Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0118(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0061/2010

Внесени текстове :

A7-0061/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0091

Приети текстове
PDF 520kWORD 146k
Сряда, 5 май 2010 г. - Брюксел
Административно сътрудничество и борба с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработен текст) *
P7_TA(2010)0091A7-0061/2010

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно предложението за регламент на Съвета относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработен) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация – преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0427),

–   като взе предвид член 93 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0165/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–   като взе предвид писмото от 12 ноември 2009 г. от Комисията по правни въпроси до Комисията по икономически и парични въпроси, в съответствие с член 87, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид член 87 и член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A7-0061/2010),

A.   като има предвид, че според консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество, освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и като има предвид, че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество,

1.  Одобрява измененото по-долу предложение на Комисията, адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  Отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)
(3a)  Европейският парламент в резолюцията си от 2 септември 2008 г. относно координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами1 отново подчерта, че настоящата система за управление на ДДС се нуждае от основно преразглеждане, и настоятелно призова Комисията да представи предложения за хармонизиране на процедурите за регистрация и дерегистрация на данъчно задължени лица и за предоставяне на автоматичен достъп на държавите-членки до данни с нечувствителен характер относно техни данъкоплатци, с които разполага друга държава-членка.
___________________________
1ОВ C 295 E, 4.12.2009 г., стp. 13.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)
(3б)  При получаването на такъв автоматичен достъп до данни с нечувствителен характер следва да се гарантират подходящо равнище на защита, ограничен срок на съхранение на обменените данни и надлежна подотчетност на институцията или органа, който съхранява данните, за да се предотврати неправилно управление или изтичане на данни.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 5 а (ново)
(5a)  Европейският парламент в резолюцията си от 4 декември 2008 г. относно Специалния доклад на Европейската сметна палата № 8/2007 относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност1 изрази убеждението си, че въвеждането на Еврофиск може да осигури добавена стойност само ако участието на държавите-членки е задължително, за да се избегнат проблемите, с които се сблъска Европейска мрежа за борба с верижните измами (Eurocanet), и само ако Комисията пълноценно участва в нейните действията и изпълнява координираща роля.
__________
1 ОВ C 21 E, 28.1.2010 г., стp. 3.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)
(5б)  В резолюцията си от 4 декември 2008 г. Европейският парламент призова също така за въвеждането на Еврофиск и припомни първостепенната нужда от споделяне на съществуващите най-добри национални практики в борбата с презграничните измами с ДДС с оглед въвеждане както на подходящи стимули за надлежна проверка във връзка с ДДС от страна на държавите-членки, така и на средства за възнаграждаване на честните данъкоплатци.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  За постигане на по-бързо разглеждане на молбите за информация, предвид повторяемостта на някои от тях и езиковото многообразие в Общността, от значение е да се разшири използването на стандартни формуляри при обмена на информация.
(14)  За постигане на по-бързо разглеждане на молбите за информация, предвид повторяемостта на някои от тях и езиковото многообразие в Общността, от значение е да се разшири и насърчи използването на стандартни формуляри при обмена на информация.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Условията за обмен и за автоматичен  достъп на държавите-членки до данните, съхранявани електронно от всяка една от тях, следва да бъдат ясно определени.
(20)  Условията за обмен и за автоматичен достъп на държавите-членки до данните, съхранявани електронно от всяка една от тях, както и средствата за съхраняване на такива данни, следва да бъдат ясно определени.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Скорошният практически опит във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1798/2003 по отношение на борбата срещу верижните измами показа, че в някои случаи въвеждането на механизъм за много по-бърз обмен на информация, който обхваща по-голямо количество и по-добре насочена информация, е необходимо за ефикасна борба срещу измамите. Този механизъм следва да е съобразен с разпоредбите на настоящия регламент, като в същото време е достатъчно гъвкав, за да бъде адаптиран към новите видове измами. Мрежата Eurocanet („European Carousel Network“ ‐ „Европейска мрежа за борба с верижните измами“), въведена по инициатива на Белгия и подкрепяна от Комисията, е нагледен пример за този вид сътрудничество.
(29)  Скорошният практически опит във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1798/2003 по отношение на борбата срещу верижните измами показа, че в някои случаи въвеждането на механизъм за много по-бърз обмен на информация, който обхваща по-голямо количество и по-добре насочена информация, е необходимо за ефикасна борба срещу измамите. Този механизъм следва да е съобразен с разпоредбите на настоящия регламент, като в същото време е достатъчно гъвкав, за да бъде адаптиран към новите видове измами. С оглед гарантиране на доброто функциониране на този механизъм, следва да се приеме подход на Съюза. Мрежата Eurocanet, въведена по инициатива на Белгия и подкрепяна от Комисията, е нагледен пример за този вид сътрудничество.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 35
(35)  За целите на настоящия регламент е необходимо да се имат предвид ограниченията на определени права и задължения, определени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни с цел защита на интересите, посочени в член 13, параграф 1, буква д) от посочената директива. Това ограничение е необходимо и пропорционално предвид потенциалните загуби на приходи за държавите-членки и предвид решаващата роля на тази информация за ефикасна борба срещу измамите.
(35)  За целите на настоящия регламент е необходимо да се имат предвид ограниченията на определени права и задължения, определени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни с цел защита на интересите, посочени в член 13, параграф 1, буква д) от посочената директива, както и определените в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни2.
___________
1 ОВ L 8, 12.1.2001 г., стp. 1.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 36 а (ново)
(36a)  Проведена е консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 1 а (нов)
Член 1а
В рамките на прилагането на настоящия регламент държавите-членки и Комисията гарантират спазването на правата и задълженията, предвидени в Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001.
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 15
Компетентните органи на държавите-членки предоставят спонтанно на компетентните органи на другите държави-членки информацията, предвидена в член 1, с която разполагат и която може да послужи на последните.
Компетентните органи на държавите-членки предоставят спонтанно на компетентните органи на другите държави-членки информацията, предвидена в член 1, с която разполагат и която е необходима, за да се определи прецизно ДДС, да се гарантира правилното прилагане на законодателството в областта на ДДС, по-специално по отношение на сделките в рамките на Съюза, и да се води борба срещу измамите, свързани с ДДС.
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)
Посочените в буква б) лица се приканват да изразят своето становище относно качеството на съхраняваната информация.
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3
3.  Списъкът и данните, посочени в параграф 1, букви б), в) и г) и в параграф 2 от настоящия член, се изготвят в съответствие с процедурата, предвидена в член 60, параграф 2.
4.  Без да се налага прекомерна административна тежест на запитания орган, списъкът и данните, посочени в параграф 1, букви б), в), г) и д), и в параграф 2 от настоящия член, се изготвят в съответствие с процедурата, предвидена в член 60, параграф 2.
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – уводна част
Всяка държава-членка предоставя на компетентните органи на всяка друга държава-членка автоматичен достъп до информацията, която се съдържа в базите данни, предвидени в член 18. По отношение на информацията, предвидена в параграф 1, буква а) от посочения член, се предоставя достъп най-малко до следните данни:
С цел предотвратяване на нарушаване на законодателството в областта на ДДС, и когато се счита за необходимо с оглед контролиране закупуването на стоки или доставките на услуги в рамките на Съюза, които се облагат с данък в съответната държава-членка, всяка държава-членка предоставя на компетентните органи на всяка друга държава-членка автоматичен достъп до информацията, която се съдържа в базите данни, предвидени в член 18. По отношение на информацията, предвидена в параграф 1, буква а) от посочения член, се предоставя достъп най-малко до следните данни:
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 22 –параграф 2 а (нова)
Когатоинформацията, посочена в член 18, параграф 1, буква а), съдържа лични данни, автоматичният достъп до тях се ограничава до категориите данни, упоменати в настоящия член.
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – уводна част
1.  С настоящия регламент се създава обща структура за борба с измамите и с отклонението от облагане с ДДС. Тази структура изпълнява следните задачи:
1.  С настоящия регламент се създава структура на равнище ЕС за борба с измамите и с отклонението от облагане с ДДС. Тази структура изпълнява следните задачи:
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2
2.  Компетентните органи на държавите-членки определят областите за разследване, в които ще действа структурата, създадена по силата на параграф 1.
2.  Структурата на равнище ЕС, създадена по силата на параграф 1, е съставена от длъжностни лица, определени от компетентните органи на държавите-членки.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3
3.  За всяка област за разследване компетентните органи на държавите-членки определят в рамките на структурата една или повече държави-членки, които да контролират и направляват изпълнението на задачите по параграф 1.
3.  Структурата на равнище ЕС, създадена по силата на параграф 1, определя областите за разследване, в рамките на които ще извършва своята дейност.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 а (нов)
3a.  С цел по-ефикасно разследване на измамите с ДДС в Съюза, се разработва насърчителен механизъм за събирането на данъчни вземания, дължими отвъд граница, като се разпределя значителна част от събрания неплатен ДДС между държавата-членка, събираща данъчните вземания, и отправилата молба за това държава-членка.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 35
Структурата, създадена по силата на член 34, включва компетентни длъжностни лица, определени от компетентните органи на държавите-членки. Тази структура се ползва от техническата, административна и оперативна подкрепа на Комисията.
Комисията координира, направлява и контролира изпълнението на задачите, посочени в член 34, параграф 1, и предоставя техническа, административна и оперативна подкрепа на компетентните органи на държавите-членки.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 39
Структурата, създадена по силата на член 34, представя годишно отчет за дейността си на комитета, посочен в член 60.
Структурата, създадена по силата на член 34, представя годишно отчет за дейността си на държавите-членки, Европейския парламент и комитета, посочен в член 60.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1
1.  Държавите-членки и Комисията проучват и оценяват как се прилагат процедурите за административно сътрудничество, предвидени в настоящия регламент. По-специално, държавите-членки извършват одит на прилагането. Комисията обобщава опита на държавите-членки с цел повишаване ефективността на сътрудничеството.
1.  Държавите-членки, Европейският парламент и Комисията проучват и оценяват как се прилагат процедурите за административно сътрудничество, предвидени в настоящия регламент. По-специално, държавите-членки извършват одит на прилагането. Комисията обобщава опита на държавите-членки с цел повишаване ефективността на сътрудничеството и редовно представя доклади относно резултатите пред държавите-членки и Европейския парламент.
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2
2.  Държавите-членки предават на Комисията всяка налична информация, отнасяща се до прилагането на настоящия регламент.
2.  Държавите-членки предават на Европейския парламент и на Комисията всяка налична информация, отнасяща се до прилагането на настоящия регламент.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 9
9.  Комисията може да предостави на държавите-членки експертни становища, техническа или логистична помощ, информационна кампания или друга оперативна подкрепа с оглед на изпълнение на целите на настоящия регламент.
9.  Комисията предоставя на държавите-членки експертни становища, техническа или логистична помощ, информационна кампания или друга оперативна подкрепа с оглед на изпълнението на целите на настоящия регламент.
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2
2.  При положение че дадена трета държава е поела ангажимент за съдействие при събирането на доказателства относно сделки с нередовен характер, които са в нарушение на законодателството в областта на ДДС , получената по настоящия регламент информация може да се предава на тази трета държава със съгласието на компетентните органи, предоставили информацията в съответствие с действащите разпоредби на националното им законодателство в областта на предаването на лични данни на трети държави.
2.  При положение че дадена трета държава е поела ангажимент за съдействие при събирането на доказателства относно сделки с нередовен характер, които са в нарушение на законодателството в областта на ДДС, получената по настоящия регламент информация може да се предава на тази трета държава със съгласието на компетентните органи, предоставили информацията, в съответствие с действащите разпоредби на националното им законодателство в областта на предаването на лични данни на трети държави и при спазване на разпоредбите за прилагане на Директива 95/46/ЕО и разпоредбите за нейното прилагане и на Регламент (ЕО) № 45/2001 и правилата за неговото прилагане.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1 – алинея 1
1.  Информацията, предавана или събирана  в каквато и да е форма по настоящия регламент, включително всяка информация, до която служител е имал достъп при обстоятелствата, предвидени в глава VII, глава VII и глава X, както и случаите по параграф 2 от настоящия член,  представлява служебна тайна и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното законодателство на получаващата държава-членка и съответните разпоредби, приложими за органите на Общността. Тя може да бъде използвана единствено при обстоятелствата предвидени в настоящия регламент.
1.  Информацията, предавана или събирана  в каквато и да е форма по настоящия регламент, включително всяка информация, до която служител е имал достъп при обстоятелствата, предвидени в глава VII, глава VIIІ и глава X, както и случаите по параграф 2 от настоящия член,  представлява служебна тайна и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното законодателство на получаващата държава-членка и съответните разпоредби, приложими за органите на Общността. Такава информация е защитена също така от Директива 95/46/EО и Регламент (EО) № 45/2001. Тя може да бъде използвана единствено при обстоятелствата, предвидени в настоящия регламент.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 5
5.  Съхранението и обменът на информация, предвидени в настоящия регламент, са предмет на разпоредбите за прилагане на Директива 95/46/ЕО. Въпреки това,  с цел правилното прилагане на настоящия регламент държавите-членки ограничават обхвата на задълженията и правата по член 10, член 11, параграф 1, членове 12 и 21 от Директива 95/46/ЕО до степента, необходима за запазване на интересите по член 13, буква д) от посочената директива.
5.  Съхранението и обменът на информация, предвидени в настоящия регламент, са предмет на Директива 95/46/ЕО и на разпоредбите за нейното прилагане и на Регламент (ЕО) № 45/2001 и на правилата за неговото прилагане. Въпреки това, с цел правилното прилагане на настоящия регламент, държавите-членки могат да приемат законодателни мерки, които да ограничат обхвата на задълженията и правата по член 10, член 11, параграф 1, членове 12 и 21 от Директива 95/46/ЕО до степента, необходима за запазване на интересите по член 13, буква д) от посочената директива.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 5 а (нов)
5a.  Държавите-членки и Комисията гарантират спазването на задълженията за прозрачност и предоставяне на информация на заинтересованите страни в случай на извличане на лични данни, определени в Директива 95/46/ЕО и в Регламент (ЕО) № 45/2001.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 – буква в а (нова)
вa) гарантиране на най-висок стандарт за качество на обменяните данни, с най-висока степен на прозрачност, по целесъобразност.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2 а (нов)
2a.  Държавите-членки ежегодно уведомяват Комисията за евентуалните случаи, в които други държави-членки са отказали да предоставят информация на запитващата държава-членка или са възпрепятствали запитващата  държава-членка да извърши административно разследване, при отправено надлежно искане за това. Запитаните държави-членкиа уведомяват Комисията относно основанията им за отказа да предоставят информацията или да улеснят разследването. Комисията извършва проверка на предоставената информация и отправя съответни препоръки. Тези препоръки се съобщават на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2 а (нов)
2a.  Когато приетите в съответствие с процедурата по параграф 2 мерки се отнасят до обработването на лични данни или предполагат такова обработване, се провежда консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

(1) ОВ C 77, 28.3.2002 г., стp. 1.

Правна информация - Политика за поверителност