Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2571(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0221/2010

Texte depuse :

B7-0221/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.36
CRE 05/05/2010 - 13.36
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0126

Texte adoptate
PDF 222kWORD 68k
Miercuri, 5 mai 2010 - Bruxelles
Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare
P7_TA(2010)0126B7-0221/2010

Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare COM(2009)0665 – „omnibus”

Parlamentul European,

–   având în vedere intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009,

–   având în vedere Comunicare Comisiei, intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665) şi Addendum la aceasta (COM(2010)0147),

–   având în vedere scrisoarea de reconsultare a Consiliului de Miniştri din 23 martie 2010,

–   având în vedere anunțul Președintelui în plen, din 15 decembrie 2009,

–   având în vedere articolele 58 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere Rezoluția sa din 7 mai 2009 referitoare la noul rol și noile responsabilități ale Parlamentului care decurg din Tratatul de la Lisabona(1), în special punctul 75,

–   având în vedere examinarea de către comisiile parlamentare a tuturor propunerilor aflate în curs de adoptare, precum și rezultatele acesteia, care au fost compilate de Conferința președinților de comisii la 8 februarie 2010,

–   având în vedere decizia Conferinței președinților din 4 martie 2010 de sprijinire a rezultatelor exercițiului de examinare,

–   având în vedere scrisorile Preşedintelui din 14 aprilie 2010 către Preşedintele Consiliului de Miniştri şi către Preşedintele Comisiei Europene, ca răspuns la Comunicarea Comisiei COM(2009)0665,

A.   întrucât Parlamentul European a verificat integralitatea Comunicării Comisiei, precum și corectitudinea acesteia, în special în ceea ce privește temeiul juridic și procedura în conformitate cu Tratatul de la Lisabona indicată de Comisie în listele sale,

1.   consideră că Tratatul de la Lisabona instituie un nou cadru juridic care afectează dosarele aflate în curs, în special datorită modificărilor efectuate asupra temeiurilor juridice ale acestora și/sau procedurilor relevante și, prin urmare, ia act de următoarea listă de 10 proceduri pentru care dorește să se prezinte o propunere nouă sau modificată a Comisiei, sau, dacă este cazul, să se procedeze la o reconsultare de către Consiliul de Miniștri, pentru a ține seama în mod adecvat de acest nou cadru şi invită ambele instituții să respecte aceste solicitări:

   - Propunere de regulament al Consiliului de punere în aplicare, în cadrul Comunității Economice Europene, a Deciziei nr. 3/80 a Consiliului de asociere CEE-Turcia privind aplicarea regimurilor de securitate socială ale statelor membre ale Comunităților Europene în raport cu lucrătorii turci și cu membrii familiilor acestora - 1983/1101(CNS);
   - Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind îmbunătățirea portabilității drepturilor la pensie suplimentară - 2005/0214(COD);
   - Propunere de recomandare a Consiliului privind măsuri de combatere a bolilor neurodegenerative, în special boala Alzheimer, prin programarea în comun a activităților de cercetare - 2009/0113(CNS);
   - Propunere de regulament al Consiliului privind instituirea unui mecanism de evaluare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen - 2009/0033(CNS);
   - Propunere de regulament al Consiliului de impunere a anumitor măsuri restrictive îndreptate împotriva unor persoane fizice și juridice, entități sau organisme, ca urmare a situației din Somalia - 2009/0114(CNS);
   - Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1104/2008 privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) - 2009/0136(CNS);
   - Propunere de regulament al Consiliului privind conservarea resurselor halieutice prin măsuri tehnice - 2008/0112(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Acordului interimar dintre Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Republica Belarus, pe de altă parte, privind comerțul și aspectele legate de comerț - 1996/0053(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului internațional privind esențele de lemn tropical, 2006 - 2006/0263(CNS);
   - Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2100/94 în ceea ce privește mandatul președintelui Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante - 2005/0078(CNS);

2.   confirmă poziția sa privind următoarele 29 de proceduri în privinţa cărora, în temeiul Tratatului de la Lisabona, s-a înlocuit procedura de consultare cu procedura legislativă ordinară sau cu procedura de aprobare sau s-a înlocuit procedura de aviz conform cu procedura de aprobare:

   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte și Republicile Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Panama, pe de altă parte - 2003/0266(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Comunitatea Andină și țările sale membre (Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și Venezuela), pe de alta - 2003/0268(CNS);
   - Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanțarea politicii agricole comune și a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) în ceea ce privește distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Comunitate - 2008/0183(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea unui Acord între Comunitatea și Confederația Elvețiană în domeniul audiovizualului, de stabilire a termenilor și condițiilor de participare a Confederației Elvețiene la programul comunitar MEDIA 2007, precum și semnarea unui Act final - 2007/0171(CNS);
   - Propunere de regulament al Consiliului de extindere a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. […] la resortisanții țărilor terțe care nu fac obiectul dispozițiilor respective exclusiv pe motive de cetățenie - 2007/0152(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului de autorizare a ratificării de către statele membre, în interesul Comunității Europene, a Convenției din 2007 a Organizației Internaționale a Muncii privind munca în domeniul pescuitului (Convenția 188) - 2008/0107(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Protocolului opțional la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap - 2008/0171(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea acordurilor în domeniu pe baza articolului XXI GATS cu Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Taipeiul chinez, Columbia, Cuba, Ecuador, Hong-Kongul chinez, India, Japonia, Coreea, Noua Zeelandă, Filipine, Elveția și Statele Unite, cu privire la regularizările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungaria, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Polonia, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovacia, a Republicii Finlanda, a Regatului Suediei - 2007/0055(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol la Acordul-cadru de comerț și cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polonia, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovacia la Uniunea Europeană - 2005/0121(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Acordului interimar dintre Comunitatea Europeană, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Turkmenistan, pe de altă parte, privind comerțul și aspectele legate de comerț - 1998/0304(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol adițional la Acordul de asociere între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Chile, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană - 2007/0083(AVC);
   - Propunere de decizie a Consiliului de încheiere a Acordului de parteneriat economic între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și statele CARIFORUM, pe de altă parte - 2008/0061(AVC);
   - Propunere de decizie a Consiliului de încheiere a Acordului de parteneriat economic preliminar între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Côte d'Ivoire, pe de altă parte - 2008/0136(AVC);
   - Propunere de decizie a Consiliului de încheiere a unui acord privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European și a patru acorduri conexe - 2007/0115(AVC);
   - Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 în ceea ce privește mandatul directorului executiv și al directorului executiv adjunct al Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - 2005/0089(CNS);
   - Propunere de directivă a Consiliului privind comercializarea materialului pentru înmulțirea vegetativă a viței de vie (versiune codificată) - 2008/0039(CNS);
   - Propunere de directivă a Consiliului privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare (versiune codificată) - 2008/0037(CNS);
   - Propunere de directivă a Consiliului de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate (versiune codificată) - 2008/0253(CNS);
   - Propunere de regulament al Consiliului privind brevetul comunitar - 2000/0177(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și Republica Albania privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene - 2005/0143(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și Bosnia și Herțegovina privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene - 2005/0140(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și Serbia și Muntenegru privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene - 2005/0141(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului multilateral între Republica Albania, Bosnia-Herțegovina, Republica Bulgaria, Republica Croată, Comunitatea Europeană, Republica Islanda, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Regatul Norvegiei, România, Serbia și Muntenegru și Misiunea ONU de administrație interimară în Kosovo privind stabilirea unui spațiu aerian comun european (ECAA) - 2006/0036(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene reuniți în cadrul Consiliului, referitoare la încheierea Acordului euro-mediteraneean privind serviciile de transport aerian între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte - 2006/0048(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului, privind încheierea Acordului privind transportul aerian între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte - 2006/0058(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile - 2007/0111(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui memorandum de cooperare între Organizația Aviației Civile Internaționale și Comunitatea Europeană privind controalele / inspecțiile în materie de securitate și aspectele conexe - 2008/0111(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Comunității Europene a Protocolului privind aplicarea Convenției alpine din 1991 în domeniul transporturilor (Protocolul privind transporturile) - 2008/0262(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Acordului de aderare a Comunității Europene la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, astfel cum a fost modificată prin Protocolul de la Vilnius din 3 iunie 1999 - 2009/0121(CNS);

3.   decide să nu își mențină poziția deja adoptată referitoare la următoarele patru proceduri și subliniază că dorește să procedeze la o nouă primă lectură a propunerii originale:

   - Propunere de decizie a Consiliului privind aderarea la statutul Agenției Internaționale pentru Energii Regenerabile (IRENA) de către Comunitatea Europeană și privind exercitarea drepturilor și obligațiilor acesteia - 2009/0085(CNS);
   - Propunerea de directivă a Consiliului privind modificarea Directivei 2003/109/CE în vederea extinderii domeniului său de aplicare la beneficiarii unei protecții internaționale - 2007/0112(CNS);
   - Propunere de directivă a Consiliului privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții din țările terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru - 2007/0229(CNS);
   - Propunere de decizie a Consiliului privind rețeaua de alertă privind infrastructurile critice (CIWIN) - 2008/0200(CNS);

4.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului de Miniștri, Comisiei și parlamentelor statelor membre.

(1) Texte adoptate, P6_TA(2009)0373.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate