiin neuvotella Euroopan alueella olevien ydinaseiden poistamisesta täydessä yhteistyössä Venäjän kanssa suhteutetun vetäytymisen mahdollistamiseksi;
   (v) korostetaan tarvetta tehokkaaseen asevalvontaan, joka kattaa myös pienaseet ja köyhdytettyä uraania sisältävät ammukset, ja käytetään vaikutusvaltaa laajempien, käytännöllisempien ja tehokkaampien aseriisuntapyrkimysten ja -toimien edistämiseksi; korostetaan, että on tarpeen panna täytäntöön kemiallisten aseiden täyskieltosopimus (CWC), biologisia aseita ja toksiiniaseita koskeva yleissopimus (BTWC), rypäleammuksia koskeva yleissopimus (CCM) sekä miinakieltosopimus (APMC) painottaen samalla tarvetta kehittää edelleen kansainvälistä järjestelmää joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi;
   (w) tehostetaan yhteistyötä ja koordinointia tärkeimpien kumppanien kanssa terrorismin torjunnassa siten, että noudatetaan täysimääräisesti kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia, ja tuetaan YK:n monenvälisiä terrorismintorjuntapyrkimyksiä (mukaan luettuna pyrkimykset saattaa YK:n terroristiluettelojärjestelmä vastaamaan kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön normeja) sekä sen maailmanlaajuisen terrorismintorjuntastrategian täytäntöönpanoa; vauhditetaan pyrkimyksiä päästä yksimielisyyteen kattavan kansainvälistä terrorismia koskevan yleissopimuksen solmimisesta; toimitaan tiiviissä yhteistyössä tilanteissa, joissa panttivankien henki on vaarassa;
   Kehitysyhteistyö ja ilmastonmuutos
   (x) omaksutaan johtava asema YK:n kehitysavun tehostamisessa, koska nykyinen pirstoutuneisuus voi johtaa YK:n asteittaiseen syrjäytymiseen ensisijaisen toimijan asemasta kehitysavun alalla; vaaditaan yhdenmukaisempaa YK:n suunnittelua ja toimintakehystä, joiden avulla voidaan maksimoida YK:n kehitysavun vaikutukset;
   (y) vaaditaan, että kriisiä ei käytetä tekosyynä sille, että vältellään tai viivytetään vastaamista ilmastomuutoksen ja ympäristön pilaantumisen päivänpolttaviin haasteisiin, vaan että kriisiä pidetään tilaisuutena luoda perusta uudelle modernille vihreälle taloudelle; näin ollen YK:n ympäristöohjelman vihreää taloutta koskevalle aloitteelle olisi annettava täysi tuki ja siihen liittyvää keskustelua Global Green New Deal -ohjelmasta olisi edistettävä;
   (z) painotetaan kestävän talouskasvun ja kehityksen tarvetta;
   (aa) painotetaan jälleen periaatetta, jonka mukaan kehitysapupolitiikka olisi suunniteltava yhdessä vastaanottavien maiden kanssa;
   Vuosituhannen kehitystavoitteet
   (ab) valmistauduttaessa vuosituhannen kehitystavoitteiden tarkistuskonferenssiin vahvistetaan uudelleen sitoumus saavuttaa vuosituhannen kehitystavoitteet vuoteen 2015 mennessä; kehotetaan kaikkia kumppaneita toimimaan samoin ja kiinnitetään huomiota siihen, että lahjoittajat ovat jäämässä jälkeen vuoden 2005 lupauksistaan vuosittaisen kehitysavun määrästä ja että yleinen kehitys on ollut liian hidasta useimpien vuodelle 2015 asetettujen tavoitteiden osalta;
  (ac) otetaan vahva johtoasema vuosituhannen kehitystavoitteita käsittelevää korkean tason täysistuntoa varten edistämällä etenkin seuraavia tavoitteita:
   vahvistetaan, että vähintäänkin vuosituhannen kehitystavoitteet on saavutettava vuoteen 2015 mennessä, ja torjutaan kaikkia pyrkimyksiä laimentaa, heikentää tai lykätä annettuja lupauksia;
   sovitaan teollisuusmaiden ja kehitysmaiden pikaisista toimista, myös selkeistä ja konkreettisista suunnitelmista ja sitoumuksista, koska maailmassa ei ole pystytty täyttämään lupausta vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisesta ja yli miljardi ihmistä elää yhä äärimmäisessä köyhyydessä ja määrän odotetaan nousevan;
   annetaan selkeä viesti siitä, että ennen vuotta 2015 hyväksytään köyhyyden poistamiseksi entistäkin kunnianhimoisempi toimintasuunnitelma, jotta voidaan jatkaa toimia köyhyyden poistamiseksi täysin;
   vaaditaan parantamaan YK:n virastojen koordinointia ja YK:n toimintakehyksen johdonmukaisuutta pirstoutumisen välttämiseksi ja vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi;
   (ad) todetaan painokkaasti, että vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttaminen on moraalinen velvoite ja voi myös merkittävästi edistää kansainvälistä hyvinvointia, vakautta, turvallisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta;
   (ae) korostetaan, että kansainvälisen yhteisön on toteutettava lisätoimia maailmanlaajuisen talouskriisin ja ilmastonmuutoksen haittavaikutusten torjumiseksi kehitysmaissa; ehdotetaan innovatiivisia rahoitusjärjestelyjä, kuten taloudellisiin transaktioihin kohdistuvaa kansainvälistä veroa;
   (af) tehdään konkreettisia sitoumuksia koordinoinnin ja politiikan johdonmukaisuuden parantamiseksi ja vuosituhannen kehitystavoitteen nro 8 saavuttamiseksi sekä rahoituskuilun kaventamiseksi, jotta saavutetaan vuodeksi 2010 asetettu Gleneaglesin tavoite, jonka mukaan yhteenlaskettu julkinen kehitysapu on noin 154 miljardia Yhdysvaltain dollaria (vuoden 2008 hintoina);
   (ag) kehotetaan vahvistamaan vuosituhannen kehitystavoitteita käsittelevän korkean tason täysistunnon yhteydessä yhteinen sitoutuminen siihen, että julkiseen kehitysapuun käytetään vuoteen 2015 mennessä 0,7 prosenttia BKTL:stä kutakin jäsenvaltiota koskevan selkeän ja sitovan aikataulun mukaisesti;
   (ah) kielletään vuosituhannen kehitystavoitteiden varojen käyttö rahoituskriisin ja ilmastonmuutoksen seurausten hoitoon; otetaan sen sijaan käyttöön lisää määrärahoja ja käynnistetään tehokkaampia toimia tavoitteiden saavuttamiseksi aloilla, joilla edistyminen on ollut hyvin rajallista, kuten vuosituhannen kehitystavoitteet nro 5 (odottavien äitien terveys) ja nro 4 (lapsikuolleisuus); keskitetään huomio vuosituhannen kehitystavoitteiden uudelleenaktivointiin jaksoa 2010–2015 koskevan asialistan ja suunnitelman mukaisesti;
   Ilmastonmuutos
   (ai) edistetään keskustelua ennen Meksikossa joulukuussa 2010 järjestettävää ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolten konferenssia (COP16) ja ryhdytään rakentamaan yksimielisyyttä ilmastonmuutosta koskevan uuden sitovan kansainvälisen sopimuksen hyväksymiseksi vuoden 2012 jälkeiseksi ajaksi;
   (aj) vältetään sellaiset organisatoriset ja rakenteelliset virheet, joita tehtiin Kööpenhaminan COP15-konferenssissa, jossa ei saatu aikaan kansainvälistä sitovaa sopimusta, ja ehdotetaan erityisiä äänestyssääntöjä, jotka perustuvat huomattaviin enemmistöihin, jotta helpotetaan neuvottelujen etenemistä;
   Ihmisoikeudet
   Institutionaaliset kysymykset
   (ak) kehotetaan varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa puhumaan yhteisesti kaikkien EU:n jäsenvaltioiden puolesta käsiteltäessä ihmisoikeuskysymyksiä, ja kehotetaan kutakin jäsenvaltiota myös painottamaan näitä EU:n yhteisiä kantoja, jotta ne saavat enemmän painoarvoa, kun otetaan huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklan mukaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuus ja jakamattomuus on yksi unionin kansainvälisen tason toiminnan johtoajatuksista ja demokratian ja ihmisoikeuksien puolustaminen yksi sen ulkoisen toiminnan tavoitteista;
   (al) kehitetään EU:n jäsenvaltioiden ja YK:n jäsenistön kanssa käytävän varhaisen ja konkreettisen vuoropuhelun puitteissa tehokas ennakoiva neuvottelustrategia sekä yhteinen kanta, jotka koskevat ihmisoikeusneuvoston uudistamista vuonna 2011, kun otetaan huomioon, että työskentelymenetelmiä tarkistetaan Genevessä ja elimen asemasta keskustellaan New Yorkissa; vahvistetaan kaikille avoimen kolmannen komitean asemaa ihmisoikeusneuvostossa käsiteltävien ihmisoikeustapausten viestintäkanavana ottaen huomioon, että kolmas komitea voisi myös paikata ihmisoikeusneuvoston puutteita;
   (am) sovitaan ihmisoikeusneuvoston uudistamisen yhteydessä eri alueiden kumppanien kanssa jäsenyysperusteista ja ihmisoikeusneuvoston valinnoissa käytettävistä suuntaviivoista; tuetaan ihmisoikeusneuvoston ja erityistoimenpiteiden lujittamista avaamatta neuvoston toimintatapoja koskevaa pakettia ja säilyttämällä ihmisoikeusvaltuutetun toimiston riippumattomuus; tuetaan ihmisoikeusneuvoston mahdollisuutta käsitellä yksittäisiä ihmisoikeusrikkomuksia maakohtaisissa päätöslauselmissa;
   (an) tuetaan YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimistossa työskentelevää uutta apulaispääsihteeriä, jotta ihmisoikeuskysymykset saadaan sisällytettyä tärkeimpiin toimintaa ja johtamista koskeviin päätöksiin YK:n päämajassa New Yorkissa;
   Ihmisoikeuskysymykset
   (ao) puolustetaan voimakkaasti näkemystä, jonka mukaan YK:n yleiskokouksen olisi jatkossakin käsiteltävä maakohtaisia tilanteita päätöslauselmissaan siten, että pyritään välttämään toiminnasta pidättymistä koskevia esityksiä;
   (ap) otetaan johtoasema ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelussa, mukaan luettuna suojattomimpien ryhmien ja vähemmistöjen oikeudet, sananvapaus ja median vapaus, uskonnonvapaus, lasten oikeudet, ihmisoikeuksien puolustajien suojelu ja yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa;
   (aq) puolustetaan voimakkaasti sitä, että ihmisoikeudet asetetaan etusijalle pyrittäessä vastaamaan maailmanlaajuisen taantuman haasteisiin, koska sen negatiiviset vaikutukset kohdistuvat suhteettoman voimakkaasti jo ennestään syrjäytyneisiin väestöryhmiin monissa valtioissa, joissa ihmisoikeudet toteutuvat vain rajoitetusti tai eivät lainkaan;
   (ar) keskitetään ponnistelut kuolemanrangaistuksen vastaisen maailmanlaajuisen trendin vahvistamiseen pyrkimällä hyväksymään kuolemanrangaistusta koskeva päätöslauselma; tuetaan kaikkia pyrkimyksiä päästä eroon kidutuksesta ja edistetään erityisesti kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymistä;
   Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen ja naisten voimaannuttaminen
   (as) pyritään voimaannuttamaan yhä enemmän naisia, jotta he voivat täyttää heillä olevan tärkeän roolin kestävän rauhan, turvallisuuden ja sovinnon edistämisessä, sekä lisäämään heidän osallistumistaan sovitteluun ja konfliktien ratkaisuun, etenkin kun otetaan huomioon, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 antamisesta on pian kulunut 10 vuotta; kannustetaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä aktivoituneet tällä alalla, laatimaan kansallinen toimintasuunnitelma päätöslauselman panemiseksi täytäntöön;
   (at) osoitetaan vahva sitoutuminen YK:n turvallisuusneuvoston vuonna 2000 antamaan päätöslauselmaan 1325 osallistumalla päätöslauselman 10. vuosipäivän kunniaksi järjestettäviin tapahtumiin;
   (au) torjutaan päättäväisesti ja kaikin mahdollisin tavoin raiskauksia ja seksuaalista väkivaltaa sodankäyntimenetelmänä; ajetaan kantaa, jonka mukaan näitä rikoksia olisi käsiteltävä sotarikoksina ja rikoksina ihmisyyttä vastaan ja tällaisten rikosten uhreille olisi tarjottava erityisiä tukiohjelmia; tuetaan YK:n pääsihteerin vastikään nimittämää erityisedustajaa, jonka vastuualueena on naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan torjunta;
   Loppusuositukset
   (av) pyritään sisällyttämään YK:n yleiskokouksen 65. istunnon asialistalle erillinen kohta, joka koskee Yhdistyneiden Kansakuntien, alueellisten yhteistyöelinten, kansallisten parlamenttien ja Parlamenttienvälisen liiton välistä yhteistyötä, jolla edistetään keskustelua siitä, miten kansanedustuslaitosten jäsenet, kansalliset parlamentit ja alueelliset parlamentaariset yhteistyöelimet voivat toimia aktiivisemmin Yhdistyneissä Kansakunnissa noudattaen YK:n yleiskokouksen 63. istunnon päätöstä, joka sisältyy sen YK:n ja Parlamenttienvälisen liiton yhteistyöstä antamaan päätöslauselmaan (A/RES/63/24);

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle, neuvostolle ja tiedoksi komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0150.
(2) A/RES/64/223.
(3) A/RES/64/217.
(4) A/RES/64/200.
(5) A/RES/64/196.
(6) A/RES/64/176.
(7) A/RES/64/173.
(8) A/RES/64/171.
(9) A/RES/64/160.
(10) A/RES/64/158.
(11) A/RES/64/157.
(12) A/RES/64/146.
(13) A/RES/64/145.
(14) A/RES/64/143.
(15) A/RES/64/73.
(16) A/RES/64/69.
(17) A/RES/64/57.
(18) A/RES/64/53.
(19) A/RES/64/34.
(20) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0110.
(21) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0089.
(22) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0056.
(23) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2009)0029.
(24) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0372.
(25) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0333.
(26) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0259.
(27) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0152.
(28) EUVL C 124 E, 25.5.2006, s. 549.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö