Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0009(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0065/2010

Esitatud tekstid :

A7-0065/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/05/2010 - 13.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0092

Vastuvõetud tekstid
PDF 392kWORD 99k
Kolmapäev, 5. mai 2010 - Brüssel
Ühine käibemaksusüsteem arvete esitamist käsitlevate eeskirjade osas *
P7_TA(2010)0092A7-0065/2010

Euroopa Parlamendi 5. mai 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, arvete esitamist käsitlevate eeskirjade osas (KOM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0021);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 93, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0078/2009);

–   võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A7-0065/2010),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Põhjendus 4
(4)  Selleks et aidata väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, kellel on raskusi käibemaksu tasumisega pädevale asutusele enne teenuse saajatelt või soetajatelt makse saamist, peaks liikmesriikidel olema võimalus lubada arvestada käibemaksu kassapõhise raamatupidamisarvestuse alusel, mille kohaselt võib tarnija tasuda käibemaksu pädevale asutusele siis, kui ta saab tarne eest makse, ja millega ta saab mahaarvamisõiguse pärast seda, kui ta tasub tarne eest. Sellega võimaldatakse liikmesriikidel kohaldada vabatahtlikku kassapõhist raamatupidamisarvestust, millel ei ole negatiivset mõju käibemaksulaekumistega seotud rahavoogudele.
(4)  Selleks et aidata väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, kellel on raskusi käibemaksu tasumisega pädevale asutusele enne teenuse saajatelt või soetajatelt makse saamist, peaksid liikmesriigid lubama arvestada käibemaksu kassapõhise raamatupidamisarvestuse alusel, mille kohaselt võib tarnija tasuda käibemaksu pädevale asutusele siis, kui ta saab tarne eest makse, ja millega ta saab mahaarvamisõiguse pärast seda, kui ta tasub tarne eest. Sellega võimaldatakse liikmesriikidel kohaldada vabatahtlikku kassapõhist raamatupidamisarvestust, millel ei ole negatiivset mõju käibemaksulaekumistega seotud rahavoogudele.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7 a (uus)
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 91 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)
(7 a)  Artikli 91 lõikesse 2 lisatakse esimese lõigu järele järgmine lõik:
'Erandina esimesest lõigust aktsepteerivad liikmesriigid käibemaksu sissenõutavaks muutumise kuupäeval Euroopa Keskpanga avaldatud vahetuskurssi või, kui sel kuupäeval vahetuskurssi ei avaldatud, käibemaksu sissenõutavaks muutumise päevale eelneval kuupäeval avaldatud vahetuskurssi. Kui kumbki valuuta ei ole euro, lähtutakse vahetuskursi arvutamisel nende valuutade ja euro vahelisest vahetuskursist .„
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 167a – lõige 2 – sissejuhatav osa
2.  Liikmesriigid võivad vabatahtliku kava alusel ette näha, et teatavatel tingimustel peab maksukohustuslane edasi lükkama mahaarvamisõiguse rakendamist kuni hetkeni, mil käibemaks on tarnijale tasutud:
2.  Liikmesriigid näevad vabatahtliku kava alusel ette, et teatavatel tingimustel peab maksukohustuslane edasi lükkama mahaarvamisõiguse rakendamist kuni hetkeni, mil käibemaks on tarnijale tasutud:
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt c
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 178 – punkt f
c) punkt f asendatakse järgmisega:
välja jäetud
'f) kui ta peab artiklite 194–197 või artikli 199 kohaldamise korral teenuse saaja või kaupade soetajana käibemaksu tasuma, peab tal olema XI jaotise 3. peatüki 3.–6. jao kohaselt koostatud arve ja ta peab täitma asjaomase liikmesriigi kehtestatud formaalsused.„
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 14
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 219a
1.  Arve väljastamise suhtes kohaldatakse sellise liikmesriigi eeskirju, kes väljastas maksukohustuslasele käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri, mille alusel maksukohustuslane kaupu tarnis või teenuseid osutas.
1.  Arve väljastamise suhtes kohaldatakse selle liikmesriigi eeskirju, kus käibemaks tasumisele kuulub.
Kui sellist numbrit ei ole väljastatud, kohaldatakse sellise liikmesriigi eeskirju, kus on kauba tarnija või teenuse osutaja asukoht või püsiv tegevuskoht, kust kaubad tarnitakse või teenused osutatakse, või kus kõnealuse asukoha või püsiva tegevuskoha puudumisel on kauba tarnija või teenuse osutaja alaline või peamine elukoht või kus ta on kohustatud end käibemaksukohustuslasena registreerima.
Kui käibemaks ei kuulu tasumisele Euroopa Liidus, kohaldatakse sellise liikmesriigi eeskirju, kus on kauba tarnija või teenuse osutaja asukoht või püsiv tegevuskoht, kust kaubad tarnitakse või teenused osutatakse, või kus kõnealuse asukoha või püsiva tegevuskoha puudumisel on kauba tarnija või teenuse osutaja alaline või peamine elukoht.
Kui sellise kauba tarnija või teenuse osutaja asukoht, kes esitab arve maksustatavate tarnete või teenuste eest, ei ole liikmesriigis, kus käibemaks tasumisele kuulub, ning kui isik, kes on kohustatud käibemaksu tasuma, on isik, kellele kaup tarnitakse või teenuseid osutatakse, kohaldatakse arve väljastamise suhtes selle liikmesriigi eeskirju, kus on kauba tarnija või teenuse osutaja asukoht või püsiv tegevuskoht, kust tarne tehakse.
Kui kauba tarnijal või teenuse osutajal ei ole liidus asukohta, ei kohaldata arve väljastamise suhtes käesoleva direktiivi sätteid.
2.  Kui kaupade soetaja või teenuse saaja asukoht on liikmesriigis, mis ei ole tarne lähteliikmesriik, ja kui kaupade soetaja või teenuse saaja on kohustatud käibemaksu tasuma, kohaldatakse arve väljastamise suhtes sellise liikmesriigi eeskirju, kes väljastas käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri, mille alusel kaupade soetaja või teenuse saaja tarne sai.
2.  Kui kaupade või teenuste saaja väljastab arve (endale arve esitamine) ja on käibemaksukohustuslane, kohaldatakse arve väljastamise suhtes selle liikmesriigi eeskirju, kus ta on käibemaksukohustuslane.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 16
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 220a – lõik 1 – punkt a
a) kaubatarne ja teenuste osutamise maksustatav summa on vähem kui 200 eurot;
a) kaubatarne ja teenuste osutamise maksustatav summa on vähem kui 300 eurot;
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 221
Liikmesriigid võivad maksukohustuslastele kehtestada kohustuse väljastada lihtsustatud arve muude kaubatarnete või teenuste osutamiste puhul, millele ei ole osutatud artiklis 220, kui kõnealuse kauba tarnimise või kõnealuste teenuste osutamise koht on kõnealuste liikmesriikide territooriumil.
1.  Liikmesriigid võivad maksukohustuslastele kehtestada kohustuse väljastada arve artikli 226 või 226b alusel muude kaubatarnete või teenuste osutamiste puhul, millele ei ole osutatud artiklis 220, kui kõnealuse kauba tarnimise või kõnealuste teenuste osutamise koht on kõnealuste liikmesriikide territooriumil.
2.  Liikmesriigid võivad vabastada maksukohustuslased artiklis 220 või artiklis 220a nimetatud kohustusest väljastada arve kaubatarnete või teenuste osutamise kohta, mille viimased on teostanud nende territooriumil ja mis on artiklite 110 ja 111, artikli 125 lõike 1, artikli 127, artikli 128 lõike 1, artiklite 132, 135, 136, 375, 376 ja 377, artikli 378 lõike 2, artikli 379 lõike 2 ja artiklite 380–390 alusel maksust vabastatud, olenemata sellest, kas eelnevas etapis võib sisendkäibemaksu maha arvata või mitte.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 17
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 222
Arve tuleb väljastada hiljemalt maksustatava teokoosseisu tekkimisele järgneva kuu 15. kuupäevaks.
Arve tuleb väljastada hiljemalt maksustatava teokoosseisu tekkimisele järgneva teise kuu 15. kuupäevaks.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 19 – alapunkt a
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 226 – punkt 4
(4) kaupade soetaja või teenuse saaja artiklis 214 osutatud käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
(4) kaupade soetaja või teenuse saaja artiklis 214 nimetatud käibemaksukohustuslasena registreerimise number, mille all talle kaupu tarniti või teenuseid osutati, juhul kui ta on kohustatud tasuma käibemaksu talle tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest või kui talle on tarnitud kaupu artikli 138 kohaselt;
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 20
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 226b
Artiklite 220a ja 221 kohaselt väljastatavate lihtsustatud arvete puhul nõutakse ainult järgmisi andmeid:
1.  Artiklite 220a ja 221 kohaselt väljastatavate lihtsustatud arvete puhul nõutakse ainult järgmisi andmeid:
a) arve väljastamise kuupäev;
a) arve väljastamise kuupäev;
b) kaupu tarniva või teenuseid osutava maksukohustuslase registreerimisnumber;
b) kaupu tarniva või teenuseid osutava maksukohustuslase käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
c) tarnitud kaupade või osutatud teenuste liik ja nende väärtus;
c) tarnitud kaupade või osutatud teenuste liik ja nende väärtus;
d) tasumisele kuuluva või krediteeritava käibemaksu summa või teave, mis võimaldab seda arvutada.
d) käibemaksumäär ja tasumisele kuuluva või krediteeritava käibemaksu summa või teave, mis võimaldab seda arvutada;
da) kui väljastatav arve on dokument või sõnum, millega muudetakse esialgset arvet, nagu on osutatud artiklis 219, konkreetne ja selge viide esialgsele arvele.
2.  Liikmesriigid võivad nõuda, et artiklite 220a ja 221 kohaselt esitatud lihtsustatud arved sisaldavad järgmist lisateavet konkreetsete tehingute või maksukohustuslaste kategooriate puhul:
a) kaupu tarniva või teenuseid osutava maksukohustuslase nimi ja aadress;
b) järjekorranumber, mis põhineb ühel või mitmel seerial ja annab arvele kordumatu tunnuse;
c) kaupade soetaja või teenuse saaja käibemaksukohustuslasena registreerimise number, nimi ja aadress;
d) käibemaksuvabastuse puhul või kui kaupade soetaja või teenuse saaja on käibemaksukohustuslane, artiklites 226 ja 226a nõutavad andmed.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 22
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 230
Arvel esitatud summad võivad olla mis tahes valuutas, tingimusel et tasumisele kuuluva või krediteeritava käibemaksu summa on väljendatud selle liikmesriigi valuutas, kus kaupu tarnitakse või teenuseid osutatakse, kasutades maksu sissenõutavaks muutumise päeva Euroopa Keskpanga avaldatud vahetuskurssi või kui sel kuupäeval vahetuskurssi ei avaldatud, eelmisel päeval avaldatud vahetuskurssi.
Arvel esitatud summad võivad olla mis tahes valuutas, tingimusel et tasumisele kuuluva või krediteeritava käibemaksu summa on väljendatud selle liikmesriigi valuutas, kus kaupu tarnitakse või teenuseid osutatakse, kasutades ühte artiklis 91 osutatud vahetuskurssidest.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 25
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artiklid 233, 234, 235 ja 237
(25)  Artiklid 233, 234, 235 ja 237 jäetakse välja.
(25)  Artiklid 233, 234 ja 235 jäetakse välja.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 25 a (uus)
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 237
(25 a)  Artikkel 237 asendatakse järgmisega:
'Artikkel 237
Iga liikmesriik esitab komisjonile 31. detsembriks 2013 hindamisaruande elektrooniliste arvete esitamise rakendamise kohta. Kõnealustes aruannetes kirjeldatakse eelkõige tehnilisi raskusi või puudusi, mida maksukohustuslased või maksuhaldurid on kogenud, ning sisaldavad niisuguste pettuste mõjuhinnangut, mis on seotud elektrooniliste arvete esitamisega ja tekkinud niisuguse nõude väljajätmise tagajärjel, mille kohaselt peavad elektroonilised arved hõlmama elektroonilist andmevahetust või elektroonilist allkirja. 1. juuliks 2014 esitab komisjon liikmesriikide hindamisaruannete alusel Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande koos asjakohaste ettepanekutega.„
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 29
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 244 – lõik 3
Arvete säilitamise suhtes kohaldatakse sellise liikmesriigi eeskirju, kus on maksukohustuslase asukoht või püsiv tegevuskoht, kust või kuhu tarne tehakse, või kus kõnealuse asukoha või püsiva tegevuskoha puudumisel on kauba tarnija või teenuse osutaja alaline elu- või asukoht või peamine elukoht või kus ta on kohustatud end käibemaksukohustuslasena registreerima.
Arve võib säilitada samal kujul, nagu see saadi, olgu tegemist paber- või elektroonilise arvega. Alternatiivselt võib paberarve konvertida elektroonilisse vormi. Muus osas kohaldatakse arvete säilitamise suhtes sellise liikmesriigi eeskirju, kus on maksukohustuslase asukoht või püsiv tegevuskoht, kust või kuhu tarne tehakse, või kus kõnealuse asukoha või püsiva tegevuskoha puudumisel on kauba tarnija või teenuse osutaja alaline elu- või asukoht või peamine elukoht või kus ta on kohustatud end käibemaksukohustuslasena registreerima.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 32
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 247
Maksukohustuslane tagab, et arved säilitatakse kuue aasta jooksul.
Maksukohustuslane tagab, et arved säilitatakse viie aasta jooksul. Käesolev artikkel ei piira niisuguste siseriiklike õigusnormide kohaldamist muudes valdkondades peale käibemaksu valdkonna, milles sätestatakse tõendavate dokumentide, sh arvete säilitamise teistsugused kohustuslikud tähtajad.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 34
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 248a
(34)  XI jaotise 4. peatüki 3. jaole lisatakse artikkel 248a järgmises sõnastuses:
välja jäetud
'Artikkel 248a
Liikmesriigid, kus maks tasumisele kuulub, võivad kontrollimise eesmärgil nõuda, et teatavad arved tõlgitakse nende ametlikku keelde.„
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 36 a (uus)
Direktiiv 2006/112/EÜ
XIV jaotis – peatükk 4a (uus)
(36 a)  Artikli 401 järele lisatakse järgmine peatükk:
„4a. peatükk
E-haldus
Artikkel 401a
Käibemaksu valdkonnas tõhusa ja usaldusväärse e-halduse aktiivseks arendamiseks hindab komisjon liikmesriikides olemasolevaid e-halduse meetmeid ja vahendeid ning edendab e-halduse valdkonnas liikmesriikide vahel heade tavade vahetamist. Lisaks kasutab komisjon siseturu maksustamissüsteemide toimimist parandavat ühenduse programmi (programm Fiscalis 2013), mis on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 1482/2007/EÜ1, koos muude olemasolevate liidu vahenditega, nagu struktuurifondid, et anda tehnilist abi liikmesriikidele, kelle e-haldus vajab kõige kiiremini ajakohastamist peamistele üleliidulistele infotehnoloogiasüsteemidele juurdepääsu ja nende kasutamise abil.
1 ELT L 330, 15.12.2007, lk 1.„
Õigusteave - Privaatsuspoliitika