Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2571(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0221/2010

Ingediende teksten :

B7-0221/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/05/2010 - 13.36
CRE 05/05/2010 - 13.36
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0126

Aangenomen teksten
PDF 145kWORD 53k
Woensdag 5 mei 2010 - Brussel
De gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures
P7_TA(2010)0126B7-0221/2010

Resolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2010 over de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures (COM(2009)0665) − „omnibus”

Het Europees Parlement,

–   gezien de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009,

–   gezien de mededeling van de Commissie getiteld „Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures” (COM(2009)0665) en het hierbij horende addendum (COM(2010)0147),

–   gezien het schrijven van de Raad van ministers van 23 maart 2010 betreffende hernieuwde raadpleging,

–   gezien de verklaring van de Voorzitter in de plenaire vergadering van 15 december 2009,

–   gelet op de artikelen 58 en 59 van zijn Reglement,

–   onder verwijzing naar zijn resolutie van 7 mei 2009 over de nieuwe rol en verantwoordelijkheden van het Parlement bij de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon(1), met name paragraaf 75,

–   gezien het onderzoek door de parlementaire commissies van alle voorstellen die in behandeling zijn en de resultaten daarvan, die zijn gebundeld door de Conferentie van commissievoorzitters op 8 februari 2010,

–   gezien het besluit van de Conferentie van voorzitters van 4 maart 2010, waarin de resultaten van het onderzoek bevestigd worden,

–   gezien de brieven van de Voorzitter van 14 april 2010 aan de voorzitter van de Raad van ministers en aan de Voorzitter van de Europese Commissie, in reactie op de mededeling van de Commissie (COM(2009)0665).

A.   overwegende dat het Europees Parlement de mededeling van de Commissie heeft getoetst op haar volledigheid en haar juistheid, met name voor wat betreft de door de Commissie in haar lijsten aangegeven rechtsgrondslag en procedure in het kader van het Verdrag van Lissabon,

1.   is van mening dat het Verdrag van Lissabon een nieuw rechtskader creëert, dat gevolgen heeft voor lopende dossiers, met name wegens de wijzigingen die zijn aangebracht aan hun rechtsgrondslag en/of de relevante procedures en neemt derhalve kennis van de volgende lijst van 10 procedures waarvoor het om een nieuw of een gewijzigd Commissievoorstel verzoekt of, in voorkomend geval, een hernieuwde raadpleging van de Raad van ministers teneinde naar behoren rekening te houden met dit nieuwe kader en roept beide instellingen op om op deze verzoeken in te gaan:

   voorstel voor een verordening van de Raad tot toepassing in de Gemeenschap van Besluit nr. 3/80 van de Associatieraad EEG-Turkije betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen van de lidstaten der Europese Gemeenschappen op Turkse werknemers en hun gezinsleden, 1983/1101(CNS),
   voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot verbetering van de overdraagbaarheid van aanvullende pensioenrechten, 2005/0214(COD),
   voorstel voor een aanbeveling van de Raad over maatregelen ter bestrijding van neurodegeneratieve ziekten, met name de ziekte van Alzheimer, via de gezamenlijke programmering van onderzoeksactiviteiten, 2009/0113(CNS),
   voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de instelling van een evaluatiemechanisme om de toepassing van het Schengenacquis te controleren, 2009/0033(CNS),
   voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Somalië, 2009/0114(CNS),
   voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1104/2008 van de Raad over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II), 2009/0136(CNS),
   voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de instandhouding van visbestanden via technische maatregelen, 2008/0112(CNS),
   voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Republiek Belarus, anderzijds, 1996/0053(CNS),
   voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 2006, 2006/0263(CNS),
   voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2100/94 wat betreft de ambtstermijn van de voorzitter van het Communautair Bureau voor plantenrassen, 2005/0078(CNS);

2.   bevestigt zijn standpunt in de volgende 29 procedures die uit hoofde van het Verdrag van Lissabon veranderden van raadpleging in de gewone wetgevingsprocedure, van raadpleging in goedkeuring of van instemming in goedkeuring:

   voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van een overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Republiek Costa Rica, de Republiek El Salvador, de Republiek Guatemala, de Republiek Honduras, de Republiek Nicaragua en de Republiek Panama anderzijds, 2003/0266(CNS),
   voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar lidstaten, de Republiek Bolivia, de Republiek Colombia, de Republiek Ecuador, de Republiek Peru en de Bolivariaanse Republiek Venezuela, anderzijds, 2003/0268(CNS),
   voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en Verordening (EG) nr. 1234/2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale GMO”-verordening) ten aanzien van de voedselverstrekking aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap, 2008/0183(CNS),
   voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat op audiovisueel gebied tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het communautaire programma MEDIA 2007 en een slotakte, 2007/0171(CNS),
   voorstel voor een verordening van de Raad tot uitbreiding van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. […] tot de onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze bepalingen vallen, 2007/0152(CNS),
   voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese Gemeenschap het verdrag inzake arbeid in de visserij van de Internationale Arbeidsorganisatie van 2007 te bekrachtigen (Verdrag nr. 188), 2008/0107(CNS),
   voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het facultatieve protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, 2008/0171(CNS),
   voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van akkoorden in het kader van artikel XXI van de GATS met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, Hongkong (China), India, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, Filipijnen, Zwitserland en de Verenigde Staten over de compenserende aanpassingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, 2007/0055(CNS),
   voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een protocol bij de Kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, 2005/0121(CNS),
   voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds, 1998/0304(CNS),
   voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een aanvullend protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, 2007/0083(AVC),
   voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Cariforum-staten, anderzijds, 2008/0061(AVC),
   voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Ivoorkust, anderzijds, 2008/0136(AVC),
   voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte en vier daarmee verband houdende overeenkomsten, 2007/0115(AVC),
   voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2007/2004 tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie wat betreft de ambtstermijn van de uitvoerend directeur en de plaatsvervangend uitvoerend directeur, 2005/0089(CNS),
   voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken (gecodificeerde versie), 2008/0039(CNS),
   voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer (gecodificeerde versie), 2008/0037(CNS),
   voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht (gecodificeerde versie), 2008/0253(CNS),
   voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi, 2000/0177(CNS),
   voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten, 2005/0143(CNS),
   voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië-Herzegovina inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten, 2005/0140(CNS),
   voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Servië en Montenegro inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten, 2005/0141(CNS),
   voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Bulgarije, de Republiek Kroatië, de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, het Koninkrijk Noorwegen, Servië en Montenegro, Roemenië en de Missie van de Verenigde Naties voor interimbestuur in Kosovo (UNMIK) betreffende de totstandbrenging van een Gemeenschappelijke Europese Luchtvaartruimte (ECAA), 2006/0036(CNS),
   voorstel voor een besluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen betreffende de sluiting van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, 2006/0048(CNS),
   voorstel voor een besluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie in het kader van de Raad bijeen inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Verenigde Staten van Amerika anderzijds, 2006/0058(CNS),
   voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het sluiten van een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid, 2007/0111(CNS),
   voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een memorandum voor samenwerking tussen de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie en de Europese Gemeenschap inzake veiligheidscontroles/-inspecties en aanverwante aangelegenheden, 2008/0111(CNS),
   voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol inzake de tenuitvoerlegging van de Alpenovereenkomst van 1991 op het gebied van het vervoer (Vervoerprotocol), 2008/0262(CNS),
   voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van de overeenkomst tot toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980, zoals gewijzigd door het protocol van Vilnius van 3 juni 1999, 2009/0121(CNS);

3.   besluit zijn standpunten die al zijn geformuleerd in de volgende vier procedures, niet te bevestigen en onderstreept dat het wenst over te gaan tot een nieuwe eerste lezing van het oorspronkelijke voorstel:

   voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het sluiten van het statuut van het Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie door de Europese Gemeenschap en het uitoefenen van de daaruit voortvloeiende rechten en plichten, 2009/0085(CNS),
   voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten, 2007/0112(CNS),
   voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om op het grondgebied van een lidstaat te verblijven en te werken en betreffende een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, 2007/0229(CNS),
   voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende een netwerk voor waarschuwing en informatie inzake kritieke infrastructuur (CIWIN), 2008/0200(CNS);

4.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad van ministers, de Commissie en de parlementen van de lidstaten.

(1) Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0373.

Juridische mededeling - Privacybeleid