Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0118(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0061/2010

Předložené texty :

A7-0061/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0091

Přijaté texty
PDF 510kWORD 140k
Středa, 5. května 2010 - Brusel
Správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty (přepracované znění) *
P7_TA(2010)0091A7-0061/2010

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o návrhu nařízení Rady o správní spolupráci a boji proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty (přepracované znění) (KOM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace – přepracované znění)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0427),

–   s ohledem na článek 93 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0165/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

–   s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti, který v souladu s čl. 87 odst. 3 jednacího řádu zaslal dne 12. listopadu 2009 Hospodářskému a měnovému výboru,

–   s ohledem článek 87 a článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0061/2010),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a  vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějších aktů společně s těmito změnami, obsahuje návrh prostou kodifikaci stávajících textů bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise a obsahující níže uvedené úpravy;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 2. září 2008 o koordinované strategii pro zlepšení boje proti daňovým podvodům1 zopakoval, že stávající systém správy DPH vyžaduje radikální reformu, a v souvislosti s tím vyzval Komisi, aby předložila návrhy k harmonizaci postupů, pokud jde o registraci plátců DPH a zrušení jejich registrace, a aby členským státům umožnila automatický přístup k údajům, které nemají citlivou povahu, o daňových poplatnících, jež jsou uloženy v databázi jiného státu.
__________
1 Úř. věst. C 295 E, 4.12.2009, s. 13.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)
(3b)  Při získání takového automatického přístupu k údajům, které nemají citlivou povahu, je nezbytné zajistit odpovídající úroveň ochrany, omezenou dobu uchovávání vyměňovaných informací a náležitou odpovědnost orgánů či úřadů, jež tyto údaje uchovávají, aby se zabránilo špatnému zacházení s údaji nebo jejich úniku.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 4. prosince 2008 o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 8/2007 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty1 vyjádřil své přesvědčení o tom, že vytvoření sítě Eurofisc může být přínosné pouze tehdy, bude-li účast pro všechny členské státy povinná, aby nedocházelo k problémům, s nimiž se potýká Evropská síť pro podvody typu kolotoč (Eurocanet), a pouze pokud se bude Komise plně účastnit její činnosti a plnit koordinační úlohu.
__________
1 Úř. věst. C 21 E, 28.1.2010, s. 3.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)
(5b)  Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 4. prosince 2008 rovněž vyzýval k zavedení sítě Eurofisc a připomínal, že je zcela nezbytné, aby si jednotlivé státy sdílely stávající osvědčené postupy v boji proti přeshraničním podvodům v oblasti DPH s cílem zavést jak vhodné pobídky k tomu, aby členské státy věnovaly DPH náležitou pozornost, tak odměny pro poctivé daňové poplatníky.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Za účelem rychlejšího zpracování žádostí o informace a s ohledem na opakující se povahu určitých žádostí a jazykovou rozmanitost ve Společenství je důležité v rámci výměny informací zobecnit používání vzorových formulářů.
(14)  Za účelem rychlejšího zpracování žádostí o informace a s ohledem na opakující se povahu určitých žádostí a jazykovou rozmanitost ve Společenství je důležité v rámci výměny informací zobecnit a prosazovat používání vzorových formulářů.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
(20)  Podmínky výměny elektronicky uchovávaných údajů v každém členském státě a automatizovaného přístupu členských států k těmto údajům by měly být jasně vymezeny.
(20)  Podmínky výměny elektronicky uchovávaných údajů v každém členském státě a automatizovaného přístupu členských států k těmto údajům i prostředky pro jejich uchovávání by měly být jasně vymezeny.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
(29)  Nedávná praktická zkušenost s používáním nařízení (ES) č. 1798/2003 v rámci boje proti podvodům typu kolotoč ukázala, že v určitých případech je zavádění mnohem rychlejšího mechanismu výměny informací a vedoucího k rozsáhlejší a cílenější informaci nezbytné pro účinný boj proti únikům; tento mechanismus se musí včlenit do rámce tohoto nařízení a musí být dostatečně pružný, aby se mohl přizpůsobit novým typům úniků. Síť EUROCANET (European Carrousel Network – Evropská síť pro podvody typu kolotoč), zavedená na základě iniciativy Belgie a podpořená Komisí, je ukázkou takového typu spolupráce.
(29)  Nedávná praktická zkušenost s používáním nařízení (ES) č. 1798/2003 v rámci boje proti podvodům typu kolotoč ukázala, že v určitých případech je zavádění mnohem rychlejšího mechanismu výměny informací a vedoucího k rozsáhlejší a cílenější informaci nezbytné pro účinný boj proti únikům. Tento mechanismus se musí včlenit do rámce tohoto nařízení a musí být dostatečně pružný, aby se mohl přizpůsobit novým typům úniků. Aby se zajistilo správné fungování tohoto mechanismu, měl by být přijat přístup na úrovni Unie. Síť EUROCANET zavedená na základě iniciativy Belgie a podpořená Komisí, je ukázkou takového typu spolupráce.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35
(35)  Pro účely tohoto nařízení je vhodné zvážit omezení určitých práv a povinností stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, aby byly chráněny zájmy uvedené v čl. 13 odst. 1 písm. e) uvedené směrnice. Toto omezení je nezbytné a přiměřené s přihlédnutím k potenciálním ztrátám příjmů pro členské státy a k zásadnímu významu těchto informací pro účinný boj proti únikům.
(35)  Pro účely tohoto nařízení je vhodné zvážit omezení určitých práv a povinností stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, aby byly chráněny zájmy uvedené v čl. 13 odst. 1 písm. e) uvedené směrnice, jakož i práv a povinností stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů1.
___________
1 Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)
(36a)  Bylo konzultováno s Evropským inspektorem ochrany údajů,
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)
Článek 1a
Členské státy a Komise dohlížejí v rámci uplatňování tohoto nařízení na dodržování práv a povinností stanovených ve směrnici 95/46/ES a nařízení (ES) č. 45/2001.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Článek 15
Příslušné orgány členských států sdělují spontánně příslušným orgánům ostatních členských států informace podle článku 1, které jsou jim známy a které mohou být příslušným orgánům ostatních členských států užitečné.
Příslušné orgány členských států sdělují spontánně příslušným orgánům ostatních členských států informace podle článku 1, které jsou jim známy a které jsou nezbytné ke správnému vyměření DPH, ke kontrole správného uplatňování právních předpisů v oblasti DPH, zejména u obchodních operací uvnitř Unie, a k boji proti únikům v souvislosti s DPH.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Osoby uvedené v písm. b) musí být vyzvány, aby vyjádřily své stanovisko ke kvalitě uchovávaných informací.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3
3.  Seznam a podrobnosti vztahující se k údajům uvedeným v odst. 1 písm. b), c) d) a v odstavci 2 tohoto článku se přijímají postupem podle čl. 60 odst. 2.
4.  Seznam a podrobnosti vztahující se k údajům uvedeným v odst. 1 písm. b), c), d) a e) a v odstavci 2 tohoto článku se přijímají postupem podle čl. 60 odst. 2, aniž by tím byl dožádaný orgán nepřiměřeně administrativně zatížen.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 22 – pododstavec 1 – návětí
Každý členský stát poskytne příslušným orgánům všech ostatních členských států automatizovaný přístup k informacím obsaženým v databázích uvedených v článku 18. Pokud jde o informace uvedené v odst. 1 písm. a) uvedeného článku, jsou dostupnými alespoň následující informace:
Každý členský stát poskytne příslušným orgánům všech ostatních členských států automatizovaný přístup k informacím obsaženým v databázích uvedených v článku 18, a to výhradně za účelem boje proti porušování právních předpisů v oblasti DPH a kdykoli to bude považovat za nezbytné ke kontrole zboží pořízeného uvnitř Unie nebo poskytnutí služeb uvnitř Unie, které jsou v dotyčném členském státě zdanitelné. Pokud jde o informace uvedené v odst. 1 písm. a) uvedeného článku, jsou dostupnými alespoň následující informace:
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 22 – pododstavec 2 a (nový)
Pokud údaje podle čl. 18 odst. 1 písm. a) zahrnují osobní údaje, omezuje se automatický přístup do databází na kategorie údajů uvedené v tomto článku.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – návětí
1.  Tímto nařízením se zřizuje společná struktura pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem v oblasti DPH. Tato struktura plní zejména následující úkoly:
1.  Tímto nařízením se zřizuje na unijní úrovni struktura pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem v oblasti DPH. Tato struktura plní zejména následující úkoly:
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2
2.  Příslušné orgány členských států stanoví oblasti šetření, jimiž se zabývá struktura zřízená podle odstavce 1.
2.  Struktura na unijní úrovni zřízená podle odstavce 1 se skládá z úředníků jmenovaných příslušnými orgány členských států.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3
3.  Pro každou oblast šetření příslušné orgány členských států určí v rámci struktury jeden či více členských států pověřených dohledem a vedením úkolů uvedených v odstavci 1.
3.  Struktura na unijní úrovni uvedená v odstavci 1 vymezí oblasti šetření, v nichž bude plnit své úkoly.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 34. – odst. 3 a (nový)
3a.  Aby bylo možno úniky v oblasti DPH šetřit v Unii s větší účinností, zavede se mechanismus pobídek pro vymáhání přeshraničních daňových pohledávek tak, že bude podíl vybrané nezaplacené DPH spravedlivé rozdělen mezi členský stát, který daňové pohledávky vymáhá, a členský stát, který o zaplacení těchto pohledávek žádá.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Článek 35
Struktura zřízená článkem 34 se skládá z příslušných úředníků jmenovaných příslušnými orgány členských států. Tato struktura využívá technické, správní a provozní podpory Komise.
Komise koordinuje, řídí a dohlíží na provádění úkolů podle čl. 34 odst. 1 a poskytne příslušným orgánům členských států technickou, správní a provozní podporu.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Článek 39
Struktura zřízená článkem 34 každoročně předkládá přehled o činnosti výboru uvedenému v článku 60.
Struktura zřízená článkem 34 každoročně předkládá přehled o činnosti členským státům, Evropskému parlamentu a výboru uvedenému v článku 60.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1
1.  Členské státy a Komise prověří a vyhodnotí fungování úpravy správní spolupráce obsažené v tomto nařízení. Členské státy zvláště provádějí audity tohoto fungování . Komise shromáždí zkušenosti členských států, aby se zlepšilo fungování této úpravy.
1.  Členské státy, Evropský parlament a Komise prověří a vyhodnotí fungování úpravy správní spolupráce obsažené v tomto nařízení. Členské státy zvláště provádějí audity tohoto fungování. Komise shromáždí zkušenosti členských států, aby se zlepšilo fungování této úpravy, a o výsledcích pravidelně informuje členské státy a Evropský parlament.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2
2.  Členské státy sdělí Komisi veškeré dostupné údaje týkající se toho, jak používají toto nařízení.
2.  Členské státy sdělí Evropskému parlamentu a Komisi veškeré dostupné údaje týkající se toho, jak používají toto nařízení.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 9
9.  Komise může dát členským státům za účelem realizace cílů tohoto nařízení k dispozici odbornou, technickou či logistickou pomoc, komunikační opatření či jakoukoli jinou operativní podporu.
9.  Komise členským státům za účelem realizace cílů tohoto nařízení k dispozici odbornou, technickou či logistickou pomoc, komunikační opatření či jakoukoli jinou operativní podporu.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 2
2.  Pokud se dotčená třetí země zavázala poskytnout pomoc nezbytnou ke shromáždění důkazů o protiprávní povaze operací, které se jeví v rozporu s právními předpisy týkajícími se DPH, mohou být informace získané podle tohoto nařízení třetí zemi sděleny, a to se souhlasem příslušných orgánů, které informace poskytly, a v souladu s jejich vnitrostátními předpisy o předávání osobních údajů třetím zemím.
2.  Pokud se dotčená třetí země zavázala poskytnout pomoc nezbytnou ke shromáždění důkazů o protiprávní povaze operací, které se jeví v rozporu s právními předpisy týkajícími se DPH, mohou být informace získané podle tohoto nařízení třetí zemi sděleny, a to se souhlasem příslušných orgánů, které informace poskytly, a v souladu s jejich vnitrostátními předpisy o předávání osobních údajů třetím zemím, jakož i v souladu se směrnicí 95/46/ES a jejími prováděcími ustanoveními a nařízením (ES) č. 45/2001 a jeho prováděcími pravidly.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1 – pododstavec 1
1.  Informace sdělené či shromážděné v jakékoli formě na základě tohoto nařízení, včetně veškerých informací, které byly dostupné úředníkovi za okolností uvedených v kapitole VII, v kapitole VIII a v kapitole X, jakož i v případech uvedených v odstavci 2 tohoto článku, podléhají služebnímu tajemství a požívají stejné ochrany jako obdobné informace podle práva členského státu, který je obdržel, a odpovídajících předpisů platných pro orgány Společenství. Mohou být použity pouze za okolností stanovených tímto nařízením.
1.  Informace sdělené či shromážděné v jakékoli formě na základě tohoto nařízení, včetně veškerých informací, které byly dostupné úředníkovi za okolností uvedených v kapitole VII, v kapitole VIII a v kapitole X, jakož i v případech uvedených v odstavci 2 tohoto článku, podléhají služebnímu tajemství a požívají stejné ochrany jako obdobné informace podle práva členského státu, který je obdržel, a odpovídajících předpisů platných pro orgány Společenství. Tyto informace požívají rovněž ochrany podle směrnice 95/46/ES a nařízení (ES) č. 45/2001. Mohou být použity pouze za okolností stanovených tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 5
5.  Veškeré uchovávání a výměna údajů podle tohoto nařízení podléhá ustanovením provádějícím směrnici 95/46/CE. Pro účely správného používání tohoto nařízení však členské státy omezí rozsah povinností a práv uvedených v článku 10, čl. 11 odst. 1 a článcích 12 a 21 směrnice 95/46/ES v míře nezbytné pro ochranu zájmů stanovených v čl. 13 písm. e) uvedené směrnice.
5.  Veškeré uchovávání a výměna údajů podle tohoto nařízení se řídí směrnicí 95/46/ES a jejími prováděcími ustanoveními a nařízením (ES) č. 45/2001 a jeho prováděcími pravidly. Pro účely správného používání tohoto nařízení však členské státy mohou přijmout legislativní opatření, která omezí rozsah povinností a práv uvedených v článku 10, čl. 11 odst. 1 a článcích 12 a 21 směrnice 95/46/ES v míře nezbytné pro ochranu zájmů stanovených v čl. 13 písm. e) uvedené směrnice.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 5 a (nový)
5a.  Členské státy a Komise dohlížejí na dodržování povinností týkajících se transparentnosti a informování subjektů v případě vyhledávání osobních údajů v souladu se směrnicí 95/46/ES a nařízením (ES) č. 45/2001.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca) v případě potřeby zajistily nejvyšší kvalitu vyměňovaných údajů, při zajištění nejvyššího stupně transparentnosti.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 2 a (nový)
2a.  Členské státy sdělují každoročně Komisi případy, kdy jiný členský stát odmítl žádajícímu členskému státu poskytnout informaci či mu znemožnil provést správní šetření, ačkoli žádající členský stát podal řádnou žádost. Tyto dožádané členské státy musí sdělit Komisi důvod, proč danou informaci odmítly poskytnout nebo proč nenapomohly šetření. Komise získané informace vyhodnotí a vydá vhodná doporučení. Tato doporučení se sdělí Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2 a (nový)
2a.  Týkají-li se opatření přijatá v souladu s postupem podle odstavce 2 zpracování osobních údajů nebo zahrnují-li jej, konzultuje se Evropský inspektor ochrany údajů.

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí