Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2126(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0084/2010

Texte depuse :

A7-0084/2010

Dezbateri :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0111

Texte adoptate
PDF 289kWORD 64k
Miercuri, 5 mai 2010 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană a Căilor Ferate
P7_TA(2010)0111A7-0084/2010
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile agenţiei(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate(3), în special articolul 39,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0084/2010),

1.   acordă directorului executiv al Agenţiei Europene a Căilor Ferate descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2008;

2.   îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenţiei Europene a Căilor Ferate, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 89.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 164, 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.


2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008 (C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile agenţiei(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate(3), în special articolul 39,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0084/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenţiei Europene a Căilor Ferate, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 89.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 164, 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.


3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene a Căilor Ferate aferent exerciţiului financiar 2008 (C7-0197/2009 –2009/2126(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene a Căilor Ferate pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile agenţiei(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind înfiinţarea unei Agenţii Europene a Căilor Ferate(3), în special articolul 39,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0084/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2008 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

B.   întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului executiv al Agenţiei Europene a Căilor Ferate descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2008(5), iar în rezoluţia sa care însoţea decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul:

   a constatat, pe baza raportului anual al Curţii pentru 2006, că bugetul final al Agenţiei pentru exerciţiul financiar 2007 a fost de 16 600 000 EUR, incluzând o rezervă de 1 900 000 EUR; a constatat, de asemenea, că la sfârşitul lui 2007 au fost anulate credite în valoare de 3 400 000 EUR, inclusiv rezerva, şi că, în plus, au fost reportate în 2008 credite în valoare de 2 700 000 EUR;
   şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la concluzia Curţii conform căreia peste 35 % din creditele finale nu au fost utilizate, ceea ce demonstrează, conform Curţii, că procedurile Agenţiei de programare şi de elaborare a bugetului prezintă deficienţe grave;
   a invitat Agenţia, în temeiul articolului 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, să îşi gestioneze numerarul cu stricteţe pentru a se asigura că soldurile de trezorerie se limitează la acoperirea unor nevoi justificate în mod corespunzător şi să acorde o atenţie deosebită îmbunătăţirii modului în care îşi gestionează numerarul,

1.   salută faptul că Curtea de Conturi a constatat fiabilitatea conturilor Agenţiei aferente exerciţiului bugetar 2008 şi legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente, în ansamblul lor;

2.   observă că agenţia a dispus de 18 000 000 EUR în credite de angajament şi credite de plată de la bugetul Uniunii pentru 2008;

Performanţe

3.   solicită Agenţiei să prezinte, în tabelul care trebuie anexat la viitorul raport al Curţii de Conturi, o comparaţie între operaţiunile realizate în exerciţiul care face obiectul descărcării de gestiune şi cele realizate în exerciţiul precedent pentru a permite autorităţii care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanţele Agenţiei de la un exerciţiu la altul;

4.   insistă asupra faptului că este important ca Agenţia să stabilească în programarea sa obiective SMART şi indicatori RACER în vederea evaluării realizărilor sale; ia act, cu toate acestea, de faptul că Agenţia a declarat că a luat în considerare aceste observaţii în programul său pentru 2009; invită, de asemenea, Centrul să ia în considerare introducerea unei diagrame Gantt în programarea tuturor activităţilor sale operaţionale, astfel încât să indice rapid timpul petrecut de fiecare membru al personalului pentru un proiect şi să favorizeze o abordare orientată spre obţinerea de rezultate;

5.   ia act de constatarea Curţii cu privire la faptul că Agenţia îşi desfăşoară activităţile în două locaţii (Valenciennes şi Lille), fapt care generează costuri suplimentare;

Reportarea creditelor

6.   ia act de constatarea Curţii conform căreia peste 4 100 000 EUR au fost reportaţi în 2009, dintre care aproximativ 3 900 000 EUR se referă la cheltuieli de funcţionare şi la cheltuieli operaţionale (ceea ce reprezintă 57 % din creditele anuale corespunzătoare titlurilor II şi III); subliniază că această situaţie reflectă dificultăţile cu care se confruntă Agenţia în ceea ce priveşte programarea şi gestionarea bugetară a activităţilor sale;

Proceduri de achiziţie

7.   îşi exprimă îngrijorarea cu privire la deficienţele identificate de auditul Curţii în cadrul procedurilor de achiziţii publice;

8.   salută întocmirea de către Agenţie a unui plan de acţiune în vederea remedierii deficienţelor identificate de Curte în cadrul procedurilor de achiziţii publice, deficienţe care afectau transparenţa procedurilor;

Audit intern

9.   ia act de faptul că 32 dintre cele 36 de recomandări formulate de Serviciul de Audit Intern (IAS) au fost puse în practică începând cu 2006; printre cele 4 recomandări care sunt încă în curs de aplicare, 1 este considerată „critică”, iar 3 „foarte importante”; invită, prin urmare, Agenţia să aplice anumite norme de control intern în ceea ce priveşte semnăturile bancare, separarea sarcinilor, posturile sensibile şi menţinerea competenţelor de delegare;

o
o   o

10.   face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din 5 mai 2010(6) referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 89.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 164, 30.4.2004, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO L 255, 26.9.2009, p. 167.
(6) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate