Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2115(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0092/2010

Texte depuse :

A7-0092/2010

Dezbateri :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0105

Texte adoptate
PDF 285kWORD 65k
Miercuri, 5 mai 2010 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană de Mediu
P7_TA(2010)0105A7-0092/2010
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile agenţiei(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (versiune codificată)(3), în special articolul 13,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A7-0092/2010),

1.   acordă directorului executiv al Agenţiei Europene de Mediu descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2008;

2.   îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenţiei Europene de Mediu, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 60.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 126, 21.5.2009, p. 13.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.


2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile agenţiei(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (versiune codificată)(3), în special articolul 13,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A7-0092/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenţiei Europene de Mediu, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 60.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 126, 21.5.2009, p. 13.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.


3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene de Mediu aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene de Mediu pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile agenţiei(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 401/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (versiune codificată)(3), în special articolul 13,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A7-0092/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2008 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

B.   întrucât la 23 aprilie 2009 Parlamentul a acordat directorului executiv al Agenţiei Europene de Mediu descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului 2007(5), iar în rezoluţia care însoţea decizia privind descărcarea de gestiune, Parlamentul remarca, printre altele, deficienţe în gestionarea convenţiilor de subvenţionare cu centrele tematice europene şi solicita Agenţiei să respecte integral normele privind atribuirea contractelor de achiziţii publice,

1.   constată că veniturile din exploatare ale Agenţiei aferente exerciţiului 2008 s-au ridicat la 37 100 000 EUR, incluzând subvenţia comunitară de 31 700 000 EUR; subliniază faptul că această cifră este cu peste 2 000 000 EUR mai mică decât cifra corespondentă din bugetul general 2007; este mulţumit de execuţia globală a creditelor de angajament şi de plată;

2.   subliniază rolul Agenţiei în evaluarea aplicării legislaţiei UE din domeniul mediului atât în cadrul Uniunii, cât şi în ţările învecinate;

Performanţe

3.   ia act de principalele concluzii, foarte bune, incluse în evaluarea externă a agenţiilor descentralizate ale UE realizată la cererea Comisiei în 2009; felicită Agenţia în special pentru crearea unui sistem de gestionare pe activităţi bine pus la punct, pentru elaborarea unui program de lucru multianual şi a unui grafic de realizări echilibrat, bazat pe indicatori de performanţă, şi pentru instituirea unui sistem integrat de control al gestiunii, toate aceste elemente contribuind la gestionarea eficientă a Agenţiei;

4.   ia act de faptul că o altă evaluare externă independentă privind strategia cincinală 2004-2008 a Agenţiei a demonstrat, de asemenea, eficacitatea acesteia în atingerea obiectivelor sale şi în satisfacerea clienţilor săi;

5.   solicită Agenţiei să continue să prezinte periodic (din cinci în cinci ani) o evaluare externă independentă având ca referinţă regulamentul de bază şi programele de lucru adoptate de consiliul de administraţie; invită Agenţia, prin urmare, să ţină la curent autoritatea de descărcare de gestiune cu privire la evoluţia următoarei evaluări externe referitoare la perioada 2009-2013;

6.   solicită Agenţiei să prezinte, într-un tabel care trebuie anexat la viitorul raport al Curţii de Conturi, o comparaţie între operaţiunile realizate în exerciţiul care face obiectul descărcării de gestiune şi cele realizate în exerciţiul precedent pentru a permite autorităţii care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanţele Agenţiei de la un exerciţiu la altul;

7.   ia act de faptul că, în ceea ce priveşte convenţiile de subvenţionare încheiate de Agenţie, Curtea de Conturi a solicitat clarificări suplimentare în ceea ce priveşte orele de muncă imputate de parteneri; subliniază că, pentru a atenua riscul de a efectua plăţi necuvenite, beneficiarii ar trebui să primească instrucţiuni mai clare cu privire la calculul tarifelor şi ar trebui stabilită o legătură exactă între costurile facturate şi costurile estimate în cadrul planurilor de punere în aplicare;

Contracte de închiriere

8.   ia act de constatarea Curţii de Conturi conform căreia ar fi trebuit să se organizeze o cerere de oferte pentru contractul de reamenajare a spaţiilor pe care le închiriază Agenţia în loc să se plătească serviciile unei întreprinderi alese de proprietarii clădirii;

Audit intern

9.   constată că Agenţia a dat curs la 9 dintre cele 27 de recomandări ale Serviciului de Audit Intern (SAI) începând cu 2006; remarcă faptul că dintre cele 17 recomandări cărora nu li s-a dat curs, 5 sunt considerate a fi „foarte importante” şi vizează gestionarea subvenţiilor (în ceea ce priveşte stabilirea circuitelor financiare, promovarea controalelor/verificărilor la faţa locului în cazul subvenţiilor şi monitorizarea şi urmărirea implementării subvenţiilor) şi aplicarea standardelor de control intern (în ceea ce priveşte determinarea funcţiilor sensibile şi îmbunătăţirea sistemului contabil);

o
o   o

10.   face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din 5 mai 2010(6) referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 60.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 126, 21.5.2009, p. 13.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO L 255, 26.9.2009, p. 180.
(6) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate