Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0110(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0030/2010

Esitatud tekstid :

A7-0030/2010

Arutelud :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Hääletused :

PV 05/05/2010 - 13.34
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0124

Vastuvõetud tekstid
PDF 194kWORD 36k
Kolmapäev, 5. mai 2010 - Brüssel
Üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevad ühenduse suunised (uuesti sõnastatud) ***I
P7_TA(2010)0124A7-0030/2010
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 5. mai 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate ühenduse suuniste kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2009)0391);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 156 esimest lõiku, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0111/2009);

–   võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 172 esimest lõiku;

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 4. novembri 2009. aasta arvamust;

–   pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega;

–   võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta(1);

–   võttes arvesse õiguskomisjoni 11. detsembri 2009. aasta kirja transpordi- ja turismikomisjonile vastavalt kodukorra artikli 87 lõikele 3;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A7-0030/2010),

A.   arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

1.   võtab vastu alltoodud seisukoha, võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud 5. mail 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2010/EL üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta (uuesti sõnastatud)
P7_TC1-COD(2009)0110

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (otsus nr 661/2010/EL) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika