Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2188(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0077/2010

Předložené texty :

A7-0077/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.31
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0121

Přijaté texty
PDF 297kWORD 61k
Středa, 5. května 2010 - Brusel Konečné znění
Udělení absolutoria za rok 2008: Společný podnik SESAR (SJU)
P7_TA(2010)0121A7-0077/2010
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku SESAR za rozpočtový rok uzavřený dne 31. prosince 2008, spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)(3), a zejména na článek 4b tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7–0077/2010),

1.   uděluje výkonnému řediteli společného podniku SESAR absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2008;

2.   předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku SESAR, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 310, 18.12.2009, s. 9.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


2.Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o uzavření účtů společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku SESAR za rozpočtový rok uzavřený dne 31. prosince 2008, spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)(3), a zejména na článek 4b tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7–0077/2010),

1.   schvaluje uzavření účtů společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku SESAR, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 310, 18.12.2009, s. 9.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.


3.Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí jeho rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2008 (C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC))

Evropský parlament,

–   s ohledem na roční účetní závěrku společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008,

–   s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku SESAR za rozpočtový rok uzavřený dne 31. prosince 2008, spolu s odpověďmi společného podniku(1),

–   s ohledem na doporučení Rady ze dne 16. února 2010 (5829/2010 – C7-0060/2010),

–   s ohledem na článek 276 Smlouvy o ES a článek 319 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2), a zejména na článek 185 tohoto nařízení,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)(3), a zejména na článek 4b tohoto nařízení,

–   s ohledem na finanční nařízení společného podniku SESAR, které přijala jeho správní rada dne 3. července 2007 (dále jen „finanční nařízení SESAR“),

–   s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č.1605/2002(4), a zejména na článek 94 tohoto nařízení,

–   s ohledem na článek 77 a přílohu VI jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7–0077/2010),

A.   vzhledem k tomu, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2008 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné,

B.   vzhledem k tomu, že společný podnik SESAR byl zřízen v únoru 2007, aby řídil činnosti v rámci projektu SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research – výzkumný program v oblasti řízení letového provozu Jednotné evropské nebe),

C.   vzhledem k tomu, že společný podnik se nachází v počáteční fázi své existence a během roku 2008 ještě plně nezavedl vlastní vnitřní kontroly a systém finančního výkaznictví,

D.   vzhledem k tomu, že společný podnik je vlastníkem veškerého hmotného i nehmotného majetku, který na něj byl převeden pro potřeby fáze rozvoje projektu SESAR, a to na základě konkrétních dohod uzavřených s účastníky projektu,

1.   vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k názoru, že účetní závěrka společného podniku SESAR za rok 2008 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou ve svém souhrnu legální a správné;

2.   konstatuje, že společný podnik SESAR získal z rozpočtu Evropské unie na rok 2008 250 milionů EUR v rámci prostředků na závazky a 100 900 000 EUR v rámci prostředků na platby;

3.   bere na vědomí, že se období 2007–2008 neslo ve znamení zahájení činnosti společného podniku SESAR, že nové nařízení Rady (ES) č. 1361/2008(5), jímž se upravuje základní právní akt společného podniku, bylo přijato až 16. prosince 2008 a že došlo ke zpoždění platby vstupního příspěvku organizace Eurocontrol;

Nerespektování zásady ročního rozpočtu

4.   připomíná, že v dubnu 2008 přijala správní rada společného podniku konečný rozpočet zahrnující období od srpna 2007 do prosince 2008 a že toto rozhodnutí není v souladu se zásadou ročního rozpočtu;

Plnění rozpočtu

5.   poznamenává, že konečný rozpočet přijatý správní radou společného podniku v dubnu 2008 byl velmi nerealistický, jak to konečně dokazují míry plnění u prostředků na závazky a na platby, které dosáhly 1 %, resp. 17 %;

6.   vyjadřuje politování nad tím, že v několika případech nefungovaly řádně kontroly operací a že nebyly zavedeny adekvátní vnitřní kontroly pro smlouvy a zakázky;

Vedení majetku v účetnictví

7.   vyjadřuje znepokojení nad tím, že společný podnik SESAR měl ve srovnání s velmi nízkými mírami čerpání uloženy ke konci roku značné částky na bankovních účtech, čímž porušil zásadu vyrovnanosti rozpočtu;

8.   výslovně doporučuje společnému podniku, aby vypracoval účetní politiku se zaměřením na majetek získaný v počáteční fázi rozvoje projektu;

Finanční nařízení SESAR

9.   blahopřeje Účetnímu dvoru k rozhodnutí vydat stanovisko k finančnímu nařízení SESAR, které správní rada přijala v červenci 2007; zejména zdůrazňuje, že je důležité, aby toto finanční nařízení bylo v souladu s rámcovým finančním nařízením, jež platí pro subjekty Společenství; mimoto se připojuje ke stanovisku Účetního dvora, že ustanovení týkající se plnění rozpočtu a předkládání účetních závěrek, postupů zadávání veřejných zakázek a interního auditu musí být splněna; upozorňuje také, že společný podnik by měl přijmout prováděcí pravidla ke svému finančnímu nařízení;

Výroční zpráva o činnosti

10.   doporučuje výslovně společnému podniku, aby dodržoval lhůty dohodnuté s Účetním dvorem, pokud jde o předkládání své výroční zprávy o činnosti;

Systémy vnitřní kontroly

11.   konstatuje, že útvar interního auditu v souladu s příslušnými mezinárodními normami byl zřízen až v lednu 2009; žádá rovněž společný podnik, aby vypracoval v co nejkratší lhůtě vhodné systémy vnitřní kontroly pro zadávání veřejných zakázek; zejména zdůrazňuje, že je důležité vypracovat plán na obnovu činnosti podniku po havárii a definovat politiku ochrany údajů;

12.   bere na vědomí, že v roce 2008 společný podnik zaúčtoval výnosy z úroků ve výši 148 370 EUR; z účetní závěrky a z výše úroků vyvozuje, že společný podnik má dlouhodobě značnou pokladní hotovost; bere na vědomí, že k 31. prosinci 2008 činila hotovost společného podniku 116 007 569 EUR; žádá Komisi, aby posoudila, jak by bylo možné zajistit, aby se hospodaření s hotovostí ve společném podniku řídilo skutečnými potřebami, a jaké koncepční změny je třeba provést, aby hotovost společného podniku byla dlouhodobě co nejnižší;

13.   dále konstatuje, že správní rada nedokázala vytvořit plán pracovních míst na rok 2008.

(1) Úř. věst. C 310, 18.12.2009, s. 9.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1.
(4) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(5) Úř. věst. L 352, 31.12.2008, s. 12.

Právní upozornění - Ochrana soukromí