Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2121(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0081/2010

Pateikti tekstai :

A7-0081/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0109

Priimti tekstai
PDF 362kWORD 59k
Trečiadienis, 2010 m. gegužės 5 d. - Briuselis
2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos jūrų saugumo agentūra
P7_TA(2010)0109A7-0081/2010
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos jūrų saugumo agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą(3), ypač į jo 19 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A7–0081/2010),

1.   suteikia patvirtinimą Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.   išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 304, 2009 12 15, p. 55.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 208, 2002 8 5, p. 1.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


2. 2010 m.gegužės 5 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos jūrų saugumo agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą(3), ypač į jo 19 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A7–0081/2010),

1.   pritaria Europos jūrų saugumo agentūros 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 304, 2009 12 15, p. 55.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 208, 2002 8 5, p. 1.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


3. 2010 m.gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos jūrų saugumo agentūros 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m. vasario 16 d. rekomendaciją (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą(3), ypač į jo 19 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A7–0081/2010),

A.   kadangi Audito Rūmai pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad 2008 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

B.   kadangi Parlamentas 2009 m. balandžio 23 d. priėmė sprendimą dėl Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui suteikiamo patvirtinimo, kad Agentūros 2007 finansinių metų biudžetas įvykdytas(5), ir savo prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje rezoliucijoje, inter alia:

   pareiškė, kad Audito Rūmai pastebėjo, jog 2007 m. biudžeto lėšos perkeltos 32 kartus ir atkreipė dėmesį į Audito Rūmų kritiką dėl didelio perkėlimų skaičiaus;
   pabrėžė, kad Audito Rūmai kaip ir 2006 m. nustatė, jog teisiniai įsipareigojimai buvo prisiimti nepatvirtinus atitinkamų biudžetinių įsipareigojimų;
   ragino Agentūrą pasirūpinti, kad įdarbinimo procedūros būtų skaidrios ir nediskriminacinės, ir ypač užtikrinti personalo komiteto dalyvavimą,

Veikla

1.   yra nusivylęs dėl to, kad Agentūrai nepavyko parengti daugiametės darbo programos ir kad jos metinė darbo programa nebuvo susijusi su jos biudžetiniais įsipareigojimais; pabrėžia, jog svarbu, kad Agentūra planuodama nustatytų SMART tikslus ir RACER rodiklius tam, kad būtų galima įvertinti jos veiklos rezultatus; vis dėlto atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kuriame ji užtikrina, kad pagerino savo 2009 m. darbo programą ir numatė tikslus ir pagrindinės veiklos rodiklius bei sukūrė geresnę išteklių planavimo sistemą; taigi prašo šią strategiją kuo skubiau pateikti Parlamentui; be to, ragina Agentūrą apsvarstyti Gantto diagramos naudojimo galimybę planuojant visą savo veiklą tam, kad būtų galima glaustai registruoti laiką, kurio visiems darbuotojams reikia projektui įgyvendinti, ir skatinti pirmenybę teikti į rezultatus orientuotam metodui;

2.   ragina Agentūrą lentelėje, pridedamoje prie kitos Audito Rūmų ataskaitos, pateikti operacijų, atliktų metais, kuriems turi būti suteikiamas biudžeto įvykdymo patvirtinimas, palyginimą su ankstesnių metų operacijomis siekiant biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai suteikti galimybę geriau įvertinti Agentūros veiklą skirtingais metais;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.   džiaugiasi tuo, kad Audito Rūmai Agentūros 2008 m. finansines ataskaitas įvertino kaip patikimas ir apskritai finansines operacijas, kuriomis jos pagrįstos, – kaip teisėtas ir tvarkingas;

4.   pažymi, kad Agentūra iš Sąjungos 2008 m. biudžeto gavo 44 300 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 46 890 000 EUR mokėjimų asignavimų;

5.   mano, kad nerimą kelia tai, jog Audito Rūmai 2008 m. vėl nustatė daug asignavimų perkėlimų (2008 m. – 52 ir 2007 m. – 32); atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kuriame minima, jog su administracinėmis išlaidomis susiję perkėlimai dėl Agentūros persikraustymo į savo nuolatines patalpas apriboti 2008–2009 m. laikotarpiu; yra ypač sunerimęs dėl to, kad nuo 2008 m. birželio mėn. iki 2008 m. lapkričio mėn. daugiau negu 2 000 000 EUR darbuotojams skirtų asignavimų suma buvo perkelta į biudžeto eilutes, skirtas administracinėms išlaidoms, dėl to buvo galima padidinti į 2009 m. perkeltus asignavimus ir sumažinti sumą, kurią reikia grąžinti Komisijai; vis dėlto atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kuriame ji įsipareigoja toliau dėti pastangas siekdama pagerinti planavimą ir stebėseną ir sumažinti biudžeto pakeitimų skaičių;

6.   pabrėžė, kad, kaip 2006 m. ir 2007 m., Audito Rūmai vėl nustatė, jog teisiniai įsipareigojimai buvo prisiimti nepatvirtinus atitinkamų biudžetinių įsipareigojimų; taigi ragina Agentūrą dėti daugiau pastangų vykdant su mokymais ir ryšiais susijusią veiklą, kad ateityje būtų išvengta tokios padėties; be to, prašo, kad apie veiksmus, kurių buvo imtasi šiuo klausimu, būtų pranešta Agentūros 2009 m. metinėje veiklos ataskaitoje;

7.   atkreipia dėmesį į tai, kad 2008 m. Agentūros įplaukos iš palūkanų sudarė 519 598,10 EUR, iš kurių 475 251,18 EUR jau grąžinta Energetikos ir transporto generaliniam direktoratui, o likę 47 346,92 EUR įrašyti į finansines ataskaitas kaip sukauptosios sąnaudos; atsižvelgdamas į metinę finansinę ataskaitą ir į palūkanų dydį, daro išvadą, kad Agentūra nuolat turi labai didelį grynųjų pinigų kiekį; su džiaugsmu pažymi, kad 2008 m. gruodžio 31 d. Agentūros grynųjų pinigų kiekis sumažėjo iki 3 610 677,41 EUR; prašo Komisijos, vadovaujantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 15 straipsnio 5 dalimi, išnagrinėti galimybes, kaip galima padėti užtikrinti, jog grynieji pinigai būtų valdomi visiškai atsižvelgiant į poreikius, ir kaip reikėtų keisti metodą, kad Agentūra nuolat turėtų kuo mažiau grynųjų pinigų;

Vidaus auditas ir žmogiškieji ištekliai

8.   pažymi, kad 2008 m. pabaigoje Agentūra nuo 2006 m. įgyvendino 25 iš 32 Vidaus audito tarnybos (VAT) pateiktų rekomendacijų; pažymi, kad labai svarbiomis laikomos rekomendacijos susijusios su Tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisyklių, susijusių su laikinųjų darbuotojų įdarbinimu, patvirtinimu vadovaujantis Tarnybos nuostatais, atrankos procedūrų kontrole, siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ir vienodą požiūrį į kandidatus, karjeros planavimo strategijos vystymu (įskaitant mokymus, pagalbą ir patariamąją veiklą) ir geresniu žmogiškųjų išteklių planavimu;

o
o   o

9.   pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliucijoje(6) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 304, 2009 12 15, p. 55.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 208, 2002 8 5, p. 1.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(5) OL L 255, 2009 9 26, p. 172.
(6) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0139.

Teisinė informacija - Privatumo politika