Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2115(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0092/2010

Ingivna texter :

A7-0092/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0105

Antagna texter
PDF 213kWORD 45k
Onsdagen den 5 maj 2010 - Bryssel
Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska miljöbyrån
P7_TA(2010)0105A7-0092/2010
Beslut
 Beslut
 Resolution

1.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (kodifierad version)(3), särskilt artikel 13,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0092/2010).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 60.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 126, 21.5.2009, s. 13.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (kodifierad version)(3), särskilt artikel 13,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0092/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 60.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 126, 21.5.2009, s. 13.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008 (C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008,

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2008, samt byråns svar(1),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (kodifierad version)(3), särskilt artikel 13,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(4), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A7-0092/2010), och av följande skäl:

A.  Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2007(5) och konstaterade brister i förvaltningen av bidragsöverenskommelser med Europeiska ämnescentrum samt uppmanade byrån att se till att den till fullo iakttar upphandlingsreglerna.

1.  Europaparlamentet konstaterar att byråns driftsintäkter för budgetåret 2008 uppgick till 37 100 000 euro, inklusive gemenskapens anslag på 31 700 000 euro. Parlamentet påpekar att detta belopp är över 2 000 000 euro mindre än motsvarande belopp i den allmänna budgeten för 2007. Parlamentet är tillfreds med det övergripande genomförandet av åtagande- och betalningsbemyndiganden.

2.  Europaparlamentet betonar den roll som byrån spelar i utvärderingen av genomförandet av EU:s miljölagstiftning, både i unionen och dess grannländer.

Verksamhetsresultat

3.  Europaparlamentet noterar de ytterst positiva huvudsakliga resultaten i den externa utvärderingen av EU:s decentraliserade byråer som kommissionen beställde 2009. Parlamentet välkomnar framför allt att byrån har tagit fram ett väl utvecklat verksamhetsbaserat förvaltningssystem, ett flerårigt arbetsprogram, en jämförande resultattavla med indikatorer och ett integrerat förvaltnings- och kontrollsystem. Allt detta bidrar till en effektiv förvaltning av byrån.

4.  Europaparlamentet konstaterar att en annan oberoende extern utvärdering av byråns femårsstrategi 2004–2008 också visat att byrån effektivt har lyckats uppnå sina mål och sköta sina åtaganden gentemot stödmottagarna.

5.  Europaparlamentet uppmanar byrån att också fortsättningsvis regelbundet (dvs. vart femte år) beställa en oberoende extern utvärdering på grundval av sin inrättandeförordning och de arbetsprogram som styrelsen fattat beslut om. Europaparlamentet uppmanar därför byrån att hålla den ansvarsbefriande myndigheten informerad om nästa externa utvärdering avseende perioden 2009–2013.

6.  Europaparlamentet uppmanar byrån att i en tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under föregående budgetår, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma byråns resultat från år till år.

7.  Europaparlamentet noterar när det gäller bidragsöverenskommelser att revisionsrätten har begärt klargöranden angående den tidsåtgång som leverantörerna har debiterat. För att minska risken för oberättigade betalningar måste mottagarna få tydligare instruktioner om hur tariffer ska beräknas, och det måste göras en tydlig koppling mellan de kostnader som debiteras och de kostnader som uppskattats i genomförandeplanerna.

Hyreskontrakt

8.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten har konstaterat att byrån borde ha hållit ett anbudsförfarande inför ombyggnaden av de lokaler som den hyr, i stället för att köpa tjänsterna av det företag som ägarna till byggnaden valt.

Internrevision

9.  Europaparlamentet konstaterar att byrån har genomfört 9 av de 27 rekommendationer som internrevisionen (IAS) kommit med sedan 2006. Av de 17 som fortfarande inte har genomförts anses 5 vara ”mycket viktiga” och ha betydelse för förvaltningen av bidrag (fastställande av betalningsgången, främjande av kontrollbesök/bidragskontroll samt övervakning och uppföljning av utnyttjandet av bidrag) och för genomförandet av normerna för intern kontroll (fastställande av känsliga funktioner och förbättring av redovisningssystemet).

o
o   o

10.  Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 2010(6) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

(1) EUT C 304, 15.12.2009, s. 60.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 126, 21.5.2009, s. 13.
(4) EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) EUT L 255, 26.9.2009, s. 180.
(6) Antagna texter, P7_TA(2010)0139.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy