Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0110(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0030/2010

Ingediende teksten :

A7-0030/2010

Debatten :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Stemmingen :

PV 05/05/2010 - 13.34
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0124

Aangenomen teksten
PDF 199kWORD 32k
Woensdag 5 mei 2010 - Brussel
Communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking) ***I
P7_TA(2010)0124A7-0030/2010
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking) (COM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2009)0391),

–   gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 156, eerste alinea, van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0111/2009),

–   gelet op de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld „Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures” (COM(2009)0665),

–   gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 172, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 4 november 2009,

–   na raadpleging van het Comité van de Regio's,

–   gelet op Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten(1),

–   gezien de brief van 11 december 2009 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie vervoer en toerisme overeenkomstig artikel 80 bis, lid 3, van zijn Reglement,

–   gelet op de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0030/2010),

A.   overwegende dat het betreffende voorstel volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen,

1.   neemt het hierna uiteengezette standpunt aan met inachtneming van de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de parlementen van de lidstaten.

(1) PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 mei 2010 met het oog op de vaststelling van Besluit nr. .../2010/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende uniale richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (herschikking)
P7_TC1-COD(2009)0110

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Besluit nr. 661/2010/EU.)

Juridische mededeling - Privacybeleid