Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0118(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0061/2010

Teksty złożone :

A7-0061/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/05/2010 - 13.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0091

Teksty przyjęte
PDF 492kWORD 140k
Środa, 5 maja 2010 r. - Bruksela
Współpraca administracyjna oraz zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (przekształcenie) *
P7_TA(2010)0091A7-0061/2010

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (przekształcenie) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – procedura konsultacji – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2009)0427),

–   uwzględniając art. 93 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0165/2009),

–   uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady pt. 'Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych„ (COM(2009)0665),

–   uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(1),

–   uwzględniając pismo z dnia 12 listopada 2009 r. skierowane przez Komisję Prawną do Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu,

–   uwzględniając art. 87 i 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0061/2010),

A.   mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami merytorycznymi wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych,

1.   zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, z uwzględnieniem poniższych poprawek;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)
(3a)  W swojej rezolucji z dnia 2 września 2008 r. w sprawie skoordynowanej strategii w celu poprawy walki z oszustwami podatkowymi1 Parlament Europejski ponownie przypomniał, że obecny system zarządzania podatkiem VAT wymaga radykalnych zmian, i w związku z tym zwrócił się do Komisji o przedłożenie wniosków mających na celu ujednolicenie procedur rejestracji i wykreślania z rejestru osób podlegających VAT oraz umożliwienie państwom członkowskim zautomatyzowanego dostępu do niesensytywnych danych, które dotyczą osób podlegających opodatkowaniu w danym państwie, a które są w posiadaniu innego państwa członkowskiego.
___________________________
1 Dz.U. C 295 E z 4.12.2009, s. 13.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3b preambuły (nowy)
(3b)  Podczas otrzymywania takiego automatycznego dostępu do danych niesensytywnych należy zapewnić stosowny poziom ochrony, ograniczony okres przechowywania wymienianych danych oraz należytą odpowiedzialność instytucji lub organu przechowującego dane, aby zapobiec niewłaściwemu zarządzaniu danymi bądź ich przeciekowi.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)
(5a)  W rezolucji z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 8/2007 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od towarów i usług1 Parlament Europejski wyraził przekonanie, że wprowadzenie systemu Eurofisc może przynieść wartość dodaną tylko wtedy, gdy udział państw członkowskich będzie obowiązkowy, aby uniknąć problemów, jakie napotkała sieć Eurocanet, oraz jedynie gdy Komisja będzie w pełni uczestniczyć w jego działalności i odgrywać rolę koordynatora.
__________
1 Dz.U. C 21 E z 28.1.2010, s. 3.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 b preambuły (nowy)
(5b)  Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 4 grudnia 2008 r. wezwał także do wprowadzenia systemu Eurofisc i przypomniał o nadrzędnej konieczności dzielenia się istniejącymi krajowymi najlepszymi praktykami w dziedzinie zwalczania transgranicznych oszustw w zakresie podatku VAT z myślą o wprowadzeniu zarówno odpowiednich zachęt dotyczących należytej staranności państw członkowskich w odniesieniu do VAT, jak i nagród dla uczciwych podatników.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły
(14)  Mając na celu umożliwienie sprawniejszego rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji, zważywszy na powtarzalność pewnych wniosków oraz na różnorodność językową Wspólnoty, istotne znaczenie ma upowszechnienie stosowania wzorów formularzy w ramach wymiany informacji.
(14)  Mając na celu umożliwienie sprawniejszego rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji, zważywszy na powtarzalność pewnych wniosków oraz na różnorodność językową Wspólnoty, istotne znaczenie ma upowszechnienie i promowanie stosowania wzorów formularzy w ramach wymiany informacji.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły
(20)  Należy jasno określić warunki wymiany danych przechowywanych elektronicznie w każdym państwie członkowskim oraz zautomatyzowanego dostępu państw członkowskich do tych danych.
(20)  Należy jasno określić warunki wymiany danych przechowywanych elektronicznie w każdym państwie członkowskim oraz zautomatyzowanego dostępu państw członkowskich do tych danych i sposoby przechowywania takich danych.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 29 preambuły
(29)  Praktyczne doświadczenie z ostatniego czasu, obejmujące stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1798/2003 w ramach zwalczania „oszustw karuzelowych” wykazuje, że w niektórych przypadkach wprowadzenie mechanizmu znacznie przyspieszającego wymianę informacji, rozszerzającego jej zakres i zwiększającego jej ukierunkowanie jest nieodzowne dla skutecznego zwalczania oszustw, a mechanizm ten powinien się wpisywać w ramy niniejszego rozporządzenia, zachowując jednocześnie dostateczną elastyczność pozwalającą na dostosowanie go do nowych form oszustw. Utworzona z inicjatywy Belgii, wspomagana przez Komisję sieć EUROCANET (z ang. European Carrousel Network) to przykład tego rodzaju współpracy.
(29)  Praktyczne doświadczenie z ostatniego czasu, obejmujące stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1798/2003 w ramach zwalczania „oszustw karuzelowych” wykazuje, że w niektórych przypadkach wprowadzenie mechanizmu znacznie przyspieszającego wymianę informacji, rozszerzającego jej zakres i zwiększającego jej ukierunkowanie jest nieodzowne dla skutecznego zwalczania oszustw, a mechanizm taki powinien się wpisywać w ramy niniejszego rozporządzenia, zachowując jednocześnie dostateczną elastyczność pozwalającą na dostosowanie go do nowych form oszustw. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie takiego mechanizmu, należy przyjąć podejście na szczeblu Unii. Utworzona z inicjatywy Belgii, wspomagana przez Komisję sieć EUROCANET to przykład tego rodzaju współpracy.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 35 preambuły
(35)  Do celów niniejszego rozporządzenia właściwe staje się rozważenie ograniczeń niektórych praw i obowiązków ustanowionych w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych w celu zabezpieczenia interesów określonych w art. 13 ust. 1 lit. e) wspomnianej dyrektywy. Ograniczenie to jest konieczne i proporcjonalne, zważywszy na potencjalną utratę przychodów przez państwa członkowskie oraz na żywotne znaczenie przedmiotowych informacji dla skutecznego zwalczania oszustw.
(35)  Do celów niniejszego rozporządzenia właściwe staje się rozważenie ograniczeń niektórych praw i obowiązków ustanowionych w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych w celu zabezpieczenia interesów określonych w art. 13 ust. 1 lit. e) wspomnianej dyrektywy, a także w przepisach rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych2.
___________
1 Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36a preambuły (nowy)
(36a)  Przeprowadzono konsultacje z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1a (nowy)
Artykuł 1a
W ramach stosowania niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie i Komisja zapewniają przestrzeganie praw i obowiązków przewidzianych w dyrektywie 95/46/WE i rozporządzeniu (WE) nr 45/2001.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15
Właściwe organy państw członkowskich spontanicznie przekazują właściwym organom pozostałych państw członkowskich znane sobie informacje, o których mowa w art. 1, a które mogą być tym ostatnim organom użyteczne.
Właściwe organy państw członkowskich spontanicznie przekazują właściwym organom pozostałych państw członkowskich znane sobie informacje, o których mowa w art. 1, niezbędne do właściwego wyliczenia podatku VAT, kontrolowania odpowiedniego stosowania prawodawstwa dotyczącego VAT, w szczególności w odniesieniu do transakcji wewnątrzunijnych oraz do zwalczania oszustw w zakresie tego podatku.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)
Osoby, o których mowa w lit. b), wzywa się do wyrażenia opinii na temat jakości otrzymywanych informacji.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3
3.  Wykaz oraz treść danych określonych w ust. 1 lit. b), c) i d) oraz w ust. 2 niniejszego artykułu ustala się zgodnie z procedurą wskazaną w art. 60 ust. 2.
4.  Bez nakładania nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych na organ współpracujący, wykaz oraz treść danych określonych w ust. 1 lit. b), c), d) i e) oraz w ust. 2 niniejszego artykułu ustala się zgodnie z procedurą wskazaną w art. 60 ust. 2.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1 – wprowadzenie
Każde z państw członkowskich udziela właściwym organom każdego innego państwa członkowskiego zautomatyzowanego dostępu do informacji przechowywanych w bazach danych, o których mowa w art. 18. W odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 1 lit. a) wspomnianego artykułu, udostępniane są przynajmniej następujące szczegóły:
W celu zapobiegania naruszeniom ustawodawstwa w zakresie VAT i jeżeli uzna się to za niezbędne do kontroli nabywania wewnątrz Unii towarów lub usług podlegających opodatkowaniu w danym państwie członkowskim, każde z państw członkowskich udziela właściwym organom każdego innego państwa członkowskiego zautomatyzowanego dostępu do informacji przechowywanych w bazach danych, o których mowa w art. 18. W odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 1 lit. a) wspomnianego artykułu, udostępniane są przynajmniej następujące szczegóły:
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – akapit drugi a (nowy)
Jeżeli informacje, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. a), obejmują dane osobowe, zautomatyzowany dostęp do tych baz ogranicza się do kategorii danych wymienionych w niniejszym artykule.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się wspólny organ do spraw zwalczania oszustw i uchylania się od podatku VAT. Organ ten pełni w szczególności następujące zadania:
1.  Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się na szczeblu Unii organ do spraw zwalczania oszustw i uchylania się od podatku VAT. Organ ten pełni w szczególności następujące zadania:
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2
2.  Właściwe organy państw członkowskich ustalają dziedziny, w których organ ustanowiony w ust. 1 prowadzi dochodzenia.
2.  Organ na szczeblu Unii, o którym mowa w ust. 1, składa się z urzędników mianowanych przez właściwe organy państw członkowskich.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3
3.  Dla każdej z dziedzin dochodzenia właściwe organy państw członkowskich wyznaczają w ramach organu przynajmniej jedno z państw członkowskich odpowiedzialne za nadzorowanie realizacji zadań wymienionych w ust. 1 oraz kierowanie nimi.
3.  Organ na szczeblu Unii, o którym mowa w ust. 1, określa dziedziny dochodzenia, w których prowadzi działalność.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  W celu skuteczniejszego badania spraw oszustw w zakresie VAT w Unii należy opracować mechanizm zachęt w odniesieniu do odzyskiwania transgranicznych wierzytelności dotyczących podatków poprzez sprawiedliwy podział uzbieranego niezapłaconego VAT pomiędzy państwo członkowskie odzyskujące wierzytelności podatkowe oraz wnioskujące państwo członkowskie.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35
W skład organu ustanowionego w art. 34 wchodzą właściwi urzędnicy wyznaczeni przez właściwe organy państw członkowskich. Organ ten korzysta ze wsparcia technicznego, administracyjego i operacyjnego Komisji.
Komisja koordynuje, prowadzi i nadzoruje realizację zadań, o których mowa w art. 34 ust. 1 oraz udziela właściwym organom państw członkowskich wsparcia technicznego, administracyjnego i operacyjnego.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39
Organ ustanowiony w art. 34 przedkłada coroczne podsumowanie ze swojej działalności komitetowi wskazanemu w art. 60.
Organ ustanowiony w art. 34 przedkłada coroczne podsumowanie ze swojej działalności państwom członkowskim, Parlamentowi Europejskiemu i komitetowi wskazanemu w art. 60.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie i Komisja badają i oceniają funkcjonowanie uzgodnień dotyczących współpracy administracyjnej przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. W szczególności państwa członkowskie prowadzą audyt ich funkcjonowania. Komisja zbiera doświadczenia państw członkowskich w celu usprawnienia funkcjonowania tych uzgodnień.
1.  Państwa członkowskie, Parlament Europejski i Komisja badają i oceniają funkcjonowanie uzgodnień dotyczących współpracy administracyjnej przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. W szczególności państwa członkowskie prowadzą audyt ich funkcjonowania. Komisja zbiera doświadczenia państw członkowskich w celu usprawnienia funkcjonowania tych uzgodnień i regularnie zdaje sprawozdania z wyników państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji wszelkie dostępne informacje dotyczące stosowania przez nie niniejszego rozporządzenia.
2.  Państwa członkowskie przekazują Parlamentowi Europejskiemu i Komisji wszelkie dostępne informacje dotyczące stosowania przez nie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 9
9.  Komisja może służyć państwom członkowskim wiedzą ekspercką, pomocą techniczną lub logistyczną, działaniami komunikacyjnymi lub wszelką inną pomocą operacyjną w dążeniu do realizacji celów niniejszego rozporządzenia.
9.  Komisja służy państwom członkowskim wiedzą ekspercką, pomocą techniczną lub logistyczną, działaniami komunikacyjnymi lub wszelką inną pomocą operacyjną w dążeniu do realizacji celów niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 2
2.  Pod warunkiem że zainteresowane państwo trzecie zobowiązało się do udzielenia żądanej pomocy w zbieraniu dowodów nieprawidłowego charakteru transakcji, co do których istnieje podejrzenie, że stoją w sprzeczności z prawodawstwem dotyczących podatku VAT, można przekazać temu państwu trzeciemu informacje uzyskane na podstawie niniejszego rozporządzenia, za zgodą właściwych organów dostarczających informacje, zgodnie z ich wewnętrznymi przepisami dotyczącymi przekazywania danych osobowych do państw trzecich.
2.  Pod warunkiem że zainteresowane państwo trzecie zobowiązało się do udzielenia żądanej pomocy w zbieraniu dowodów nieprawidłowego charakteru transakcji, co do których istnieje podejrzenie, że stoją w sprzeczności z prawodawstwem dotyczących podatku VAT, można przekazać temu państwu trzeciemu informacje uzyskane na podstawie niniejszego rozporządzenia, za zgodą właściwych organów dostarczających informacje, zgodnie z ich wewnętrznymi przepisami dotyczącymi przekazywania danych osobowych do państw trzecich i z dyrektywą 95/46/WE i przepisami wykonawczymi do niej oraz z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 i przepisami wykonawczymi do niego.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1 – akapit pierwszy
1.  Informacje przekazane lub zebrane w jakiejkolwiek formie na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym również takie, do których urzędnik uzyskał dostęp w okolicznościach przewidzianych w rozdziale VII, VIII lub X, jak również w przypadkach, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu objęte są obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej i cieszą się taką ochroną, jaką objęte są informacje o podobnym charakterze na mocy zarówno prawa wewnętrznego państwa członkowskiego, które informacje otrzymuje, jak i odpowiednich przepisów mających zastosowanie do władz wspólnotowych. Informacje te mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z warunkami, jakie określa niniejsze rozporządzenie.
1.  Informacje przekazane lub zebrane w jakiejkolwiek formie na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym również takie, do których urzędnik uzyskał dostęp w okolicznościach przewidzianych w rozdziale VII, VIII lub X, jak również w przypadkach, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu objęte są obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej i cieszą się taką ochroną, jaką objęte są informacje o podobnym charakterze na mocy zarówno prawa wewnętrznego państwa członkowskiego, które informacje otrzymuje, jak i odpowiednich przepisów mających zastosowanie do władz wspólnotowych. Informacje te są także chronione zgodnie z dyrektywą 95/46/WE i rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. Informacje te mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z warunkami, jakie określa niniejsze rozporządzenie.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 5
5.  Kwestie przechowywania i wymiany informacji, do których odnosi się niniejsze rozporządzenie, regulują przepisy wykonawcze towarzyszące dyrektywie 95/46/WE. Niemniej jednak państwa członkowskie do celów właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia ograniczają zakres praw i obowiązków przewidzianych w art. 10, art. 11 ust. 1 oraz w art. 12 i 21 dyrektywy 95/46/WE w takim stopniu, w jakim jest to konieczne do zabezpieczenia interesów określonych w art. 13 lit. e) wspomnianej dyrektywy.
5.  Kwestie przechowywania i wymiany informacji, do których odnosi się niniejsze rozporządzenie, regulują dyrektywa 95/46/WE i przepisy wykonawcze do niej oraz rozporządzenie (WE) nr 45/2001 i przepisy wykonawcze do niego. Niemniej jednak państwa członkowskie do celów właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia mogą przyjąć środki prawne ograniczające zakres praw i obowiązków przewidzianych w art. 10, art. 11 ust. 1 oraz w art. 12 i 21 dyrektywy 95/46/WE w takim stopniu, w jakim jest to konieczne do zabezpieczenia interesów określonych w art. 13 lit. e) wspomnianej dyrektywy.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 5a (nowy)
5a.  Państwa członkowskie i Komisja dbają o przestrzeganie obowiązków w zakresie przejrzystości i informowania zainteresowanych w przypadku przekazywania danych osobowych określonych w dyrektywie 95/46/WE i rozporządzeniu (WE) nr 45/2001.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)
ca) zapewnić najwyższą jakość wymienianych danych, z najwyższym stopniem przejrzystości, w stosownych przypadkach.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 2a (nowy)
2a.  Państwa członkowskie co roku informują Komisję o przypadkach, w których inne państwa członkowskie odmówiły wnioskującemu państwu członkowskiemu udzielenia informacji lub uniemożliwiły mu przeprowadzenie dochodzenia administracyjnego, w sytuacji gdy wniosek został złożony w odpowiedniej formie. Wnioskujące państwa członkowskie powinny poinformować Komisję o powodach, dla których odmówiły informacji lub ułatwienia dochodzenia. Komisja ocenia te powody i formułuje odpowiednie zalecenia. Zalecenia te przekazywane są Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Jeżeli środki podjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 2, pociągają za sobą przetwarzanie danych osobowych lub go dotyczą, należy skonsultować się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

(1) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności