Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2559(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0222/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/03/2010 - 6.17
CRE 25/03/2010 - 6.17
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0085

Hyväksytyt tekstit
PDF 132kWORD 54k
Torstai 25. maaliskuuta 2010 - Bryssel
Toinen romaniväestöä käsittelevä eurooppalainen huippukokous
P7_TA(2010)0085RC-B7-0222/2010

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. maaliskuuta 2010 toisesta romaniväestöä käsittelevästä eurooppalaisesta huippukokouksesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 151, 153 ja 157 artiklan, joiden mukaisesti jäsenvaltiot sitoutuvat varmistamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille kansalaisille ja parantamaan heidän elin- ja työolosuhteitaan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 3 artiklan, joiden mukaisesti EU:n on mahdollista ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin kansalaisiin kohdistuvan syrjinnän torjumiseksi ja ihmisoikeuksien noudattamisen edistämiseksi,

–   ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2005 romanien tilanteesta Euroopan unionissa(1), 1. kesäkuuta 2006 romaninaisten tilanteesta Euroopan unionissa(2), 15. marraskuuta 2007 Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY soveltamisesta(3), 31. tammikuuta 2008 romaneja koskevasta Euroopan unionin strategiasta(4), 10. heinäkuuta 2008 etnisyyteen perustuvasta romanien väestönlaskennasta Italiassa(5) ja 11. maaliskuuta 2009 romanien yhteiskunnallisesta tilanteesta ja heidän työmarkkinoille pääsemisensä parantamisesta(6) antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY(7), yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY(8), rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin 28. marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/JHA(9), jossa määrätään lähentämään lainsäädäntöä ja asetuksia, joita jäsenvaltioiden olisi noudatettava rasismiin ja muukalaisvihaan liittyvissä rikoksissa, sekä Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY(10), jolla varmistetaan, että kaikilla kansalaisilla on oikeus liikkua vapaasti koko EU:n alueella edellyttäen, että he työskentelevät tai etsivät töitä, opiskelevat tai ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia tai eläkkeellä,

–   ottaa huomioon perusoikeusviraston julkaiseman raportin rasismista ja muukalaisvihasta EU:n jäsenvaltioissa 2009(11) sekä Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Thomas Hammarbergin raportit,

–   ottaa huomioon joulukuussa 2007 ja kesäkuussa 2008 pidettyjen Eurooppa-neuvoston kokousten päätelmät ja joulukuussa 2008 pidetyn yleisten asioiden neuvoston päätelmät sekä työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja ympäristöasioiden neuvoston päätelmät romaniväestön osallistumista yhteiskuntaan koskevat päätelmät, jotka hyväksyttiin Luxemburgissa 8. kesäkuuta 2009,

–   ottaa huomioon, että vuonna 2005 nimettiin romanien integraation vuosikymmen -ohjelma ja että romanien koulutusrahaston perustajina oli joukko EU:n jäsenvaltioita, ehdokasvaltioita ja muita valtioita, joiden lisäksi unionin toimielimet ovat näkyvästi edustettuina,

–   ottaa huomioon Brysselissä 16. syyskuuta 2008 järjestetyn ensimmäisen romaniväestöä käsitelleen eurooppalaisen huippukokouksen ja tulevan toisen romaniväestöä käsittelevän eurooppalaisen huippukokouksen, joka järjestetään 8. huhtikuuta 2010 Córdobassa (Espanja) ja joka on tärkeimpiä tapahtumia, joita puheenjohtajavaltio Espanja järjestää puheenjohtajakaudellaan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan tulevan mietinnön romaniväestön osallistamista koskevasta EU:n strategiasta, jonka on tarkoitus olla valmis vuoden 2010 loppupuolella,

–   ottaa huomioon romanien osallistamista koskevat kymmenen yhteistä perusperiaatetta,

–   ottaa huomioon toista romaniväestöä käsittelevää eurooppalaista huippukokousta koskevat kysymykset, jotka esitettiin neuvostolle ja komissiolle 12. helmikuuta 2010 (O-0017/2010 – B7-0013/2010, O-0018/2010 – B7-0014/2010) ja 24. helmikuuta 2010 (O-0028/2010 – B7-0202/2010, O-0029 – B7-0203/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että 10–12 miljoonaa Euroopan romania kokee vakavaa järjestelmällistä syrjintää ja kärsii usein suuresta köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä; ottaa huomioon, että Euroopan romanien enemmistöstä on vuosien 2004 ja 2007 laajentumisten myötä tullut Euroopan unionin kansalaisia, joten heillä ja heidän perheenjäsenillään on oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella,

B.   ottaa huomioon, että pitkään monissa Euroopan maissa asuneiden romanien tilanne poikkeaa Euroopan kansallisten vähemmistöjen tilanteesta, mikä oikeuttaa yhteisön tason erityistoimien toteuttamisen,

C.   ottaa huomioon, että erityisen haavoittuvassa asemassa ovat monet romanit ja romaniyhteisöt, jotka ovat päättäneet asettautua jäsenvaltioon, jonka kansalaisia he eivät ole,

D.   ottaa huomioon, että EU:lla on käytössään erilaisia romanien syrjäytymistä torjuvia välineitä, kuten rakennerahastoihin vuoden 2010 kuluessa voimaan tuleva mahdollisuus kohdistaa jopa 2 prosenttia asumiskustannuksiin tarkoitetuista Euroopan aluekehitysrahaston kokonaisvaroista syrjäytyneiden yhteisöjen hyväksi, tai nykyiset Euroopan sosiaalirahaston tarjoamat mahdollisuudet,

E.   ottaa huomioon, että jäsenvaltiot eivät ole riittävällä tavalla saattaneet neuvoston direktiiviä 2000/43/EY osaksi kansallista lainsäädäntöään tai panneet sitä täysimääräisesti täytäntöön,

F.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni on sitoutunut useaan otteeseen edistämään aktiivisesti yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja sosiaalisen osallisuuden periaatteita romaniväestön suhteen kaikkialla Euroopassa,

G.   ottaa huomioon, että eräiden unionin jäsenvaltioiden joukkoviestimissä ja poliittisessa keskustelussa oli viime vuonna havaittavissa romanivastaisuuden merkittävä lisääntyminen, ja kyseisissä maissa ilmeni yhä enemmän romaneihin kohdistuneita rasistisia väkivallantekoja,

H.   toteaa, että edistyminen romanien syrjinnän torjunnassa ja heidän koulutukseen, työhön, terveyteen ja asumiseen liittyvien oikeuksiensa takaamisessa niin jäsenvaltioissa kuin ehdokasvaltioissakin on ollut epätasaista ja hidasta,

I.   ottaa huomioon, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä niihin, jotka joutuvat kohtaamaan moninkertaista syrjintää,

J.   ottaa huomioon, että romanien edustusta valtion hallintorakenteissa ja jäsenvaltioiden julkishallinnossa olisi lisättävä,

1.   tuomitsee useissa EU:n jäsenvaltioissa viime aikoina lisääntyneen romanivastaisuuden, mikä ilmenee säännöllisenä vihanlietsontana ja romaneihin kohdistuvina hyökkäyksinä;

2.   katsoo, että kaikkialle Eurooppaan levittäytyneeseen romaniyhteisöön kohdistuvan syrjinnän torjuminen vaatii kattavia Euroopan laajuisia toimia;

3.   ilmaisee huolestuneisuutensa romanien kärsimästä syrjinnästä koulutuksessa (etenkin erottelu), asumisessa (etenkin häädöt ja ala-arvoiset elinolosuhteet usein getoissa), työllistämisessä (erityisen alhainen työllisyysaste) ja yhdenvertaisissa mahdollisuuksissa päästä käyttämään terveydenhuoltojärjestelmää ja muita julkisia palveluja sekä heidän hämmästyttävän alhaisesta poliittisesta osallistumistasostaan; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että tasavertaisia mahdollisuuksia koskevia säännöksiä noudatetaan tarkasti toimintaohjelmien täytäntöönpanon aikana, jotta hankkeilla ei pahenneta suoraan tai epäsuorasti romanien erottelua ja syrjäytymistä; korostaa, että parlamentti antoi syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi toteutettavien asuntokantaa koskevien toimien tukikelpoisuudesta 10. helmikuuta 2010 mietinnön, jossa esitetään asuntokantaa koskevia toimia haavoittuvimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyväksi Euroopan aluekehitysrahaston puitteissa ja jossa kehotetaan panemaan muutettu asetus nopeasti täytäntöön, jotta jäsenvaltiot voisivat käyttää tätä tilaisuutta aktiivisesti hyväkseen; katsoo tässä yhteydessä, että asuminen on ennakkoehtona toimivalle sosiaaliselle osallistamiselle; kehottaa komissiota varmistamaan, että äskettäin hyväksytty mikrorahoitusjärjestely on romanien käytettävissä heidän työmarkkinoille pääsynsä tukemiseksi;

4.   myöntää, että romanien täyden kansalaisuuden ja sosioekonomisen osallistumisen esteinä ovat olleet pitkään jatkunut syrjintä ja sosiaalinen leimautuminen; katsoo, että romanien osallistamista koskevaa valtavirtaistamisstrategiaa on täydennettävä kannustavin toimenpitein, joilla päästään eroon menneestä ja nykyisestä syrjinnästä; kehottaa komissiota kiinnittämään huomiota tähän seikkaan romanien osallistamista koskevissa menettelyissään;

5.   katsoo, että unioni ja jäsenvaltiot ovat yhdessä velvollisia edistämään romanien osallisuutta ja puolustamaan heille EU-kansalaisina kuuluvia perusoikeuksia sekä lisäämään pikaisesti ponnistelujaan näkyvien tulosten saamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita ja unionin toimielimiä edistämään toimia, joita tarvitaan asianmukaisen sosiaalisen ja poliittisen kehyksen luomiseksi romanien sosiaalisen osallisuuden varmistamiseksi sekä heidän kotimaissaan että asuinjäsenvaltioissaan, esimerkiksi tukemaan valtaväestölle suunnattuja, suvaitsevuutta lisääviä valistuskampanjoita, jotka koskevat romanikulttuuria ja romanien integroitumista;

6.   pitää myönteisinä romanien osallistamista koskevia työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston päätelmiä, jotka hyväksyttiin Luxemburgissa 8. kesäkuuta 2009 ja joihin sisällytettiin romanien osallistamista koskevat yhteiset perusperiaatteet ja joissa pyydettiin komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan ne huomioon suunnitellessaan ja pannessaan täytäntöön politiikkoja, joilla puolustetaan perusoikeuksia, edistetään sukupuolten tasa-arvoa, torjutaan syrjintää, köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä sekä varmistetaan mahdollisuus koulutukseen, asumiseen, terveydenhoitoon, työhön, sosiaalipalveluihin, oikeuspalveluihin, urheiluun ja kulttuuriin, ja myös EU:n suhteissa kolmansiin maihin; suhtautuu myönteisesti komissiolle esitettyyn pyyntöön ryhtyä konkreettisiin toimiin romaniväestön osallistamiseen liittyvien yhteisön välineiden ja politiikkojen tehostamiseksi;

7.   ilmaisee syvän huolestuneisuutensa siitä, että asian kiireellisyys huomioon ottaen Euroopan komissio ei ole tarpeeksi vastannut 31. tammikuuta 2008 esitettyyn parlamentin pyyntöön valmistella yhdessä jäsenvaltioiden kanssa romaneja koskevaa eurooppalaista strategiaa, jolla pyritään entistä paremmin koordinoimaan ja edistämään ponnisteluja parantaa romaniväestön tilannetta;

8.   kehottaa näin ollen jälleen kerran komissiota kehittämään kattavan romanien osallisuutta koskevan eurooppalaisen strategian välineeksi romanien sosiaalisen syrjäytymisen ja syrjinnän torjumiseksi Euroopassa;

9.   odottaa, että komissio esittää seuraavan romanien osallisuutta käsittelevän eurooppalaisen huippukokouksen jälkeen tiedonannon, jossa tarkastellaan nykyisiä toimintalinjoja ja välineitä romanien sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi sekä tähänastisen riittämättömän edistymisen taustalla olevia tekijöitä; kehottaa, että tiedonantoon sisällytetään selvät tavoitteet ja mekanismit romaneja koskevan politiikan valmistelemiseksi tulevaisuudessa;

10.   kehottaa uusia Euroopan komission jäseniä asettamaan etusijalle heidän vastuualueeseensa kuuluvat romaneja koskevat kysymykset ja samalla ensisijaisesti laatimaan tehokkaan komission jäsenten ja pääosastojen välisen koordinointijärjestelmän, jolla ratkaistaan romaneja koskevia kysymyksiä EU:n tasolla; kehottaa komissiota nimeämään yhden jäsenistään vastaamaan romanipolitiikan koordinoinnista;

11.   rohkaisee EU:n toimielimiä ottamaan romaniyhteisöt – ruohonjuuritasolta kansainvälisiin kansalaisjärjestöihin – mukaan prosessiin, jonka puitteissa kehitetään romaneja koskevaa kattavaa EU:n politiikkaa, ja osallistumaan kaikkiin suunnittelua, täytäntöönpanoa ja valvontaa koskeviin tehtäviin ja myös käyttämään hyväksi romanivuosikymmenestä 2005–2015 saatuja kokemuksia, Etyjin toimintaohjelmaa ja Euroopan neuvoston, Yhdistyneiden kansakuntien ja parlamentin itsensä suosituksia; kehottaa romaniyhteisöjä kokoamaan voimansa ja liittymään osallistamispolitiikkojen täytäntöönpanoon, sillä ne voivat olla menestyksekkäitä vain, jos kaikki osapuolet osallistuvat niihin laaja-alaisesti;

12.   pyytää komissiota noudattamaan horisontaalista lähestymistapaa romaneja koskevissa asioissa ja laatimaan lisäksi ehdotuksia, joilla lisätään Euroopan tasolla romanien osallistamista edistävää poliittista johdonmukaisuutta, kannustamaan jäsenvaltioita pyrkimään ponnekkaammin näkyviin tuloksiin, rohkaisemaan tekemään kriittisiä analyyseja, helpottamaan jäsenvaltioiden välisten parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja valjastamaan käyttöön kaikki romaneja koskevista kokeiluhankkeista saadut opetukset, jotka olisi otettava osaksi valtavirtaistamispolitiikkoja;

13.   rohkaisee huippukokousta järjestämään ja EU:ta määrittelemään selvät poliittiset seurantatoimet huippukokouksen päätelmille, jotta vältetään toistamasta aikaisempia tilanteita, joissa ei hyväksytty poliittisia päätelmiä eikä tehty käytännön ehdotuksia; katsoo, että huippukokouksen ei tulisi olla luonteeltaan julistava, vaan sen olisi keskityttävä strategisiin poliittisiin sitoumuksiin, joissa osoitetaan poliittista tahtoa kuroa umpeen romaniväestön ja valtaväestön välistä kuilua;

14.   kehottaa komissiota ja neuvostoa hyödyntämään olemassa olevia aloitteita, kuten romanien koulutusrahastoa, jotta niiden tätä alaa koskevat toimet tehostuisivat;

15.   katsoo, että on olennaista perustaa laaja kehittämisohjelma, joka koskee samanaikaisesti kaikkia asiaan liittyviä politiikan aloja ja mahdollistaa välittömät toimet gettoalueilla, jotka kamppailevat vakavien rakenteellisten haittojen parissa;

16.   korostaa, että pelkät syrjinnän vastaiset toimet eivät riitä helpottamaan romanien sosiaalista osallisuutta, vaan tarvitaan vakaaseen oikeusperustaan pohjautuvia yhteisön yhteisiä toimia, jotta voidaan koordinoida institutionaalisten ja yhteiskunnallisten sidosryhmien toimenpiteitä ja pakottaa asianomaisia osapuolia huolehtimaan omista sitoumuksistaan; siksi ymmärtää myös, että tarvitaan selkeää lainsäädännöllistä sitoutumista ja uskottavia määrärahoja talousarviosta;

17.   suosittelee, että neuvosto hyväksyy yhteisen kannan rakenteellisesta ja liittymistä edeltävästä rahoituspolitiikasta, joka ilmentää Euroopan poliittista sitoutumista näiden rahastojen antamien mahdollisuuksien täysimääräiseksi hyödyntämiseksi romanien osallisuuden edistämisessä ja sen varmistamiseksi, että romanien osallistamista koskevat yhteiset perusperiaatteet otetaan huomioon uudistettaessa toimintaohjelmia myös seuraavaa suunnittelujaksoa ajatellen; kehottaa komissiota analysoimaan ja arvioimaan haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille tarkoitettujen liittymisen valmistelua koskevien rahastojen ja rakennerahastojen investointien sosiaalista vaikutusta tähän mennessä, tekemään päätelmiä ja laatimaan uusia strategioita ja sääntöjä, mikäli se tällä alalla katsotaan tarpeelliseksi;

18.   korostaa, että ehdokasvaltiot on otettava mukaan Euroopan laajuisiin toimiin romanien integroimiseksi yhteiskuntaan mahdollisimman nopeasti, koska liittymisneuvotteluiden myötä tarjoutuu verraton mahdollisuus käynnistää olennainen muutos romaniväestöä koskevissa hallitusten asenteissa;

19.   vaatii, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki toimenpiteet, joilla on suora tai epäsuora vaikutus romanialkuperää oleviin EU:n kansalaisiin, ovat Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja suoran ja epäsuoran syrjinnän nimenomaisesti kieltävässä, rotujen yhdenvertaisuutta koskevassa direktiivissä säädettyjen periaatteiden mukaisia; ilmaisee huolensa romaniväestön pakkosiirroista Länsi-Balkanin maihin, missä he voivat joutua kodittomiksi tai kokea syrjintää koulutuksessa, sosiaaliturva-alalla ja työelämässä, ja kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita varmistamaan, että perusoikeuksia kunnioitetaan myös antamalla asiaankuuluvaa apua ja valvontaa;

20.   kiinnittää huomiota siihen, että monet puutteellisissa oloissa elävät romanit, jotka käyttävät vapauttaan liikkua unionin alueella, ovat muuttaneet EU:n sisällä; korostaa, että kaikkien näitä ryhmiä koskevien toimenpiteiden on oltava eurooppalaisten standardien ja lainsääsäädännön mukaisia, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan, tarvitaanko koordinoitua eurooppalaista toimintatapaa;

21.   korostaa, että on tärkeää ottaa paikallisviranomaiset mukaan varmistamaan romanien sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi ja syrjinnän torjumiseksi toteutettavien toimien tehokkuus; kehottaa Euroopan komissiota laatimaan jäsenvaltioita varten suosituksia, joiden tarkoituksena on rohkaista paikallisia viranomaisia käyttämään tehokkaammin hyväkseen rakennerahastojen antamia mahdollisuuksia edistää romanien osallistamista valvomalla esimerkiksi hankkeen täytäntöönpanoa puolueettomasti;

22.   korostaa yhteisön tasoisten romanijärjestöjen ratkaisevaa merkitystä sosiaalista osallisuutta koskevien politiikkojen onnistumisessa, ja korostaa tarvetta ottaa romanien edustajat mukaan toimijoiksi kaikkiin aloitteisiin, joilla pyritään edistämään heidän oikeuksiaan ja heidän yhteisöjensä osallistamista; katsoo, että tarvitaan pitkän aikavälin strategioita, joilla lisätään romanien ammatillisia ja hallinnollisia valmiuksia ja joilla kehitetään romanien omia voimavaroja; korostaa, että romanien poliittinen riippumattomuus ja heidän toimintamahdollisuutensa taloudellisten, koulutuksellisten ja inhimillisten resurssien järjestämisen suhteen ovat erittäin tärkeitä romanien sosiaalisen osallisuuden nopeuttamiseksi;

23.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle ja Etyjille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0151.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0244.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0534.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0035.
(5) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0361.
(6) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0117.
(7) EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.
(8) EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.
(9) EYVL L 328, 6.12.2008, s. 55.
(10) EYVL L 158, 30.4.2004, s. 77.
(11) Report on Racism and Xenophobia in the Member States of the EU in 2009; European Union Minorities and Discrimination Survey, Data in Focus Report: The Roma in 2009; The Situation of Roma EU Citizens Moving to and Settling in Other EU Member States; and Housing Conditions of Roma and Travellers in the European Union: Comparative Report.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö