Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2115(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0092/2010

Внесени текстове :

A7-0092/2010

Разисквания :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0105

Приети текстове
PDF 357kWORD 61k
Сряда, 5 май 2010 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 година
P7_TA(2010)0105A7-0092/2010
Решение
 Решение
 Резолюция

1.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 година (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (кодифицирана версия)(3), и по-специално член 13 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0092/2010),

1.  Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2008 г.;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 60.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


2.Решение на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 година (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (кодифицирана версия)(3), и по-специално член 13 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0092/2010),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г.;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 304 15.12.2009 г., стр. 60.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


3.Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 година (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Европейският парламент,

–   като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г.,

–   като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2008 г., придружен от отговорите на Агенцията(1),

–   като взе предвид препоръката на Съвета от 16 февруари 2010 г. (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (кодифицирана версия)(3), и по-специално член 13 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(4), и по-специално член 94 от него,

–   като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становището на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0092/2010),

А.   като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети за финансовата 2008 година са надеждни и точни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Б.   като има предвид, че на 23 април 2009 г. Парламентът освободи от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2007 година(5) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото, констатира слабости в управлението на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства с Европейските тематични центрове и призова Агенцията да спазва изцяло правилата за възлагане на обществени поръчки;

1.  Отбелязва, че оперативните приходи на Агенцията за 2008 г. възлизат на 37 100 000 EUR, в това число субсидията от страна на Общността, която е в размер на 31 700 000 EUR; припомня, че тази сума е с над 2 000 000 EUR по-малка в сравнение с общия бюджет за 2007 г.; изразява удовлетворение от цялостното изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания;

2.  Подчертава ролята на Агенцията за оценката във връзка с прилагането на европейското законодателство за околната среда както в рамките на Съюза, така и в съседните държави;

Изпълнение

3.  Отбелязва изключително положителните основни констатации във външната оценка на децентрализираните агенции на ЕС, поръчана от Комисията през 2009 г.; по-конкретно, приветства Агенцията за изграждането на добре развита система за основано на дейностите управление, многогодишна работна програма, балансирана карта за оценка с показатели и интегрирана система за контрол на управлението, като всички те допринасят за ефективното управление на Агенцията;

4.  Отбелязва, че друга независима външна оценка на петгодишната стратегия на Агенцията за периода 2004–2008 г. също е показала нейната ефективност при постигането на поставените цели и удовлетворяването на бенефициерите й;

5.  Изисква от Агенцията да продължи да представя редовно (т.е. веднъж на всеки пет години) независима външна оценка въз основа на регламента за създаването си и на работните програми, приети от управителния съвет; ето защо приканва Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за развитието в следващата външна оценка за периода 2009–2013 г.;

6.  Изисква от Агенцията да представи под формата на таблица, приложена към следващия доклад на Сметната палата, съпоставка между резултатите, постигнати през разглежданата година за освобождаване от отговорност, и тези, постигнати в рамките на предходната финансова година, с цел да се даде възможност на органа по освобождаване от отговорност да направи по-добра оценка на резултатите от дейността на Агенцията през две последователни години;

7.  Отбелязва забележката на Сметната палата, която, по отношение на сключените от Агенцията споразумения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, настоява да се предоставят повече пояснения във връзка с часовете положен труд, които се заплащат на партньорите; подчертава, че с цел намаляване на риска от неправомерни плащания следва да се предоставят по-ясни инструкции на бенефициерите относно изчислението на ставката; също така е необходимо да се установи ясна връзка между декларираните разходи и прогнозираните разходи, посочени в плановете за изпълнение;

Договори за наем

8.  Отбелязва забележката на Сметната палата, че е трябвало да се организира тръжна процедура за преустройството на наетите от Агенцията помещения, вместо да се покриват разходите за услугите на дружество, посочено от собствениците на сградата;

Вътрешен одит

9.  Отчита, че Агенцията е изпълнила девет от 27-те препоръки, отправени от службата за вътрешен одит от 2006 г. досега; отбелязва, че от 17-те препоръки, които все още не са изпълнени, пет се считат за „много важни“ и засягат управлението на безвъзмездните средства (що се отнася до установяването на финансови механизми, насърчаването на проверките на място/проверките на безвъзмездните средства, както и наблюдението и контрола на усвояването на безвъзмездни средства) и прилагането на стандартите за вътрешен контрол (що се отнася до определянето на чувствителните функции и подобряването на счетоводната система);

o
o   o

10.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 5 май 2010 г.(6) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 304, 15.12.2009 г., стр. 60.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) ОВ L 255, 26.9.2009 г., стр. 180.
(6) Приети текстове, P7_TA(2010)0139.

Правна информация - Политика за поверителност