Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2571(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0221/2010

Predkladané texty :

B7-0221/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/05/2010 - 13.36
CRE 05/05/2010 - 13.36
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0126

Prijaté texty
PDF 241kWORD 64k
Streda, 5. mája 2010 - Brusel
Prechod na Lisabonskú zmluvu: monitorovanie nedokončených legislatívnych postupov
P7_TA(2010)0126B7-0221/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o dôsledkoch nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665) - „omnibus“

Európsky parlament,

–   so zreteľom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665) a jeho dodatok KOM(2010)0147),

–   so zreteľom na list Rady ministrov týkajúci sa opätovnej konzultácie z 23. marca 2010,

–   so zreteľom na oznámenie predsedu na plenárnej schôdzi 15. decembra 2009,

–   so zreteľom na články 58 a 59 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. mája 2009 o novej úlohe a kompetenciách Európskeho parlamentu pri vykonávaní Lisabonskej zmluvy(1), najmä na jeho odsek 75,

–   so zreteľom na revíziu všetkých neprerokovaných návrhov parlamentnými výbormi a na výsledky, ktoré zhrnula Konferencia predsedov výborov 8. februára 2010,

–   so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov zo 4. marca 2010, ktorým podporila výsledky vykonanej revízie,

–   so zreteľom na listy predsedu predsedovi Rady ministrov a predsedovi Komisie zo 14. apríla 2010 ako odpoveď na oznámenie Komisie KOM(2009)0665,

A.   keďže Európsky parlament overil kompletnosť a správnosť oznámenia Komisie, najmä pokiaľ ide o právny základ a postup podľa Lisabonskej zmluvy, ktoré Komisia uviedla vo svojich zoznamoch,

1.   domnieva sa, že Lisabonská zmluva stanovuje nový právny rámec, ktorý ovplyvňuje neprerokované dokumenty, najmä z dôvodu zmien ich právneho základu a/alebo príslušných postupov, a preto berie na vedomie tento zoznam 10 postupov, pre ktoré si želá nový alebo zmenený návrh Komisie, alebo v prípade potreby opätovnú konzultáciu Rady ministrov, aby sa tento nový rámec riadne zohľadnil, a vyzýva obidve inštitúcie, aby splnili tieto požiadavky:

   návrh nariadenia Rady, ktorým sa v rámci Európskeho hospodárskeho spoločenstva vykonáva rozhodnutie Rady pre pridruženie EHS – Turecko č. 3/80 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia členských štátov Európskych spoločenstiev na tureckých pracovníkov a ich rodinných príslušníkov, 1983/1101(CNS),
   návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení prenosnosti práv na doplnkový dôchodok, 2005/0214(COD),
   návrh odporúčania Rady o opatreniach na boj proti neurodegeneratívnym chorobám, predovšetkým Alzheimerovej chorobe, prostredníctvom spoločného programovania výskumných činností, 2009/0113(CNS),
   návrh nariadenia Rady, ktorým sa vytvára hodnotiaci mechanizmus na monitorovanie uplatňovania schengenského acquis, 2009/0033(CNS),
   návrh nariadenia Rady, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia zamerané proti určitým fyzickým a právnickým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Somálsku, 2009/0114(CNS),
   návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1104/2008 o prechode zo Schengenského informačného systému (SIS 1+) na Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II), 2009/0136(CNS),
   návrh nariadenia Rady o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení, 2008/0112(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Bieloruskou republikou na strane druhej, zo strany Európskeho spoločenstva, 1996/0053(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 2006 v mene Európskeho spoločenstva, 2006/0263(CNS),
   návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2100/94, pokiaľ ide o funkčné obdobie predsedu Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín, 2005/0078(CNS);

2.   potvrdzuje svoju pozíciu v týchto 29 postupoch, ktoré sa podľa Lisabonskej zmluvy zmenili z konzultačného postupu na riadny legislatívny postup, z konzultačného postupu na schvaľovací postup alebo z postupu súhlasu na schvaľovací postup:

   návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Guatemalou, Hondurasom, Kostarikou, Nikaraguou, Panamou a Salvádorom na strane druhej, 2003/0266(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Andským spoločenstvom a jeho členskými krajinami (Bolívia, Ekvádor, Kolumbia, Peru a Venezuela) na strane druhej, 2003/0268(CNS),
   návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky a nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide o distribúciu potravín pre najodkázanejšie osoby v Spoločenstve, 2008/0183(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou v audiovizuálnom sektore, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Švajčiarskej konfederácie na programe Spoločenstva MEDIA 2007, ako aj Záverečného aktu, 2007/0171(CNS),
   návrh nariadenia Rady, ktorým sa rozširujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 883/2004 a nariadenia (ES) č. […] na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa doteraz tieto ustanovenia nevzťahujú výhradne z dôvodu ich štátnej príslušnosti, 2007/0152(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskeho spoločenstva ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví rybárstva z roku 2007 (Dohovor č. 188), 2008/0107(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení opčného protokolu k dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom, 2008/0171(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení príslušných dohôd podľa článku XXI GATS s Argentínou, Austráliou, Brazíliou, Kanadou, Čínou, samostatným colným územím Taiwanu, Penghu, Kinmenu a Mazu (čínskym Tchaj-pejom), Kolumbiou, Kubou, Ekvádorom, Hongkongom, Indiou, Japonskom, Kóreou, Novým Zélandom, Filipínami, Švajčiarskom a so Spojenými štátmi americkými o potrebných kompenzačných úpravách vyplývajúcich z pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Rakúskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky, Fínskej republiky, Švédskeho kráľovstva k Európskej únii, 2007/0055(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu k Rámcovej dohode o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii, 2005/0121(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dočasnej dohody o obchode a obchodných záležitostiach medzi Európskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, zo strany Európskeho spoločenstva, 1998/0304(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dodatkového protokolu k Dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii, 2007/0083(AVC),
   návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa uzatvára Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a štátmi CARIFORUM-u na druhej strane, 2008/0061(AVC),
   návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa uzatvára dočasná Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Pobrežím Slonoviny na druhej strane, 2008/0136(AVC),
   návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyroch súvisiacich dohôd, 2007/0115(AVC),
   návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o funkčné obdobie výkonného riaditeľa a zástupcu výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, 2005/0089(CNS),
   návrh smernice Rady o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (kodifikované znenie), 2008/0039(CNS),
   návrh smernice Rady o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva (kodifikované znenie), 2008/0037(CNS),
   návrh smernice Rady stanovujúcej princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín (kodifikované znenie), 2008/0253(CNS),
   návrh nariadenia Rady o patente Spoločenstva, 2000/0177(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb, 2005/0143(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb, 2005/0140(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskom a Čiernou Horou o určitých aspektoch leteckých služieb, 2005/0141(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzavretí mnohostrannej Dohody medzi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, Európskym spoločenstvom, Islandskou republikou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Nórskym kráľovstvom, Srbskom a Čiernou Horou, Rumunskom a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho vzdušného priestoru (SEVP), 2006/0036(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady a predstaviteľov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa stretli v rámci zasadania Rady, o uzavretí Euro-stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, 2006/0048(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady a predstaviteľov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa stretli v rámci zasadania Rady, o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej, 2006/0058(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými, 2007/0111(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Memoranda o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Medzinárodnou organizáciou civilného letectva v oblasti bezpečnostných auditov / inšpekcií a súvisiacich záležitostí, 2008/0111(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu o vykonávaní alpského dohovoru v oblasti dopravy v mene Spoločenstva (Protokol o doprave), 2008/0262(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pristúpení Európskeho spoločenstva k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980, zmenenému a doplnenému Vilniuskym protokolom z 3. júna 1999, Európskym spoločenstvom, 2009/0121(CNS);

3.   rozhodol, že nepotvrdzuje svoju pozíciu, ktorú prijal v týchto štyroch postupoch, a zdôrazňuje, že si želá nové prvé čítanie o pôvodných návrhoch:

   návrh rozhodnutia Rady o prijatí stanov Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) Európskym spoločenstvom, ako aj o vykonávaní jeho práv a povinností, 2009/0085(CNS),
   návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/109/ES na účely rozšírenia jej pôsobnosti na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu, 2007/0112(CNS),
   návrh smernice Rady o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte, 2007/0229(CNS),
   návrh rozhodnutia Rady o varovnej informačnej sieti kritickej infraštruktúry (CIWIN), 2008/0200(CNS);

4.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade ministrov, Komisii a parlamentom členských štátov.

(1) Prijaté texty, P6_TA(2009)0373.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia