Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2003(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0036/2010

Внесени текстове :

A7-0036/2010

Разисквания :

PV 24/03/2010 - 16
CRE 24/03/2010 - 16

Гласувания :

PV 25/03/2010 - 8.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0087

Приети текстове
PDF 410kWORD 78k
Четвъртък, 25 март 2010 г. - Брюксел
Бюджетни насоки: 2011 г. - раздели I, II, IV - IX
P7_TA(2010)0087A7-0036/2010

Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2010 г. относно насоките за бюджетната процедура за 2011 година, раздел I – Европейски парламент, раздел II – Съвет, раздел IV – Съд, раздел V – Сметна палата, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет, раздел VII – Комитет на регионите, раздел VIII – Европейски омбудсман, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните (2010/2003(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1),

–   като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 година относно системата на собствените ресурси на Европейските общности(2),

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 година относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–   като взе предвид шестия доклад на генералните секретари на институциите относно тенденциите във връзка с функция 5 от Финансовата перспектива, преразгледана през есента на 2009 г.,

–   като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година, придружен от отговорите на проверените институции(4),

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0036/2010),

А.   като има предвид, че на този етап от годишната процедура Европейският парламент очаква да получи бюджетните прогнози на другите институции и предложенията на своето Бюро за бюджета за 2011 г.;

Б.   като има предвид, че е полезно да се продължи за трета поредна година изпълнението на пилотния проект за засилено сътрудничество и връзки между Бюрото и комисията по бюджети по време на бюджетната процедура за 2011 г.;

В.   като има предвид, че таванът по функция 5 през 2011 г. е 8 415 000 000 евро, което представлява увеличение от 327 000 000 евро (4%) в сравнение с 2010 г., включително 2% за инфлация;

Г.   като има предвид, че бюджетът на ЕП за 2010 г. е 1 607 363 235 евро, което представлява 19,87% от функция 5 за тази година, преди преразглеждането на многогодишната финансова рамка за периода 2007 - 2013 г., която намали тавана на функция 5 с 126 000 000 евро, за да се допринесе за финансирането на Европейския план за икономическо възстановяване, и 20,19% от функция 5 след това преразглеждане;

Д.   като има предвид, че е необходимо да се отчете промененият дял на институциите в разходите по функция 5 и множеството причини за значимите промени, като например влизането в сила на различните договори, които водят до нарастване на броя на членовете на ЕП и/или увеличаване на задачите и правомощията на отделните институции, разширяването на Съюза и други решения, налагащи съществено увеличаване на разходите, което не е било предвидено при приемането на финансовата рамка;

Е.   като има предвид, че влизането в сила на Договора от Лисабон ще доведе, в различна степен, до финансови последици за всички институции, като общият им размер все още не е известен;

Ж.   като има предвид, че е важно да се следи внимателно състоянието на функция 5 при изпълнението на бюджета за 2010 г. и при подготовката за приемането на бюджета за 2011 г.;

З.   като има предвид, че следва да се обърне особено внимание на финансовите последици и необходимостта от гарантиране на устойчивост в дългосрочен план във връзка с пенсионните системи, демографските тенденции и пенсионната възраст, заетостта и други области, свързани с разпоредбите на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности;

Обща рамка

1.  Изтъква, че влизането в сила на Договора от Лисабон, и по-специално въвеждането на само едно четене в двете подразделения на бюджетния орган, последвано от заседание по съгласуване за приемане на окончателен бюджет, ще изисква още по-тясно сътрудничество и диалог между всички институции в хода на цялата процедура, включително своевременно представяне на реалистични бюджетни прогнози;

2.  Посочва, че бюджетите за 2010 и 2011 г. се приемат при извънредни условия, свързани с доста предизвикателства, тъй като успешното прилагане на Договора от Лисабон е основен приоритет, а това от финансова гледна точка е предизвикателство; от друга страна, последиците от финансовата криза все още са налице в много държави-членки, което води до политическа дилема на равнището на ЕС; в тази връзка припомня, че бюджетът на ЕС представлява по-малко от 2,5 % от общите публични разходи на ЕС; освен това отбелязва, че следователно функция 5 от бюджета на ЕС съответства на 0,14% от публичните разходи на ЕС;

3.  Подчертава трудната ситуация по отношение на тавана на разходите по функция 5 за 2011 г. и осъзнава факта, че за институциите може да представлява проблем да съчетаят финансирането на всички потребности и желанието за поддържане на бюджетна дисциплина и самоограничение, с цел изпълнение на многогодишната финансова рамка; отбелязва, че редица административни области са финансирани със средства извън функция 5; изисква включването на всички административни разходи в тази функция и съответно преразглеждане на тавана;

4.  Следователно настоява да се следи отблизо развитието на нещата, преди да се вземат окончателни решения; потвърждава становището си относно необходимостта от определяне на приоритети и отдаване на приоритетно значение на основните дейности;

5.  Отново изразява убеждението си, че междуинституционалното сътрудничество е от съществено значение за обмена на най-добри практики и по-нататъшното проучване на възможностите за подобряване на ефективността и ефикасността, и когато е възможно и целесъобразно, за по-добра икономия на средства и обмен на ресурси; счита, че допълнителни икономии могат да се постигнат и чрез разширяване на това понятие, така че да обхване и други области, които досега не са били вземани предвид в тази връзка, като например Схемата за екологично управление и одит (EMAS), политиките на недискриминация и дистанционната работа; предлага да се разгледат по-задълбочено възможностите за използване на софтуер с отворен код, с достатъчно гаранции за сигурност, при наличието на ясно определени критерии за осъществимост и като се вземат предвид както преките, така и непреките разходи и ползи; посочва, че следва да продължат да се полагат усилия в области, които вече са взети предвид, като например възможностите за осигуряване на писмени преводи и набирането на персонал (EPSO), въз основа на реални или обосновани потребности;

6.  Отново потвърждава важното значение на укрепването на междуинституционалното сътрудничество по отношение на политиката в областта на сградния фонд; призовава другите институции на ЕС също да разработят средно- и дългосрочни стратегии за сградите, които обхващат изложените в настоящата резолюция цели; подчертава необходимостта от това да получава възможно най-бързо, в съответствие с процедурата по член 179 от Финансовия регламент, информацията, която му е нужна за вземане на решения и която „следва да включва оценки на потребностите и анализи на съотношението разходи/ползи за различните варианти, възможностите за наем или закупуване, както и прозрачна информация за алтернативните пътища за финансиране, дългосрочните финансови последици, както и съвместимостта с многогодишната финансова рамка (МФР)“ (приложение 2 към резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2009 г. относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 г. във вида, в който е променен от Съвета)(5); счита, че в тази връзка следва да се счита за въпрос от ключово значение сътрудничеството с други институции с цел хармонизиране на тази информация, за да се даде възможност за сравнение на площта на сградите и разходи, свързани с тях; изтъква необходимостта от специален доклад и евентуални препоръки относно ненужно високите разходи за поддръжка, ремонт и закупуване;

7.  Изтъква, че с оглед на корекцията на заплатите на служителите и висящото съдебно дело, допълнителните разходи за всички институции могат да достигнат сумата от 135 милиона евро (за периода от юли 2009 г. до 31 декември 2010 г.), ако Съдът на ЕС се произнесе в полза на Комисията; отбелязва, че се очаква това съдебно решение да бъде произнесено през 2010 г., но не изключва възможността то да бъде отложено за 2011 г.;

Европейски парламент

8.  Подчертава основното предизвикателство, свързано с управлението на някои несигурни фактори във връзка с бюджета за 2011 г., както е посочено по-долу, което ще затрудни изключително много точните прогнози и бюджетното планиране до много късен етап от бюджетната процедура, когато ситуацията ще е станала по-ясна; призовава съответните органи и администрацията на ЕП да представят своевременно няколко основни варианта за развитие на нещата, които могат да улеснят вземането на окончателни политически решения, като дадат възможност да бъдат разбрани по-добре съответните финансови последици;

9.  Припомня, че целта на писмото за внасяне на корекции, представено от Бюрото на комисията по бюджети през септември, е да се вземат предвид непредвидените потребности при изготвянето на бюджетните прогнози и подчертава, че това следва да не се разглежда като възможност за преразглеждане на съгласуваните преди това бюджетни прогнози; очаква от Бюрото да внесе реалистични искания при представянето на бюджетните прогнози; има готовност да разгледа предложенията на Бюрото благоразумно и от гледна точка единствено на потребностите, с цел гарантиране на правилното и ефективно функциониране на Парламента;

10.  Подчертава, че отличната законодателна работа е приоритет за Парламента, като на институцията трябва да се предоставят необходимите средства за постигането на тази цел;

11.  Подчертава необходимостта от напълно интегрирана система за управление на знанията; припомня нуждата от организиране на представяне в комисията по бюджети на различните източници/системи за информация, които са на разположение на членовете на ЕП, както и от получаване на исканата информация относно състоянието на „системата за управление на знанията“, за което беше постигнато споразумение на срещата за съгласуване между Бюрото и комисията по бюджети, проведена на 15 септември 2009 г.; счита, че една такава система следва да бъде лесно достъпна през интернет; подчертава необходимостта от обсъждане на това, как тази информация да се предоставя на европейските граждани;

12.  Би искал да приветства извършването на анализ на канала за интернет телевизия на Парламента -Europarl TV; по-специално изисква информация за гледаемостта, разпределението в географски план и възрастовия диапазон на зрителите на тази телевизия, за да се прецени дали този инструмент е постигнал целите си по отношение на разпространението, качеството и количеството на излъчваната информация;

13.  Счита, че мерките за ефективното функциониране на Договора от Лисабон са основен приоритет за бюджета за 2011 г. и че за успеха на това начинание ще е необходимо възможно най-добро управление на наличните ресурси;

14.  Посочва все пак, че оценката на допълнителни мерки в тази връзка следва да се извърши в контекста на целия бюджет и по-широката рамка на финансовата перспектива; счита, че може да е полезно да се направи анализ на съответните дялове на институциите във времето, включително и всякакви важни фактори, които могат да доведат до промяна на тези дялове;

15.  Изтъква, че от 2006 г. Парламентът трябваше да включи разходи, които не са предвидени в самоналожената декларация от 1988 г., като Устава на членовете на ЕП и преки и непреки разходи, свързани с новата роля на ЕП съгласно Договора от Лисабон; подчертава необходимостта от отворена и задълбочена дискусия относно настоящия самоналожен праг от 20% за равнището на бюджета на Европейския парламент; счита, че Бюрото и комисията по бюджети следва да работят заедно, за да преразгледат тази горна граница преди започването на междуинституционалния диалог по този въпрос; счита, че въз основа на референтните стойности от първоначалната МФР, договорени през 2006 г. и в сила от 2007 г., разходите на Парламента следва да бъдат установени около традиционната горна граница от 20%, като се вземат предвид потребностите на другите институции и наличния резерв;

16.  Настоятелно подчертава основния принцип, съгласно който всички членове на ЕП трябва да разполагат с еднакъв достъп до всеобхватни и висококачествени услуги, които да им дават възможност да работят, да изразяват мнението си и да получават документи на родния си език, за да могат да действат от името на избирателите си по възможно най-добър начин;

17.  Очаква отговор от компетентните органи как концепцията за политика на бюджетиране на нулева база, при която се прави също така разграничение между постоянни и променливи разходи, може да бъде приложена в контекста на бюджетната процедура за бюджета на ЕП; призовава Бюрото да внесе годишните бюджетни прогнози за тези постоянни разходи за съответните години, включени в многогодишната финансова рамка;

18.  Посочва, че за Парламента „корекцията на заплатите“ ще се изрази в сумата от около 14 милиона евро, при евентуално произнасяне на съдебно решение в полза на Комисията; на този етап не може да бъде сигурен дали това ще засегне бюджета за 2010 г. или 2011 г.;

19.  Призовава за оценка на използването на надбавките за секретарска помощ и за оценка на общите разходи за увеличението, което понастоящем очаква одобрение от двете подразделения на бюджетния орган, преди разглеждането на каквито и да е евентуални допълнителни увеличения в бъдеще; припомня, че винаги трябва да се оценява общото финансово отражение от въвеждането на нови мерки, като например вземането на решения за бройката на длъжностните лица и на акредитираните парламентарни сътрудниците през 2010 г. и 2011 г.; специално подчертава, че ако в Брюксел бъдат назначени допълнителни сътрудници, това ще окаже въздействие върху положението с осигуряването на офиси, върху поддръжката и охраната на сградите, ИТ оборудването, човешките ресурси, занимаващи се с административни задачи, както и общите съоръжения; счита, че е важно през март да бъде представена средносрочната стратегия за сградите на трите работни места на Парламента; настоява върху необходимостта от дългосрочно планиране на политиката на ЕП в областта на сградния фонд, с оглед гарантиране на устойчивостта на бюджета;

20.  Призовава за разработване на средносрочна и дългосрочна стратегия за сградите, която да обхваща следните цели: разработване на насоки за планиране и развитие на сградите, ефективно използване на наличните офис помещения и други площи, прецизно установяване на потребностите, както и предоставяне на подходящи условия на работа на служителите и членовете на Европейския парламент, ефективна стратегия за обслужване, поддръжка и ремонт на сградите, за да не бъдат допуснати в бъдеще инциденти като този през 2008 г. в Европейския парламент в Страсбург или проблеми във връзка с наличието на азбест, строга проверка на въпросите, свързани с отговорността, включително определянето на отговорността и реализиране на правата, свързани с отговорността на трети лица за нанесени щети, както и стриктно и прозрачно спазване на процедурите за възлагане на обществени поръчки; наред с това призовава средносрочната и дългосрочната стратегия за сградите да бъде ориентирана към устойчивост и да бъдат съблюдавани фактори като екологосъобразност, енергийна ефективност и опазване на здравето; настоява освен това сред целите да бъдат включени и аспекти, свързани с мобилността, по-специално по отношение на достъпа за хора с двигателни или сетивни увреждания; отново изтъква, че комисията по бюджети счита закупуването на сгради за приоритетно в сравнение с договорите за високи наеми и скъп лизинг;

21.  Припомня, че Бюрото, в своя проект на бюджетна прогноза за коригиращ бюджет 1/2010, предложи увеличаване на броя на служителите в секретариатите на комисиите със 70 човека; подчертава, че тези служители ще бъдат разделени между три групи, в съответствие с очакваното увеличение на обема на тяхната работа във връзка със законодателна дейност след влизането в сила на Договора от Лисабон; счита, че това разпределение следва да бъде подложено на междинна оценка към юли 2011 г., за да се изясни дали службите, на които е бил предоставен повече персонал, наистина са били засегнати от очакваното увеличение на обема на работа;

22.  Подчертава, че финансовите отчети (финансови обосновки, fiches financières) и други подобни анализи на разходите са от изключително значение за процеса на вземане на решения в рамките на Парламента; настоява, че тези отчети трябва да бъдат редовни и да посочват периодичните и еднократни разходи, които произтичат директно от въпросната мярка, както и евентуалното финансово отражение на мярката върху други разходни позиции;

23.  Счита, че е важно да се извършва наблюдение и анализ в редица области, имащи ясно отражение върху бюджета, като преструктурирането на генералните дирекции, ефективното управление на човешките ресурси и провеждането на професионална политика по отношение на персонала, разходно- и енергийноефективна политика в областта на сградния фонд по отношение на местоположението му, недискриминацията, EMAS, обществените поръчки и предприемането на последващи действия в съответствие с препоръките относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; подчертава необходимостта от продължително наблюдение и анализ на изпълнението на бюджета на Парламента като цяло; във връзка с това припомня негативните съобщения в медиите вследствие на предоставянето на безвъзмездни средства на близки на служителите на Парламента и призовава генералния секретариат да извършва предварителна проверка на подобни мерки със спорадичен характер и да ги оповестява на отговорната комисия;

24.  Отбелязва проведения одит в Генералната дирекция за инфраструктури и логистика и последвалото преструктуриране на генералната дирекция; вярва, че резултатите от този одит биха могли да послужат като основа за предприемане на бъдещи мерки, като периодични и систематични одити от сертифицирани национални органи, с цел проверка на методологията за политика за поддръжка и за гарантиране на сигурността на хората и оборудването в сградите;

25.  Подчертава, че е необходимо да получи пълен финансов отчет относно Дома на европейската история, когато приключи конкурсът за архитектурни проекти, тъй като в противен случай няма да е възможно да се направи задълбочена оценка на дългосрочните разходи по отношение на стратегията и бюджета на Парламента за сградите;

26.   посочва, че следва да се извърши необходимата подготовка, за да може ЕП да бъде готов да посрещне наблюдателите от Хърватия, с оглед на евентуалното разширяване на ЕС;

Други институции

27.  Призовава за своевременно представяне на реалистични и основани на разходите бюджетни искания, отчитащи изцяло необходимостта от оптимално управление на оскъдните средства; би приветствал бюджетен анализ на евентуалните последици от Договора от Лисабон за всяка институция през периода 2010-2011 г. и как, ако е приложимо, трябва да бъдат обосновани исканията за допълнителни средства;

28.  Счита, че може да е препоръчително да се поиска информация за системите на заплащане, надбавки и пътни разходи на другите институции, с цел да се направи сравнение; посочва, че прозрачността и демократичната отчетност са важни въпроси;

29.  Желае разглеждането на един от приоритетите за миналата година - по-доброто споделяне на наличните ресурси между всички институции, включително и конкретните мерки, предприети в областта на писмените преводи, и счита, че подобен анализ може да се направи отново и за услугите по устен превод;

30.  Призовава своя докладчик за 2010 г. да посети лично Съвета, Съда на ЕС, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Омбудсмана и Европейския надзорен орган по защита на данните, за да се запознае с тяхното становище преди етапа на бюджетната прогноза, и да докладва резултатите на комисията по бюджети на ЕП;

o
o   o

31.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съда на ЕС, Сметната палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейския омбудсман, както и на Европейския надзорен орган по защита на данните.

(1) ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.
(3) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(4) ОВ С 269, 10.11.2009 г., стр. 1.
(5) Приети текстове, P7_TA(2009)0115.

Правна информация - Политика за поверителност