Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0118(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0061/2010

Ingivna texter :

A7-0061/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0091

Antagna texter
PDF 256kWORD 122k
Onsdagen den 5 maj 2010 - Bryssel
Administrativt samarbete och kampen mot skatteundandragande i fråga om mervärdesskatt (omarbetning) *
P7_TA(2010)0091A7-0061/2010

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 maj 2010 om förslaget till rådets förordning om administrativt samarbete och kampen mot skatteundandragande i fråga om mervärdesskatt (omarbetning) (KOM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande: samråd – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0427),

–   med beaktande av artikel 93 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0165/2009),

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet med titeln ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–   med beaktande av skrivelsen av den 12 november 2009 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för ekonomi och valutafrågor i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7-0061/2010).

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och såsom ändrat av parlamentet nedan.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)
(3a)  I sin resolution av den 2 september 2008 om en samordnad strategi för att förbättra kampen mot skattebedrägeri1 upprepade Europaparlamentet att det aktuella systemet för mervärdesskatteförvaltningen är i behov av en radikal översyn, och uppmanade därför kommissionen att lägga fram förslag om harmonisering av förfaranden för registrering och avregistrering av beskattningsbara personer, och även förslag om att ge medlemsstaterna automatiskt tillträde till icke-känsliga uppgifter som en annan medlemsstat har om sina skattesubjekt.
_____________
1 EUT C 295 E, 4.12.2009, s. 13.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)
(3b)  Om sådant automatiskt tillträde till icke-känsliga uppgifter ges bör man säkerställa en lämplig skyddsnivå och begränsad lagringstid för de uppgifter som utbyts samt ansvarsskyldighet för den institution eller det organ som förfogar över uppgifterna, i syfte att förhindra att uppgifter förvaltas på ett otillbörligt sätt eller att de läcker ut.
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
(5a)  I sin resolution av den 4 december 2008 om revisionsrättens särskilda rapport nr 8/2007 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt1 ansåg Europaparlamentet att införandet av Eurofisc enbart kan få ett betydande mervärde om deltagandet från medlemsstaternas sida är obligatoriskt så att problemen kring nätverket Eurocanet (European Carrousel Network) kan undvikas, och enbart om kommissionen deltar fullt ut i dess verksamhet och spelar en samordnande roll.
____________
1 EUT C 21 E, 28.1.2010, s. 3.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)
(5b)  I sin resolution av den 4 december 2008 begärde Europaparlamentet även att Eurofisc skulle införas, och påminde om hur viktigt det är att utbyta bästa nationella praxis i kampen mot gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier i syfte att både skapa lämpliga incitament för att främja medlemsstaternas mervärdesskattekontroll och belöna hederliga skattebetalare.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  För en snabbare behandling av informationsförfrågningarna är det viktigt att sprida användningen av standardformulär inom ramen för informationsutbytet, eftersom vissa förfrågningar ofta upprepas och det finns en språklig mångfald inom gemenskapen.
(14)  För en snabbare behandling av informationsförfrågningarna är det viktigt att sprida och främja användningen av standardformulär inom ramen för informationsutbytet, eftersom vissa förfrågningar ofta upprepas och det finns en språklig mångfald inom gemenskapen.
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 20
(20)  Villkoren för medlemsstaternas utbyte av och automatiska tillgång till elektroniskt lagrad information i varje medlemsstat bör fastställas klart och tydligt.
(20)  Villkoren för medlemsstaternas utbyte av och automatiska tillgång till elektroniskt lagrad information i varje medlemsstat och på vilket sätt denna information ska lagras bör fastställas klart och tydligt.
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 29
(29)  Den senaste praktiska erfarenheten av tillämpningen av förordning (EG) nr 1798/2003 inom ramen för kampen mot karusellbedrägeri har visat att det för en effektiv bedrägeribekämpning i vissa fall krävs en avsevärt snabbare mekanism för utbyte av mera omfattande och riktad information. Denna mekanism bör införas genom denna förordning och samtidigt vara tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till nya typer av bedrägerier. Nätverket Eurocanet (European Carrousel Network), som inrättats på belgiskt initiativ och stöds av kommissionen, är ett exempel på denna typ av samarbete.
(29)  Den senaste praktiska erfarenheten av tillämpningen av förordning (EG) nr 1798/2003 inom ramen för kampen mot karusellbedrägeri har visat att det för en effektiv bedrägeribekämpning i vissa fall krävs en avsevärt snabbare mekanism för utbyte av mera omfattande och riktad information. En sådan mekanism bör införas genom denna förordning och samtidigt vara tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till nya typer av bedrägerier. I syfte att säkerställa att en sådan mekanism fungerar korrekt bör en EU-omfattande strategi antas. Eurocanet, som inrättats på belgiskt initiativ och stöds av kommissionen, är ett exempel på denna typ av samarbete.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 35
(35)  I denna förordning bör begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter övervägas, för att skydda de intressen som avses i artikel 13.1 e i det direktivet. Med hänsyn till medlemsstaternas potentiella inkomstbortfall och dessa uppgifters centrala betydelse för en effektiv bedrägeribekämpning är denna begränsning nödvändig och proportionerlig.
(35)  I denna förordning bör begränsningar av vissa rättigheter och skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter övervägas, för att skydda de intressen som avses i artikel 13.1 e i det direktivet, samt de som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter1.
_______________________
1 EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)
(36a)  Europeiska datatillsynsmannen har hörts i denna fråga.
Ändring 12
Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)
Artikel 1a
Vid tillämpningen av denna förordning ska medlemsstaterna och kommissionen säkerställa att respekten för de rättigheter och skyldigheter som fastställs i direktiv 95/46/EG och i förordning (EG) nr 45/2001.
Ändring 13
Förslag till förordning
Artikel 15
Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska till de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater spontant lämna information enligt artikel 1 som de har kännedom om och som kan vara användbar för de senare.
Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska till de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater spontant lämna information enligt artikel 1 som de har kännedom om och som är nödvändig för att på ett korrekt sätt fastställa mervärdesskatten och övervaka att lagstiftningen på mervärdesskatteområdet tillämpas korrekt, särskilt för EU-interna transaktioner, samt för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri.
Ändring 14
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
De personer som avses i led b ska inbjudas att yttra sig om kvaliteten på de lagrade uppgifterna.
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3
3.  Förteckningen över och närmare detaljer om de uppgifter som avses i punkt 1 b, c och d och punkt 2 ska antas enligt förfarandet i artikel 60.2.
3.  Förteckningen över och närmare detaljer om de uppgifter som avses i punkt 1 b, c, d och e och punkt 2 ska antas enligt förfarandet i artikel 60.2, utan att detta får skapa en oproportionerlig administrativ börda för den tillfrågade myndigheten.
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – inledningen
Varje medlemsstat ska bevilja de behöriga myndigheterna i alla övriga medlemsstater automatiskt tillträde till informationen i de databaser som avses i artikel 18. Vad gäller den information som avses i artikel 18.1 a ska åtminstone följande uppgifter vara tillgängliga:
Varje medlemsstat ska i syfte att förhindra överträdelse av mervärdesskattelagstiftningen, och när det anses nödvändigt för att kontrollera EU-interna förvärv av varor eller tillhandahållande av tjänster som är beskattningsbara i denna medlemsstat, bevilja de behöriga myndigheterna i alla övriga medlemsstater automatiskt tillträde till informationen i de databaser som avses i artikel 18. Vad gäller den information som avses i artikel 18.1 a ska åtminstone följande uppgifter vara tillgängliga:
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2a (nytt)
När den information som avses i artikel 18.1 a innehåller personuppgifter ska automatiskt tillträde till dessa begränsas till de uppgiftskategorier som anges i denna artikel.
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1 – inledningen
1.  En gemensam struktur för kampen mot skatteundandragande och skatteflykt inrättas genom denna förordning. Genom denna struktur ska särskilt följande åtgärder utföras:
1.  En EU-omfattande struktur för kampen mot skatteundandragande och skatteflykt inrättas genom denna förordning. Genom denna struktur ska särskilt följande åtgärder utföras:
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2
2.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska fastställa vilka områden som ska undersökas av den struktur som inrättas genom punkt 1.
2.  Den EU-omfattande struktur som avses i punkt 1 ska utgöras av statstjänstemän som utsetts av medlemsstaternas behöriga myndigheter.
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3
3.  För varje område som ska undersökas ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna inom strukturen utse en eller flera medlemsstater med ansvar för att övervaka och leda åtgärderna enligt punkt 1.
3.  Den EU-omfattande struktur som avses i punkt 1 ska fastställa inom vilka områden dess undersökande verksamhet ska utövas.
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3a (ny)
3a.  I syfte att mer effektivt undersöka mervärdesskattebedrägerier inom unionen ska en incitamentsmekanism utarbetas för indrivning av gränsöverskridande skattefordringar genom fördelning av en rättvis andel av den obetalda mervärdesskatt som samlats in mellan den medlemsstat som driver in skattefordringarna och den begärande medlemsstaten.
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 35
Den struktur som inrättas genom artikel 34 ska utgöras av behöriga tjänstemän som utsetts av medlemsstaternas behöriga myndigheter. Strukturen ska få tekniskt, administrativt och driftsmässigt stöd av kommissionen.
Kommissionen ska samordna, styra och övervaka utförandet av de uppgifter som avses i artikel 34.1 och tillhandahålla medlemsstaternas behöriga myndigheter tekniskt, administrativt och driftsmässigt stöd.
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 39
Den struktur som inrättas genom artikel 34 ska årligen lämna en rapport om sin verksamhet till den kommitté som föreskrivs i artikel 60.
Den struktur som inrättas genom artikel 34 ska årligen lämna en rapport om sin verksamhet till medlemsstaterna, Europaparlamentet och den kommitté som föreskrivs i artikel 60.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna och kommissionen ska undersöka och utvärdera hur den ordning för administrativt samarbete som föreskrivs i denna förordning fungerar. Medlemsstaterna ska utföra revisioner av hur ordningen fungerar. Kommissionen ska sammanställa medlemsstaternas erfarenheter i syfte att få ordningen att fungera bättre.
1.  Medlemsstaterna, Europaparlamentet och kommissionen ska undersöka och utvärdera hur den ordning för administrativt samarbete som föreskrivs i denna förordning fungerar. Medlemsstaterna ska utföra revisioner av hur ordningen fungerar. Kommissionen ska sammanställa medlemsstaternas erfarenheter i syfte att få ordningen att fungera bättre och regelbundet redogöra för resultaten till medlemsstaterna och Europaparlamentet.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska ge kommissionen all tillgänglig information om hur de tillämpar denna förordning.
2.  Medlemsstaterna ska ge Europaparlamentet och kommissionen all tillgänglig information om hur de tillämpar denna förordning.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 9
9.  Kommissionen kan ge medlemsstaterna tillgång till expertis, tekniskt eller logistiskt stöd, en informationsåtgärd eller annat driftsstöd för att förverkliga målen i denna förordning.
9.  Kommissionen ska ge medlemsstaterna tillgång till expertis, tekniskt eller logistiskt stöd, en informationsåtgärd eller annat driftsstöd för att förverkliga målen i denna förordning.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 2
2.  Under förutsättning att det berörda tredje landet har förbundit sig att ge det bistånd som är nödvändigt för insamling av bevismaterial för det oriktiga i en transaktion som förefaller strida mot mervärdesskattestiftningen, får information som erhållits genom tillämpning av denna förordning vidarebefordras till detta tredje land, med samtycke från de behöriga myndigheter som lämnat informationen och med iakttagande av dessas nationella bestämmelser för överföring av personuppgifter till tredje land.
2.  Under förutsättning att det berörda tredje landet har förbundit sig att ge det bistånd som är nödvändigt för insamling av bevismaterial för det oriktiga i en transaktion som förefaller strida mot mervärdesskattestiftningen, får information som erhållits genom tillämpning av denna förordning vidarebefordras till detta tredje land, med samtycke från de behöriga myndigheter som lämnat informationen och med iakttagande av dessas nationella bestämmelser för överföring av personuppgifter till tredje land, samt med beaktande av direktiv 95/46/EG och dess genomförandebestämmelser och förordning (EG) nr 45/2001 och dess tillämpningsbestämmelser.
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 1 – stycke 1
1.  All information, oavsett form, som tillhandahålls eller inhämtas vid tillämpning av denna förordning, inbegripet all information som varit tillgänglig för en tjänsteman under de omständigheter som föreskrivs i kapitlen VII, VIII och X liksom i de fall som avses i punkt 2, ska omfattas av den sekretess och åtnjuta samma skydd som liknande information ges enligt nationell lagstiftning i den mottagande medlemsstaten och motsvarande bestämmelser för gemenskapens organ. Den får endast användas under de omständigheter som föreskrivs i denna förordning.
1.  All information, oavsett form, som tillhandahålls eller inhämtas vid tillämpning av denna förordning, inbegripet all information som varit tillgänglig för en tjänsteman under de omständigheter som föreskrivs i kapitlen VII, VIII och X liksom i de fall som avses i punkt 2, ska omfattas av den sekretess och åtnjuta samma skydd som liknande information ges enligt nationell lagstiftning i den mottagande medlemsstaten och motsvarande bestämmelser för gemenskapens organ. Denna information skyddas även genom bestämmelserna i direktiv 95/46/EG och i förordning (EG) nr 45/2001. Den får endast användas under de omständigheter som föreskrivs i denna förordning.
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 5
5.  Lagring eller utbyte av information enligt denna förordning ska omfattas av bestämmelserna för att genomföra direktiv 95/46/EG. Medlemsstaterna ska emellertid, för en korrekt tillämpning av denna förordning, begränsa räckvidden för de skyldigheter och rättigheter som avses i artikel 10 och artikel 11.1 samt artiklarna 12 och 21 i direktiv 95/46/EG i den utsträckning det behövs för att skydda de intressen som avses i artikel 13 e i det direktivet.
5.  Lagring eller utbyte av information enligt denna förordning ska omfattas av direktiv 95/46/EG och dess genomförandebestämmelser och förordning (EG) nr 45/2001 och dess tillämpningsbestämmelser. Medlemsstaterna får emellertid, för en korrekt tillämpning av denna förordning, anta lagstiftningsåtgärder som begränsar räckvidden för de skyldigheter och rättigheter som avses i artikel 10 och artikel 11.1 samt artiklarna 12 och 21 i direktiv 95/46/EG i den utsträckning det behövs för att skydda de intressen som avses i artikel 13 e i det direktivet.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 5a (ny)
5a.  Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa respekten för de skyldigheter som fastställs i direktiv 95/46/EG och i förordning (EG) nr 45/2001 i fråga om öppenhet och information till berörda parter i fall av insamling av personuppgifter.
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1 – led ca (nytt)
ca) säkerställa högsta kvalitetsstandard för de uppgifter som utbyts och om möjligt med högsta krav på transparens.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 2a (ny)
2a.  Medlemsstaterna ska årligen underrätta kommissionen om de fall då andra medlemsstater, efter att en begäran lagts fram i vederbörlig ordning, vägrat lämna den begärande medlemsstaten information eller hindrat den begärande medlemsstaten från att utföra en administrativ utredning. Dessa tillfrågade medlemsstater ska underrätta kommissionen om skälen till vägran att lämna information eller underlätta utredningarna. Kommissionen ska bedöma denna information och lägga fram lämpliga rekommendationer. Rekommendationerna ska vidarebefordras till Europaparlamentet och rådet.
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2a (ny)
2a.  När de åtgärder som vidtas i enlighet med förfarandet i punkt 2 hänför sig till eller innebär hantering av personuppgifter ska Europeiska datatillsynsmannen höras.

(1) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy