Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0110(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0030/2010

Ingivna texter :

A7-0030/2010

Debatter :

PV 19/04/2010 - 19
CRE 19/04/2010 - 19

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.34
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0124

Antagna texter
PDF 200kWORD 29k
Onsdagen den 5 maj 2010 - Bryssel
Gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (omarbetning) ***I
P7_TA(2010)0124A7-0030/2010
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 maj 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (omarbetning) (KOM(2009)0391 – C7-0111/2009 – 2009/0110(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarandet: omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0391),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 156.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0111/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet med titeln ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artiklarna 294.3 och 172.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén yttrande av den 4 november 2009,

–   efter att ha hört Regionkommittén,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–   med beaktande av skrivelsen av den 11 december 2009 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för transport och turism i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A7-0030/2010), och av följande skäl:

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget en enkel kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och såsom ändrat av parlamentet nedan.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 maj 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2010/EU om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (omarbetning)
P7_TC1-COD(2009)0110

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 661/2010/EU.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy