Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0107(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0055/2010

Внесени текстове :

A7-0055/2010

Разисквания :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.35
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0125

Приети текстове
PDF 285kWORD 38k
Сряда, 5 май 2010 г. - Брюксел
Общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление ***I
P7_TA(2010)0125A7-0055/2010
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 във връзка с общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление (COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Обикновена законодателна процедура : първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0384),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 161 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0003/2010),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 и член 177 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 5 ноември 2009 г.,

–   след консултация с Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие и становищата на Комисията по бюджети и на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0055/2010),

1.  Приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, Комисията и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 5 май 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление
P7_TC1-COD(2009)0107

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 539/2010.)

Правна информация - Политика за поверителност