Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0110(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0030/2010

Внесени текстове :

A7-0030/2010

Разисквания :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.34
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0124

Приети текстове
PDF 281kWORD 41k
Сряда, 5 май 2010 г. - Брюксел
Общностни насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработен текст) ***I
P7_TA(2010)0124A7-0030/2010
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно общностните насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработено) (COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0391),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 156, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0111/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 и член 172, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 4 ноември 2009 г.,

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–   като взе предвид писмото на Комисията по правни въпроси от 11 декември 2009 г. до комисията по Комисията по транспорт и туризъм в съответствие с член 87, параграф 3 от своя правилник,

–   като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по транспорт и туризъм (A7-0030/2010),

A.   като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и на Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и като има предвид, че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове заедно с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без да има промяна по същество;

1.  Приема изложената по-долу позиция, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и на Комисията;

2.  Призовава Комисията да се допита отново до Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложение си или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 5 май 2010 г. с оглед приемането на Решение № …/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработено)
P7_TC1-COD(2009)0110

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 661/2010/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност