Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2005/0167(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A6-0339/2007

Dezbateri :

PV 17/06/2008 - 4
CRE 17/06/2008 - 4

Voturi :

PV 18/06/2008 - 3.4
CRE 18/06/2008 - 3.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0293

Texte adoptate
PDF 279kWORD 39k
Miercuri, 5 mai 2010 - Bruxelles
Echipamentele sub presiune transportabile ***I
P7_TA(2010)0122
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echipamentele sub presiune transportabile (COM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2009)0482),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 71 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0161/2009),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu intitulată „Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) şi articolul 91 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European din 17 februarie 2010,

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism (A7-0101/2010),

1.   adoptă în primă lectură poziţia prezentată mai jos;

2.   ia act de declaraţia anexată la prezenta rezoluţie legislativă;

3.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum şi parlamentelor naţionale ale statelor membre poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 mai 2010 în vederea adoptării Directivei 2010/.../UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind echipamentele sub presiune transportabile și de abrogare a Directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE și 1999/36/CE ale Consiliului
P7_TC1-COD(2009)0131

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2010/35/UE.)


ANEXĂ

Declaraţia Parlamentului European, a Consiliului şi a Comisiei privind articolul 290 din TFUE

Parlamentul European, Consiliul şi Comisia declară că dispoziţiile prezentului regulament nu aduc atingere vreunei viitoare poziţii a instituţiilor în ceea ce priveşte aplicarea articolului 290 din TFUE sau a diverselor acte legislative care conţin astfel de dispoziţii.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate