Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/0063(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0035/2010

Předložené texty :

A7-0035/2010

Rozpravy :

PV 19/04/2010 - 18
CRE 19/04/2010 - 18

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.33
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0123

Přijaté texty
PDF 359kWORD 111k
Středa, 5. května 2010 - Brusel Konečné znění
Poplatky za ochranu letectví ***I
P7_TA(2010)0123A7-0035/2010
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o poplatcích za ochranu letectví před protiprávními činy (KOM(2009)0217 – C7–0038/2009 – 2009/0063(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0217),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 80 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0038/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru  ze dne 5.listopadu 2009,

–   po konzultaci s Výborem regionů,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0035/2010),

1.   přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. května 2010 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/.../ES o poplatcích za ochranu letectví před protiprávními činy
P7_TC1-COD(2009)0063

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Ochrana letectví před protiprávními činy na evropských letištích je v podstatě odpovědností státu. ▌Je ▌nezbytné zřídit společný rámec upravující základní prvky poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy a způsob jejich stanovování, neboť při neexistenci takového rámce by nemusely být dodržovány základní požadavky ve vztahu mezi ▌orgány stanovujícími tyto poplatky a uživateli letišť.

(2)  Výběr poplatků za poskytování letových navigačních služeb je již upraven nařízením Komise (ES) č. 1794/2006 ze dne 6. prosince 2006, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby(3), a výběr poplatků za poskytování služeb pozemního odbavování upravuje směrnice Rady 96/67/ES ze dne 15. října 1996 o přístupu na trh odbavovacích služeb na letištích Společenství(4).

(3)  Je nezbytné, aby uživatelé letiště dostávali pravidelně od ▌orgánu stanovujícího nebo uplatňujícího poplatky informace o tom, jakým způsobem a na jakém základě se poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy vypočítávají. Tyto informace poskytnou uživatelům letišť povědomí o nákladech vyplývajících z poskytování služeb ochrany před protiprávními činy, které jsou uvedeny např. v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy(5) a jeho prováděcích pravidlech, o produktivitě souvisejících investic a o veškerých grantech a dotacích přidělených orgány pro bezpečnostní účely. Aby mohl příslušný orgán stanovující nebo uplatňující poplatky řádně posoudit požadavky, pokud jde o jeho budoucí investice, měli by být uživatelé letišť povinni včas příslušný orgán ▌ informovat o všech svých provozních prognózách, vývojových projektech a specifických požadavcích a přáních.

(4)  Vzhledem k tomu, že se způsoby financování nebo stanovení a výběru částek splatných na pokrytí nákladů na ochranu letectví před protiprávními činy v rámci Unie liší, je nezbytné harmonizovat základ pro vybírání poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy u těch letišť v Unii, kde se náklady na bezpečnost odráží na poplatcích na ochranu letectví před protiprávními činy. U těchto letišť by měl být poplatek spojen s náklady na zajištění ochrany, s přihlédnutím k případnému dotování nákladů na ochranu ze státních zdrojů, aby se zamezilo vzniku jakéhokoli zisku a aby byly na dotyčných letištích zajištěny vhodné a nákladově efektivní bezpečnostní služby a zařízení.

(5)  Je důležité zavést transparentnost, pokud jde o používání vnitrostátních bezpečnostních opatření, která jsou přísnější než běžné základní normy ustanovené v souladu s nařízením (ES) č. 300/2008.

(6)  Ve všech členských státech, v nichž jsou poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy na letištích vybírány, by měl nezávislý dozorčí orgán zajišťovat řádné a účinné uplatňování této směrnice. Tento orgán by měl mít k dispozici všechny potřebné zdroje, pokud jde o personál, odbornost a finanční prostředky k plnění svých úkolů.

(7)  Členské státy by měly mít možnost uplatňovat pro síť letišť nebo jinou skupinu letišť, včetně těch, které obsluhují stejné město nebo aglomeraci, společný systém poplatků.

(8)  Při výpočtu poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy ve vztahu k nákladům by základem měla být objektivní kritéria, jako jsou kritéria stanovená v příslušných dokumentech Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), na jejichž základě je odůvodněné použít počet cestujících, maximální vzletovou hmotnost letadla nebo kombinaci obou faktorů.

(9)  Vzhledem k tomu, že členské státy nemohou uspokojivě dosáhnout cílů přijatého opatření, protože systémy poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy nelze na vnitrostátní úrovni zavést jednotným způsobem v celé Unii, a z důvodu rozsahu a účinku opatření jich tedy může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity, definovanou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Předmět

1.  Tato směrnice stanoví společné zásady pro výběr poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy na letištích v Unii.

2.  Tato směrnice se týká všech letišť nacházejících se na území, na které se vztahují ustanovení Smlouvy, a která jsou přístupná pro komerční dopravu.

Tato směrnice se nepoužije na poplatky vybírané za účelem platby traťových a terminálových letových navigačních služeb v souladu s nařízením (ES) č. 1794/2006, ani na poplatky vybírané za účelem platby odbavovacích služeb, na které se odkazuje v příloze směrnice 96/67/ES.

Článek 2

Vymezení pojmů

Pro účely této směrnice se:

   a) „letištěm“ rozumí jakýkoliv pozemek zvlášť přizpůsobený pro přistávání, vzlet a manévrování letadel, včetně pomocných zařízení, která tyto operace mohou zahrnovat v souvislosti s provozem a obsluhou letadel, a zařízení potřebných k zajištění obchodních leteckých služeb;
   b) „řídícím orgánem letiště“ rozumí orgán, který případně ve spojení s dalšími činnostmi má podle vnitrostátních právních předpisů za úkol správu a řízení letištní infrastruktury a koordinaci a kontrolu činností různých dopravců přítomných na daných letištích;
   c) 'sítí letišť„ rozumí několik letišť na území členského státu, která řídí řídící orgán letiště určený příslušným vnitrostátním orgánem;
   d) 'příslušným orgánem„ rozumí řídící orgán letiště nebo jakýkoli jiný orgán či úřad odpovědný za uplatňování nebo stanovování výše a struktury poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy na letištích v Unii;
   e) „uživatelem letiště“ rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba provozující leteckou přepravu cestujících, pošty a/nebo nákladu z daného letiště nebo na dané letiště;
   f) „poplatkem za ochranu letectví před protiprávními činy“ rozumí poplatek, vybíraný jakýmkoliv subjektem, letištěm nebo uživatelem letiště v různé podobě, který je speciálně určen na pokrytí ▌nákladů ▌na opatření ochrany, jejichž cílem je ochrana civilního letectví před nezákonným jednáním. Tyto náklady na ochranu letectví mohou zahrnovat náklady vzniklé příslušnému orgánu za účelem uplatňování nařízení (ES) č. 300/2008 nebo krytí souvisejících nákladů na regulativní a dozorčí činnost;
   g) 'ochranou letectví„ rozumí kombinace opatření a lidských a hmotných zdrojů určených k zabezpečení civilního letectví před protiprávními činy, které ohrožují bezpečnost civilního letectví.

Článek 3

Nediskriminace

Členské státy zajistí, aby poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy nediskriminovaly uživatele letišť nebo cestující v letecké dopravě.

Článek 4

Síť letišť

Členské státy mohou příslušnému orgánu sítě letišť povolit, aby pro danou síť zavedl společný a transparentní systém vybírání poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy, které se vztahují na síť letišť.

Článek 5

Společný systém poplatků

V případě letišť obsluhujících stejné město nebo aglomeraci mohou členské státy poté, co informovaly Komisi, a v souladu s právními předpisy Unie, příslušnému orgánu povolit, aby uplatňoval společný a transparentní systém poplatků, pokud každé z letišť zcela splňuje požadavky na transparentnost uvedené v článku 7.

Článek 6

Konzultace a prostředky nápravy

1.  Členské státy zajistí, aby příslušný orgán ▌měl přístup ke všem nezbytným informacím o nákladech souvisejících s poskytováním služeb ochrany letectví před protiprávními činy na letišti.

2.  Členské státy zajistí, aby byl zaveden povinný postup pravidelných konzultací mezi příslušným orgánem a uživateli letišť nebo zástupci či sdruženími uživatelů letišť, s ohledem na systém poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy ▌a výši těchto poplatků ▌. Tyto konzultace se uskuteční nejméně jednou za rok, nebylo-li při poslední konzultaci dohodnuto jinak. Existuje-li mezi příslušným orgánem a uživateli letišť víceletá dohoda, konají se konzultace v souladu s touto dohodou. Členské státy mají právo žádat, aby se konzultace konaly častěji.

3.  Příslušný orgán ▌předloží uživatelům letiště nebo zástupcům či sdružením uživatelů letišť jakýkoli návrh na změnu systému či výše poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy nejpozději čtyři měsíce před jejich vstupem v platnost, společně s odůvodněním navrhovaných změn. Příslušný orgán ▌konzultuje navrhované změny s uživateli letiště a před přijetím rozhodnutí zohlední jejich stanoviska.

4.  Příslušný orgán ▌zveřejní své rozhodnutí nejpozději dva měsíce před jeho vstupem v platnost. Nebude-li dosaženo dohody mezi příslušným orgánem ▌ a uživateli letiště ve věci navrhovaných změn, odůvodní příslušný orgán ▌své rozhodnutí s ohledem na uživatele letišť.

5.  Členské státy zajistí, aby se v případě sporu ohledně rozhodnutí o poplatcích za ochranu letectví před protiprávními činy přijatého příslušným orgánem mohla kterákoli ze stran obrátit na nezávislý dozorčí orgán uvedený v článku 10, který přezkoumá odůvodnění změn systému nebo výše poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy.

6.  Členský stát se může rozhodnout, že odstavec 5 nepoužije na změny výše nebo struktury poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy na těch letištích, pro která:

   a) existuje povinný postup podle vnitrostátních právních předpisů, na základě kterého jsou nezávislým dozorčím orgánem stanovovány nebo schvalovány poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy nebo jejich maximální výše; nebo
   b) existuje povinný postup podle vnitrostátních právních předpisů, na základě kterého nezávislý dozorčí orgán pravidelně nebo na žádost zúčastněných stran přezkoumává, zda funguje na takových letištích účinná hospodářská soutěž. Je-li to na základě tohoto přezkumu odůvodněné, rozhodnou členské státy o tom, že poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy nebo jejich maximální výše mají být stanovovány nebo schvalovány nezávislým dozorčím orgánem. Toto rozhodnutí se použije, dokud je to na základě přezkumu provedeného uvedeným orgánem nezbytné.

Postupy, podmínky a kritéria uplatňované členským státem podle tohoto odstavce musí být relevantní, objektivní, nediskriminační a transparentní.

Článek 7

Transparentnost

1.  Členské státy zajistí, aby příslušný orgán pokaždé, když se mají konat konzultace podle čl. 6 odst. 2, poskytoval každému uživateli letiště nebo zástupcům či sdružením uživatelů letišť informace o prvcích sloužících jako základ pro stanovení struktury a výše všech poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy vybíraných na každém letišti. Tyto informace musejí obsahovat přinejmenším:

   a) seznam jednotlivých služeb a infrastruktury poskytovaných za vybírané poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy;
   b) způsob výpočtu poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy;
   c) celkovou strukturu nákladů s ohledem na zařízení a služby, k nimž se poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy vztahují;
   d) tržby poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy a celkové náklady na služby, které jsou těmito poplatky pokryty;
   e) celkový počet zaměstnanců určených na poskytování služeb, za které se poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy vybírají;
   f) jakékoli financování zařízení a služeb, k nimž se poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy vztahují, ze státních zdrojů;
   g) prognózy výše poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy s přihlédnutím k navrhovaným investicím, nárůstu provozu a vyšší míře ohrožení bezpečnosti;
   h) jakékoliv zamýšlené investice, které mohou významným způsobem ovlivnit výši poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy.

2.  Členské státy zajistí, aby uživatelé letiště před každou konzultací podle článku 6 poskytli příslušnému orgánu informace zejména o:

   a) prognóze provozu;
   b) prognóze složení a předpokládaného využití svého letadlového parku;
   c) svých rozvojových projektech na daném letišti;
   d) svých požadavcích na daném letišti;
   e) výši poplatku za ochranu letectví před protiprávními činy vybíraného uživateli letišť od cestujících, kteří z letiště odlétají, a informace o prvcích sloužících jako základ pro stanovení výše těchto poplatků podle odst. 1 písm. a) až h).

3.  Členské státy zajistí, aby informace o výši poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy vybíraných příslušným orgánem a uživateli letiště byly veřejně dostupné.

4.  S výhradou vnitrostátních právních předpisů se informace poskytnuté na základě tohoto článku považují za důvěrné či ekonomicky citlivé a podle toho je s nimi nakládáno. V případě řídících orgánů letiště kótovaných na burze cenných papírů musí být dodrženy zejména předpisy pro obchodování na burze cenných papírů.

Článek 8

Přísnější opatření

1.  Další náklady na provádění přísnějších opatření podle článku 6 nařízení (ES) č. 300/2008 nesou členské státy ▌.

2.  Před přijetím opatření podle článku 4 nařízení (ES) č. 300/2008 provede Komise posouzení dopadů v souvislosti s dopady na výši poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy. Výsledek tohoto posouzení dopadů Komise konzultuje s poradní skupinou zúčastněných subjektů podle článku 17 nařízení (ES) č. 300/2008.

Článek 9

Účelovost poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy

Poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy se použijí výhradně k pokrytí nákladů na ochranu letectví před protiprávními činy. Tyto náklady se stanoví při dodržení zásad účetnictví a oceňování obecně přijatých v každém z členských států. Celkové tržby z  poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy nesmí přesáhnout celkové náklady na ochranu letectví před protiprávními činy daného letiště, nebo sítě či skupiny letišť.

Členské státy nicméně zajistí, aby byly zohledněny zejména:

   náklady na financování zařízení a instalací určených pro operace týkající se ochrany letectví před protiprávními činy, včetně přípustných odpisů hodnoty těchto zařízení a instalací,
   vnitrostátní nebo mezinárodní míra ohrožení bezpečnosti,
   výdaje na personál podílející se na ochraně letectví před protiprávními činy a výdaje na operace týkající se takové ochrany,
   dotace a subvence udělené státními orgány na účely ochrany letectví před protiprávními činy.

Nákladový základ pro výpočet poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy nesmí zahrnovat žádné náklady, které by členským státům vznikly v souvislosti s výkonem obecnějších bezpečnostních funkcí, jako je všeobecné udržování pořádku, shromažďování zpravodajských informací a národní bezpečnost.

Článek 10

Nezávislý dozorčí orgán

1.  Členské státy jmenují nebo zřídí nezávislý subjekt jako svůj vnitrostátní nezávislý dozorčí orgán pro zajištění správného uplatňování opatření přijatých za účelem plnění této směrnice. Takový subjekt může být týž jako subjekt, který byl členským státem pověřen k uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES ze dne 11 března 2009 o letištních poplatcích(6).

2.  Tato směrnice nebrání tomu, aby nezávislý vnitrostátní dozorčí orgán pověřil prováděním této směrnice, pod svým dohledem a na svou zodpovědnost a v souladu s vnitrostátními právními předpisy, jiné nezávislé dozorčí orgány, za předpokladu, že toto provádění probíhá na základě stejných norem.

3.  Členské státy zaručí nezávislost nezávislého dozorčího orgánu tím, že zajistí, aby byl právně i funkčně nezávislý na jakémkoli příslušném orgánu ▌nebo leteckém dopravci. Členské státy, které nadále vlastní nebo řídí letiště, řídící orgány letiště či letečtí dopravci zajistí účinné strukturální oddělení regulativní funkce od činností souvisejících s vlastnictvím nebo řízením. Členské státy zajistí, aby nezávislý dozorčí orgán vykonával své pravomoci nestranně a transparentně.

4.  Členské státy oznámí Komisi jméno a adresu nezávislého dozorčího orgánu, jeho přidělené úkoly a odpovědnosti a opatření přijatá pro zajištění splnění požadavků odstavce 3.

5.  Členské státy zajistí, aby pro případy sporů týkajících se poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy byla přijata opatření s cílem:

   a) stanovit postup pro řešení sporů mezi příslušným orgánem ▌a uživateli letiště;
   b) určit podmínky, za nichž lze spor předložit nezávislému dozorčímu orgánu, a zejména stanovit postup pro to, aby orgán mohl odmítnout stížnosti, které podle jeho názoru nejsou řádně odůvodněny nebo náležitě doloženy; a
   c) stanovit kritéria, podle kterých se spory posuzují za účelem vyřešení.

Tyto postupy, podmínky a kritéria musí být nediskriminační, transparentní a objektivní.

6.  Nezávislý dozorčí orgán zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti.

7.  Použije-li členský stát v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy regulační nebo legislativní postup za účelem stanovení a schválení struktury nebo výše poplatků za ochranu letectví před protiprávními činy na vnitrostátní úrovni, vykonávají vnitrostátní orgány odpovědné za přezkoumání platnosti těchto poplatků úkoly nezávislého dozorčího orgánu stanovené v odstavcích 1 až 6.

Článek 11

Zpráva a revize

1.  Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o používání této směrnice nejpozději ...(7), včetně případného návrhu, bude-li to vhodné.

2.  Členské státy a Komise spolupracují při uplatňování této směrnice, zejména pokud jde o shromažďování informací pro zprávu uvedenou v odstavci 1.

3.  Komise nejpozději do ... (8)* předloží zprávu o financování ochrany letectví před protiprávními činy, v níž přezkoumá vývoj nákladů na tuto ochranu a metody jejího financování.

Článek 12

Provedení

1.  Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí ▌do …(9). Neprodleně sdělí Komisi znění těchto ustanovení a poskytnou srovnávací tabulku mezi těmito ustanoveními a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.  Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3.  Členský stát není povinen dodržovat ustanovení odstavců 1 a 2, pokud nebudou na žádném letišti v tomto členském státě vybírány poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy a aniž je dotčen čl. 11 odst. 2.

Článek 11

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 12

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V..... dne [...].

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C 128, 18.5.2010, s. 142.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010.
(3) Úř. věst. L 341, 7.12.2006, s. 3.
(4) Úř. věst. L 272, 25.10.1996, s. 36.
(5) Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.
(6) Úř. věst. L 70, 14.3.2009, s. 11.
(7)* Úř. věst. vložte, prosím, datum: čtyři roky od jejího vstupu v platnost.
(8)** Úř. věst. vložte, prosím, datum: do dvou let od vstupu této směrnice v platnost.
(9)* Úř. věst.: vložte prosím datum: 2 roky od vstupu této směrnice v platnost.

Právní upozornění - Ochrana soukromí