Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2120(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0083/2010

Pateikti tekstai :

A7-0083/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.22
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0112

Priimti tekstai
PDF 370kWORD 60k
Trečiadienis, 2010 m. gegužės 5 d. - Briuselis
2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos mokymo fondas
P7_TA(2010)0112A7-0083/2010
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Fondo atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendaciją (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo (nauja redakcija)(3), ypač į jo 17 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7–0083/2010),

1.   patvirtina Europos mokymo fondo direktorei, kad Fondo 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.   išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos mokymo fondo direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 304, 2009 12 15, p. 136.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 354, 2008 12 31, p. 82.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


2. 2010 m.gegužės 5 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Fondo atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendaciją (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo (nauja redakcija)(3), ypač į jo 17 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7–0083/2010),

1.   pritaria Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos mokymo fondo direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 304, 2009 12 15, p. 136.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 354, 2008 12 31, p. 82.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.


3. 2010 m.gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Fondo atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 16 d. Tarybos rekomendaciją (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(2), ypač į jo 185 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo (nauja redakcija)(3), ypač į jo 17 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje(4), ypač į jo 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A7–0083/2010),

A.   kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2008 finansinių metų metinės ataskaitos patikimos, o vykdytos finansinės operacijos – teisėtos ir tvarkingos,

B.   kadangi Parlamentas 2009 m. balandžio 23 d. Europos mokymų fondo direktorei patvirtino, kad Fondo 2007 finansinių metų biudžetas įvykdytas(5), ir prie biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimo pridėtoje savo rezoliucijoje, be kita ko:

   atkreipė dėmesį į Audito Rūmų išvadą, kad taisomajame biudžete nurodyta neteisinga asignuotųjų pajamų suma (turėjo būti nurodyta ne 3 400 000 EUR, o 1 200 000 EUR suma),
   pastebėjo, kad savo patikinimo pareiškime (kuris pridedamas prie metinės veiklos ataskaitos) direktorė pateikė tas pačias kaip ir ankstesniais metais abejones, susijusias su nepastovia politine padėtimi šalyse partnerėse, TEMPUS konvencijos finansiniu valdymu ir galimomis techninės pagalbos, kurią Fondas teikia TEMPUS programai, socialinėmis, teisinėmis ir finansinėmis pasekmėmis bei poveikiu Fondo reputacijai,

1.   džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog fondo 2008 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra teisėtos ir tvarkingos;

Veikla

2.   pažymi, kad tarpiniame Fondo vertinime (2006 m. gegužės 25 d. EAR/06/05 galutinė ataskaita) jo veiklos poveikis tiesioginiams paramos gavėjams apskritai įvertintas teigiamai; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad nelengva įrodyti poveikį valdžios institucijoms, kadangi sunku nustatyti tiesioginį Fondo projektų rezultatų ir institucijų veiklos ryšį;

3.   sveikina Fondą, kuriam Komisija skyrė 97 proc. pasitenkinimo koeficientą už jo paramą Komisijai 2008 m.; ypač pabrėžia, kad daugiausia Fondui pateiktų paraiškų susijusios su Europos kaimynystės priemonių rengimo politika ir indėliu jas rengiant (32 proc.), kiek mažiau jų susijusios su formulavimu (21 proc.), programavimu (11 proc.), projektų identifikavimu (10 proc.) ir jų įgyvendinimu;

4.   ragina Fondą lentelėje, kuri turi būti pridėta prie kitos Audito Rūmų ataskaitos, palyginti operacijas, vykdytas metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, ir ankstesnių metų operacijas, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucija galėtų veiksmingiau vertinti Fondo veiklą skirtingais metais;

Fondo veiklos sritis

5.   atkreipia dėmesį į tai, kad remiantis 2008 m. parengta naująja 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1360/90 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo(6) redakcija Fondas gali vystyti savo kompetenciją skirtinguose sektoriuose remdamasis ankstesnių metų profesine patirtimi; pažymi, kad Reglamente (EB) Nr. 1339/2008 apibrėžtos naujos Fondo teminės ir geografinės kompetencijos papildymo patvirtinimo procedūrinės priemonės;

Bendradarbiavimas su Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP)

6.   ragina Fondą ir Europos profesinio mokymo plėtros centrą (CEDEFOP) glaudžiai bendradarbiauti ir užtikrinti sinergiją, kadangi šios institucijos turi keletą bendrų interesų sričių, taip pat ragina nuolat teikti informaciją abiejų agentūrų direktorių veiklos ataskaitose;

Vidaus auditas

7.   pažymi, kad nuo 2006 m. įgyvendinta 12 iš 27 rekomendacijų, kurias pateikė Vidaus audito tarnyba (VAT); atkreipia dėmesį į tai, kad iš 15 rekomendacijų, kurios dar neįgyvendintos, šešios laikomos labai svarbiomis; todėl ragina Fondą nedelsiant pradėti taikyti konkrečius vidaus kontrolės standartus (susijusius su dokumentavimo procedūromis, finansinių sandorių priežiūra ir operacijų tęstinumu) ir įgyvendinti konkrečias žmogiškųjų išteklių valdymo rekomendacijas (susijusias su žmogiškųjų išteklių valdymu atliekant metinį planavimą ir atsiskaitant už veiklą, su tikslų nustatymu ir personalo darbo laiko registravimu);

Žmogiškieji ištekliai

8.   reiškia susirūpinimą dėl Audito Rūmų išvadų, susijusių su nepakankamai skaidriomis įdarbinimo procedūromis ir tyrimą (OF/2009/0370) pradėjusios Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) intervencijos; atkreipia dėmesį į Europos Sąjungos užimtumo gaires, ypač į 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 2000/78/EB, nustatančią vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus(7), kurie taikomi atrankos kriterijams ir įdarbinimo sąlygoms; tikisi, kad visos Europos Sąjungos agentūros vadovausis bent šiomis gairėmis, ir ragina Fondą parodyti pavyzdį ir ateityje įgyvendinti sąžiningas, skaidrias ir nuoseklias įdarbinimo procedūras;

9.   ragina Fondą pateikti savo žmogiškųjų išteklių paskirstymo ataskaitą; ypač pabrėžia, kad tuo atveju, kai atliekant metinį planavimą ir atsiskaitant už veiklą neskiriama pakankamai dėmesio žmogiškiesiems ištekliams, rizikuojama veiksmingu ir skaidriu Fondo personalo paskirstymu ir panaudojimu; be to, pabrėžia, kad atskirų darbuotojų tikslai turėtų būti optimaliau derinami su Fondo metiniais ir strateginiais tikslais ir kad į veiklą, susijusią su metiniu planavimu ir biudžeto rengimu, turėtų būti įtraukti su darbuotojų laiko registravimo sistema susiję aspektai;

10.   atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų pastabą, kad esama įvairių įdarbinimo procedūrų trūkumų; ypač pabrėžia, kad įdarbinimo vertinimo komisijos turi teikti pakankamą informaciją apie taikytas procedūras, įskaitant sprendimų pagrindimus ir jų priėmimo datas, siekiant užtikrinti šių procedūrų skaidrumą;

11.   vis dėlto pažymi, kad šiuo metu Fondas tvirtina atsižvelgęs į Audito Rūmų išvadas ir į Vidaus audito tarnybos 2008 m. atliktą auditą bei išsamiai persvarstęs savo taikomas įdarbinimo procedūras; taigi ragina Fondą informuoti biudžeto įvykdymo patvirtinimo instituciją apie veiksmus, kurių jis ėmėsi, ir apie pasiektus rezultatus;

12.   atkreipia dėmesį į Fondo atsakymą, kuriame pripažįstamas Audito Rūmų nuomonės dėl to, kad neteisingai interpretavus taisykles kai kuriems darbuotojams neišmokėta ekspatriacijos išmoka, pagrįstumas; sveikina Fondą pažadėjus persvarstyti susijusius atvejus ir atlikti atitinkamus pakeitimus;

o
o   o

13.   pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliucijoje(8) dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 304, 2009 12 15, p. 136.
(2) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(3) OL L 354, 2008 12 31, p. 82.
(4) OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
(5) OL L 255, 2009 9 26, p. 149.
(6) OL L 131, 1990 5 23, p. 1.
(7) OL L 303, 2000 12 2, p. 16.
(8) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0139.

Teisinė informacija - Privatumo politika