Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2126(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0084/2010

Předložené texty :

A7-0084/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.21
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0111

Přijaté texty
PDF 290kWORD 57k
Středa, 5. května 2010 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2008: Evropská agentura pro železnice
P7_TA(2010)0111A7-0084/2010
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice(3), a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0084/2010),

1.   uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice absolutorium za plnění rozpočtu agentury za rozpočtový rok 2008;

2.   předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 89.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o uzavření účtů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice(3), a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0084/2010),

1.   schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2008;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 89.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2008, (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2008, spolu s odpověďmi agentury(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice(3), a zejména na článek 39 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0084/2010),

A.   vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

B.   vzhledem k tomu, že Parlament udělil dne 23. dubna 2009 výkonnému řediteli Evropské agentury pro železnice absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2008(5) a ve svém usnesení připojeném k rozhodnutí o udělení absolutoria mimo jiné:

   poukázal na to, že z výroční zprávy Účetního dvora za rok 2006 vyplývá, že konečný rozpočet agentury na rok 2007 činil 16 600 000 EUR, včetně rezervy ve výši 1 900 000 EUR; rovněž konstatoval, že na konci roku 2007 muselo být zrušeno 3 400 000 EUR, včetně rezervy, a že bylo kromě toho 2 700 000 EUR převedeno do roku 2008;
   vyjádřil znepokojení nad závěry Účetního dvora, podle něhož nebylo využito 35 % konečných prostředků, což by podle Účetního dvora prokazovalo, že postupy plánování a vytváření rozpočtu, jež agentura používá, trpí vážnými nedostatky;
   vyzval na základě čl. 15 odst. 5 nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002 agenturu, aby uplatňovala přísnou správu hotovosti s cílem zaručit, aby byly pokladní zůstatky omezeny na řádně odůvodněné potřeby a aby věnovala zvláštní pozornost zlepšování správy hotovosti;

1.   vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k názoru, že účetní závěrka agentury za rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

2.   bere na vědomí, že agentura obdržela z rozpočtu Evropské unie na rok 2008 v prostředcích na závazky a platby částku ve výši 18 000 000 EUR;

Výkonnost

3.   žádá agenturu, aby v tabulce, kterou přiloží k příští zprávě Účetního dvora, uvedla srovnání mezi cíli dosaženými během zkoumaného roku, za který se uděluje absolutorium, a cíli dosaženými během předchozího rozpočtového roku, aby tak orgánu příslušnému k udělení absolutoria umožnila lépe vyhodnotit její meziroční výkonnost;

4.   zdůrazňuje, že je důležité, aby si agentura ve svém plánu stanovila cíle SMART a ukazatele RACER, což umožní hodnotit jeho plnění; bere nicméně na vědomí prohlášení agentury, že zohlednila uvedené připomínky ve svém plánu na rok 2009; dále vyzývá agenturu, aby zvážila zavedení Ganttova diagramu do programů jednotlivých provozních činností, aby bylo možné rychle zaznamenat dobu, kterou každý ze zaměstnanců stráví na určitém projektu a podporovat přístup orientovaný na výsledky;

5.   bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že skutečnost, že agentura vykonává svoji činnost na dvou místech (Lille a Valenciennes) s sebou přináší dodatečné náklady;

Převedení prostředků

6.   bere na vědomí zjištění Účetního dvora, že více než 4 100 000 EUR bylo převedeno do roku 2009, z čehož přibližně 3 900 000 EUR představují správní a provozní výdaje (tedy 57 % ročních částek vyplývajících z hlavy II a III); zdůrazňuje, že tato situace ukazuje, s jakými potížemi se agentura potýká, pokud jde o plánování a rozpočtové řízení svých činností;

Postupy při zadávání zakázek

7.   vyjadřuje znepokojení nad nedostatky, které audit Účetního dvora odhalil v postupech při zadávání zakázek;

8.   vítá, že agentura vypracovala akční plán na vyřešení nedostatků při zadávání zakázek, jež byly Účetním dvorem zjištěny, a že zavedla transparentnost v těchto řízeních;

Interní audit

9.   bere na vědomí, že od roku 2006 bylo provedeno 32 z 36 doporučení útvaru interního auditu; ze 4 doporučení, na jejichž provedení se stále pracuje, je jedno považováno za „zásadní“ a 3 za „velmi závažná“; naléhavě proto vyzývá agenturu, aby zavedla určité standardy vnitřní kontroly spojené s bankovními podpisy, oddělením úkolů, citlivými pozicemi a dodržováním pravomocí při jejich přenesení;

o
o   o

10.   pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k jeho rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 5. května 2010(6) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole evropských agentur.

(1) Úř. věst. C 304, 15.12.2009, s. 89.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Úř. věst. L 255, 26.9.2009, s. 167.
(6) Příjaté texty, P7_TA(2010)0139.

Právní upozornění - Ochrana soukromí