Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0118(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0061/2010

Pateikti tekstai :

A7-0061/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0091

Priimti tekstai
PDF 485kWORD 138k
Trečiadienis, 2010 m. gegužės 5 d. - Briuselis
Administracinis bendradarbiavimas ir kova su sukčiavimu pridėtinės vertės mokečio srityje (nauja redakcija) *
P7_TA(2010)0091A7-0061/2010

2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (nauja redakcija) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis. Nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0427),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 93 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0165/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(1),

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto 2009 m. lapkričio 12 d. laišką Ekonomikos ir pinigų politikos reikalų komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 87 ir 55 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0061/2010),

A.   kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, pasiūlyme be nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas, ir su toliau pateikiamais pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal Europos Sąjungos veikimo sutarties 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  Europos Parlamentas savo 2008 m. rugsėjo 2 d. rezoliucijoje dėl suderintos kovos su sukčiavimu mokesčių srityje gerinimo strategijos1 pakartojo, kad dabartinę PVM valdymo sistemą reikia iš esmės persvarstyti, ir todėl primygtinai ragino Komisiją pateikti pasiūlymus dėl apmokestinamų asmenų registravimo ir išregistravimo darbo tvarkos suderinimo ir dėl valstybių narių galimybės automatiškai naudotis neslaptais kitos valstybės narės turimais duomenimis apie savo mokesčių mokėtojus.
----------------------------------------
1 OL C 295 E, 2009 12 4, p. 13.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(3b)  Jei norima suteikti tokią savaiminę prieigą prie neslaptų duomenų, reikėtų užtikrinti tinkamą apsaugą, nustatyti duomenų, kuriais keičiamasi, saugojimo laikotarpio trukmę ir duomenis saugojančių institucijų ir įstaigų atskaitomybę siekiant išvengti netinkamo šių duomenų valdymo ir nutekėjimo.
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  Europos Parlamentas 2008 m. gruodžio 4 d. rezoliucijoje dėl Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 8/2007 dėl administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje1 pareiškė esąs įsitikinęs, kad pradėjus taikyti sistemą Eurofisc papildomos naudos būtų gauta tik tuo atveju, jei visos valstybės narės privalėtų dalyvauti šioje veikloje (taip būtų išvengta problemų, kilusių Europos „karuselės“ tinklui Eurocanet), taip pat jei sistemos Eurofisc veikloje visapusiškai dalyvautų ir koordinatorės vaidmenį atliktų Komisija.
__________
1 OL C 21 E, 2010 1 28, p.3.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(5b)  Be to, Europos Parlamentas savo 2008 m. gruodžio 4 d. rezoliucijoje ragino pradėti taikyti sistemą Eurofisc ir priminė, kad ypač svarbu dalytis geriausia nacionaline patirtimi kovos su tarpvalstybiniu sukčiavimu, siekiant išvengti mokėti PVM, srityje ir numatyti ir atitinkamas su PVM tikrinimu susijusias paskatas valstybėms narėms, ir atpildą sąžiningiems mokesčių mokėtojams.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  Siekiant, kad informacijos prašymai būtų nagrinėjami greičiau, ir atsižvelgiant į tai, kad kai kurie prašymai dažnai kartojasi, ir į Bendrijos daugiakalbystę, labai svarbu, kad visuotinai būtų naudojamos tipinės keitimosi informacija formos.
(14)  Siekiant, kad informacijos prašymai būtų nagrinėjami greičiau, ir atsižvelgiant į tai, kad kai kurie prašymai dažnai kartojasi, ir į Bendrijos daugiakalbystę, labai svarbu, kad visuotinai būtų naudojamos ir skatinamos tipinės keitimosi informacija formos.
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)  Turėtų būti aiškiai nustatytos sąlygos, kaip valstybės narės galėtų keistis kiekvienoje valstybėje narėje esančiais elektroniniu būdu saugomais duomenimis ir automatiškai su jais susipažinti.
(20)  Turėtų būti aiškiai nustatytos sąlygos, kaip valstybės narės galėtų keistis kiekvienoje valstybėje narėje esančiais elektroniniu būdu saugomais duomenimis ir automatiškai su jais susipažinti, taip pat šių duomenų saugojimo priemonės.
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
(29)  Praktinė pastarojo meto Reglamento (EB) Nr. 1798/2003 taikymo kovos su karuseliniu sukčiavimu srityje patirtis parodė, kad tam tikrais atvejais, siekiant veiksmingai kovoti su sukčiavimu, būtina naudotis žymiai greitesne, daugiau ir tikslingesnės informacijos apimančia keitimosi informacija sistema; ši sistema turi atitikti reglamento taikymo sritį, tačiau turi išlikti pakankamai lanksti, kad ją būtų galima pritaikyti prie naujų rūšių sukčiavimo. Belgijos iniciatyva Komisijai remiant sukurta EUROCANET (angl. European Carrousel Network) tinklas – puikus tokio pobūdžio bendradarbiavimo pavyzdys.
(29)  Praktinė pastarojo meto Reglamento (EB) Nr. 1798/2003 taikymo kovos su karuseliniu sukčiavimu srityje patirtis parodė, kad tam tikrais atvejais, siekiant veiksmingai kovoti su sukčiavimu, būtina naudotis žymiai greitesne, daugiau ir tikslingesnės informacijos apimančia keitimosi informacija sistema. Tokia sistema turi atitikti reglamento taikymo sritį, tačiau turi išlikti pakankamai lanksti, kad ją būtų galima pritaikyti prie naujų rūšių sukčiavimo. Siekiant užtikrinti tinkamą šios sistemos veikimą, reikėtų taikyti Sąjungos metodą. Belgijos iniciatyva Komisijai remiant sukurta EUROCANET (angl. European Carrousel Network) tinklas yra tokio pobūdžio bendradarbiavimo pavyzdys.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis
(35)  Šiame reglamente reikia atsižvelgti į kai kurių teisių ir pareigų apribojimus, numatytus 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kad būtų apsaugoti tos direktyvos 13 straipsnio 1 dalies e punkte nurodyti interesai. Šis apribojimas yra būtinas ir proporcingas atsižvelgiant į galimą valstybių narių pajamų netekimą ir šios informacijos svarbą veiksmingai kovai su sukčiavimu.
(35)  Šiame reglamente reikia atsižvelgti į kai kurių teisių ir pareigų apribojimus, numatytus 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kad būtų apsaugoti tos direktyvos 13 straipsnio 1 dalies e punkte nurodyti interesai, taip pat 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo2 nurodyti interesai;
___________
1 OL L 8, 2001 1 12, p. 1.
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(36a)  Konsultuotasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
1 a straipsnis (naujas)
1a straipsnis
Taikydamos šį reglamentą valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad būtų gerbiamos teisės ir laikomasi pareigų, numatytų Direktyvoje 95/46/EB ir Reglamente (EB) Nr. 45/2001.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis
Valstybių narių kompetentingos institucijos nedelsdamos perduoda kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms gautą 1 straipsnyje nurodytą informaciją, kuri gali būti naudinga kitoms valstybėms narėms.
Valstybių narių kompetentingos institucijos nedelsdamos perduoda kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms gautą 1 straipsnyje nurodytą jų žinomą informaciją, kuri reikalinga siekiant tiksliai nustatyti PVM ir užtikrinti, kad būtų tinkamai taikomi teisės aktai dėl PVM, ypač sudarant sandorius Sąjungos viduje, taip pat siekiant kovoti su sukčiavimu PVM srityje.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)
Asmenys, nurodyti b punkte, turi būti kviečiami pateikti savo nuomonę dėl saugomos informacijos kokybės.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis
3.  Šio straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose ir 2 dalyje nurodytų duomenų sąrašas ir išsami informacija apie juos nustatomi 60 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.
4.  Šio straipsnio 1 dalies b, c, d ir (e) punktuose ir 2 dalyje nurodytų duomenų sąrašas ir išsami informacija apie juos nustatomi 60 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, neužkraunant institucijai, į kurią kreipiamasi, neproporcingos administracinės naštos.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis
Kiekviena valstybė narė suteikia kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms automatinę prieigą prie  18 straipsnyje nurodytų duomenų bazių informacijos. Iš 18 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos informacijos suteikiama galimybė sužinoti bent šiuos duomenis:
Siekdama užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiami su PVM susiję teisės aktai, ir prireikus tikrinti, kaip atitinkamoje valstybėje narėje apmokestinamos Sąjungos viduje įsigyjamos prekės arba teikiamos paslaugos, kiekviena valstybė narė suteikia kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms automatinę prieigą prie 18 straipsnyje nurodytų duomenų bazių informacijos. Iš 18 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos informacijos suteikiama galimybė sužinoti bent šiuos duomenis:
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)
Jeigu 18 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta informacija apima asmens duomenis, automatinė prieiga suteikiama tik prie šiame straipsnyje nurodytų kategorijų duomenų.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis
1.  Šiuo reglamentu sukuriama bendra kovos su sukčiavimu PVM ir jo vengimu struktūra. Šios struktūros uždaviniai yra:
1.  Šiuo reglamentu sukuriama Sąjungos lygmens kovos su sukčiavimu PVM ir jo vengimu struktūra. Šios struktūros uždaviniai yra:
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis
2.  Kompetentingos valstybių narių institucijos nustato 1 dalimi sukurtos struktūros tyrimų sritis.
2.  Sąjungos lygmens struktūrą, nurodytą 1 dalyje, turi sudaryti valstybių narių kompetentingų institucijų paskirti pareigūnai.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis
3.  Kompetentingos valstybių narių institucijos skiria į struktūrą vieną ar kelias valstybes nares kiekvienos tyrimų srities uždaviniams, nurodytiems 1 dalyje, prižiūrėti ir vadovauti jų vykdymui.
3.  Sąjungos lygmens struktūra, nurodyta 1 dalyje, nustato tyrimų sritis, kuriose ji atliks savo užduotis.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Siekiant Sąjungoje veiksmingiau tirti su PVM sukčiavimu susijusius atvejus, sukuriamas kitose valstybėse nesumokėtų mokesčių išieškojimo skatinimo mechanizmas, kurio esmę sudaro sąžiningas nesumokėto PVM dalies paskirstymas tarp valstybės narės, išieškojusios šį mokestį, ir besikreipiančios valstybės narės.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis
34 straipsniu sukurtą struktūrą sudaro valstybių narių kompetentingų institucijų skirti kompetentingi pareigūnai. Komisija teikia šiai struktūrai techninę, administracinę ir veiklos paramą.
Komisija koordinuoja 34 straipsnio 1 dalyje nurodytų užduočių atlikimą, vadovauja ir stebi jų vykdymą, taip pat teikia techninę, administracinę ir veiklos pagalbą kompetentingoms valstybių narių institucijoms.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis
34 straipsniu sukurta struktūra kasmet pateikia veiklos suvestinę 60 straipsnyje nurodytam komitetui.
34 straipsniu sukurta struktūra kasmet pateikia veiklos suvestinę valstybėms narėms, Europos Parlamentui ir 60 straipsnyje nurodytam komitetui.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės ir Komisija nagrinėja ir vertina, kaip veikia šiame reglamente numatytos administracinio bendradarbiavimo priemonės. Visų pirma valstybės narės atlieka šios veiklos auditą. Komisija kaupia valstybių narių patirtį, kad pagerintų šių priemonių veikimą.
1.  Valstybės narės, Europos Parlamentas ir Komisija nagrinėja ir vertina, kaip veikia šiame reglamente numatytos administracinio bendradarbiavimo priemonės. Visų pirma valstybės narės atlieka šios veiklos auditą. Komisija kaupia valstybių narių patirtį, kad pagerintų šių priemonių veikimą, ir nuolat praneša apie rezultatus valstybėms narėms ir Europos Parlamentui.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės perduoda Komisijai bet kokią turimą informaciją, susijusią su šio reglamento taikymu.
2.  Valstybės narės perduoda Europos Parlamentui ir Komisijai bet kokią turimą informaciją, susijusią su šio reglamento taikymu.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 9 dalis
9.  Komisija gali teikti valstybėms narėms ekspertų, techninę, logistinę, komunikacijos ar bet kokią kitokią veiklos pagalbą, kad padėtų joms pasiekti šio reglamento tikslų.
9.  Komisija teikia valstybėms narėms ekspertų, techninę, logistinę, komunikacijos ar bet kokią kitokią veiklos pagalbą, kad padėtų joms pasiekti šio reglamento tikslų.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalis
2.  Jei suinteresuota trečioji šalis įsipareigojo suteikti pagalbą, reikalingą sukaupti įrodymams, patvirtinantiems PVM teisės aktus pažeidžiančių sandorių neteisėtumą, vadovaujantis vidaus teisės aktais, taikomais perduodant asmens duomenis trečiosioms šalims, pagal šį reglamentą gauta informacija gali būti perduota tai trečiajai šaliai, jei dėl to sutinka informaciją pateikusios kompetentingos institucijos.
2.  Jei suinteresuota trečioji šalis įsipareigojo suteikti pagalbą, reikalingą sukaupti įrodymams, patvirtinantiems PVM teisės aktus pažeidžiančių sandorių neteisėtumą, vadovaujantis vidaus teisės aktais, taikomais perduodant asmens duomenis trečiosioms šalims, pagal šį reglamentą gauta informacija gali būti perduota tai trečiajai šaliai, gavus informaciją pateikusios kompetentingos institucijos pritarimą ir laikantis Direktyvos 95/46/EB ir jos įgyvendinimo nuostatų bei Reglamento (EB) Nr. 45/2001 ir jo įgyvendinimo taisyklių.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
1.  Pagal šį reglamentą bet kokia forma perduodama ar surinkta informacija , įskaitant informaciją, kurią valstybės tarnautojas galėjo gauti VII, VIII ir X skyriuose nurodytomis aplinkybėmis arba šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais, yra valstybės paslaptis. Jai suteikiama tokia apsauga, kokia suteikiama tokiai pačiai informacijai tiek pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus, tiek ir pagal Bendrijos institucijoms taikomas atitinkamas nuostatas. Ši informacija gali būti naudojama tik šiame reglamente nustatytomis aplinkybėmis.
1.  Pagal šį reglamentą bet kokia forma perduodama ar surinkta informacija, įskaitant informaciją, kurią valstybės tarnautojas galėjo gauti VII, VIII ir X skyriuose nurodytomis aplinkybėmis arba šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais, yra valstybės paslaptis. Jai suteikiama tokia apsauga, kokia suteikiama tokiai pačiai informacijai tiek pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus, tiek ir pagal Bendrijos institucijoms taikomas atitinkamas nuostatas. Ši informacija taip pat saugoma pagal Direktyvą 95/46/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 45/2001. Ji gali būti naudojama tik šiame reglamente nustatytomis aplinkybėmis.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 5 dalis
5.  Pagal šį reglamentą kaupiamai informacijai ir keitimuisi ja taikomos Direktyvos 95/46/EB įgyvendinimo nuostatos. Tačiau, siekdamos tinkamai taikyti šį reglamentą, valstybės narės apriboja Direktyvos 95/46/EB 10 straipsnyje, 11 straipsnio 1 dalyje, 12 ir 21 straipsniuose nustatytų teisių ir pareigų apimtį, kiek to reikia tos direktyvos 13 straipsnio e punkte nurodytiems interesams apsaugoti.
5.  Pagal šį reglamentą kaupiamai informacijai ir keitimuisi ja taikomos Direktyva 95/46/EB ir jos įgyvendinimo nuostatos bei Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir jo įgyvendinimo taisyklės. Tačiau, siekdamos tinkamai taikyti šį reglamentą, valstybės narės gali priimti teisėkūros priemones, kurios apribotų Direktyvos 95/46/EB 10 straipsnyje, 11 straipsnio 1 dalyje, 12 ir 21 straipsniuose nustatytų teisių ir pareigų apimtį, kiek to reikia tos direktyvos 13 straipsnio e punkte nurodytiems interesams apsaugoti.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad būtų laikomasi su skaidrumu ir informavimu susijusių įsipareigojimų suinteresuotųjų šalių atžvilgiu tais atvejais, kai gaunami Direktyvoje 95/46/EB ir Reglamente (EB) Nr. 45/2001 minimi asmens duomenys.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca) užtikrinti aukščiausius keitimosi duomenimis kokybės standartus, jeigu reikia, išlaikant aukščiausią skaidrumo laipsnį.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Valstybės narės kasmet informuoja Komisiją apie visus atvejus, kai pateikus tinkamos formos prašymą kita valstybė narė atsisakė prašančiajai valstybei narei suteikti informaciją arba trukdė prašančiajai valstybei narei atlikti administracinį tyrimą. Tos valstybės narės, į kurias buvo kreiptasi informacijos, informuoja Komisiją apie priežastis, dėl kurių jos atsisakė suteikti informaciją arba nepadėjo atlikti tyrimo. Komisija patikrina gautą informaciją ir pateikia atitinkamas rekomendacijas. Tos rekomendacijos perduodamos Europos Parlamentui ir Tarybai.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Kai pagal 2 dalyje nustatytą procedūrą priimtos priemonės susijusios arba galėtų būti susijusios su duomenų tvarkymu, turi būti konsultuojamasi su Europos asmens duomenų priežiūros pareigūnu.

(1) OL C 77, 2002 3 28, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika