Seznam 
Přijaté texty
Čtvrtek, 21. ledna 2010 - Štrasburk
Nedávné útoky na křesťanské komunity
 Porušování lidských práv v Číně
 Filipíny
 Evropská strategie pro Podunají

Nedávné útoky na křesťanské komunity
PDF 209kWORD 45k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. ledna 2010 o nedávných útocích na křesťanské komunity
P7_TA(2010)0005RC-B7-0035/2010

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení, a zejména na usnesení ze dne 15. listopadu 2007 o vážných událostech, které ohrožují existenci křesťanských a jiných náboženských komunit,

–   s ohledem na článek 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966,

–   s ohledem na Deklaraci o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že podpora dodržování demokracie, lidských práv a občanských svobod patří mezi základní zásady a cíle Evropské unie a představuje společný základ pro její vztahy se třetími zeměmi,

B.   vzhledem k tomu, že podle mezinárodního humanitárního práva, a zejména článku 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, má každý právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; vzhledem k tomu, že toto právo zahrnuje svobodu změnit náboženství nebo víru a svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, ať už veřejně nebo v soukromí, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou, zachováváním obřadů a vyučováním,

C.   vzhledem k tomu, že Evropě se stejně jako jiným částem světa nevyhýbají případy porušování této svobody a že zde dochází k jednotlivým trestným činům namířeným proti členům menšin na základě jejich víry,

D.   vzhledem k tomu, že Evropská unie opakovaně potvrdila svou podporu svobodě myšlení, svobodě svědomí a svobodě náboženského vyznání a zdůraznila, že vláda má povinnost zaručit tyto svobody na celém světě,

E.   vzhledem k tomu, že dne 6. ledna 2010 pachatel projíždějící kolem zabil sedm osob – šest koptských křesťanů a policistu – a další zranil ve chvíli, kdy věřící odcházeli z kostela po půlnoční mši o koptských Vánocích ve městě Nag Hammádí v Horním Egyptě; vzhledem k tomu, že v posledních týdnech došlo k dalšímu násilí mezi koptskými křesťany a muslimy, které egyptská vláda kvalifikovala jako ojedinělé případy násilí,

F.   vzhledem k tomu, že dne 8. ledna 2010 egyptské orgány prohlásily, že v souvislosti s útokem v Nag Hammádí dne 6. ledna zatkly a zadržují tři osoby; vzhledem k tomu, že egyptský nejvyšší státní zástupce rozhodl o tom, že tyto tři obviněné by měl Mimořádný soud státní bezpečnosti soudit za úmyslnou vraždu,

G.   vzhledem k tomu, že koptští křesťané představují 10 % egyptského obyvatelstva; vzhledem k tomu, že v posledních letech opakovaně dochází k násilným činům namířeným proti koptským křesťanům v Egyptě,

H.   vzhledem k tomu, že egyptská ústava zaručuje svobodu vyznání a svobodu vykonávat náboženské obřady,

I.   vzhledem tomu, že vztahům s Egyptem připisuje značnou důležitost a zdůrazňuje význam Egypta a vztahů mezi EU a Egyptem pro stabilitu a rozvoj evropsko-středomořské oblasti,

J.   vzhledem k tomu, že Malajská katolická církev podala v roce 2007 žalobu na malajskou vládu poté, co tato vláda pohrozila, že z důvodu bezpečnosti státu zakáže vydávání deníku Herald, pokud nepřestane slovo "Bůh" překládat jako "Alláh", což je výraz, který běžně používají osoby křesťanského vyznání hovořící malajsky,

K.   vzhledem k tomu, že dne 31. prosince 2009 malajský Nejvyšší soud rozhodl, že křesťané v Malajsii mají ústavní právo používat slovo "Alláh", pokud hovoří o Bohu, a že toto slovo není vyhrazeno pro islám,

L.   vzhledem k tomu, že po tomto rozhodnutí došlo v Malajsii nejméně k devíti útokům na křesťanské kostely,

M.   vzhledem k tomu, že v roce 2009 vláda zabavila více než 15 000 výtisků bible v malajštině, v níž se k označení Boha používá slovo "Alláh", a že je dosud nevrátila,

N.   vzhledem k tomu, že malajská vláda připouští používání slova "Alláh" křesťany ve státech Sabah a Sarawak, zatímco proti jeho používaní v jiných oblastech země má námitky, což vede k další diskriminaci v celé křesťanské komunitě v Malajsii,

O.   vzhledem k tomu, že dialog mezi jednotlivými komunitami je zásadní z hlediska upevňování míru a vzájemného porozumění mezi národy,

1.   zdůrazňuje, že právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání je základním lidským právem, které zaručují mezinárodní právní nástroje, a důrazně odsuzuje veškeré násilí, diskriminaci a nesnášenlivost založené na náboženském vyznání a víře, proti nábožensky založeným osobám, odpadlíkům od víry a nevěřícím;

2.   vyjadřuje své znepokojení ohledně nedávných útoků proti koptským křesťanům v Egyptě a svou soustrast rodinám obětí; vyzývá egyptskou vládu, aby zajistila osobní bezpečnost a fyzickou integritu koptských křesťanů a členů jiných náboženských menšin v zemi;

3.   vítá snahu egyptských orgánů o nalezení osob a pachatelů, kteří stáli za útokem z 6. ledna 2010; vyzývá egyptskou vládu, aby zajistila, že všechny osoby odpovědné za tento útok a za další násilné činy vůči koptským křesťanům a jiným náboženstvím či menšinám budou postaveny před soud a souzeny v řádném procesu;

4.   vyzývá egyptskou vládu, aby zajistila veškerá lidská práva a základní svobody koptských křesťanů a členů dalších náboženských obcí a menšin, včetně práva na svobodou volbu a změnu náboženství, a zabránila jakékoli diskriminaci vůči těmto skupinám;

5.   lituje, že na evropské půdě dochází k případům nábožensky motivovaného násilí, včetně vraždy Marwy al-Šerbíníové, a vyjadřuje svou solidaritu s rodinami obětí;

6.   vyjadřuje své znepokojení nad nedávnými útoky proti kostelům a místům bohoslužeb v Malajsii a svou solidaritu s oběťmi; vyzývá malajské orgány, aby zajistily osobní bezpečnost a fyzickou integritu osob praktikujících vlastní náboženství a aby přijaly příslušné kroky k ochraně kostelů a dalších budov, kde se konají bohoslužby;

7.   vyzývá malajské orgány, aby důkladně a rychle prošetřily údajné útoky proti místům bohoslužeb a aby odpovědné osoby postavily před soud;

8.   domnívá se, že útok na malajské Ministerstvo vnitra je porušením svobody náboženského vyznání; je obzvláště znepokojen, že malajská vláda jednala v rozporu se zákonem a že její zásah přispěl k rostoucímu napětí mezi náboženskými skupinami v zemi;

9.   vítá rozhodnutí malajského Nejvyššího soudu a vyzývá malajské orgány, aby jeho rozhodnutí respektovaly; vyzývá malajskou vládu, aby se nesnažila o znovuzavedení zákazu používat slovo "Alláh", ale naopak aby se snažila zmírnit výsledné napětí a zdržela se činů, které by mohly narušit mírové soužití mezi převládajícím a menšinovým náboženstvím, jak je uvedeno v malajské Ústavě;

10.   vyzývá Radu, Komisi a vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby se v rámci vztahů EU a spolupráce s příslušnými zeměmi zaměřily především na situaci náboženských menšin, včetně křesťanských komunit;

11.   podporuje veškeré iniciativy zaměřené na podporu dialogu a vzájemného respektu mezi jednotlivými komunitami; vyzývá všechny církevní orgány, aby podporovaly toleranci a podnikly kroky proti nenávisti, násilné radikalizaci a extremizmu;

12.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Egypta a vládě a parlamentu Malajsie.


Porušování lidských práv v Číně
PDF 213kWORD 49k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. ledna 2010 o porušování lidských práv v Číně, a zejména o případu Liou Siao-po
P7_TA(2010)0006RC-B7-0040/2010

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Číně, zejména na usnesení o summitu EU/Čína a dialogu EU/Čína o lidských právech ze dne 13. prosince 2007 a o právech menšin a uplatňování trestu smrti ze dne 26. listopadu 2009,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 6. září 2007 o fungování dialogů a konzultací se třetími zeměmi v oblasti lidských práv,

–   s ohledem na prohlášení předsednictví jménem Evropské unie ze dne 19. prosince 2008, které se týkalo Charty 08 a zatčení bojovníků za lidská práva,

–   s ohledem na summit EU-Čína, který se konal v květnu roku 2009 v Praze,

–   s ohledem na prohlášení předsednictví jménem Evropské unie ze dne 26. června 2009 a 14. prosince 2009, která se týkala uvěznění Liou Siao-po,

–   s ohledem na seminář EU a Číny konaný ve dnech 18.–19. listopadu 2009 a dialog mezi EU a Čínou o lidských právech, který se konal dne 20. listopadu 2009,

–   s ohledem na prohlášení předsednictví učiněné jménem Evropské unie o popravě Akmala Šajcha ze dne 29. prosince 2009,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že byl dne 8. prosince 2008 Liou Siao-po, významný ochránce lidských práv a odborník na tuto problematiku a spoluautor "Charty 08", umístěn na neznámém místě v Pekingu do "rezidentního pozorování", což je typ vyšetřovací vazby, která může být uplatněna až po dobu šesti měsíců, aniž by bylo vzneseno obvinění,

B.   vzhledem k tomu, že byl dne 23. června 2009 Liou Siao-po zatčen a 24. června 2009 podle článku 105 trestního řádu obviněn z "podněcování k podvracení státní moci",

C.   vzhledem k tomu, že je Liou Siao-po jedním ze 303 signatářů Charty 08, petice, která požaduje ústavní reformu, demokratizaci a ochranu lidských práv a která byla následně podepsána více než 10 000 čínskými občany,

D.   vzhledem k tomu, že dne 25. prosince 2009 shledal pekingský městský lidový soud střední instance č. 1 Liou Siao-poa vinným z "podněcování k podvracení státní moci" a odsoudil ho k 11 letům odnětí svobody, a vzhledem k tomu, že vláda založila obvinění na úloze Liou Siao-poa při vypracování a organizaci podepisování Charty 08 a na šesti esejích kritizujících čínskou vládu, publikovaných v letech 2005 až 2007,

E.   vzhledem k tomu, manželka Liou Siao-poa a zaměstnanci přibližně tuctu zahraničních velvyslanectví v Pekingu žádali o možnost proces sledovat, ale byl jim odmítnut přístup do soudní síně,

F.   vzhledem k tomu, že to tento rozsudek vyvolal širokou kritiku z řad místních autorů internetových blogů, mezinárodních občanských sdružení a zahraničních vlád, a vzhledem k tomu, že se Liou Siao-po proti rozsudku soudu odvolal,

G.   vzhledem k tomu, že byl bývalému českému prezidentovi Václavu Havlovi, který chtěl doručit žádost o propuštění Liou Siao-po, odmítnut přístup na velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze,

H.   vzhledem k tomu, že čínské orgány nevyslyšely opakované výzvy ze strany EU a jednoho jejího členského státu, aby byl trest smrti vynesený proti Akmalu Šajchovi změněn,

I.   vzhledem k tomu, že před několika dny čínský představitel poprvé oznámil zmizení Kao Č' -šenga, křesťanského aktivistu v oblasti lidských práv a kandidáta na Nobelovu ceny míru;

J.   vzhledem k tomu, že v prosinci 2009 došlo v Číně k dalším případům porušování lidských práv, včetně zastrašování členů Fóra o lidských právech v provincii Kuej-čou, s cílem zabránit jim v realizaci akcí plánovaných na oslavu Dne lidských práv, a k případu Qi Choghuai, reportéra a bývalého vedoucího kanceláře deníku Fazhi Morning Post v provincii Šan-tung, který byl během pobytu ve vězení vystaven bití a špatnému zacházení,

K.   vzhledem k tomu, že s blížícími se oslavami 60. výročí vzniku země dne 1. října zintenzivnily čínské orgány, sledování, zastrašování a uvězňování aktivistů, aby jim zabránily upozornit na otázku lidských práv, a vzhledem k tomu, že bylo podle organizace Amnesty Internetional při té příležitosti několik stovek aktivistů a disidentů podrobeno různým druhům sledování a domácího vězení,

L.   vzhledem k tomu, že v dubnu 2009 zaslala Čínská lidová republika Organizaci spojených národů dokument na podporu své kandidatury na členství v Radě pro lidská práva, ve kterém tvrdila, že se Čínská lidová republika "zavazuje k podpoře a ochraně lidských práv a základních svobod čínského lidu",

M.   vzhledem k tomu, že dne 13. ledna 2010 firma Google oznámila svůj záměr přerušit spolupráci s čínskou cenzurou internetu, což uvedla do spojitosti se sofistikovanými kybernetickými útoky (firma se domnívá, že pocházejí z Číny) na svůj počítačový systém, zaměřenými zčásti na uživatelské účty služby Gmail patřící aktivistům v oblasti lidských práv,

N.   vzhledem k tomu, že EU je největším obchodním partnerem Číny a největším investorem v zemi, zatímco Čína je druhým největším obchodním partnerem EU, a vzhledem k tomu, že obchodní a hospodářské vztahy zastínily otázku demokratických reforem, úcty k lidským právům a právního státu,

O.   vzhledem k tomu, že dialog o lidských právech mezi EU a Čínou, který byl započat v roce 2000, doposud dosáhl zanedbatelných výsledků, a vzhledem k tomu, že tato absence výsledků pramení rovněž z nekoordinované a neefektivní společné zahraniční politiky EU pro Čínu,

1.   volá po okamžitém a bezpodmínečném propuštění Liou Siao-poa a vyjadřuje svou solidaritu s jeho nenásilnými akcemi a iniciativami na podporu demokratických reforem a ochrany lidských práv; důrazně odsuzuje obtěžování ze strany soudní moci, jehož obětí se stal;

2.   současně vyjadřuje své sympatie těm Číňanům, kteří otevřeně vyjádřili svou nespokonenost s odsouzením Liou Siao-poa;

3.   vyzývá orgány Čínské lidové republiky, aby dostály svým závazkům, které učinily před Radou pro lidská práva a dodržovaly ustanovením Deklarace OSN o zastáncích lidských práv přijaté Valným shromážděním OSN dne 9. prosince 1998;

4.   vyzývá Čínskou lidovou republiku, aby zajistila dodržování lidských práv a základních svobod a vyzývá k ratifikaci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

5.   vyjadřuje politování nad skutečností, že Čína v rámci svého mechanismu všeobecného pravidelného přezkumu v roce 2009 odmítla všechna doporučení členských států OSN vztahující se ke svobodě projevu, svobodě sdružování, nezávislosti soudní moci, zárukám pro výkon právní profese, ochraně obránců lidských práv, právům etnických menšin, zrušení trestu smrti, zrušení převýchovy prací, zákazu mučení, svobodě tisku a účinné nápravě diskriminace;

6.   co nejrozhodněji odsuzuje popravu Akmala Šajcha a znovu opakuje svůj absolutní a dlouhodobý nesouhlas s vykonáváním trestu smrti bez ohledu na okolnosti; je přesvědčen, že zrušení trestu smrti je ve všech zemích nedílnou součástí dodržování lidských práv a ochrany lidské důstojnosti;

7.   vítá záměr firmy Google ukončit spolupráci s čínskými orgány týkající se filtrování obsahu internetu a cenzury a vyzývá všechny ostatní firmy, aby učinily to samé; vyzývá Čínskou lidovou republiku, aby na internetu plně respektovala svobodu projevu; vyjadřuje solidaritu s čínskými uživateli internetu, kteří budou plánovaným odchodem Googlu postiženi nejvíce;

8.   zdůrazňuje, že čínská vláda zveřejnila v dubnu 2009 svůj první první akční plán v oblasti lidských práv (2009–2010), jehož cílem je zlepšit ochranu lidských práv, předcházet svévolnému zadržování, zakázat vymáhání přiznání mučením a zaručit spravedlivé a otevřené soudní procesy;

9.   zdůrazňuje, že situace v Číně, pokud jde o lidská práva, zůstává předmětem vážného znepokojení, a vyzývá Radu a Komisi, aby otevřely případ Liou Siao-po na příštím summitu EU-Čína; bere na vědomí předchozí dialogy s Čínou o lidských právech a dialog o lidských právech mezi EU a Čínou konaný dne 20. listopadu 2009; trvá na tom, že je v období mezi všemi takovými dialogy nezbytné provádět přísnou kontrolu, aby bylo zaručeno, že jsou doporučení prováděna;

10.   zdůrazňuje, že je třeba zahájit komplexní hodnocení a posilování dialogů o lidských právech mezi EU a Čínou; vyzývá, aby byly případy, které se týkají ochránců lidských práv, během těchto dialogů systematicky diskutovány, a znovu připomíná uvěznění Chu Ťiu, nositele Sacharovovy ceny za rok 2008 a jeho manželky Ceng Ťin-jen;

11.   domnívá se, že rozvoj hospodářských vztahů s Čínou musí být doprovázen účinným politickým dialogem, a požaduje, aby se dodržování lidských práv stalo nedílnou součástí nové rámcové dohody, která se v současné době s Čínou vyjednává;

12.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vysokému představiteli Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku, předsedovi Rady Evropské unie, Komisi a prezidentovi, předsedovi vlády a Národnímu shromáždění Čínské lidové republiky.


Filipíny
PDF 124kWORD 45k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. ledna 2010 o Filipínách
P7_TA(2010)0007RC-B7-0043/2010

Evropský parlament,

–   s ohledem na deklaraci předsednictví EU ze dne 25. listopadu 2009 o masakru ve filipínské provincii Maguindanao a na prohlášení zvláštního zpravodaje OSN Philipa Alstona ze dne 2. prosince 2009 o popravách bez řádného procesu,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech vyhlášený OSN a jeho dodatkový protokol, jehož smluvní stranou jsou i Filipíny,

–   s ohledem na strategický dokument Komise pro Filipíny na období 2007–2013,

–   s ohledem na finanční dohodu podepsanou v říjnu 2009 mezi EU a Filipínami pro program na podporu spravedlnosti, jejímž cílem je urychlit trestní řízení vedená s osobami,které se podílely na vykonávání poprav bez řádného soudu,

–   s ohledem na prezidentské, parlamentní a komunální volby, které na Filipínách proběhnou v pondělí 10. května 2010,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Filipínách,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že politicky motivované vraždy a zmizení osob, zejména členů opozičních organizací, novinářů, aktivistů v oblasti lidských práv a náboženských vůdců, zůstávají na Filipínách na denním pořádku, a vzhledem k tomu, že podle organizací činných v oblasti lidských práv došlo v posledním desetiletí k více než 1 000 politických vražd a násilných zmizení,

B.   vzhledem k tomu, že navzdory závazkům, která filipínská vláda přijala během všeobecného pravidelného přezkumu v roce 2008, praktická beztrestnost pachatelů a neschopnost vlády účinně bojovat s politicky motivovaným násilím v zemi velmi ztěžují úsilí o postavení viníků před soud,

C.   vzhledem k tomu, že statisíce lidi zůstává vnitřně vysídleno v důsledku konfliktu, v němž proti vládě stojí Islámská fronta osvobození lidu Moro a Nová lidová armáda působící na celém území Filipín, a v důsledku vojenských operací vedených proti zločineckým skupinám, jako je např. skupina Abú Sajáfa v ostrovních provinciích Sulu a Basilan ležících v západní části ostrova Mindanao,

D.   vzhledem k tomu, že dne 23. listopadu 2009 sto ozbrojenců z řad místní milice pod vedením rodiny Amapatuanů, včetně příslušníků místní policie, mučilo a brutálně zavraždilo 57 členů konvoje, který měl předložit Mangudadatuovu kandidaturu na guvernéra v provincii Magindanao na Mindanau, a že mezi oběťmi byly i příbuzné Esmaila Mangudadatua (z nichž některé byly znásilněny) a také právníci a 30 novinářů,

E.   vzhledem k tomu, že tento masakr, jemuž počet obětí z řad novinářů během jediného incidentu vynesl celosvětové prvenství, šokujícím způsobem odhalil, v jakém rozsahu Filipíny ovládají místní vojenští vůdci a jak se tam rozmohla korupce bezpečnostních složek a beztrestnost i v případě nejtěžších zločinů,

F.   vzhledem k tomu, že dne 24. listopadu 2009 filipínská vláda vyhlásila v obou uvedených provinciích výjimečný stav a pověřila armádu dohledem nad právem a pořádkem, přizvala mezinárodní soudní znalce, aby podpořili průběh vyšetřování, a dne 4. prosince 2009 vyhlásila – poprvé od roku 1972 – v provincii Maguindanao stanné právo na dobu jednoho týdne,

G.   vzhledem k tomu, že tyto kroky vedly k zatčení čelních představitelů rodiny Amapatuanů, kteří byli obviněni z několikanásobné vraždy, a k odhalení ohromujícího arzenálu zbraní a několika tisíců voličských průkazů, což dokládá připravovanou masivní manipulaci s hlasy ve prospěch politické strany Lakas-Kampi-CMD prezidentky Arroyové,

H.   vzhledem k tomu, že na Filipínách byly volby v minulosti běžně mařeny popravami politických oponentů, které vykonávaly bez řádných soudních procesů soukromé armády a milice, jež byly často vybaveny zbraněmi vydanými vládou a najímány politicky vlivnými rodinami,

I.   vzhledem k tomu, že během předvolební kampaně v roce 2007 bylo zavražděno asi 60 a v roce 2004 41 kandidátů, což vyvolává obavy, že během příprav letošních květnových voleb vzroste počet vražd politických aktivistů,

J.   vzhledem k tomu, že masakr v Maguindanau na Filipínách značně zhoršil mírové a demokratické vyhlídky a bude komplikovat mírová jednání mezi filipínskou vládou a Islámskou frontou osvobození lidu Moro, která byla v Kuala Lumpur obnovena dne 8. prosince 2009 pod záštitou malajské vlády,

1.   důrazně odsuzuje masakr, k němuž došlo dne 23. listopadu 2009 v Maguindanau, a rodinám obětí vyjadřuje hlubokou soustrast;

2.   navzdory počátečním prodlevám vítá reakci filipínské vlády na tento masakr a zdůrazňuje, že policejní vyšetřování musí být vedeno komplexně a nezávisle a že po něm musí následovat účinné trestní stíhání viníků, včetně příslušníků bezpečnostních sil podezřelých ze spoluúčasti;

3.   je hluboce znepokojen osobními kontakty, které členové správních orgánů udržují s rodinou Ampatuanů, neboť mohou bránit nezávislému vyšetřování masakru, a vyzývá, aby byla tato rodina vyslýchána Národním vyšetřovacím úřadem;

4.   žádá, aby byla bezodkladně přijata opatření na ochranu všech svědků, soudců, advokátů a žalobců zapojených do vyšetřování a soudních procesů;

5.   vyzývá dárcovské země, aby filipínskému ministerstvu spravedlnosti nabídly soudní a právní pomoc a podporu při vyšetřování;

6.   vyzývá filipínskou vládu, aby přijala rozhodná opatření s cílem ukončit popravy bez řádného soudu a zamezit násilnému mizení osob a vyjasnit všechny další nevyřešené kauzy, včetně případu Jonase Burgose, který zmizel v dubnu 2007; důrazně vyzývá filipínskou vládu, aby ratifikovala Úmluvu OSN o ochraně všech osob před násilným zmizením;

7.   vyzývá filipínskou vládu, aby přijala rozhodné kroky s cílem okamžitě zastavit veškeré financování policejních a vojenských pomocných sil ze soukromých a místních zdrojů a rozpustit polovojenské oddíly a místní milice; vítá prohlášení prezidentky Arroyové ze dne 9. prosince 2009, v němž se vyjadřuje k této problematice, a vyzývá ji, aby zrušila dekret č. 546;

8.   v této souvislosti vítá zákaz střelných zbraní ve volebních místnostech, který nedávno vydala volební komise v rámci příprav voleb, které se mají konat dne 10. května 2010;

9.   vítá, že v říjnu 2009 byla mezi EU a Filipínami podepsána finanční dohoda pro program na podporu spravedlnost (EPJUST), která vyčleňuje 3,9 milionů EUR na podporu, pomoc a školení s cílem posílit trestněprávní soudnictví a podpořit práci Komise pro lidská práva a občanských sdružení; očekává zprávy o práci monitorovacího systému, který má být zřízen v rámci dohody EPJUST a jehož úkolem je sledovat výsledky, které Filipíny dosáhly v boji proti popravám bez soudních procesů a dalšímu zneužívání moci;

10.   vyjadřuje své znepokojení nad tím, že prezidentka vyhlásila výjimečný stav a že armádním složkám, které byly v minulosti zapleteny do řady protiprávních poprav, udělila větší pravomoci, neboť tato opatření nezabrání předvolebnímu násilí v provincii Mindanao, a ani ho nepomůže zmírnit;

11.   vyzývá filipínskou vládu, aby v zájmu zachování demokracie na Filipínách vyvinula větší úsilí zaměřené na odstranění případů politicky motivovaného násilí; vyzývá zejména vládní orgány, aby ustavily pracovní skupinu na vysoké úrovni, jež by měla širokou politickou podporu a jejímž úkolem by bylo v měsících, které zbývají do květnových voleb, bezodkladně v praxi uplatňovat opatření namířená proti rostoucímu násilí a přijímat kroky určené na ochranu sdělovacích prostředků a svobody projevu obecně;

12.   vítá, že Nejvyšší soud povolil Angovi Ladladovi účast na květnových volbách a že zrušil původní zákaz vydaný volební komisí "z morálních důvodů";

13.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, prezidentce a vládě Filipínské republiky, vysokému představiteli OSN pro lidská práva a vládám členských zemí sdružení ASEAN.


Evropská strategie pro Podunají
PDF 137kWORD 57k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. ledna 2010 o evropské strategii pro Podunají
P7_TA(2010)0008RC-B7-0031/2010

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 192 a čl. 265 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení položenou Komisi o evropské strategii pro Podunají (O-0150/09 – B7-0240/2009) ze dne 3. prosince 2009,

–   s ohledem na závěry zasedání Evropské rady konaného ve dnech 18.–19. června 2009, v nichž Rada vyzvala Komisi, aby do konce roku 2010 vypracovala evropskou strategii pro Podunají,

–   s ohledem na strategii EU pro oblast Baltského moře,

–   s ohledem na program Rady, který připravilo španělské, belgické a maďarské předsednictví,

–   s ohledem na fórum, které se v Evropském parlamentu věnuje problematice Dunaje, a na jeho práci,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 24. března 2009 o zelené knize o územní soudržnosti a stavu jednání o budoucí reformě politiky soudržnosti,

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů nazvané "Strategie EU pro Podunají", které bylo předloženo v říjnu 2009,

–   s ohledem na úmluvy o ochraně životního prostředí uzavřené v Espoo, Aarhusu a Bernu,

–   s ohledem na rámcovou směrnici o vodě a na Helsinskou úmluvu,

–   s ohledem na Bělehradskou úmluvu o režimu plavby na Dunaji,

–   s ohledem na společné prohlášení nazvané "Rozvoj říční dopravy a ochrana životního prostředí v Podunají" přijaté Dunajskou komisí, Mezinárodní komisí pro ochranu Dunaje (ICPDR) a Mezinárodní komisí pro povodí Sávy (ISRBC),

–   s ohledem na stockholmskou konferenci o makroregionální strategii, která se konala za švédského předsednictví,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva uznává územní soudržnost jako jeden z cílů Evropské unie (článek 3 Smlouvy o EU),

B.   vzhledem k tomu, že makroregionální strategie jsou zaměřeny na lepší využívání stávajících zdrojů s cílem řešit otázky územního rozvoje a nalézat společné odpovědi na společné výzvy,

C.   vzhledem k tomu, že již ve strategii pro oblast Baltského moře byl předložen model pro koordinaci politik a financování EU v geopolitických územních jednotkách – makroregionech – vymezený na základě konkrétních kritérií a strategie EU pro Podunají a že podle vzoru strategie pro Baltské moře má strategie EU pro Podunají potenciál napomoci rozvoji regionální a přeshraniční spolupráce za účelem dalšího hospodářského růstu a nalézt společné odpovědi na společné výzvy,

D.   vzhledem k tomu, že řeka Dunaj propojuje deset evropských zemí, a sice Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko a Ukrajinu, mezi nimiž je šest členských států EU, a v širším územním kontextu do tohoto regionu patří také Česká republika, Slovinsko, Bosna a Hercegovina a Černá hora,

E.   vzhledem k tomu, že Podunají je důležitým styčným bodem programů EU spjatých s politikou soudržnosti, programů pro země podílející se na evropské politice sousedství a pro případné kandidáty na přistoupení, a je tudíž oblastí, v níž lze rozvíjet posílenou součinnost mezi různými politikami EU, např. politikou soudržnosti, dopravní politikou, politikou v oblasti cestovního ruchu, zemědělskou politikou, politikou v oblasti rybolovu, politikou hospodářského a sociálního rozvoje, energetickou politikou, politikou v oblasti životního prostředí, politikou rozšíření a politikou sousedství,

F.   vzhledem k tomu, že strategii EU pro Podunají je třeba rozvíjet v těchto oblastech spolupráce: rozvoj a ochrana společnosti, udržitelný hospodářský rozvoj, dopravní a energetická infrastruktura, ochrana životního prostředí, kultura a vzdělávání,

G.   vzhledem k tomu, že strategie EU pro Podunají by mohla významně přispět k lepší koordinaci činnosti regionálních a místních správních orgánů a organizací působících v této oblasti a zajistila by v Podunají blahobyt, udržitelný rozvoj, vznik pracovních příležitostí a bezpečnost,

H.   vzhledem k tomu, že spolupráce v podunajské oblasti má dlouhou historii: Evropská dunajská komise, která byla založena dne 30. března 1856, původně sídlila v rumunském Galaci a v současnosti má sídlo v Budapešti, byla jednou z prvních evropských institucí,

I.   vzhledem k tomu, že se po rozšíření v roce 2007 Dunaj téměř stal vnitřní vodní cestou Evropské unie a že Podunají může významný přispět k urychlení rozvoje, k němuž došlo od rozšíření,

J.   vzhledem k tomu, že Dunaj představuje užitečnou vodní cestu až za hranice členských států a spolu s Mohanským kanálem a Rýnem spojuje Severní moře s Černým mořem a poskytuje prostor pro využití geostrategické polohy oblasti Černého moře,

K.   vzhledem k tomu, že Podunají tvoří vzájemně propojený makroregion s různorodými hospodářskými možnostmi a pokud by se Podunají pokládalo za jediný makroregion, pomohlo by to překonat regionální rozdíly v hospodářské výkonnosti a zajistit ucelený rozvoj,

L.   vzhledem k tomu, že dunajská delta je od roku 1991 zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO a v Podunají existuje několik zvláště chráněných oblastí a zvláštních oblastí ochrany v rámci sítě Naturata 2000; vzhledem k tomu, že Dunaj a dunajská delta mají jedinečný a křehký ekosystém, který je domovem pro vzácné druhy rostlin ohrožené znečištěním,

1.   vyzývá Komisi, aby co nejdříve zahájila rozsáhlé konzultace se všemi zeměmi podél Dunaje, které by pokryly různé aspekty regionální spolupráce, a aby nejpozději na konci roku 2010 předložila strategii EU pro Podunají;

2.   domnívá se, že evropská strategie pro Podunají představuje vhodný nástroj pro urychlení rozvoje tohoto území prostřednictvím intenzivnější spolupráce v jasně určených oblastech politiky, v nichž všichni vládní partneři vidí skutečný evropský přínos, a vyzývá k jejímu rozvoji jako součásti cíle evropské územní spolupráce;

3.   zdůrazňuje, že jakákoli makroregionální strategie by měla být začleněna do regionální politiky EU, která územní politiky koordinuje pro celé území EU; dále zdůrazňuje potřebu analyzovat přínos této strategie z hlediska realizace cíle územní soudržnosti na území Unie;

4.   zdůrazňuje nutnost zapojit příslušné regionální a místní zúčastněné subjekty v Podunají do přípravného procesu, aby se jasně stanovily potřeby, jak z hlediska vyváženého udržitelného územního rozvoje, tak z hlediska budování kapacit, s cílem nalézt řešení pro společné výzvy, efektivně provést konkrétní projekty a zajistit mechanismus řádné správy věcí veřejných, a vyzývá vlády příslušných zemí, aby podpořily poskytování informací nevládním organizacím, obchodním sdružením a občanské společnosti o vypracování této strategie a jejím budoucím uplatňování a usnadnily konzultace s těmito subjekty;

5.   žádá Komisi, aby jasně stanovila "řídící strukturu" budoucí politiky pro Podunají; je toho názoru, že provádění této strategie nesmí zasahovat do pravomocí regionálních a místních samospráv;

6.   podporuje ekonomický a sociální rozvoj podunajského regionu jako prioritní oblasti EU a prosazuje v tomto regionu hlubší regionální integraci, která by měla být dynamickou složkou širší evropské hospodářské a politické oblasti;

7.   požaduje, aby se zlepšila ekologická situace na Dunaji, který je v současnosti znečištěnou řekou, a aby byla učiněna opatření s cílem omezit znečištění a předejít dalším únikům ropy a jiných toxických a škodlivých látek;

8.   upozorňuje, že odpovědnost za znečištění Podunají nesou jak členské státy, tak ostatní země, kterými Dunaj protéká; zdůrazňuje, že ochrana životního prostředí v poříčí Dunaje je významným hlediskem, které ovlivňuje zemědělství a rozvoj venkova v regionu, a apeluje na země, kterými Dunaj protéká, aby se prioritně zaměřily na vytvoření společných hydrologických zařízení a zařízení na kontrolu kvality vody;

9.   vybízí Komisi a členské státy, aby v rámci boje proti změně klimatu věnovaly zvláštní pozornost místním ekosystémům a spolupracovaly při jejich ochraně, a naléhavě žádá Komisi, aby podpořila výzkum a vývoj zaměřený na nové technologie s cílem zlepšit možnosti předpovědi a reakce v souvislosti se záplavami, extrémním suchem a havarijním znečištěním;

10.   zdůrazňuje potřebu chránit a rozšířit populaci ryb v Dunaji; žádá Komisi, aby vypracovala komplexní plán na zachování a obnovu přirozené populace jesetera v Dunaji;

11.   vyzývá Komisi, aby využila operační zkušenosti získané v rámci strategie pro Baltské moře; žádá proto o akční plán, který by doplnil tento dokument; zastává názor, že akční plán by měl obsahovat mimo jiné tyto prvky: vnitrozemskou plavbu po Dunaji šetrnou k životnímu prostředí, kombinovanou dopravu v Podunají zajištěnou zdokonalením veškeré infrastruktury (se zaměřením na lepší využití stávající infrastruktury) a vytvořením kombinované dopravy podél celého Dunaje, šetrné hospodaření s vodní energií v Podunají, zachování a zdokonalení kvality vody v Dunaji v souladu s rámcovou směrnicí o vodě, velmi přísné požadavky na bezpečnost plavidel, rozvoj cestovního ruchu šetrného k životnímu prostředí a zlepšení v oblasti vzdělání, výzkumu a sociální soudržnosti;

12.   zdůrazňuje potřebu diverzifikovat zdroje energie a vyzývá Komisi a všechny země podél Dunaje, aby vzhledem k tomu, že tento region má potenciál stát se zdrojem bioenergie, zintenzivnily spolupráci v oblasti energetiky, podporovaly a uskutečňovaly společné projekty energetické účinnosti a zdrojů obnovitelné energie a dále podporovaly využívání biomasy, sluneční, větrné a vodní energie;

13.   zdůrazňuje, že u všech projektů dopravní a energetické infrastruktury musí být základním požadavkem řádné strategické hodnocení a posouzení jejich dopadu na životní prostředí po konzultaci těch partnerů, kteří mohou být tímto rozhodováním ovlivněni, aby bylo zaručeno plnění mezinárodních norem ochrany životního prostředí;

14.   poukazuje na výjimečnou hospodářskou provázanost států v Podunají a podporuje vytvoření sítí zabývajících se rozvojem podnikání a nevládních subjektů na podporu obchodu, které by mohly koordinovat a prosazovat možnosti dalšího rozvoje, zejména malých a středních podniků, s cílem zajistit udržitelný a účinný růst a stimulovat růst zelené ekonomiky v celém makroregionu Podunají;

15.   navrhuje propojit dopravní systém EU s dopravními systémy sousedních zemí v Podunají a zdůrazňuje, že je důležité umožnit realizaci projektů týkajících se kombinované dopravy;

16.   pokládá systém vnitrozemských vodních cest za významný aspekt rozvoje dopravy v regionu a zároveň bere na vědomí pokles vnitrozemské plavby, který je způsoben hlavně silným hospodářským poklesem, a dále zdůrazňuje, že je důležité odstranit špatně průchodná místa na vodní cestě Rýn-Máza-Mohan-Dunaj a zdokonalit celý systém kombinované dopravy podél Dunaje, přičemž je třeba se zaměřit na vyvážení modernizovaných vnitrozemských přístavů a logistiky, vnitrozemských vodních cest a železniční dopravy s ohledem na další možnosti plavby po moři na krátké vzdálenosti;

17.   navrhuje, aby byla modernizována transevropská síť s cílem zlepšit propojení různých druhů dopravy v celém regionu a zvýšit možnosti spojení s Černým mořem prostřednictvím železničních a silničních tras (nákladní koridory a vysokorychlostní železniční tratě);

18.   vyzývá Komisi, aby podporovala širší používání moderních komunikačních a informačních technologií a aby učinila veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl pro Dunaj co nejrychleji zaveden účinný a jednotný soubor plavebních předpisů;

19.   pokládá udržitelný cestovní ruch za důležitý nástroj podpory ekonomického růstu v regionu, k čemuž patří např. možnosti skýtané ekoturistikou a ekonomickým potenciálem cyklistické stezky, která vede téměř podél celého Dunaje;

20.   podporuje programy zaměřené na zlepšení multikulturního prostředí v Podunají prostřednictvím podpory mnohonárodnostní mobility, prosazování kulturního dialogu, rozvoje různých forem umění a komunikace, vytváření vzdělávacích a podnikatelských center, ochrany kulturního a historického dědictví a také na základě podpory nových kulturních odvětví;

21.   podporuje univerzitní výměnné programy v regionu a navrhuje, aby univerzity v regionu mohly vytvářet sítě s cílem podporovat špičková výzkumná střediska, která budou schopna obstát v mezinárodní konkurenci;

22.   vyzývá Komisi a členské státy ke zlepšení správních procesů za účelem snížení administrativní zátěže spojené s účinnějším rozvojem a uplatňováním strategie EU pro Podunají;

23.   vyzývá Komisi, aby úzce spolupracovala s Evropským parlamentem při určování priorit při rozvíjení strategie EU pro Podunají, a žádá Komisi, aby Evropský parlament pravidelně informovala o stavu uplatňování této strategie a konzultovala s ním situaci v této oblasti;

24.   zdůrazňuje, že je nutné koordinovat přístup zaměřený na účinnější a lepší využití veškerých dostupných fondů EU ve státech podél Dunaje, aby bylo možné splnit cíle strategie;

25.   vybízí k využití stávajících operačních programů pro financování projektů v rámci strategie; naléhá na všechny zúčastněné strany, aby také přezkoumaly možnost využití jiných, nefinančních nástrojů, které by usnadnily provádění strategie a měly okamžitý reálný pozitivní dopad;

26.   navrhuje, aby se každé dva roky na úrovni EU konala vrcholná schůzka místních a regionálních zúčastněných stran věnovaná problematice Dunaje a aby její závěry byly předkládány Evropské radě a Evropskému parlamentu;

27.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů a dalším příslušným institucím.

Právní upozornění - Ochrana soukromí