Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0107(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0055/2010

Pateikti tekstai :

A7-0055/2010

Debatai :

PV 20/04/2010 - 14
CRE 20/04/2010 - 14

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.35
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0125

Priimti tekstai
PDF 278kWORD 45k
Trečiadienis, 2010 m. gegužės 5 d. - Briuselis
Bendros nuostatos dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo atsižvelgiant į tam tikrų reikalavimų paprastinimą ir tam tikras finansų valdymo nuostatas ***I
P7_TA(2010)0125A7-0055/2010
Rezoliucija
 Tekstas

2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1083/2006 dėl bendrųjų nuostatų dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo dėl tam tikrų reikalavimų paprastinimo ir tam tikrų su finansiniu valdymu susijusių nuostatų (COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0384),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 161 straipsnį, pagal kurį Komisija pateikė Europos Parlamentui pasiūlymą (C7–0003/2010),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 5 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

–   pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomones (A7–0055/2010),

1.   priima pirmuoju svarstymu poziciją, kuri išdėstyta žemiau;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. gegužės 5 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2010, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, dėl tam tikrų reikalavimų paprastinimo ir tam tikrų su finansiniu valdymu susijusių nuostatų
P7_TC1-COD(2009)0107

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 539/2010.)

Teisinė informacija - Privatumo politika