Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0118(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0061/2010

Texte depuse :

A7-0061/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0091

Texte adoptate
PDF 415kWORD 142k
Miercuri, 5 mai 2010 - Bruxelles
Cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare) *
P7_TA(2010)0091A7-0061/2010

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare) (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare – reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0427),

–   având în vedere articolul 93 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0165/2009),

–   având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(1),

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice din 12 noiembrie 2009 adresată Comisiei pentru afaceri economice și monetare în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0061/2010),

A.   întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora;

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei și astfel cum este modificată în cele ce urmează;

2.   invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)
(3a)  Parlamentul European, în rezoluția sa din 2 septembrie 2008 referitoare la o strategie coordonată pentru intensificarea luptei împotriva fraudei fiscale1, a reiterat faptul că actualul sistem de gestionare a TVA necesită o revizuire radicală și, în consecință, a îndemnat Comisia să prezinte propuneri pentru armonizarea procedurilor de înregistrare și de radiere a contribuabililor obligați la plata TVA și, de asemenea, pentru a permite statelor membre accesul automat la datele fără caracter sensibil referitoare la propriii contribuabili stocate de către un alt stat membru.
___________
1 JO C 295 E, 4.12.2009, p. 13.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 3b (nou)
(3b)  În cazul obținerii accesului automat la date fără caracter sensibil, ar trebui să se garanteze un nivel corespunzător de protecție și o perioadă limitată de stocare a datelor care fac obiectul schimbului, precum și răspunderea corespunzătoare a instituției sau a organismului care păstrează datele, pentru a preveni gestionarea defectuoasă sau scurgerea acestor date.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)
(5a)  În rezoluția sa din 4 decembrie 2008 referitoare la Raportul special nr. 8/2007 al Curții de Conturi Europene privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată1, Parlamentul European și-a exprimat convingerea că introducerea Eurofisc poate să aducă o valoare adăugată semnificativă numai în cazul în care participarea statelor membre este obligatorie pentru a evita problemele cu care s-a confruntat European Carrousel Network (Eurocanet) și numai în cazul în care Comisia participă pe deplin la activitățile Eurofisc și are un rol de coordonare.
__________
1 JO C 21 E, 28.1.2010, p. 3.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 5b (nou)
(5b)  În Rezoluția sa din 4 decembrie 2008 Parlamentul European a solicitat și instituirea Eurofisc și a amintit necesitatea stringentă de a se face schimb de cele mai bune practici existente la nivel național în ceea ce privește combaterea fraudei transfrontaliere în domeniul TVA, în vederea introducerii atât a unor stimulente adecvate pentru aplicarea de către statele membre a diligenței necesare in domeniul TVA, cât și a unor recompense pentru contribuabilii onești.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Pentru a permite tratarea mai rapidă a cererilor de informații, ținând seama de caracterul repetitiv al anumitor cereri și de diversitatea lingvistică din cadrul Comunității, este important să se generalizeze utilizarea formularelor tip pentru schimbul de informații.
(14)  Pentru a permite tratarea mai rapidă a cererilor de informații, ținând seama de caracterul repetitiv al anumitor cereri și de diversitatea lingvistică din cadrul Comunităţii, este important să se generalizeze și să se promoveze utilizarea formularelor tip pentru schimbul de informații.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  Condițiile referitoare la schimbul de date stocate electronic în fiecare stat membru și la accesul automat  al statelor membre la aceste date trebuie definite în mod clar.
(20)  Condițiile referitoare la schimbul de date stocate electronic în fiecare stat membru și mijloacele de stocare a acestor date, precum și condițiile referitoare la accesul automat al statelor membre la aceste date trebuie definite în mod clar.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Experiența practică recentă acumulată în urma aplicării Regulamentului (CE) nr.1798/2003 în combaterea fraudei de tip carusel a demonstrat că, în anumite cazuri, instituirea unui mecanism de schimb de informații mult mai rapid și care să ofere informații mai ample și mai bine orientate este indispensabilă pentru combaterea eficientă a fraudei; acest mecanism trebuie să se înscrie în cadrul regulamentului menționat, dispunând totodată de o flexibilitate suficientă pentru a se adapta la noile tipuri de fraudă. Rețeaua EUROCANET (European Carrousel Network) instituită la inițiativa Belgiei și sprijinită de Comisie constituie un exemplu pentru acest tip de cooperare.
(29)  Experiența practică recentă acumulată în urma aplicării Regulamentului (CE) nr.1798/2003 în combaterea fraudei de tip carusel a demonstrat că, în anumite cazuri, instituirea unui mecanism de schimb de informații mult mai rapid și care să ofere informații mai ample și mai bine orientate este indispensabilă pentru combaterea eficientă a fraudei. Un astfel de mecanism trebuie să se înscrie în cadrul regulamentului menționat, dispunând totodată de o flexibilitate suficientă pentru a se adapta la noile tipuri de fraudă. În scopul garantării bunei funcționări a unui astfel de mecanism, ar trebui adoptată o abordare la nivelul Uniunii. Eurocanet,instituită la inițiativa Belgiei și sprijinită de Comisie, constituie un exemplu pentru acest tip de cooperare.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 35
(35)  În sensul prezentului regulament, este necesar să se ia în considerare limitarea anumitor drepturi și obligații prevăzute de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pentru a proteja interesele menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (e) din directiva menționată. Această limitare este necesară și proporțională, ținând cont de pierderile potențiale de venituri pentru statele membre și de importanța crucială a acestor informații în combaterea eficientă a fraudei.
(35)  În sensul prezentului regulament, este necesar să se ia în considerare limitarea anumitor drepturi și obligații prevăzute de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pentru a proteja interesele menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (e) din directiva menționată, precum și a acelora prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date1.
___________
1 JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 36a (nou)
(36a)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 1a (nou)
Articolul 1a
În cadrul aplicării prezentului regulament, statele membre și Comisia se asigură că sunt respectate drepturile și obligațiile prevăzute în Directiva 95/46/CE și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 15
Autoritățile competente ale statelor membre comunică spontan autorităților competente ale altor state membre informațiile menționate la articolul 1 pe care le deține și care îi pot fi utile celei din urmă.
Autoritățile competente ale statelor membre comunică spontan autorităților competente ale altor state membre informațiile menționate la articolul 1 pe care le dețin și care sunt necesare la efectuarea unei determinări corecte a TVA, la controlul aplicării corecte a legislației TVA, mai ales în cazul tranzacțiilor din cadrul Uniunii, și la combaterea fraudei în domeniul TVA.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
Persoanelor menționate la litera (b) li se solicită opinia cu privire la calitatea informațiilor deținute.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3
3.  Lista și detaliile datelor menționate la alineatul (1) literele (b), (c) și (d) și la alineatul (2) din prezentul articol se adoptă conform procedurii prevăzute la articolul 60 alineatul (2).
(4)  Fără a impune o sarcină administrativă disproporționată autorității căreia i se solicită datele, lista și detaliile datelor menționate la alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) și la alineatul (2) din prezentul articol se adoptă conform procedurii prevăzute la articolul 60 alineatul (2),.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – partea introductivă
Fiecare stat membru acordă autorităților competente din orice alt stat membru acces automat la  informațiile conținute în bazele de date menționate la articolul 18. În ceea ce privește informațiile menționate la alineatul (1) litera (a) din articolul citat trebuie să fie accesibile cel puțin următoarele detalii  :
În scopul prevenirii unei încălcări a legislației din domeniul TVA și, dacă se consideră necesar, pentru verificarea achizițiilor de bunuri sau prestărilor de servicii intraunionale, impozabile în respectivul stat membru, fiecare stat membru acordă autorităților competente din orice alt stat membru acces automat la informațiile conținute în bazele de date menționate la articolul 18. În ceea ce privește informațiile menționate la alineatul (1) litera (a) din articolul citat trebuie să fie accesibile cel puțin următoarele detalii  :
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2a (nou)
În măsura în care informaţiile menționate la articolul 18 alineatul (1) litera (a) includ date cu caracter personal, accesul automat la acestea este limitat la categoriile de date menționate în prezentul articol.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Prin prezentul regulament se instituie o structură comună de combatere a fraudei și a evaziunii în domeniul TVA. Structura menționată va îndeplini următoarele sarcini:
(1)  Prin prezentul regulament se instituie o structură la nivelul Uniunii de combatere a fraudei și a evaziunii în domeniul TVA. Structura menționată va îndeplini următoarele sarcini:
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2
2.  Autoritățile competente ale statelor membre stabilesc domeniile de investigare ale structurii instituite la alineatul (1).
(2)   Structura la nivelul Uniunii instituită la alineatul (1) este compusă din funcționari desemnați de autoritățile competente ale statelor membre.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3
3.   Pentru fiecare domeniu de investigare, autoritățile competente ale statelor membre desemnează în cadrul structurii unul sau mai multe state membre însărcinate cu supravegherea și coordonarea sarcinilor prevăzute la alineatul (1).
(3)   Structura la nivelul Uniunii instituită la alineatul (1) stabilește domeniile de investigare în care aceasta își desfășoară activitatea.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3a (nou)
(3a)  În vederea unei eficiențe sporite a investigațiilor din cadrul Uniunii care au ca obiect frauda TVA, se elaborează un mecanism de stimulare pentru recuperarea creanțelor fiscale transfrontaliere prin împărțirea echitabilă a TVA neplătite inițial și colectate ulterior între statul membru care recuperează creanțele fiscale și statul membru solicitant.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 35
Structura instituită la articolul 34 este constituită din funcționari competenți desemnați de autoritățile competente ale statelor membre. Această structură beneficiază de suport tehnic, administrativ și operațional din partea Comisiei.
Comisia coordonează, orientează și supervizează realizarea sarcinilor menționate la articolul 34 alineatul (1) și acordă sprijin tehnic, administrativ și operațional autorităților competente ale statelor membre.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 39
Structura instituită la articolul 34 prezintă anual un raport de activitate comitetului menționat la articolul 60.
Structura instituită la articolul 34 prezintă anual un raport de activitate statelor membre, Parlamentului European și comitetului menționat la articolul 60.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1
1.  Statele membre și Comisia examinează și evaluează funcționarea sistemului de cooperare administrativă prevăzut de prezentul regulament . În speță, statele membre organizează audituri ale funcționării acestuia. Comisia centralizează experiența statelor membre cu scopul de a îmbunătăți funcționarea acestui sistem.
(1)  Statele membre, Parlamentul European și Comisia examinează și evaluează funcționarea sistemului de cooperare administrativă prevăzut de prezentul regulament . În speță, statele membre organizează audituri ale funcționării acestuia. Comisia centralizează experiența statelor membre cu scopul de a îmbunătăți funcționarea acestui sistem și prezintă statelor membre și Parlamentului European rapoarte periodice cu privire la rezultatele acestei acțiuni.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2
2.  Statele membre comunică Comisiei orice informații relevante disponibile, referitoare la aplicarea de către acestea a prezentului regulament.
(2)  Statele membre comunică Parlamentului European și Comisiei orice informații relevante disponibile, referitoare la aplicarea de către acestea a prezentului regulament.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 9
9.  În vederea realizării obiectivelor prezentului regulament, Comisia poate oferi statelor membre expertiză, asistență tehnică sau logistică, campanii de informare sau orice alt tip de suport operațional.
(9)  În vederea realizării obiectivelor prezentului regulament, Comisia oferă statelor membre expertiză, asistență tehnică sau logistică, campanii de informare sau orice alt tip de suport operațional.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2
2.  Cu condiția ca țara terță în cauză să se fi angajat să acorde asistența necesară pentru obținerea de dovezi cu privire la caracterul neregulat al tranzacțiilor care par a contraveni legislației referitoare la TVA, informațiile obținute în temeiul prezentului regulament pot fi comunicate țării terțe respective, cu acordul autorităților competente care au furnizat informațiile, în conformitate cu dispozițiile lor interne aplicabile comunicării de date cu caracter personal țărilor terțe.
(2)  Cu condiția ca țara terță în cauză să se fi angajat să acorde asistența necesară pentru obținerea de dovezi cu privire la caracterul neregulat al tranzacțiilor care par a contraveni legislației referitoare la TVA, informațiile obținute în temeiul prezentului regulament pot fi comunicate țării terțe respective, cu acordul autorităților competente care au furnizat informațiile, în conformitate cu dispozițiile lor interne aplicabile comunicării de date cu caracter personal țărilor terțe și cu condiţia respectării Directivei 95/46/CE şi a dispoziţiilor pentru punerea sa în aplicare, precum și a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 şi a normelor de punere în aplicare a acestuia.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1 – paragraful 1
1.  Informațiile comunicate sau culese  sub orice formă, în temeiul prezentului regulament, inclusiv toate informațiile la care un funcționar a avut acces în condițiile prevăzute la capitolul VII, capitolul VIII și capitolul X, precum și în cazurile menționate la alineatul (2) din prezentul articol  sunt reglementate de obligația păstrării secretului oficial și se bucură de protecția acordată informațiilor similare, atât în temeiul legislației naționale a statului membru care le-a primit, cât și al dispozițiilor corespondente aplicabile autorităților comunitare. Acestea nu pot fi utilizate decât în condițiile prevăzute în prezentul regulament.
(1)  Informațiile comunicate sau culese  sub orice formă, în temeiul prezentului regulament, inclusiv toate informațiile la care un funcționar a avut acces în condițiile prevăzute la capitolul VII, capitolul VIII și capitolul X, precum și în cazurile menționate la alineatul (2) din prezentul articol  sunt reglementate de obligația păstrării secretului oficial și se bucură de protecția acordată informațiilor similare, atât în temeiul legislației naționale a statului membru care le-a primit, cât și al dispozițiilor corespondente aplicabile autorităților comunitare. Astfel de informații sunt protejate şi în temeiul Directivei 95/46/CE și al Regulamentului (CE) nr. 45/2001. Acestea nu pot fi utilizate decât în condițiile prevăzute în prezentul regulament.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 5
5.  Orice stocare sau schimb de informații menționat în prezentul regulament face obiectul dispozițiilor de punere în aplicare a directivei 95/46/CE. Totuși, în scopul aplicării corecte a prezentului regulament, statele membre limitează domeniul de aplicare a obligațiilor și drepturilor prevăzute la articolul 10, articolul 11 alineatul (1), articolele 12 și 21 din Directiva 95/46/CE, în măsura în care acest lucru este necesar pentru protejarea intereselor menționate la articolul 13 litera (e) din directiva menționată.
(5)  Orice stocare sau schimb de informații menționat în prezentul regulament face obiectul Directivei 95/46/CE şi a dispoziţiilor pentru punerea sa în aplicare și a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 şi a normelor de punere în aplicare a acestuia. Totuși, în scopul aplicării corecte a prezentului regulament, statele membre pot adopta măsuri legislative care limitează domeniul de aplicare a obligațiilor și drepturilor prevăzute la articolul 10, articolul 11 alineatul (1), articolele 12 și 21 din Directiva 95/46/CE, în măsura în care acest lucru este necesar pentru protejarea intereselor menționate la articolul 13 litera (e) din directiva menționată.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 5a (nou)
(5a)  Statele membre și Comisia se asigură că sunt respectate obligațiile în materie de transparență și informare a părților interesate în cazuri care implică obținerea de date cu caracter personal, menționate în Directiva 95/46/CE și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 1 – litera c a (nouă)
(ca) a asigura cel mai înalt standard al calității datelor care fac obiectul schimbului și, dacă este cazul, cel mai înalt grad de transparență.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  Statele membre comunică anual Comisiei cazurile în care alte state membre au refuzat furnizarea de informații către statul solicitant sau l-au împiedicat pe acesta să realizeze o investigație administrativă solicitată în mod corespunzător. Statele membre cărora li s-au solicitat informațiile trebuie să comunice Comisiei motivele care au determinat refuzul furnizării informației sau a inițierii investigațiilor. Comisia evaluează respectivele informații și formulează recomandările corespunzătoare. Aceste recomandări sunt comunicate Parlamentului European și Consiliului.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2a (nou)
(2a)  În cazul în care măsurile adoptate în conformitate cu procedura de la alineatul (2) privesc sau implică procesarea de date cu caracter personal, este consultată Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

(1) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate