Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0118(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0061/2010

Indgivne tekster :

A7-0061/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/05/2010 - 13.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0091

Vedtagne tekster
PDF 419kWORD 121k
Onsdag den 5. maj 2010 - Bruxelles
Administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (omarbejdning) *
P7_TA(2010)0091A7-0061/2010

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. maj 2010 om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (omarbejdning) (KOM(2009)0427 - C7-0165/2009 - 2009/0118(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0427),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 93, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0165/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(1),

–   der henviser til skrivelse af 12. november 2009 fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 87 og artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0061/2010),

A.   der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og som ændret nedenfor;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, til Kommissionen og til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  I sin beslutning af 2. september 2008 om en samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af skattesvig1 gentog Europa-Parlamentet, at der var behov for en gennemgribende ændring af det nuværende momssystem, og det opfordrede derfor Kommissionen til at forelægge forslag til en harmonisering af procedurerne for registrering og sletning af registreringer af afgiftspligtige personer og til at give medlemsstaterne automatisk adgang til ikke-følsomme oplysninger om egne skatteydere, som andre medlemsstater lå inde med.
________________________
¹ EUT C 295 E af 4.12.2009, s. 13.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)
(3b)  Når der opnås en sådan automatiseret adgang til ikke-følsomme oplysninger, bør der sikres et passende beskyttelsesniveau, en begrænset lagringsperiode for de udvekslede oplysninger og en behørig ansvarlighed hos den institution eller det organ, der lagrer pågældende data, med henblik på at forhindre misbrug eller læk af data.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
(5a)  Europa-Parlamentet gav i sin beslutning af 4. december 2008 om Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 8/2007 om det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift1 udtryk for, at det var overbevist om, at indførelsen af Eurofisc kun kan tilføre en merværdi, hvis det er obligatorisk for medlemsstater at deltage, så man undgår de samme vanskeligheder som i forbindelse med Det Europæiske Karruselnetværk (EUROCANET), og kun hvis Kommissionen deltager helt og fuldt i Eurofisc's aktiviteter og spiller en koordinerende rolle.
_______________________________
1EUT C 21 E af 28.1.2010, s. 3.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)
(5b)  Europa-Parlamentet slog i sin beslutning af 4. december 2008 også til lyd for indførelse af Eurofisc og understregede, at der var et overordentlig stort behov for at udveksle eksisterende national bedste praksis i bekæmpelsen af grænseoverskridende momssvig med henblik på både at indføre passende incitamenter til nødvendig omhu for medlemsstaterne i forbindelse med moms og belønning af ærlige skatteydere.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  For at muliggøre en hurtigere behandling af anmodninger om oplysninger er det i betragtning af visse anmodningers repetitive karakter og den sproglige mangfoldighed i Fællesskabet vigtigt, at man udbreder brugen af standardformularer i forbindelse med udvekslingen af oplysninger.
(14)  For at muliggøre en hurtigere behandling af anmodninger om oplysninger er det i betragtning af visse anmodningers repetitive karakter og den sproglige mangfoldighed i Fællesskabet vigtigt, at man udbreder og fremmer brugen af standardformularer i forbindelse med udvekslingen af oplysninger.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 20
(20)  Vilkårene for medlemsstaternes udveksling af og automatiserede adgang til elektronisk lagrede data i hver medlemsstat bør fastlægges tydeligt.
(20)  Vilkårene for medlemsstaternes udveksling af og automatiserede adgang til elektronisk lagrede data i hver medlemsstat og måderne for lagring af disse data bør fastlægges klart.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 29
(29)  Den seneste praktiske erfaring med anvendelsen af forordning (EF) nr. 1798/2003 i forbindelse med bekæmpelse af karruselsvig har vist, at indførelsen af en mekanisme med langt hurtigere udveksling af oplysninger, som omfatter betydeligt flere og mere målrettede oplysninger, i visse tilfælde er nødvendig for at bekæmpe svig effektivt, og derfor bør der i denne forordningen fastlægges en sådan mekanisme, som skal være tilstrækkelig fleksibel til, at den kan tilpasses nye former for svig. EUROCANET (»European Carrousel Network«), som blev iværksat på Belgiens initiativ og støttes af Kommissionen, er en illustration af denne form for samarbejde.
(29)  Den seneste praktiske erfaring med anvendelsen af forordning (EF) nr. 1798/2003 i forbindelse med bekæmpelse af karruselsvig har vist, at indførelsen af en mekanisme med langt hurtigere udveksling af oplysninger, som omfatter betydeligt flere og mere målrettede oplysninger, i visse tilfælde er nødvendig for at bekæmpe svig effektivt, og derfor bør der i denne forordning fastlægges en sådan mekanisme, som skal være tilstrækkelig fleksibel til, at den kan tilpasses nye former for svig. Med henblik på at sikre, at denne mekanisme fungerer efter hensigten, bør der vedtages en EU-strategi. EUROCANET, som blev iværksat på Belgiens initiativ og støttes af Kommissionen, er en illustration af denne form for samarbejde.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 35
(35)  Med henblik på anvendelsen af denne forordning bør det overvejes at begrænse visse rettigheder og forpligtelser, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, for at beskytte de interesser, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, litra e), i nævnte direktiv. Denne begrænsning er nødvendig og forholdsmæssig i betragtning af medlemsstaternes potentielle indtægtstab og disse oplysningers afgørende betydning for en effektiv bekæmpelse af svig.
(35)  Med henblik på anvendelsen af denne forordning bør det overvejes at begrænse visse rettigheder og forpligtelser, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, for at beskytte de interesser, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, litra e), i nævnte direktiv, og de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger1.
________________________________
1EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 36 a (ny)
(36a)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt –
Ændring 12
Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)
Artikel 1a
Inden for rammerne af anvendelsen af denne forordning sikrer medlemsstaterne og Kommissionen overholdelsen af de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF, og de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001.
Ændring 13
Forslag til forordning
Artikel 15
Medlemsstaternes kompetente myndigheder meddeler spontant de andre medlemsstaters kompetente myndigheder de i artikel 1 omhandlede oplysninger, som de har kendskab til, og som kan være nyttige for de andre medlemsstaters kompetente myndigheder.
Medlemsstaternes kompetente myndigheder meddeler spontant de andre medlemsstaters kompetente myndigheder de i artikel 1 omhandlede oplysninger, som de har kendskab til, og som er nødvendige med henblik på at ansætte momsen korrekt, sikre den korrekte anvendelse af momslovgivningen, navnlig hvad angår transaktioner inden for Unionen, og bekæmpe momssvig.
Ændring 14
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
De i litra b) omhandlede personer opfordres til at udtale sig om kvaliteten af de indsamlede data.
Ændring 15
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3
3.  Listen og detaljerne i forbindelse med de data, der er omhandlet i stk. 1, litra b), c) og d), og i stk. 2, vedtages efter proceduren i artikel 60, stk. 2.
3.  Uden at dette påfører den myndighed, der anmodes om bistand, en uforholdsmæssig administrativ byrde,vedtages listen og detaljerne i forbindelse med de data, der er omhandlet i stk. 1, litra b), c), d) og e), og i stk. 2, efter proceduren i artikel 60, stk. 2.
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – indledning
Hver medlemsstat giver de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder automatiseret adgang til de oplysninger, der findes i de i artikel 18 omhandlede databaser. Hvad angår de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a), i nævnte artikel, skal der mindst være adgang til følgende detaljerede oplysninger:
Hver medlemsstat giver med henblik på at sikre, at der ikke sker overtrædelse af momslovgivningen, og når den finder det nødvendigt for at kontrollere erhvervelse af varer inden for Unionen eller levering af tjenesteydelser, der er momspligtige på dens område, de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder automatiseret adgang til de oplysninger, der findes i de i artikel 18 omhandlede databaser. Hvad angår de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a), i nævnte artikel, skal der mindst være adgang til følgende detaljerede oplysninger:
Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)
Indeholder de oplysninger, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, litra a), personoplysninger, begrænses den automatiserede adgang til disse baser til de i denne artikel omhandlede kategorier af oplysninger.
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1 – indledning
1.  Ved denne forordning indføres der en fælles struktur til bekæmpelse af momssvig og –unddragelse. Denne struktur skal navnlig tage sig af følgende opgaver:
1.  Ved denne forordning indføres der en struktur på EU-plan til bekæmpelse af momssvig og –unddragelse. Denne struktur skal navnlig tage sig af følgende opgaver:
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2
2.  Medlemsstaternes kompetente myndigheder fastlægger de efterforskningsområder, som den ved stk. 1 indførte struktur skal dække.
2.  Den i stk. 1 omhandlede struktur på EU-plan består af embedsmænd udpeget af medlemsstaternes kompetente myndigheder.
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3
3.  For hvert efterforskningsområde udpeger medlemsstaternes kompetente myndigheder en eller flere medlemsstater, som i denne struktur skal overvåge og lede de opgaver, der er anført i stk. 1.
3.  Den i stk. 1 omhandlede struktur på EU-plan fastlægger de efterforskningsområder, som dens virksomhed omfatter.
Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 a (nyt)
3a.  For at effektivisere undersøgelserne af momssvig i EU udformes der en ordning, som skal tilskynde til inddrivelse af grænseoverskridende skattefordringer ved at fordele en rimelig andel af den opkrævede, ubetalte moms mellem den medlemsstat, der inddriver skattefordringerne, og den bistandssøgende medlemsstat.
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 35
Den i artikel 34 indførte struktur skal bestå af kompetente embedsmænd, som udpeges af medlemsstaternes kompetente myndigheder. Kommissionen yder teknisk, administrativ og operationel støtte til denne struktur.
Kommissionen koordinerer, styrer og overvåger varetagelsen af opgaverne i artikel 34, stk. 1, og yder teknisk, administrativ og operationel støtte til medlemsstaternes kompetente myndigheder.
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 39
Den ved artikel 34 indførte struktur forelægger hvert år en aktivitetsoversigt for det i artikel 60 omhandlede udvalg.
Den ved artikel 34 indførte struktur forelægger hvert år en aktivitetsoversigt for medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og det i artikel 60 omhandlede udvalg.
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne og Kommissionen undersøger og vurderer, hvordan den ordning vedrørende administrativt samarbejde, der er fastsat ved denne forordning, fungerer. Medlemsstaterne gennemfører navnlig revisioner af dens funktion. Kommissionen samler medlemsstaternes erfaringer med henblik på at forbedre denne ordnings funktion.
1.  Medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og Kommissionen undersøger og vurderer, hvordan den ordning vedrørende administrativt samarbejde, der er fastsat ved denne forordning, fungerer. Medlemsstaterne gennemfører navnlig revisioner af dens funktion. Kommissionen samler medlemsstaternes erfaringer med henblik på at forbedre denne ordnings funktion og aflægger regelmæssigt beretning til medlemsstaterne og Europa-Parlamentet om resultaterne.
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne sender Kommissionen alle disponible oplysninger, der er af betydning for deres anvendelse af denne forordning.
2.  Medlemsstaterne sender Europa-Parlamentet og Kommissionen alle disponible oplysninger, der er af betydning for deres anvendelse af denne forordning.
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 9
9.  Kommissionen kan stille ekspertise, teknisk eller logistisk bistand, et kommunikationstiltag eller enhver anden form for operationel støtte til rådighed for medlemsstaterne med henblik på at nå denne forordnings mål.
9.  Kommissionen stiller ekspertise, teknisk eller logistisk bistand, et kommunikationstiltag eller enhver anden form for operationel støtte til rådighed for medlemsstaterne med henblik på at nå denne forordnings mål.
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 2
2.  Forudsat at det pågældende tredjeland har forpligtet sig til at yde den nødvendige bistand til at indsamle bevismateriale for uregelmæssigheder i forbindelse med transaktioner, som synes at være i strid med momslovgivningen, kan de oplysninger, der indhentes i henhold til denne forordning, videregives til det pågældende land med samtykke fra de kompetente myndigheder, som har leveret dem, og under overholdelse af deres nationale bestemmelser om videregivelse af personoplysninger til tredjelande.
2.  Forudsat at det pågældende tredjeland har forpligtet sig til at yde den nødvendige bistand til at indsamle bevismateriale for uregelmæssigheder i forbindelse med transaktioner, som synes at være i strid med momslovgivningen, kan de oplysninger, der indhentes i henhold til denne forordning, videregives til det pågældende land med samtykke fra de kompetente myndigheder, som har leveret dem, og under overholdelse af deres nationale bestemmelser om videregivelse af personoplysninger til tredjelande og med forbehold af direktiv 95/46/EF og dets gennemførelsesbestemmelser og forordning (EF) nr. 45/2001 og dens gennemførelsesbestemmelser.
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 1 – afsnit 1
1.  Oplysninger, der under en eller anden form videregives eller indsamles i medfør af denne forordning, herunder enhver oplysning, som en embedsmand har haft adgang til under de omstændigheder, der er fastlagt i kapitel VII, kapitel VIII og kapitel X, samt de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, der modtager dem, og i henhold til de tilsvarende bestemmelser for Fællesskabets instanser. De må kun anvendes under de omstændigheder, der er fastlagt i denne forordning.
1.  Oplysninger, der under en eller anden form videregives eller indsamles i medfør af denne forordning, herunder enhver oplysning, som en embedsmand har haft adgang til under de omstændigheder, der er fastlagt i kapitel VII, kapitel VIII og kapitel X, samt de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, der modtager dem, og i henhold til de tilsvarende bestemmelser for Fællesskabets instanser. Sådanne oplysninger er ligeledes beskyttet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001. De må kun anvendes under de omstændigheder, der er fastlagt i nærværende forordning.
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 5
5.  Enhver form for lagring eller udveksling af oplysninger i henhold til denne forordning er underlagt gennemførelsesbestemmelserne til direktiv 95/46/EF. Medlemsstaterne begrænser dog med henblik på den korrekte anvendelse af denne forordning rækkevidden af de forpligtelser og rettigheder, der er fastsat i artikel 10, artikel 11, stk. 1, og artikel 12 og 21 i direktiv 95/46/EF i det omfang, det er nødvendigt for at beskytte de interesser, der er nævnt i artikel 13, litra e), i nævnte direktiv.
5.  Enhver form for lagring eller udveksling af oplysninger i henhold til denne forordning er underlagt direktiv 95/46/EF og dets gennemførelsesbestemmelser og forordning (EF) nr. 45/2001 og dens gennemførelsesbestemmelser. Medlemsstaterne kan dog vedtage lovgivningsmæssige foranstaltninger, som med henblik på den korrekte anvendelse af nærværende forordning begrænser rækkevidden af de forpligtelser og rettigheder, der er fastsat i artikel 10, artikel 11, stk. 1, og artikel 12 og 21 i direktiv 95/46/EF i det omfang, det er nødvendigt for at beskytte de interesser, der er nævnt i artikel 13, litra e), i nævnte direktiv.
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 5 a (nyt)
5a.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer overholdelsen af de i direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 fastlagte forpligtelser om åbenhed og information af de berørte parter, når der indhentes personoplysninger.
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca) sikre, at kvaliteten af de udvekslede oplysninger er så høj som mulig og i givet fald opfylder den maksimale grad af åbenhed.
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Medlemsstaterne underretter årligt Kommissionen om tilfælde, hvor andre medlemsstater har afvist at forsyne den bistandssøgende medlemsstat med oplysninger eller har forhindret denne i at foretage en administrativ undersøgelse, som der er indgivet behørig anmodning om. De bistandssøgte medlemsstater, underretter Kommissionen om årsagerne til, at de har afvist at videregive de ønskede oplysninger eller iværksætte undersøgelsen. Kommissionen vurderer de modtagne oplysninger og udarbejder de nødvendige henstillinger. Disse henstillinger forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet.
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Når foranstaltningerne vedtaget efter proceduren i stk. 2 vedrører eller indebærer behandling af personoplysninger, høres Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

(1) EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik