Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/0118(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0061/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0061/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 05/05/2010 - 13.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0091

Pieņemtie teksti
PDF 501kWORD 138k
Trešdiena, 2010. gada 5. maijs - Brisele
Administratīvā sadarbība un krāpšanas apkarošana pievienotās vērtības nodokļa jomā (pārstrādāta redakcija) *
P7_TA(2010)0091A7-0061/2010

Eiropas Parlamenta 2010. gada 5. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (pārstrādāta redakcija) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra ‐ apspriežu procedūra ‐ pārstrādāta redakcija)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0427),

–   ņemot vērā EK līguma 93. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0165/2009),

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu,

–   ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu(1),

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas 2009. gada 12. novembra vēstuli Ekonomikas un monetārajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktā minēto procedūru,

–   ņemot vērā Reglamenta 87. panta 55. punktu,

–   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7-0061/2010),

A.   tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas viedokli priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi kā vien tie, kuri kā tādi norādīti atbilstīgajā priekšlikumā, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo tiesību aktu negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta vienkārši šo tekstu kodifikācija, nemainot to satura būtību,

1.   apstiprina Komisijas priekšlikumu, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem, kā arī kurā iekļauti turpmāk minētie grozījumi;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 2
Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
(3a)  Eiropas Parlaments 2008. gada 2. septembra rezolūcijā par saskaņotu stratēģiju, lai uzlabotu cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas1, atkārtoti norādīja, ka pašreizējā PVN pārvaldības sistēma ir kardināli jāmaina, un līdz ar to mudināja Komisiju iesniegt priekšlikumus par tādu procedūru saskaņošanu, kas attiecas uz nodokļu maksātāju reģistrāciju un izslēgšanu no reģistra, un par katrai dalībvalstij nodrošinātu automātisku pieeju citas dalībvalsts datiem, kas nav sensitīvi un kas attiecas uz šīs valsts nodokļu maksātājiem.
__________
1 OV C 295 E, 4.12.2009., 13. lpp.
Grozījums Nr. 3
Regulas priekšlikums
3.b apsvērums (jauns)
(3b)  Lai novērstu nepareizu datu apstrādi vai to noplūdi, iegūstot šādu automātisku pieeju datiem, kas nav sensitīvi, būtu jānodrošina pienācīgs aizsardzības līmenis un ierobežots uzglabāšanas periods tiem datiem, ar kuriem notiek apmaiņa, un pienācīgu atbildību iestādei vai struktūrai, kura šos datus glabā.
Grozījums Nr. 4
Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
(5a)  Eiropas Parlaments 2008. gada 4. decembra rezolūcijā par Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 8/2007 par administratīvu sadarbību pievienotās vērtības nodokļa jomā1 pauda pārliecību, ka dalībai Eurofisc tīklā var būt pievienotā vērtība tikai tādā gadījumā, ja tā ir obligāta dalībvalstīm, tādējādi izvairoties no problēmām, kas saistītas ar Eurocanet (European Carrousel Network) tīklu, un tikai tad, ja Komisija pilnībā iesaistās Eurofisc darbībā un to koordinē.
__________
1 OV C 21 E, 28.1.2010., 3. lpp.
Grozījums Nr. 5
Regulas priekšlikums
5.b apsvērums (jauns)
(5b)  Eiropas Parlaments 2008. gada 4. decembra rezolūcijā aicināja arī ieviest Eurofisc un atgādināja, ka ārkārtīgi svarīga ir dalīšanās ar ieviestās labas prakses piemēriem attiecībā uz cīņu pret pārrobežu krāpšanos ar PVN maksāšanu, lai ieviestu gan piemērotus ar PVN maksāšanu saistītus stimulus dalībvalstīs, gan atlīdzību godīgiem nodokļu maksātājiem.
Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
14. apsvērums
(14)  Lai būtu iespējams ātrāk apstrādāt informācijas pieprasījumus, ņemot vērā dažu pieprasījumu atkārtošanos un lingvistisko daudzveidību Kopienā, ir svarīgi panākt, lai informācijas apmaiņai visur izmantotu standarta veidlapas.
(14)  Lai būtu iespējams ātrāk apstrādāt informācijas pieprasījumus, ņemot vērā dažu pieprasījumu atkārtošanos un lingvistisko daudzveidību Kopienā, ir svarīgi panākt, lai informācijas apmaiņai un popularizēšanai visur izmantotu standarta veidlapas.
Grozījums Nr. 7
Regulas priekšlikums
20. apsvērums
(20)  Skaidri jādefinē nosacījumi par katras dalībvalsts elektroniski uzglabātu datu apmaiņu un dalībvalstu automatizētu piekļuvi šiem datiem.
(20)  Skaidri jādefinē nosacījumi par katras dalībvalsts elektroniski uzglabātu datu apmaiņu un dalībvalstu automatizētu piekļuvi šiem datiem, kā arī par šādu datu uzglabāšanas veidiem.
Grozījums Nr. 8
Regulas priekšlikums
29. apsvērums
(29)  Praktiskā pieredze, kas pēdējā laikā gūta, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1798/2003 “karuseļa” veida krāpšanas apkarošanai, liecina, ka dažos gadījumos tāda informācijas apmaiņas mehānisma izveide, kas ir daudz ātrāks un nodrošina plašāku un mērķtiecīgāku informāciju, ir īpaši svarīga efektīvai krāpšanas apkarošanai. Šādam mehānismam jāiekļaujas šīs regulas satvarā, vienlaikus nodrošinot pietiekamu tā pielāgojamību jaunu krāpšanas veidu apkarošanā. Tīkls EUROCANET (European Carrousel Network), kas izveidots pēc Beļģijas ierosmes un guvis Komisijas atbalstu, ir šāda veida sadarbības apliecinājums.
(29)  Praktiskā pieredze, kas pēdējā laikā gūta, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1798/2003 “karuseļa” veida krāpšanas apkarošanai, liecina, ka dažos gadījumos tāda informācijas apmaiņas mehānisma izveide, kas ir daudz ātrāks un nodrošina plašāku un mērķtiecīgāku informāciju, ir īpaši svarīga efektīvai krāpšanas apkarošanai. Šādam mehānismam jāiekļaujas šīs regulas satvarā, vienlaikus nodrošinot pietiekamu tā pielāgojamību jaunu krāpšanas veidu apkarošanā. Lai nodrošinātu šāda mehānisma pareizu darbību, būtu jāpieņem Savienības līmeņa pieeja. Tīkls EUROCANET, kas izveidots pēc Beļģijas ierosmes un guvis Komisijas atbalstu, ir šāda veida sadarbības apliecinājums.
Grozījums Nr. 9
Regulas priekšlikums
35. apsvērums
(35)  Šajā regulā jāapsver atsevišķu to tiesību un pienākumu ierobežošana, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, lai aizsargātu intereses, kuras noteiktas minētās direktīvas 13. panta 1. punkta e) apakšpunktā. Šāda ierobežošana ir vajadzīga un samērīga, ņemot vērā iespējamos ieņēmumu zaudējumus dalībvalstīs un šīs informācijas īpašo svarīgumu efektīvai krāpšanas apkarošanai
(35)  Šajā regulā jāapsver atsevišķu to tiesību un pienākumu ierobežošana, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, lai aizsargātu intereses, kuras noteiktas minētās direktīvas 13. panta 1. punkta e) apakšpunktā, kā arī tās, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti1.
___________
1OV L 8, 12.1.2001., 1.lpp.
Grozījums Nr. 10
Regulas priekšlikums
36.a apsvērums (jauns)
(36a)  Būtu jāapspriežas ar Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju.
Grozījums Nr. 12
Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)
1.a pants
Piemērojot šo regulu, dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka tiek ievērotas tiesības un pienākumi, kas noteikti Direktīvā 95/46/EK un Regulā (EK) Nr. 45/2001.
Grozījums Nr. 13
Regulas priekšlikums
15. pants
Dalībvalsts kompetentā iestāde pēc savas iniciatīvas paziņo citas dalībvalsts kompetentajai iestādei 1. pantā minēto informāciju, kas tai ir zināma un kas var būt noderīga šīs citas dalībvalsts kompetentajai iestādei.
Dalībvalsts kompetentā iestāde pēc savas iniciatīvas paziņo citas dalībvalsts kompetentajai iestādei 1. pantā minēto informāciju, kas tai ir zināma un kas nepieciešama, lai precīzi aprēķinātu PVN, nodrošinātu tā pareizu piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz darījumiem Savienības teritorijā, un apkarotu krāpšanu PVN jomā.
Grozījums Nr. 14
Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)
Šā panta b) apakšpunktā minētās personas tiks aicinātas sniegt atzinumu par to rīcībā esošās informācijas kvalitāti.
Grozījums Nr. 15
Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts
3.  Šā panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktā un 2. punktā minēto datu sarakstu un precizējumus nosaka saskaņā ar 60. panta 2. punktā minēto procedūru.
4.  Šā panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunktā un 2. punktā minēto datu sarakstu un precizējumus nosaka saskaņā ar 60. panta 2. punktā minēto procedūru, neradot nesamērīgu administratīvu slogu pieprasījuma saņēmējai iestādei.
Grozījums Nr. 16
Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – ievaddaļa
Ikviena dalībvalsts piešķir visu citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm tiesības automātiski piekļūt informācijai, kura atrodas 18. pantā minētajās datubāzēs. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās informācijas gadījumā jānodrošina piekļuve vismaz šādiem datiem:
Ikviena dalībvalsts piešķir visu citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm tiesības automātiski piekļūt informācijai, kura atrodas 18. pantā minētajās datubāzēs, lai nodrošinātu, ka netiek pārkāpti PVN jomas tiesību akti, un tad, ja tas nepieciešams, lai kontrolētu tādu preču iegādi Savienības teritorijā vai tādu pakalpojumu sniegšanu Savienības teritorijā, kuri attiecīgajā dalībvalstī tiek aplikti ar nodokli. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās informācijas gadījumā jānodrošina piekļuve vismaz šādiem datiem:
Grozījums Nr. 17
Regulas priekšlikums
22. pants – 2.a punkts (jauns)
Ja 18. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajā informācijā ir iekļauti personas dati, automātiski pieejamas ir tikai šajā pantā minētās datu kategorijas.
Grozījums Nr. 18
Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1.  Ar šo regulu izveido kopīgu struktūrvienību, kura cīnīsies pret krāpšanu PVN jomā un apkaros PVN nemaksāšanu. Šīs struktūrvienības uzdevumi ir šādi:
1.  Ar šo regulu Savienības līmenī izveido struktūrvienību, kura cīnīsies pret krāpšanu PVN jomā un apkaros PVN nemaksāšanu. Šīs struktūrvienības uzdevumi ir šādi:
Grozījums Nr. 19
Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts
2.  Dalībvalstu kompetentās iestādes nosaka, kādās jomās 1. punktā paredzētā struktūrvienība veic izmeklēšanu.
2.  Šā panta 1. punktā paredzētās Savienības līmeņa struktūrvienības sastāvā ir dalībvalstu kompetento iestāžu iecelti ierēdņi.
Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts
3.  Dalībvalstu kompetentās iestādes katrai izmeklēšanas jomai izraugās vienu vai vairākas dalībvalstis, kuras struktūrvienības ietvaros pārraudzīs un vadīs 1. punktā minēto darbu.
3.  Šā panta 1. punktā minētā Savienības līmeņa struktūrvienība nosaka izmeklēšanas jomas, kurās tā veiks savus uzdevumus.
Grozījums Nr. 21
Regulas priekšlikums
34. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a Lai Savienībā efektīvāk izmeklētu krāpšanos ar PVN maksāšanu, jāizveido stimulu mehānisms pārrobežu nodokļu prasību piedziņai, godīgi sadalot piedzīto nesamaksāto PVN starp dalībvalsti, kura piedzen nesamaksāto nodokli, un dalībvalsti, kura iesniedz piedziņas prasību.
Grozījums Nr. 22
Regulas priekšlikums
35. pants
Saskaņā ar 34. pantu izveidotās struktūrvienības sastāvā ir kompetentie ierēdņi, kurus izraugās dalībvalstu kompetentās iestādes. Šī struktūrvienība saņem Komisijas tehnisko, administratīvo un operatīvo atbalstu.
Komisija koordinē, vada un pārrauga 34. panta 1. punktā minēto uzdevumu veikšanu un sniedz dalībvalstu kompetentajām iestādēm tehnisku, administratīvu un operatīvu palīdzību.
Grozījums Nr. 23
Regulas priekšlikums
39. pants
Saskaņā ar 34. pantu izveidotā struktūrvienība katru gadu iesniedz 60. pantā minētajai komitejai atskaiti par padarīto darbu.
Saskaņā ar 34. pantu izveidotā struktūrvienība katru gadu iesniedz dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam un 60. pantā minētajai komitejai atskaiti par padarīto darbu.
Grozījums Nr. 24
Regulas priekšlikums
51. pants – 1. punkts
1.  Dalībvalstis un Komisija pārbauda un izvērtē to, kā šajā regulā noteiktie administratīvie pasākumi darbojas . Dalībvalstis galvenokārt veic šo pasākumu norises auditus. Komisija apkopo dalībvalstu pieredzi, lai uzlabotu šo pasākumu darbību.
1.  Dalībvalstis, Eiropas Parlaments un Komisija pārbauda un izvērtē to, kā šajā regulā noteiktie administratīvie pasākumi darbojas. Dalībvalstis galvenokārt veic šo pasākumu norises auditus. Komisija apkopo dalībvalstu pieredzi, lai uzlabotu šo pasākumu darbību, un regulāri ziņo par rezultātiem dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam.
Grozījums Nr. 25
Regulas priekšlikums
51. pants – 2. punkts
2.  Dalībvalstis paziņo Komisijai jebkuru pieejamu informāciju, kas attiecas uz šīs regulas piemērošanu.
2.  Dalībvalstis paziņo Eiropas Parlamentam un Komisijai jebkuru pieejamu informāciju, kas attiecas uz šīs regulas piemērošanu.
Grozījums Nr. 26
Regulas priekšlikums
51. pants – 9. punkts
9.  Komisija var sniegt dalībvalstīm ekspertu konsultācijas, tehnisko vai loģistikas palīdzību, īstenot komunikācijas pasākumu vai jebkādu citu operatīvu atbalstu, lai sasniegtu šīs regulas mērķus.
9.  Komisija sniedz dalībvalstīm ekspertu konsultācijas, tehnisko vai loģistikas palīdzību, rīko informācijas kampaņas vai jebkādu citu operatīvu atbalstu, lai sasniegtu šīs regulas mērķus.
Grozījums Nr. 27
Regulas priekšlikums
52. pants – 2. punkts
2.  Ja attiecīgā trešā valsts apņēmusies sniegt palīdzību, kas vajadzīga, lai savāktu pierādījumus par to darījumu nelikumību, kuri iespējams ir pretrunā ar tiesību aktiem PVN jomā, saskaņā ar šo regulu iegūto informāciju var paziņot šai trešajai valstij ar to kompetento iestāžu piekrišanu, kas šo informāciju ir piegādājušas, un saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem, kuri attiecas uz personas datu paziņošanu trešām valstīm.
2.  Ja attiecīgā trešā valsts apņēmusies sniegt palīdzību, kas vajadzīga, lai savāktu pierādījumus par to darījumu nelikumību, kuri, iespējams, ir pretrunā ar tiesību aktiem PVN jomā, saskaņā ar šo regulu iegūto informāciju var paziņot šai trešajai valstij ar to kompetento iestāžu piekrišanu, kas šo informāciju ir piegādājušas, un saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem, kuri attiecas uz personas datu paziņošanu trešām valstīm, un atbilstīgi Direktīvai 95/46/EK un tās īstenošanas noteikumiem un Regulai (EK) Nr. 45/2001 un tās īstenošanas noteikumiem.
Grozījums Nr. 28
Regulas priekšlikums
57. pants – 1. punkts – 1. daļa
1.  Uz informāciju, kas paziņota vai apkopota jebkādā veidā saskaņā ar šo regulu, kā arī uz informāciju, kura bija pieejama kādam konkrētam ierēdnim apstākļos, kas paredzēti VII nodaļā, VIII nodaļā un X nodaļā, un gadījumos, kas minēti šā panta 2. punktā, attiecas konfidencialitātes saistību ievērošanas pienākums, un to aizsargā tāpat kā līdzīgu informāciju gan saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kas to saņēmusi, gan saskaņā ar atbilstīgajiem noteikumiem, kurus piemēro Kopienas iestādēm.
1.  Uz informāciju, kas paziņota vai apkopota jebkādā veidā saskaņā ar šo regulu, kā arī uz informāciju, kura bija pieejama kādam konkrētam ierēdnim apstākļos, kas paredzēti VII nodaļā, VIII nodaļā un X nodaļā, un gadījumos, kas minēti šā panta 2. punktā, attiecas konfidencialitātes saistību ievērošanas pienākums, un to aizsargā tāpat kā līdzīgu informāciju gan saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kas to saņēmusi, gan saskaņā ar atbilstīgajiem noteikumiem, kurus piemēro Kopienas iestādēm. Šādu informāciju aizsargā arī ar Direktīvu 95/46/EK un Regulu (EK) Nr. 45/2001. Šo informāciju drīkst izmantot tikai šajā regulā paredzētajos apstākļos.
Grozījums Nr. 29
Regulas priekšlikums
57. pants – 5. punkts
5.  Šajā regulā minēto informācijas uzglabāšanu un apmaiņu regulē noteikumi, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK. Tomēr, lai pareizi piemērotu šo regulu, dalībvalstis ierobežo Direktīvas 95/46/EK 10. pantā, 11. panta 1. punktā, 12. un 21. pantā noteiktos pienākumus un tiesības, ciktāl tas vajadzīgs, lai aizsargātu minētās direktīvas 13. panta e) punktā noteiktās intereses.
5.  Šajā regulā minēto informācijas uzglabāšanu un apmaiņu regulē Direktīva 95/46/EK un tās īstenošanas noteikumi un Regula (EK) Nr. 45/2001 un tās īstenošanas noteikumi. Tomēr, lai pareizi piemērotu šo regulu, dalībvalstis var pieņemt tiesību aktus, ar ko ierobežo Direktīvas 95/46/EK 10. pantā, 11. panta 1. punktā, 12. un 21. pantā noteiktos pienākumus un tiesības, ciktāl tas vajadzīgs, lai aizsargātu minētās direktīvas 13. panta 1. punkta e) apakšpunktā noteiktās intereses.
Grozījums Nr. 30
Regulas priekšlikums
57. pants – 5.a punkts (jauns)
5.a Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka Direktīvā 95/46/EK un Regulā (EK) Nr. 45/2001 minētajos gadījumos, kad tiek iegūti personas dati, attiecībā uz ieinteresētajām personām tiek ievēroti ar pārredzamību un informēšanu saistītie pienākumi.
Grozījums Nr. 31
Regulas priekšlikums
59. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
ca) lai vajadzības gadījumā nodrošinātu apmaiņai pakļauto datu augstāko iespējamo kvalitātes standartu un augstāko iespējamo pārredzamības līmeni.
Grozījums Nr. 32
Regulas priekšlikums
59. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a Dalībvalstis katru gadu informē Komisiju par gadījumiem, kuros citas dalībvalstis ir atteikušās pieprasītājai dalībvalstij sniegt informāciju vai nav ļāvušas pieprasītājai dalībvalstij veikt administratīvu izmeklēšanu, lai gan bijis iesniegts pienācīgs pieprasījums. Dalībvalstis, kurām prasīts sniegt informāciju, paziņo Komisijai iemeslus, kuru dēļ tās ir atteikušās sniegt informāciju vai veicināt pieprasīto izmeklēšanu. Komisija pārbauda sniegto informāciju un sagatavo atbilstošus ieteikumus. Šos ieteikumus nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.
Grozījums Nr. 33
Regulas priekšlikums
60. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a Ja saskaņā ar 2. punktā minēto procedūru pieņemtie pasākumi attiecas uz personas datu apstrādi vai ja tā varētu būt nepieciešama attiecīgo pasākumu veikšanai, apspriežas ar Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju.

(1) OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika