Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0118(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0061/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0061/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/05/2010 - 13.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0091

Hyväksytyt tekstit
PDF 340kWORD 116k
Keskiviikko 5. toukokuuta 2010 - Bryssel
Hallinnollinen yhteistyö ja petostentorjunta arvonlisäverotuksen alalla (uudelleenlaatiminen) *
P7_TA(2010)0091A7-0061/2010

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä ja petostentorjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen - uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0427),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0165/2009),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan,

–   ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(1),

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan talous- ja raha-asioiden valiokunnalle työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 12. marraskuuta 2009 päivätyn kirjeen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 87 ja 55 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0061/2010),

A.   toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella ja sellaisena kuin se on jäljempänä tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Euroopan parlamentti toisti koordinoidusta strategiasta veropetosten torjunnan tehostamiseksi 2 päivänä syyskuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa1, että arvonlisäveron nykyinen hallinnointijärjestelmä vaatii perinpohjaista korjausta, ja kehotti näin ollen komissiota tekemään ehdotuksia arvonlisäverovelvollisten rekisteröinnin ja rekisteristä poistamisen yhdenmukaistamiseksi ja sen mahdollistamiseksi, että jäsenvaltioilla on automaattinen oikeus tutustua omia veronmaksajiaan koskeviin muihin kuin arkaluonteisiin tietoihin, jotka ovat muiden jäsenvaltioiden hallussa.
__________
1 EUVL C 295 E, 4.12.2009, s. 13.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
(3 b)  Kun tällainen automaattinen pääsy muihin kuin arkaluonteisiin tietoihin myönnetään, olisi varmistettava asianmukainen suojan taso, vaihdettujen tietojen rajoitettu säilyttämisaika ja tietoja säilyttävän laitoksen tai elimen vastuu huonon tietohallinnon tai tietovuotojen ehkäisemiseksi.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 8/2007 hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla 4 päivänä joulukuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa1 Euroopan parlamentti ilmaisi olevansa vakuuttunut siitä, että Eurofiscin perustaminen voi tuoda lisäarvoa ainoastaan, jos jäsenvaltioiden osallistuminen on pakollista, jotta on mahdollista välttää Eurocanet-verkoston (European Carrousel Network) kohtaamat ongelmat, ja jos komissio osallistuu täysipainoisesti sen toimintaan ja toimii siinä koordinoijana.
__________
1 EUVL C 21 E, 28.1.2010, s. 3.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
(5 b)  Euroopan parlamentti kehotti 4 päivänä joulukuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa myös perustamaan Eurofiscin ja muistutti, että rajat ylittävien arvonlisäveropetosten torjumisen kannalta on ehdottoman tärkeätä jakaa parhaita kansallisia käytäntöjä, joiden tarkoituksena on sekä kannustaa jäsenvaltioita huolellisuuteen arvonlisäveroasioissa että rehellisten veronmaksajien palkitseminen.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Kun otetaan huomioon tiettyjen pyyntöjen toistuvuus ja kielellinen monimuotoisuus yhteisössä, on tärkeää vahvistaa tietojenvaihdossa käytettävät vakiolomakkeet, jotta tietopyynnöt voidaan käsitellä nopeammin.
(14)  Kun otetaan huomioon tiettyjen pyyntöjen toistuvuus ja kielellinen monimuotoisuus yhteisössä, on tärkeää vahvistaa tietojenvaihdossa käytettävät vakiolomakkeet ja edistää niiden käyttöä, jotta tietopyynnöt voidaan käsitellä nopeammin.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Olisi määriteltävä selkeästi ehdot sähköisesti tallennettujen tietojen vaihdolle ja jäsenvaltioiden automaattiselle pääsylle sähköisesti tallennettuihin tietoihin kussakin jäsenvaltiossa.
(20)  Olisi määriteltävä selkeästi ehdot sähköisesti tallennettujen tietojen vaihdolle ja jäsenvaltioiden automaattiselle pääsylle sähköisesti tallennettuihin tietoihin ja tällaisten tietojen tallennusmenetelmille kussakin jäsenvaltiossa.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale
(29)  Asetuksen (EY) N:o 1798/2003 soveltamisesta karusellipetosten torjuntaan viime aikoina saatu käytännön kokemus osoittaa, että eräissä tapauksissa tehokas petostentorjunta edellyttää ehdottomasti huomattavasti nopeampaa tietojenvaihtojärjestelmää, jossa käsiteltävät tiedot ovat huomattavasti laajempia ja kohdennetumpia ja joka on tämän asetuksen mukainen mutta kuitenkin riittävän joustava soveltuakseen uusiin petostyyppeihin. Komissio tukee Belgian aloitteesta käyttöön otettua EUROCANET-verkkoa (”European Carrousel Network”), joka on esimerkki tämäntyyppisestä yhteistyöstä.
(29)  Asetuksen (EY) N:o 1798/2003 soveltamisesta karusellipetosten torjuntaan viime aikoina saatu käytännön kokemus osoittaa, että eräissä tapauksissa tehokas petostentorjunta edellyttää ehdottomasti huomattavasti nopeampaa tietojenvaihtojärjestelmää, jossa käsiteltävät tiedot ovat huomattavasti laajempia ja kohdennetumpia ja joka on tämän asetuksen mukainen mutta kuitenkin riittävän joustava soveltuakseen uusiin petostyyppeihin. Tällaisen mekanismin moitteettoman toiminnan varmistamiseksi olisi sovellettava unionin tasoista lähestymistapaa. Komissio tukee Belgian aloitteesta käyttöön otettua EUROCANET-verkkoa (”European Carrousel Network), joka on esimerkki tämäntyyppisestä yhteistyöstä.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale
(35)  Tämän asetuksen soveltamiseksi olisi harkittava yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY säädettyjen tiettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien rajoittamista mainitun direktiivin 13 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen intressien turvaamiseksi. Tällainen rajoittaminen on tarpeen ja oikeasuhteinen, kun otetaan huomioon jäsenvaltioille mahdollisesti aiheutuvat tulonmenetykset ja se, kuinka tärkeitä nämä tiedot ovat petostentorjunnassa.
(35)  Tämän asetuksen soveltamiseksi olisi harkittava yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY säädettyjen tiettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien rajoittamista mainitun direktiivin 13 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen intressien turvaamiseksi sekä yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/20011säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien rajoittamista.
___________
1 EYVL L 8, 12.1 2001, s. 1.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)
(36 a)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu,
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)
1 a artikla
Tätä asetusta sovellettaessa jäsenvaltiot ja komissio valvovat, että direktiivissä 95/46/EY ja asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia noudatetaan.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
15 artikla
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava oma-aloitteisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tiedossaan olevat 1 artiklassa tarkoitetut tiedot, jotka voivat olla niille hyödyksi.
Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava oma-aloitteisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tiedossaan olevat 1 artiklassa tarkoitetut tiedot, jotka ovat tarpeellisia, jotta arvonlisävero voidaan määrätä oikein, arvonlisäverolainsäädännön oikea soveltaminen voidaan varmistaa erityisesti unionin sisäisten liiketoimien osalta ja arvonlisäveropetoksia torjua.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Jäljempänä b kohdassa tarkoitettuja henkilöitä on pyydettävä ilmaisemaan kantansa tallennettujen tietojen laadusta.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta
3.  Tämän artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa sekä 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja koskevat luettelo ja yksityiskohdat on laadittava 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
3.  Tämän artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa sekä 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja koskevat luettelo ja yksityiskohdat on laadittava 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen aiheuttamatta pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle suhteetonta hallinnollista rasitusta.
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Kunkin jäsenvaltion on myönnettävä kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille automaattinen pääsy 18 artiklassa tarkoitettuihin tietokantoihin sisältyviin tietoihin. Mainitun artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista tiedoista on annettava vähintään seuraavat:
Ainoastaan arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön rikkomisen estämiseksi ja katsoessaan tarpeelliseksi valvoa alueellaan verotettavaa unionin sisäistä tavaroiden tai palvelujen kauppaa, kunkin jäsenvaltion on myönnettävä kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille automaattinen pääsy 18 artiklassa tarkoitettuihin tietokantoihin sisältyviin tietoihin. Mainitun artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista tiedoista on annettava vähintään seuraavat:
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 a kohta (uusi)
Jos 18 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin sisältyy henkilötietoja, automaattinen pääsy niihin rajoitetaan tässä artiklassa mainittuihin tietoluokkiin.
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Tällä asetuksella perustetaan yhteinen rakenne arvonlisäveropetosten ja arvonlisäveron kiertämisen torjumiseksi. Tällä rakenteella suoritetaan erityisesti seuraavat tehtävät:
1.  Tällä asetuksella perustetaan unionitason rakenne arvonlisäveropetosten ja arvonlisäveron kiertämisen torjumiseksi. Tällä rakenteella suoritetaan erityisesti seuraavat tehtävät:
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava 1 kohdalla perustetun rakenteen tutkimusalat.
2.   Edellä 1 kohdalla perustettuun unionitason rakenteeseen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten nimeämiä virkamiehiä.
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta
3.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on nimettävä rakenteen kullekin tutkimusalalle yksi tai useampi jäsenvaltio, joka vastaa 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien valvonnasta ja ohjauksesta.
3.   Edellä 1 kohdalla perustettu unionitason rakenne määrittelee tutkimusalat, joilla sen toimintaa harjoitetaan.
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Jotta arvonlisäveropetoksia voidaan tutkia unionissa entistä tehokkaammin, on laadittava rajat ylittävien verosaatavien takaisinperintää koskeva kannustinmekanismi jakamalla maksamattomasta kerätystä arvonlisäverosta oikeudenmukainen osa verosaatavia perivän jäsenvaltion ja esittäjäjäsenvaltion kesken.
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
35 artikla
Edellä 34 artiklalla perustettuun rakenteeseen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten nimeämiä toimivaltaisia virkamiehiä. Komissio tukee tätä rakennetta teknisesti, hallinnollisesti ja toiminnallisesti.
Komissio koordinoi, ohjaa ja valvoo 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamista ja antaa teknistä, hallinnollista ja operatiivista tukea jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
39 artikla
Edellä 34 artiklalla perustetun rakenteen on esitettävä vuosittain toimintakertomus 60 artiklassa tarkoitetulle komitealle.
Edellä 34 artiklalla perustetun rakenteen on esitettävä vuosittain toimintakertomus jäsenvaltioille, Euroopan parlamentille ja 60 artiklassa tarkoitetulle komitealle.
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelevat ja arvioivat tässä asetuksessa edellytettyjen hallinnollista yhteistyötä koskevien järjestelyjen toimivuutta. Jäsenvaltioiden on tehtävä erityisesti tätä toimivuutta koskevia tarkastuksia. Komissio kokoaa yhteen jäsenvaltioiden kokemukset parantaakseen näiden järjestelyjen toimivuutta.
1.  Jäsenvaltiot, Euroopan parlamentti ja komissio tarkastelevat ja arvioivat tässä asetuksessa edellytettyjen hallinnollista yhteistyötä koskevien järjestelyjen toimivuutta. Jäsenvaltioiden on tehtävä erityisesti tätä toimivuutta koskevia tarkastuksia. Komissio kokoaa yhteen jäsenvaltioiden kokemukset parantaakseen näiden järjestelyjen toimivuutta ja raportoi säännöllisesti jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille tuloksista.
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle kaikki käytettävissä olevat tiedot, joilla on merkitystä niiden soveltaessa tätä asetusta.
2.  Jäsenvaltiot ilmoittavat Euroopan parlamentille ja komissiolle kaikki käytettävissä olevat tiedot, joilla on merkitystä niiden soveltaessa tätä asetusta.
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 9 kohta
9.  Komissio voi antaa jäsenvaltioille asiantuntija-apua, teknistä tai logistista apua, tiedotustukea tai muuta operatiivista tukea tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
9.  Komissio antaa jäsenvaltioille asiantuntija-apua, teknistä tai logistista apua, tiedotustukea tai muuta operatiivista tukea tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta
2.  Jos kyseinen kolmas maa on sitoutunut toimittamaan sen avun, joka on tarpeen näytön keräämiseksi arvonlisäverolainsäädännön vastaisilta näyttävien liiketoimien lainvastaisuudesta, sille voidaan toimittaa tämän asetuksen nojalla saadut tiedot ne toimittaneiden toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella ja noudattaen näiden sisäisiä, henkilötietojen toimittamista kolmansille maille koskevia säännöksiä.
2.  Jos kyseinen kolmas maa on sitoutunut toimittamaan sen avun, joka on tarpeen näytön keräämiseksi arvonlisäverolainsäädännön vastaisilta näyttävien liiketoimien lainvastaisuudesta, sille voidaan toimittaa tämän asetuksen nojalla saadut tiedot ne toimittaneiden toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella ja noudattaen näiden sisäisiä, henkilötietojen toimittamista kolmansille maille koskevia säännöksiä sekä direktiiviä 95/46/EY ja sen täytäntöönpanosäännöksiä ja asetusta (EY) N:o 45/2001 ja sen täytäntöönpanoa koskevia tarkempia sääntöjä.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1.  Tämän asetuksen nojalla missä tahansa muodossa ilmoitettuja tai kerättyjä  tietoja mukaan lukien tiedot, jotka ovat virkamiehen saatavilla VII luvussa, VIII luvussa ja X luvussa säädetyissä olosuhteissa ja tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa,  koskee salassapitovelvollisuus, ja niihin on sovellettava tiedot vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä samanlaisille tiedoille säädettyä tietosuojaa sekä vastaavia yhteisön viranomaisiin sovellettavia säännöksiä. Niitä voidaan käyttää ainoastaan tässä asetuksessa säädetyissä olosuhteissa.
1.  Tämän asetuksen nojalla missä tahansa muodossa ilmoitettuja tai kerättyjä tietoja mukaan lukien tiedot, jotka ovat virkamiehen saatavilla VII luvussa, VIII luvussa ja X luvussa säädetyissä olosuhteissa ja tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, koskee salassapitovelvollisuus, ja niihin on sovellettava tiedot vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä samanlaisille tiedoille säädettyä tietosuojaa sekä vastaavia yhteisön viranomaisiin sovellettavia säännöksiä. Tällaisilla tiedoilla on suoja myös direktiivin 95/46/EY ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 nojalla. Niitä voidaan käyttää ainoastaan tässä asetuksessa säädetyissä olosuhteissa.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 5 kohta
5.  Tässä asetuksessa tarkoitettuihin tietojen tallentamiseen ja vaihtoon on sovellettava direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanosäännöksiä. Jäsenvaltiot rajoittavat kuitenkin tämän asetuksen asianmukaiseksi soveltamiseksi direktiivin 95/46/EY 10 artiklassa, 11 artiklan 1 kohdassa sekä 12 ja 21 artiklassa tarkoitettujen velvollisuuksien ja oikeuksien soveltamisalaa siinä määrin kuin se on tarpeen mainitun direktiivin 13 artiklan e kohdassa tarkoitettujen etujen turvaamiseksi.
5.  Tässä asetuksessa tarkoitettuihin tietojen tallentamiseen ja vaihtoon on sovellettava direktiiviä 95/46/EY ja sen täytäntöönpanosäännöksiä ja asetusta (EY) N:o 45/2001 ja sen täytäntöönpanoa koskevia tarkempia sääntöjä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin toteuttaa lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan tämän asetuksen asianmukaiseksi soveltamiseksi direktiivin 95/46/EY 10 artiklassa, 11 artiklan 1 kohdassa sekä 12 ja 21 artiklassa tarkoitettujen velvollisuuksien ja oikeuksien soveltamisalaa siinä määrin kuin se on tarpeen mainitun direktiivin 13 artiklan e kohdassa tarkoitettujen etujen turvaamiseksi.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.  Jäsenvaltiot ja komissio valvovat, että direktiivissä 95/46/EY ja asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjä sääntöjä, jotka koskevat avoimuutta ja asianomaisille tiedottamista henkilötietojen keräämiseen liittyvissä tapauksissa, noudatetaan.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
c a) varmistetaan vaihdettavien tietojen laadun korkein taso niin avoimesti kuin mahdollista.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava vuosittain komissiolle tilanteista, joissa toinen jäsenvaltio on kieltäytynyt antamasta tietoja niitä pyytäneelle jäsenvaltiolle tai estänyt pyytävää jäsenvaltiota tekemästä hallinnollista tutkimusta, joista on esitetty asianmukainen pyyntö. Jäsenvaltion, jolle pyyntö esitettiin, on ilmoitettava komissiolle syyt, joiden vuoksi tietoja ei ole annettu tai tutkimusta ei ole mahdollistettu. Komissio arvio tietoja ja laatii asianmukaiset suositukset. Nämä suositukset toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Jos 2 kohdan mukaisesti toteutetut toimenpiteet johtavat henkilötietojen käsittelyyn tai ne edellyttävät sitä, on kuultava Euroopan tietosuojavaltuutettua.

(1) EUVL C 77, 28.3.2002, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö