Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0167(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0339/2007

Debaty :

PV 17/06/2008 - 4
CRE 17/06/2008 - 4

Głosowanie :

PV 18/06/2008 - 3.4
CRE 18/06/2008 - 3.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0293

Teksty przyjęte
PDF 282kWORD 40k
Środa, 5 maja 2010 r. - Bruksela
Ciśnieniowe urządzenia transportowe ***I
P7_TA(2010)0122
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych (COM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0482),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 71 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0161/2009),

–   uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady, zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 91 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 lutego 2010 r.,

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki (A7-0101/2010),

1.   przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.   przyjmuje do wiadomości oświadczenia załączone do niniejszej rezolucji legislacyjnej;

3.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom krajowym państw członkowskich.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 maja 2010 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/.../UE w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE
P7_TC1-COD(2009)0131

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, decyzji nr dyrektywy 2010/35/UE.)


ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie art. 290 TFUE

Parlament Europejski, Rada i Komisja oświadczają, że przepisy niniejszej dyrektywy mają zastosowanie bez uszczerbku dla jakichkolwiek przyszłych stanowisk tych instytucji dotyczących wdrażania art. 290 TFUE lub pojedynczych aktów prawnych zawierających takie przepisy.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności