Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2559(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0222/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/03/2010 - 6.17
CRE 25/03/2010 - 6.17
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0085

Antagna texter
PDF 133kWORD 51k
Torsdagen den 25 mars 2010 - Bryssel
Det andra europeiska toppmötet om romer
P7_TA(2010)0085RC-B7-0222/2010

Europaparlamentets resolution av den 25 mars 2010 om det andra europeiska toppmötet om romer

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 151, 153 och 157 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, enligt vilka medlemsstaterna måste garantera lika möjligheter för alla medborgare och förbättra deras levnads- och arbetsvillkor,

–   med beaktande av artiklarna 2 och 3 i fördraget om Europeiska unionen, som ger EU möjlighet att vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering mot medborgarna och främja respekten för de mänskliga rättigheterna,

–   med beaktande av sina resolutioner av den 28 april 2005 om romernas situation i Europeiska unionen(1), av den 1 juni 2006 om situationen för de romska kvinnorna i Europeiska unionen(2), av den 15 november 2007 om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier(3), av den 31 januari 2008 om en europeisk strategi för romer(4), av den 10 juli 2008 om folkräkningen av romerna i Italien på grundval av etniskt ursprung(5) samt av den 11 mars 2009 om romernas sociala situation och bättre tillgång för romer till EU:s arbetsmarknad(6),

–   med beaktande av rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung(7), rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling(8) och rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 november 2008 om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet(9), som föreskriver en tillnärmning av de lagar och andra föreskrifter som medlemsstaterna ska följa i samband med rasistiska och främlingsfientliga brott, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier(10), som garanterar att alla medborgare har rätt att röra sig fritt inom hela EU under förutsättning att de arbetar eller söker arbete, studerar eller är självförsörjande eller pensionerade,

–   med beaktande av rapporterna om romer, rasism och främlingsfientlighet i medlemsstaterna 2009, som offentliggjordes av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter(11), och rapporterna från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg,

–   med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte i december 2007 och i juni 2008, slutsatserna från rådets (allmänna frågor) möte i december 2008 och rådets (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) slutsatser om romernas integrering som antogs i Luxemburg den 8 juni 2009,

–   med beaktande av att ett antal EU-medlemsstater, kandidatländer och andra länder där EU-institutionerna har en omfattande närvaro 2005 inledde initiativet ”decenniet för integrering av romer” och inrättade en utbildningsfond för romer,

–   med beaktande av det första toppmötet om romer, som ägde rum i Bryssel den 16 september 2008, och det andra europeiska toppmötet om romer, som kommer att hållas i Córdoba (Spanien) den 8 april 2010 och som är en viktig punkt i det spanska ordförandeskapets agenda,

–   med beaktande av det betänkande om en EU-strategi för integrering av romer som kommer att utarbetas av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i slutet av 2010,

–   med beaktande av de tio gemensamma grundläggande principerna för romers integrering,

–   med beaktande av frågorna av den 12 februari 2010 (O-0017/2010 – B7-0013/2010, O-0018/2010 – B7-0014/2010) och den 24 februari 2010 (O-0028/2010 – B7-0202/2010, O-0029/2010 – B7-0203/2010) till rådet och kommissionen om det andra europeiska toppmötet om romer,

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Fortfarande utsätts 10–12 miljoner europeiska romer för allvarlig systematisk diskriminering och lever i många fall i djup fattigdom och socialt utanförskap. Majoriteten av Europas romer blev medborgare i EU efter utvidgningarna 2004 och 2007 och har som EU-medborgare rätt att med sina familjer flytta och bosätta sig fritt inom medlemsstaternas territorium.

B.  Situationen för Europas romer, vilka lever i många europeiska länder sedan länge, skiljer sig tydligt åt från situationen för andra nationella minoriteter i Europa, vilket motiverar särskilda åtgärder på EU-nivå.

C.  Många romer och romska grupper som har valt att slå sig ned i en annan EU-medlemsstat än den där de är medborgare befinner sig i en särskilt utsatt situation.

D.  EU förfogar över en rad instrument som kan användas för att bekämpa utestängande av romer, t.ex. den nya möjlighet som tillhandahålls inom ramen för strukturfonderna att ägna 2 procent av det totala anslaget från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) till bostäder till förmån för marginaliserade grupper, som kommer att börja gälla under 2010, eller de befintliga möjligheterna inom ramen för Europeiska socialfonden.

E.  Rådets direktiv 2000/43/EG har inte införlivats på ett tillfredsställande sätt eller genomförts fullt ut av alla medlemsstater.

F.  EU har vid ett flertal tillfällen åtagit sig att aktiva främja principerna om lika möjligheter och social integrering för den romska befolkningen i hela Europa.

G.  Det senaste året har det skett en kraftig ökning av antiziganism (fördomsfull och fientlig inställning till romer) i massmedia och i den politiska retoriken i en del EU-medlemsstater samt en ökning av antalet fall där romer utsatts för rasistiskt motiverat våld.

H.  Framstegen i arbetet mot diskriminering av romer genom att garantera dem rätt till utbildning, sysselsättning, hälsovård och bostad, har varit ojämn och gått långsamt både i medlemsstaterna och i kandidatländerna.

I.  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt dem som utsätts för diskriminering på flera grunder.

J.  Romernas representation inom regeringsstrukturer och offentlig förvaltning i medlemsstaterna bör utökas.

1.  Europaparlamentet fördömer den senaste ökningen av antiziganismen i flera EU-medlemsstater, vilken kommit till uttryck genom regelbundna hatiska uttalanden och angrepp mot romer.

2.  Europaparlamentet anser att man i kampen mot diskrimineringen mot romerna, som är en befolkningsgrupp som finns i hela Europa, måste genomföra en vittomfattande strategi på EU-nivå.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att romerna diskrimineras när det gäller utbildning (särskilt genom segregering), bostäder (särskilt genom tvångsevakuering och undermåliga levnadsvillkor, ofta i slumområden), sysselsättning (genom en särskilt låg sysselsättningsgrad bland romerna) samt lika tillgång till hälsovårdssystem och andra offentliga tjänster. Det är också oroväckande att deltagandet i det politiska livet är häpnadsväckande lågt bland romerna. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att se till att åtgärder som syftar till att främja lika möjligheter följs till punkt och pricka under hela genomförandet av verksamhetsprogrammen, så att projekten inte vare sig direkt eller indirekt ökar romernas segregering och utanförskap. Den 10 februari 2010 antog parlamentet ett betänkande om stödberättigade bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper, i vilket det fastställs åtgärder för bostadsinsatser för sårbara grupper inom ramen för Eruf. Parlamentet uppmanar till ett snabbt genomförande av den ändrade förordningen så att medlemsstaterna aktivt kan dra nytta av denna möjlighet. Parlamentet anser i detta sammanhang att tillgång till boende är en förutsättning för att en effektiv social integrering ska kunna uppnås. Vidare uppmanas kommissionen att se till att romerna har tillgång till det instrument för mikrokrediter som antogs nyligen, detta för att främja deras integrering på arbetsmarknaden.

4.  Romernas fullvärdiga medborgarskap och socioekonomiska delaktighet har hämmats av deras historia som präglats av diskriminering och social stämpling. Dels bör frågan om romernas integrering beaktas inom övriga politikområden, dels bör framåtsyftande åtgärder vidtas för att komma till rätta med den tidigare och nuvarande diskrimineringen. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vederbörligen uppmärksamma denna aspekt när den tar itu med romernas integrering.

5.  Europaparlamentet anser att EU och medlemsstaterna har ett delat ansvar för att främja romernas integrering och för att försvara deras grundläggande rättigheter som unionsmedborgare, och snarast måste öka sina ansträngningar för att åstadkomma synliga resultat på detta område. Medlemsstaterna och EU-institutionerna uppmanas att stödja de åtgärder som krävs för att skapa en social och politisk miljö som gör det möjligt att genomföra åtgärder för romernas integrering, till exempel genom stöd till informationskampanjer om romernas kultur och integrering riktade till den icke-romska befolkningen, både i de länder där romerna är medborgare och i de EU-länder där de bor.

6.  Europaparlamentet välkomnar rådets (sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) slutsatser om romernas integrering, vilka antogs i Luxemburg den 8 juni 2009 och innehåller de gemensamma grundläggande principerna för romers integrering. I slutsatserna uppmanas kommissionen och medlemsstaterna att beakta dessa grundläggande principer ”vid utformningen och genomförandet av politik som syftar till att värna om grundläggande rättigheter, hävda jämställdhet mellan kvinnor och män, bekämpa diskriminering, fattigdom och social utslagning samt säkerställa tillgång till utbildning, bostäder, hälso- och sjukvård, sysselsättning, social service, rättsväsen, sport och kultur, även inom ramen för EU:s förbindelser med tredje länder”. Det är också positivt att man i slutsatserna uppmanar kommissionen att ”vidta konkreta åtgärder för att effektivisera de gemenskapsinstrument och den gemenskapspolitik som är relevanta för romers integrering”.

7.  Med tanke på frågans brådskande karaktär är Europaparlamentet djupt oroat över att kommissionen hittills inte har agerat i enlighet med parlamentets uppmaning av den 31 januari 2008 om att i samarbete med medlemsstaterna utarbeta en europeisk strategi för romerna i syfte att bättre samordna och främja arbetet för att förbättra romernas situation.

8.  Europaparlamentet uppmanar återigen kommissionen att upprätta en fullständig Europeiska strategi för inklusion av romerna, som instrument för att bekämpa socialt utanförskap och diskriminering av romerna i Europa.

9.  Europaparlamentet ser fram emot det meddelande som kommissionen ska lägga fram efter nästa europeiska toppmöte om romerna, i vilket man kommer att undersöka de befintliga strategier och instrument som avser att förbättra romernas integrering, och de faktorer som ligger bakom de hittills otillfredsställande resultaten. Meddelandet bör innehålla tydliga målsättningar och mekanismer för den framtida utformningen av strategin för romerna.

10.  De nya kommissionsledamöterna uppmanas att prioritera de frågor som rör romer och som ingår i deras ansvarsområden, och att prioritera upprättandet av ett verksamt system för samordning mellan sig själva och mellan generaldirektörerna när det gäller att på EU-nivå hantera frågor som rör romer. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utse en kommissionsledamot till ansvarig för att samordna strategin för romerna.

11.  Europaparlamentet uppmuntrar EU-institutionerna att se till att romska grupper, från gräsrotsnivå till frivilligorganisationer, engageras i arbetet med att utveckla en vittomfattande EU-strategi för romerna. De bör engageras i samtliga aspekter som rör planering, genomförande och kontroll. EU-institutionerna uppmuntras också att dra nytta av erfarenheterna från programmet ”Decennium för integrering av romer 2005–2015”, OSSE:s handlingsplan samt rekommendationerna från Europeiska rådet, FN och Europaparlamentet. Parlamentet efterlyser en mobilisering av romska grupper för att integrationspolitiken ska kunna genomföras, eftersom denna endast kan bli framgångsrik om alla berörda parter deltar fullt ut.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta en övergripande hållning i frågor som rör romer och utarbeta ytterligare förslag om hur man på EU-nivå ska komma fram till en enhetlig strategi i fråga om romernas integrering, hur medlemsstaterna ska förmås att göra större ansträngningar för att uppnå märkbara resultat, hur man ska uppmuntra till en kritisk analys av politiska misslyckanden, hur man ska underlätta utbytet av bästa praxis mellan medlemsstaterna och utnyttja all erfarenhet som gjorts i samband med pilotprojektet om romerna och som bör beaktas i den övriga politiken.

13.  EU och de som organiserar toppmötet uppmanas att fastställa hur man ska kunna göra en tydlig politisk uppföljning av toppmötets slutsatser för att undvika en upprepning av de situationer som uppstått tidigare, då det inte antogs vare sig några politiska slutsatser eller några konkreta förslag. Europaparlamentet anser att toppmötet inte bör vara av förkunnande karaktär utan snarare bör inriktas på strategiska och politiska åtaganden som visar att det finns en politisk vilja att eliminera klyftan mellan de romska grupperna och majoritetsbefolkningarna.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att använda sig av befintliga initiativ, såsom programmet ”Decennium för integrering av romer”, för att göra insatserna på detta område mer verksamma.

15.  Europaparlamentet anser att det måste till ett sammansatt utvecklingsprogram som kan tillämpas inom samtliga berörda områden samtidigt och som möjliggör omedelbara ingripanden i slumområden där man kämpar med allvarliga strukturella nackdelar.

16.  För att underlätta romernas sociala integrering räcker det inte att vidta åtgärder för att bekämpa diskriminering, utan det behövs en samlad EU-insats med en solid rättslig grund för att samordna åtgärder som vidtas av berörda parter inom institutioner och det civila samhället och för att tvinga berörda parter att fullgöra sina egna åtaganden. Europaparlamentet bekräftar därmed också behovet av ett tydligt lagstiftningsmässigt åtagande och trovärdiga budgetanslag.

17.  Europaparlamentet rekommenderar rådet att anta en gemensam ståndpunkt om en politik beträffande strukturfonderna och föranslutningsstödet som återspeglar EU:s politiska åtagande att fullt ut utnyttja de möjligheter som dessa stöd ger för att främja integreringen av romer, och att se till att de gemensamma grundläggande principerna för romers integrering beaktas vid alla översyner av det operativa programmet i fråga och inför nästa programperiod. Kommissionen uppmanas att analysera och utvärdera samhällseffekterna till dags dato av det föranslutningsstöd och de strukturfonder som använts för sårbara grupper, och att dra slutsatser samt utarbeta nya strategier och bestämmelser om det anses vara nödvändigt på detta område.

18.  Europaparlamentet framhåller att kandidatländerna så snart som möjligt måste engageras i det arbete som bedrivs på EU-nivå för romernas integrering, eftersom anslutningsförhandlingarna utgör ett exempellöst tillfälle att få till stånd en påtaglig förändring vad gäller regeringarnas inställning till romer.

19.  Europaparlamentet vidhåller att medlemsstaterna måste se till att alla åtgärder som direkt eller indirekt påverkar EU-medborgare av romskt ursprung är förenliga med de principer som anges i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och med direktivet om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung, vilket innehåller ett uttryckligt förbud mot direkt och indirekt diskriminering. Parlamentet uttrycker sin oro över att romer tvångsrepatrieras till länderna på västra Balkan där de riskerar hemlöshet och diskriminering när det gäller utbildning, socialt skydd och arbete och uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att trygga respekten för de grundläggande rättigheterna, bland annat genom att tillhandahålla lämpligt stöd och genomföra kontroller.

20.  Europaparlamentet framhåller den vanskliga situation som många romer befinner sig i efter att ha utövat sin rätt att röra sig fritt inom EU genom att flytta till en annan medlemsstat inom EU. Alla åtgärder som vidtas i fråga om dessa grupper måste överensstämma med europeiska normer och föreskrifter. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att fastställa huruvida det behövs en samordnad europeisk hållning.

21.  Europaparlamentet betonar att de lokala myndigheterna måste engageras för att garantera ett ändamålsenligt genomförande av de insatser som avser att främja romernas integrering och bekämpa diskriminering. Kommissionen uppmanas att utarbeta rekommendationer till medlemsstaterna i syfte att uppmuntra de lokala myndigheterna att bättre utnyttja de möjligheter som strukturstödet ger för att främja integreringen av romer. Dessutom bör det göras en objektiv kontroll av projektgenomförandet.

22.  För att på bästa sätt se till att den politik som bedrivs för att främja romernas sociala integrering blir en framgång är det viktigt att romerna har organisationer på EU-nivå, och att företrädare för romerna aktivt engageras i samtliga initiativ som vidtas för att främja deras rättigheter och integrera deras respektive grupper. Det behövs långsiktiga strategier för att bygga upp romernas yrkesmässiga och organisatoriska kapacitet och se till att romernas mänskliga resurser prioriteras genomgående. Europaparlamentet betonar att ett politiskt oberoende och ökade möjligheter för romerna att organisera egna strukturer för ekonomiska, akademiska och mänskliga resurser är absolut nödvändigt för att skynda på romernas integrering.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas och kandidatländernas parlament och regeringar samt Europarådet och OSSE.

(1) Antagna texter, P6_TA(2005)0151.
(2) Antagna texter, P6_TA(2006)0244.
(3) Antagna texter, P6_TA(2007)0534.
(4) Antagna texter, P6_TA(2008)0035.
(5) Antagna texter, P6_TA(2008)0361.
(6) Antagna texter, P6_TA(2009)0117.
(7) EGT L 180, 19.7.2000, s. 22.
(8) EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
(9) EUT L 328, 6.12.2008, s. 55.
(10) EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.
(11) ”Rapport om rasism och främlingsfientlighet i EU:s medlemsstater 2009”, ”European Union Minorities and Discrimination Survey”, ”Data in Focus Report: The Roma in 2009”, ”The Situation of Roma EU Citizens Moving to and Settling in Other EU Member States”, ”Housing Conditions of Roma and Travellers in the European Union – Jämförande rapport”.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy