Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0118(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0061/2010

Esitatud tekstid :

A7-0061/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/05/2010 - 13.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0091

Vastuvõetud tekstid
PDF 307kWORD 117k
Kolmapäev, 5. mai 2010 - Brüssel
Halduskoostöö ning maksupettuste vastane võitlus käibemaksu valdkonnas (uuesti sõnastamine) *
P7_TA(2010)0091A7-0061/2010

Euroopa Parlamendi 5. mai 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus halduskoostöö kohta ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (uuestisõnastamine) (KOM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine - uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0427);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 93, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0165/2009);

–   võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113;

–   võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta(1);

–   võttes arvesse vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 87 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 12. novembri 2009. aasta kirja majandus- ja rahanduskomisjonile;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7-0061/2010),

A.   arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ning nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi;

1.   kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele ning muudetud vastavalt alltoodud muudatusettepanekutele;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)
(3a)  Euroopa Parlament kinnitas oma 2. septembri 2008. aasta resolutsioonis maksupettuste vastase võitluse tõhustamise kooskõlastatud strateegia kohta¹, et praegune käibemaksusüsteem vajab radikaalset uuendamist, ning nõudis seepärast tungivalt, et komisjon esitaks ettepanekud käibemaksukohustuslaste registreerimise ja registrist kustutamise menetluste ühtlustamiseks ja liikmesriikidele automaatse juurdepääsu võimaldamiseks oma maksukohustuslasi puudutavatele mittetundlikele andmetele, mida säilitab teine liikmesriik.
___________________________
¹ ELT C 295 E, 4.12.2009, lk 13.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)
(3b)  Automaatse juurdepääsu saamisel mittetundlikele andmetele tuleks tagada vahetatava teabe piisav kaitsetase ja piiratud säilitusaeg ning andmeid hoidva institutsiooni või asutuse nõuetekohane vastutus, et vältida andmete halba haldamist või lekkimist.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)
(5a)  Euroopa Parlamendi 4. detsembri 2008. aasta resolutsioonis käibemaksu valdkonna halduskoostööd käsitleva Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 8/2007 kohta1 väljendatakse veendumust, et Eurofisci loomine saab anda lisandväärtust üksnes juhul, kui liikmesriigi osalemine on kohustuslik vältimaks Euroopa karusellpettuste vastu võitlemise võrgustikus (Eurocanetile) tekkinud probleeme, ning kui komisjon osaleb täiel määral Eurofisci tegevuses ja koordineerib seda.
__________
¹ ELT C 21 E, 28.1.2010, lk 3.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 b (uus)
(5 b)  Euroopa Parlament nõudis oma 4. detsembri 2008. aasta resolutsioonis ka Eurofisci loomist ning tuletas meelde, et piiriüleses käibemaksupettustevastases võitluses on ülimalt vajalik jagada riikide parimaid tavasid, et rakendada asjakohaseid stiimuleid käibemaksuhoolikuse suurendamiseks liikmesriikides ja tunnustada ausaid maksumaksjaid.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
(14)  Pidades silmas teatavate taotluste korduvat laadi ja keelelist mitmekesisust ühenduses, tuleks edendada standardvormide kasutamist teabevahetusel, et võimaldada seeläbi teabetaotluste kiiremat käsitlemist.
(14)  Pidades silmas teatavate taotluste korduvat laadi ja keelelist mitmekesisust ühenduses, tuleks edendada ja soodustada standardvormide kasutamist teabevahetusel, et võimaldada seeläbi teabetaotluste kiiremat käsitlemist.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20
(20)  Tuleks selgelt määratleda tingimused elektrooniliselt säilitatud andmete vahetamiseks ja liikmesriikide automaatseks  juurdepääsuks nendele andmetele igas liikmesriigis.
(20)  Tuleks selgelt määratleda tingimused elektrooniliselt säilitatud andmete vahetamiseks ja liikmesriikide automaatseks juurdepääsuks nendele andmetele igas liikmesriigis, samuti nende andmete säilitamise moodused.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29
(29)  Karussellpettuste vastase võitluse raames määruse (EÜ) nr 1798/2003 kohaldamisel saadud hiljutised kogemused osutavad, et teatavatel juhtudel on tõhusaks maksupettuste vastaseks võitluseks esmatähtis kehtestada palju kiirem teabevahetuse mehhanism, mis hõlmab palju ulatuslikumat ja sihipärasemat teavet, kusjuures kõnealune mehhanism peaks kuuluma käesoleva määruse raamistikku, kuid olema samas piisavalt paindlik, et kohanduda uut liiki pettustega. Belgia algatusel ja komisjoni toetusel loodud EUROCANET ((Euroopa karussellpettuste vastu võitlemise võrgustik) on näide sellisest koostööst.
(29)  Karussellpettuste vastase võitluse raames määruse (EÜ) nr 1798/2003 kohaldamisel saadud hiljutised kogemused osutavad, et teatavatel juhtudel on tõhusaks maksupettuste vastaseks võitluseks esmatähtis kehtestada palju kiirem teabevahetuse mehhanism, mis hõlmab palju ulatuslikumat ja sihipärasemat teavet, kusjuures kõnealune mehhanism peaks kuuluma käesoleva määruse raamistikku, kuid olema samas piisavalt paindlik, et kohanduda uut liiki pettustega. Kirjeldatud mehhanismi nõuetekohase toimimise tagamiseks tuleks vastu võtta ELi lähenemisviis. Belgia algatusel ja komisjoni toetusel loodud EUROCANET on näide sellisest koostööst.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35
(35)  Käesoleva määruse kohaldamiseks on vaja kaaluda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) sätestatud teatavate õiguste ja kohustuste piiramist, et kaitsta selle direktiivi artikli 13 lõike 1 punktis e osutatud huve. Kõnealune piirang on vajalik ja proportsionaalne, pidades silmas liikmesriikide võimalikku saamatajäävat maksutulu ja kõnealuse teabe olulisust tõhusal pettustevastasel võitlusel.
(35)  Käesoleva määruse kohaldamiseks on vaja kaaluda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruses (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta)¹ sätestatud teatavate õiguste ja kohustuste piiramist, et kaitsta direktiivi 95/46/EÜ artikli 13 lõike 1 punktis e osutatud huve.
___________
EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36 a (uus)
(36a)  Euroopa andmekaitseinspektoriga on konsulteeritud,
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 a (uus)
Artikkel 1 a
Käesoleva määruse kohaldamise raames tagavad liikmesriigid ja komisjon direktiivis 95/46/EÜ ja määruses (EÜ) nr 45/2001 sätestatud õiguste ja kohustuste järgimise.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15
Liikmesriikide pädevad asutused edastavad omaalgatuslikult teiste liikmesriikide pädevatele asutustele artiklis 1 osutatud teavet, millest nad on teadlikud ja mis võib teiste liikmesriikide pädevatele asutustele kasulik olla.
Liikmesriikide pädevad asutused edastavad omaalgatuslikult teiste liikmesriikide pädevatele asutustele artiklis 1 osutatud teavet, millest nad on teadlikud ja mis on vajalik selleks, et aidata käibemaksu õigesti arvutada, kontrollida käibemaksu käsitlevate õigusaktide õiget kohaldamist, eelkõige liidusiseste tehingute puhul, ja võidelda käibemaksupettuste vastu.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
Punktis b osutatud isikutel palutakse esitada oma arvamus säilitatava teabe kvaliteedi kohta.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3
3.  Käesoleva artikli lõike 1 punktides b, c ja d ning lõikes 2 osutatud andmete loetelu ja üksikasjad kehtestatakse artikli 60 lõikes 2 sätestatud korras.
4.  Käesoleva artikli lõike 1 punktides b, c, d ja e ning lõikes 2 osutatud andmete loetelu ja üksikasjad kehtestatakse artikli 60 lõikes 2 sätestatud korras, ilma et taotluse saanud asutusele pandaks ebaproportsionaalselt suurt halduskoormust.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – sissejuhatav osa
Iga liikmesriik võimaldab kõigi teiste liikmesriikide pädevatele asutustele automaatse juurdepääsu artiklis 18 osutatud andmebaasisüsteemis olevale teabele. Seoses kõnealuse artikli lõike 1 punktis a osutatud teabega on kättesaadavad vähemalt järgmised andmed:
Üksnes käibemaksualaste õigusaktide rikkumise ärahoidmiseks ja kui seda peetakse vajalikuks, et kontrollida niisuguste kaupade liidusisest ostmist või teenuste liidusisest osutamist, mis on antud liikmesriigis maksustatavad, võimaldab iga liikmesriik kõigi teiste liikmesriikide pädevatele asutustele automaatse juurdepääsu artiklis 18 osutatud andmebaasisüsteemis olevale teabele. Seoses kõnealuse artikli lõike 1 punktis a osutatud teabega on kättesaadavad vähemalt järgmised andmed:
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõik 2 a (uus)
Kui artikli 18 lõike 1 punktis a osutatud informatsioon sisaldab isikuandmeid, piirdub automaatne juurdepääs üksnes käesolevas artiklis nimetatud andmekategooriatega.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtne struktuur võitluseks käibemaksust kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimisega. Kõnealusel struktuuril on järgmised ülesanded:
1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse ELi tasandi struktuur võitluseks käibemaksust kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimisega. Kõnealusel struktuuril on järgmised ülesanded:
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2
2.  Liikmesriikide pädevad asutused määravad kindlaks lõikes 1 osutatud struktuuriga hõlmatud uurimisvaldkonnad.
2.  Lõikes 1 osutatud ELi tasandi struktuur koosneb liikmesriikide pädevate asutuste määratud ametnikest.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3
3.  Iga uurimisvaldkonna puhul määravad liikmesriikide pädevad asutused struktuuri raames ühe või mitu liikmesriiki, kes vastutavad lõikes 1 osutatud ülesannete täitmise kontrolli ja juhtimise eest.
3.  Lõikes 1 osutatud ELi tasandi struktuur määrab kindlaks uurimisvaldkonnad, milles toimub tema tegevus.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 3 a (uus)
3a.  Et käibemaksupettusi ELis tõhusamalt uurida, töötatakse välja piiriüleste maksunõuete sissenõudmist stimuleeriv mehhanism, millega õiglane osa sissenõutud käibemaksuvõlast jagatakse maksunõudeid sissenõudva liikmesriigi ja taotluse esitanud liikmesriigi vahel.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35
Artikliga 34 kehtestatud struktuur koosneb liikmesriikide pädevate asutuste määratud pädevatest ametnikest. Komisjon annab kõnealusele struktuurile tehnilist, haldus- ja rakenduslikku toetust.
Komisjon koordineerib, juhib ja jälgib artikli 34 lõikes 1 osutatud ülesannete täitmist ning annab liikmesriikide pädevatele asutustele tehnilist, haldus- ja rakenduslikku abi.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39
Artikliga 34 kehtestatud struktuur esitab artiklis 60 osutatud komiteele igal aastal tegevusaruande.
Artikliga 34 kehtestatud struktuur esitab liikmesriikidele, Euroopa Parlamendile ja artiklis 60 osutatud komiteele igal aastal tegevusaruande.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1
1.  Liikmesriigid ja komisjon jälgivad ja hindavad seda, kuidas käesolevas määruses sätestatud halduskoostöö kord toimib. Eelkõige viivad liikmesriigid läbi halduskoostöö korra toimimise auditeid. Komisjon kogub liikmesriikide kogemusi, et parandada selle korra toimimist.
1.  Liikmesriigid, Euroopa Parlament ja komisjon jälgivad ja hindavad seda, kuidas käesolevas määruses sätestatud halduskoostöö kord toimib. Eelkõige viivad liikmesriigid läbi halduskoostöö korra toimimise auditeid. Komisjon kogub liikmesriikide kogemusi, et parandada selle korra toimimist, ning teavitab liikmesriike ja Euroopa Parlamenti regulaarselt tulemustest.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2
2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile kogu kättesaadava teabe, mis on käesoleva määruse kohaldamise puhul oluline.
2.  Liikmesriigid edastavad Euroopa Parlamendile ja komisjonile kogu kättesaadava teabe, mis on käesoleva määruse kohaldamise puhul oluline.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 9
9.  Komisjon võib esitada eksperdiarvamusi, anda tehnilist või logistilist abi, viia läbi teavitamiskampaaniaid ja anda liikmesriikidele muud tegevustoetust käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks.
9.  Komisjon esitab eksperdiarvamusi, annab tehnilist või logistilist abi, viib läbi teavitamiskampaaniaid ja annab liikmesriikidele muud tegevustoetust käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks.
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 52 – lõige 2
2.  Kui asjaomane kolmas riik on võtnud kohustuse anda vajalikku abi tõendite kogumiseks käibemaksualaseid õigusakte ilmselt rikkuvate tehingute ebaseaduslikkuse kohta, võib käesoleva määruse alusel saadud teabe sellele kolmandale riigile edastada teavet andnud pädevate asutuste nõusolekul ja kooskõlas nende asutuste asukohaliikmesriikide õigusaktidega, mis käsitlevad isikuandmete edastamist kolmandatele riikidele.
2.  Kui asjaomane kolmas riik on võtnud kohustuse anda vajalikku abi tõendite kogumiseks käibemaksualaseid õigusakte ilmselt rikkuvate tehingute ebaseaduslikkuse kohta, võib käesoleva määruse alusel saadud teabe sellele kolmandale riigile edastada teavet andnud pädevate asutuste nõusolekul ja kooskõlas nende asutuste asukohaliikmesriikide õigusaktidega, mis käsitlevad isikuandmete edastamist kolmandatele riikidele, järgides samas direktiivi 95/46/EÜ ja määrust (EÜ) nr 45/2001 ning nende rakendussätteid.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 1 – lõik 1
1.  Käesoleva määruse kohaselt mis tahes kujul edastatud või kogutud  teabe suhtes , sealhulgas teabe suhtes, millele oli ametnikul juurdepääs VII, VIII ja X peatüki ning käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud asjaoludel,  kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus ja kaitse, mis laieneb samalaadsele teabele nii seda saava liikmesriigi siseriiklike õigusaktide kui ka ühenduse asutuste suhtes kohaldatavate vastavate sätete kohaselt. Kõnealust teavet võib kasutada ainult käesoleva määrusega ettenähtud asjaoludel.
1.  Käesoleva määruse kohaselt mis tahes kujul edastatud või kogutud teabe suhtes, sealhulgas teabe suhtes, millele oli ametnikul juurdepääs VII, VIII ja X peatüki ning käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud asjaoludel, kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus ja kaitse, mis laieneb samalaadsele teabele nii seda saava liikmesriigi siseriiklike õigusaktide kui ka ühenduse asutuste suhtes kohaldatavate vastavate sätete kohaselt. Niisugust teavet kaitstakse ka direktiivi 95/46/EÜ ja määruse (EÜ) nr 45/2001 ning nende rakendussätete alusel. Kõnealust teavet võib kasutada ainult käesoleva määrusega ettenähtud asjaoludel.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 5
5.  Kogu käesoleva määruse kohase teabe säilitamise või vahetamise suhtes kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ rakendussätteid. Käesoleva määruse nõuetekohaseks kohaldamiseks piiravad liikmesriigid siiski  direktiivi 95/46/EÜ artiklis 10, artikli 11 lõikes 1 ja artiklites 12 ja 21 sätestatud kohustuste ja õiguste ulatust niivõrd, kuivõrd see on vajalik kõnealuse direktiivi artikli 13 punktis e osutatud huvide kaitsmiseks.
5.  Kogu käesoleva määruse kohase teabe säilitamise või vahetamise suhtes kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ ja määruse (EÜ) nr 45/2001 rakendussätteid. Käesoleva määruse nõuetekohaseks kohaldamiseks võivad liikmesriigid siiski võtta seadusandlikke meetmeid, millega piiratakse direktiivi 95/46/EÜ artiklis 10, artikli 11 lõikes 1 ja artiklites 12 ja 21 sätestatud kohustuste ja õiguste ulatust niivõrd, kuivõrd see on vajalik kõnealuse direktiivi artikli 13 punktis e osutatud huvide kaitsmiseks.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 5 a (uus)
5a.  Liikmesriigid ja komisjon tagavad läbipaistvust ja huvitatud isikute teavitamist puudutavate kohustuste järgimise direktiivis 95/46/EÜ ja määruses (EÜ) nr 45/2001 sätestatud isikuandmete saamise korral.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 1 – punkt c a (uus)
(ca) tagada vahetatava teabe võimalikult kõrge kvaliteet ja võimalikult suur läbipaistvus, kui see on asjakohane.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 2 a (uus)
2a.  Liikmesriigid teatavad komisjonile igal aastal juhtumitest, kus mõni liikmesriik on keeldunud taotlevale liikmesriigile teavet edastamast või takistanud taotlevat liikmesriiki nõuetekohaselt taotletud haldusuurimist läbi viimast. Liikmesriik, kellele taotlus esitati, peab teavitama komisjoni põhjustest, miks ta keeldus teabe andmisest või taotletud uurimise alustamisest. Komisjon vaatab esitatud teabe läbi ja koostab asjakohased soovitused. Need soovitused edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2 a (uus)
2a.  Kui lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt võetud meetmed viitavad isikuandmete töötlemisele või hõlmavad seda, konsulteeritakse Euroopa andmekaitseinspektoriga.

(1) EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika