Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2119(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0093/2010

Texte depuse :

A7-0093/2010

Dezbateri :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.26
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0116

Texte adoptate
PDF 296kWORD 67k
Miercuri, 5 mai 2010 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2008: EUROJUST
P7_TA(2010)0116A7-0093/2010
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Eurojust(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(3), în special articolul 36,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0093/2010),

1.   acordă directorului administrativ al Eurojust descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2008;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului administrativ al Eurojust, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 131.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 63, 6.3.2002, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.


2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Eurojust(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din TFUE,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(3), în special articolul 36,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0093/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Eurojust pentru exercițiul financiar 2008;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului administrativ al Eurojust, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 131.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 63, 6.3.2002, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.


3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile finale anuale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Eurojust pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Eurojust(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din TFUE,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2002/187/JAI a Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate(3), în special articolul 36,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0093/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

B.   întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat descărcarea de gestiune directorului administrativ al Eurojust pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2007(5) și întrucât în rezoluția sa care însoțește decizia de descărcare de gestiune Parlamentul:

   a luat act de constatarea Curții conform căreia, în 2007, au fost angajate credite în valoare de 18 000 000 EUR, din care 5 200 000 EUR au fost reportate;
   a regretat faptul că, încă o dată, Curtea a constatat deficiențe în procedurile de achiziții publice la fel ca în cele două exerciții financiare precedente;
   s-a declarat preocupat de constatarea Curții conform căreia Eurojust nu reușise să recruteze cei 60 de membri ai personalului necesari pentru a ocupa posturile prevăzute de organigramă în 2007 și că, la sfârșitul lui 2007, numai 95 de posturi erau ocupate;

1.   constată cu satisfacție că, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008, Curtea de Conturi a reușit să obțină asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Eurojust în toate aspectele esențiale, precum și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, în ansamblul lor;

Performanțe

2.   subliniază că lipsa indicatorilor, carențele în măsurarea gradului de satisfacție a utilizatorilor și lipsa de coordonare între buget și programul de lucru fac dificilă evaluarea performanțelor Eurojust;

3.   salută încheierea, la 24 septembrie 2008, a Acordului practic privind modalități de cooperare între Eurojust și Oficiul European de Luptă Antifraudă(6);

4.   subliniază faptul că, în următorii ani, descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust ar trebui să se bazeze într-o mai mare măsură pe performanțele Eurojust din cursul exercițiului;

Reportarea creditelor

5.   ia act de constatarea Curții conform căreia, în 2008, Eurojust are încă probleme cu reportarea creditelor, chiar dacă în prezent sumele sunt mai mici decât în exercițiul precedent (13 % din creditele bugetare finale, față de 25 % din creditele reportate în 2007); constată totuși cu preocupare că creditele reportate din exercițiul precedent și apoi anulate (în acest caz 1 000 000 EUR, respectiv 25 % din creditele reportate) au atins un nivel ridicat și că această situație este contrară principiului anualității; solicită prin urmare Eurojust să întreprindă măsurile necesare pentru a evita reapariția acestei situații în viitor și să informeze în consecință autoritatea care acordă descărcarea de gestiune;

6.   ia act de faptul că Eurojust a înregistrat venituri din dobânzi în valoare de 191 390,56 EUR pentru exercițiul financiar 2008; deduce din situațiile anuale și din valoarea dobânzilor că Eurojust dispune în mod constant de un nivel extrem de ridicat de lichidități; observă că la 31 decembrie 2008 aceste lichidități se ridicau la 4 612 878,47 EUR; îndeamnă Comisia să examineze posibilitățile de a pune pe deplin în aplicare o gestiune a numerarului axată pe necesități în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, precum și modificările conceptuale necesare pentru menținerea durabilă a lichidităților Eurojust la un nivel cât mai redus posibil;

Deficiențe în procedurile de achiziții

7.   regretă faptul că, încă o dată, Curtea a constatat deficiențe în procedurile de achiziții publice la fel ca în cazul celor trei exerciții financiare precedente; se declară în mod special preocupat de constatarea Curții conform căreia, în 2008, pe de o parte, valoarea de piață a contractelor de atribuit nu a fost evaluată, în cea mai mare parte a cazurilor, înainte de lansarea procedurii, iar pe de altă parte, au fost constatate deficiențe recurente și grave în monitorizarea contractelor și planificarea operațiunilor de achiziții publice; subliniază că această situație relevă deficiențe grave în capacitățile de colaborare ale diverselor servicii implicate ale Eurojust și sugerează că ordonatorul de credite nu și-a îndeplinit întru totul rolul în materie de orientare și de control;

8.   ia act de răspunsul Eurojust care se angajează să pună în aplicare un plan de acțiune cu scopul de a remedia deficiențele identificate de Curte; solicită, prin urmare, Eurojust să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatele acestor planuri de acțiune;

Resurse umane

9.   se declară preocupat de faptul că Curtea a constatat din nou deficiențe în planificarea și punerea în aplicare a procedurilor de recrutare a personalului; constată în special o proporție prea ridicată a posturilor vacante (26 %), chiar dacă aceasta este mai puțin semnificativă decât în 2007 (33 %);

10.   subscrie avizului Curții conform căruia Eurojust nu a respectat principiul specificității, dat fiind că o sumă de 1 800 000 EUR a fost prelevată din creditele destinate salariilor agenților temporari și contractuali, mai ales pentru a majora (cu 238 %) creditele destinate personalului interimar;

11.   ia act de răspunsul Eurojust la criticile Curții referitoare la procedurile de selecție a personalului; solicită Eurojust, îndeosebi, să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la noua sa procedură de recrutare lansată în 2009 care ar trebui să garanteze, în viitor, o mai mare transparență și caracterul nediscriminatoriu al tratamentului acordat candidaților externi și interni;

Audit intern

12.   constată cu îngrijorare că niciuna dintre cele 26 de recomandări formulate de Serviciul de Audit Intern (IAS) nu a fost pe deplin aplicată; subliniază că patru dintre acestea sunt considerate „esențiale”, iar douăsprezece „foarte importante”; îndeamnă, prin urmare, Eurojust să aplice fără întârziere recomandările următoare privind gestiunea resurselor umane: să elaboreze un plan pe termen scurt pentru ocuparea posturilor vacante; să redefinească organizarea Unității de resurse umane; să reducă numărul angajaţilor temporari; să consolideze procedura de recrutare; să adopte norme de aplicare privind evoluția în carieră; să garanteze independența membrilor juriului; și să se asigure că procedurile de achiziții publice sunt aplicate corect;

o
o   o

13.   face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluția sa din 5 mai 2010(7) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

(1) JO C 304, 15.12.2009, p. 131.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 63, 6.3.2002, p. 1.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(5) JO L 255, 26.9.2009, p. 112.
(6) JO C 314, 9.12.2008, p. 4.
(7) Texte adoptate, P7_TA(2010)0139.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate