Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2187(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0094/2010

Texte depuse :

A7-0094/2010

Dezbateri :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.30
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0120

Texte adoptate
PDF 221kWORD 63k
Miercuri, 5 mai 2010 - Bruxelles
Descărcarea de gestiune 2008: Întreprinderea comună pentru ITER și dezvoltarea energiei de fuziune
P7_TA(2010)0120A7-0094/2010
Decizie
 Decizie
 Rezoluţie

1.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008, însoțit de răspunsurile Întreprinderii comune(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune , cu oferirea unor avantaje conexe(3), în special articolul 5,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0094/2010),

1.   acordă directorului Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii aferent exercițiului financiar 2008;

2.   își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 310, 18.12.2009, p. 1.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 90, 30.3.2007, p. 58.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.


2.Decizia Parlamentului European din 5 mai 2010 privind închiderea conturilor Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008, însoțit de răspunsurile Întreprinderii comune(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune , cu oferirea unor avantaje conexe(3), în special articolul 5,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0094/2010),

1.   aprobă închiderea conturilor Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2008;

2.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

(1) JO C 310, 18.12.2009, p. 1.
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 90, 30.3.2007, p. 58.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.


3.Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia referitoare la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2008 (C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale finale ale Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008, însoțit de răspunsurile Întreprinderii comune(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune , cu oferirea unor avantaje conexe(3), în special articolul 5,

–   având în vedere Regulamentul financiar al Întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, adoptat prin decizia consiliului său de administrație la 22 octombrie 2007 (numit în continuare „Regulamentul financiar ITER”),

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7-0094/2010),

A.   întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.   întrucât Întreprinderea comună se află în stadiu de lansare și nu a pus în aplicare pe deplin controalele sale interne și nici sistemul său de informații financiare în cursul exercițiului 2008;

C.   întrucât, în temeiul articolului 75 din Regulamentul financiar ITER, aceasta ar trebui să aibă un serviciu de audit intern a cărui sarcină să fie asigurarea conformității cu normele internaționale aplicabile în materie;

D.   întrucât Regulamentul financiar ITER se bazează pe regulamentul financiar-cadru, care a fost modificat recent pentru a fi adus în conformitate cu modificările operate la regulamentul financiar general;

E.   întrucât, la 28 februarie 2008, directorul Întreprinderii comune a solicitat avizul Curții de Conturi cu privire la Regulamentul financiar ITER;

F.   întrucât Curtea de Conturi și-a formulat avizul cu privire la acest Regulament (Avizul nr. 4/2008) în octombrie 2008,

Reportarea creditelor

1.   ia act de faptul că în contul de rezultate Curtea de Conturi a identificat un excedent de 57 600 000 EUR, ceea ce reprezintă 38 % din suma de 149 700 000 EUR aferentă veniturilor angajate; subliniază, în special, că o parte din acest excedent (mai precis 32 200 000 EUR) a fost reportată în exercițiul 2009; cu toate acestea, ia act de răspunsul Întreprinderii comune care explică că subutilizarea acestor fonduri era inerentă primului an de autonomie financiară a Întreprinderii comune față de Comisie și se datora și întârzierilor în lansarea organizației internaționale ITER și a întregului program „fuziune” al Euratom;

Nereguli privind creditele de angajament

2.   constată că, în șase cazuri examinate de Curtea de Conturi, Întreprinderea comună a contractat angajamentele bugetare numai după angajamentele legale corespunzătoare; solicită, prin urmare, Întreprinderii comune să respecte regulamentul financiar și în acest domeniu;

Regulamentul financiar ITER

3.   salută constatările Curții de Conturi conform cărora Regulamentul financiar ITER este, în esență, fondat pe principiile regulamentului financiar-cadru și ale regulamentului financiar general; constată totuși că anumite puncte specifice necesită modificări, inclusiv în ceea ce privește excepțiile de la principiile bugetare, rolul Serviciului de Audit Intern al Comisiei, plata cu întârziere de către membri a cotizațiilor, condițiile de acordare a subvențiilor și dispozițiile tranzitorii prevăzute la articolul 133 din Regulamentul financiar ITER;

Raportul anual de activitate

4.   recomandă cu insistență Întreprinderii comune să respecte termenele convenite cu reprezentanții Curții de Conturi pentru prezentarea raportului său anual de activitate;

Sistemele de control intern

5.   recomandă cu insistență Întreprinderii comune să adopte măsuri suplimentare în ceea ce privește documentarea proceselor și a activităților informatice, precum și analiza riscurilor informatice;

6.   ia act de faptul că auditorul intern al Întreprinderii comune a intrat în funcție abia la 1 iulie 2009; cu toate acestea, salută faptul că ITER a pregătit deja un program de acțiune pentru aplicarea standardelor de control intern și a instituit un grup de lucru pentru coordonarea și controlul punerii în practică a acestui program; subliniază, de asemenea, că ITER a numit un responsabil cu protecția datelor și că au fost adoptate măsuri în vederea dezvoltării în continuare a unui program care să asigure continuitatea activităților și recuperarea datelor;

7.   ia act de declarația Întreprinderii comune conform căreia este în curs de desfășurare o analiză a ansamblului proceselor sale operaționale subiacente;

8.   ia act de faptul că în 2008 Întreprinderea comună a înregistrat venituri din dobânzi în valoare de 216 304,89 EUR; deduce din situațiile anuale și din valoarea dobânzilor că Întreprinderea comună dispune în mod constant de un nivel extrem de ridicat de lichidități; ia act de faptul că la 31 decembrie 2008 lichiditățile Întreprinderii comune se ridicau la 58 980 569,87 EUR; îndeamnă Comisia să examineze posibilitățile de a pune pe deplin în aplicare o gestiune a numerarului axată pe necesități, precum și modificările conceptuale necesare pentru menținerea durabilă a lichidităților Întreprinderii comune la un nivel cât mai redus posibil.

(1) JO C 310, 18.12.2009, p. 1
(2) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(3) JO L 90, 30.3.2007, p. 58.
(4) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate