Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2158(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0028/2010

Внесени текстове :

A7-0028/2010

Разисквания :

PV 19/04/2010 - 21
CRE 19/04/2010 - 21

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.39
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0129

Приети текстове
PDF 414kWORD 105k
Сряда, 5 май 2010 г. - Брюксел
Europeana ‐ следващи стъпки
P7_TA(2010)0129A7-0028/2010

Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно Europeana ‐ следващи стъпки (2009/2158(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията от 28 август 2009 г., озаглавено „Europeana ‐ следващи стъпки“ (COM(2009)0440),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 19 октомври 2009 г., озаглавено „Авторското право в икономиката на знанието“ (COM(2009)0532),

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 20 ноември 2008 г. относно европейската цифрова библиотека EUROPEANA(1),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 11 август 2008 г., озаглавено „Европейското културно наследство – достъпно с едно натискане на бутон. Напредък по цифровизацията и предоставянето в интернет на материали от сферата на културата и по цифровото съхранение на данни в ЕС“ (COM(2008)0513),

–   като взе предвид окончателния доклад от 4 юни 2008 г. на подгрупата по авторско право към експертната група на високо равнище в областта на цифровите библиотеки относно съхранението на информация в цифров формат, осиротелите произведения и произведенията с изчерпани тиражи,

–   като взе предвид окончателния доклад от май 2008 г. относно публично-частните партньорства за цифровизация и онлайн достъп до европейското културно наследство на подгрупата по публично-частни партньорства към експертната група на високо равнище в областта на цифровите библиотеки,

–   като взе предвид своята резолюция от 27 септември 2007 г. относно i2010: Към европейска дигитална библиотека(2),

–   като взе предвид препоръка 2006/585/ЕО на Комисията от 24 август 2006 г. относно цифровизацията и онлайн достъпа до културна информация и съхранението на информация в цифров формат(3),

–   като взе предвид Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторските права и на сродните им права в информационното общество(4),

–   като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-конкретно член 167 от него,

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по правни въпроси (A7-0028/2010),

А.   като има предвид, че в условията на цифрова среда от първостепенно значение е да се гарантира и опрости всеобщия достъп до европейското културно наследство и да се осигури неговото популяризиране и съхранение за бъдещите поколения както в Европа, така и извън нея;

Б.   като има предвид, че в контекста на цифровизацията на ресурсите на европейското културно наследство, една европейска политика в областта на културата е от съществено значение и предполага сериозно ангажиране на обществеността както на равнището на Европейския съюз, така и на неговите държави-членки с цел запазване, зачитане и насърчаване на културното разнообразие;

В.   като има предвид, че богатството и разнообразието на общото европейско културно наследство следва да се популяризират и да бъдат достъпни сред възможно най-широк кръг хора, включително извън Европа, и че държавите-членки и културните институции, по-конкретно библиотеките, играят централна роля в този стремеж както на национално, така и на регионално и местно равнище;

Г.   като има предвид, че европейското културно наследство е съставено до голяма степен от произведения, които са обществено достояние, и че достъпът до тях в цифровия свят следва да се предоставя, доколкото е възможно, във формати с високо качество;

Д.   като има предвид, че достъпът до културно-образователна информация следва да бъде приоритет с оглед подобряване стандартите на живот и образование;

Е.   като има предвид нуждата от създаване на общи стандарти за цифровизиране на европейското културно наследство и като има предвид, че фондовете на различните библиотеки разполагат с огромен брой електронни произведения, до които не е осигурен публичен достъп, тъй като е налице несъвместимост между цифровите формати;

Ж..   като има предвид, че библиотеките, благодарение на своя персонал, са най-подходящите институции за осъществяване на контрол и управление на процеса на цифровизация на произведенията;

З.   като има предвид, че европейската цифрова библиотека не следва да се ограничава до една цифровизирана колекция и средства за управление на информацията, а по-скоро следва да разработи набор от средства и технически възможности за създаване, търсене и използване на информацията;

И.   като има предвид, че трябва да се отчита бързото развитие на нови технологии и произтичащите от тях промени в културните практики, както и съществуващите проекти за цифровизация извън Европа;

Й.   като има предвид, че във връзка с това държавите-членки следва незабавно да увеличат своите усилия, да се обединят и да се сдобият с необходимите средства за поддържане и насърчаване на приноса си към Europeana с цел подобряване на видимостта на Европа в света;

К.   като има предвид, че досега е цифровизирана само малка част от европейското културно наследство и че държавите-членки напредват с различно темпо, а публичното финансиране, предназначено за масова цифровизация, е недостатъчно; и като има предвид, че те би трябвало да увеличат усилията си за ускоряване на процеса на цифровизация на публичните и частните произведения;

Л.   като има предвид, че от цифровизацията на европейското културно наследство и научни материали ще се възползват, в частност, други сектори като образование, наука, изследвания, туризъм, предприемачество, иновации и медиите;

М.   като има предвид, че цифровата технология представлява също така забележителен инструмент за предоставяне на достъп до европейското културно наследство за хората, които срещат трудности при достъпа до култура, и по-конкретно хората с увреждания;

Н.   като има предвид, че законодателството относно авторското право се различава значително сред държавите-членки на ЕС, а статутът по отношение на авторското право за голям брой произведения остава несигурен;

О.   като има предвид, че са необходими незабавни усилия за решаване на въпроса за „цифровата черна дупка“ с оглед на съдържанието, създадено през 20 и 21 век, поради която творби с висока културна стойност чезнат, без да бъдат използвани; като има предвид, че всяко решение на въпроса следва да отчита интересите на всички заинтересовани страни;

П.   като има предвид, че за осиротяло произведение трябва да се счита всяко защитено или разпространявано произведение, за което притежателят или притежателите на авторското право или сродните му права не могат да бъдат определени или открити, въпреки доказаните и задълбочени издирвания;

Р.   като има предвид нуждата от повече информация относно напредъка на работата по проекта, ръководен от фондацията за Европейската цифрова библиотека;

С.   като има предвид нуждата от повече прозрачност в действията на Европейския съюз;

Europeana – стъпка от ключово значение за опазването и разпространяването на европейското културно наследство

1.  Приветства създаването и развитието на европейската цифрова библиотека, музей и архив за висококачествено съдържание, наречена Europeana, в качеството й на обединено, пряко и многоезично място за достъп и вход към европейското културно наследство;

2.  Припомня, че ролята на цифровата библиотека Europeana следва да бъде опазването на европейското културно наследство, с цел да се предостави на следващите поколения възможността да си изградят колективна европейска памет, и предотвратяването на повреждането на най-уязвимите документи поради честа употреба;

3.  Подчертава факта, че европейската цифрова библиотека представлява средство за демократизиране на културата, тъй като е достъпна за всички от разстояние, и във връзка с това следва да дава достъп на широката общественост до редки или старинни документи от европейското културно наследство, достъпът до които е труден поради съображения за тяхното опазване;

4.  Подчертава колко е важно Europeana да се развие до напълно действен портал с многоезичен интерфейс и свойства на семантична мрежа, който запазва високото качество на произведенията и данните, достъпни от целия свят;

Цели и задачи

5.  Призовава Europeana да достигне запас от най-малко 15 млн. различни цифровизирани произведения до 2015 г.;

6.  Изразява сериозно съжаление поради неравномерния принос на държавите-членки за съдържанието на Europeana и силно насърчава както тях, така и други културни институции да си сътрудничат тясно за цифровизацията на произведенията и да продължат със своите усилия за създаване на планове за цифровизация на всички възможни равнища, като по този начин се избягва дублиране на усилията и се ускорява цифровизацията на културното съдържание с цел постигане на поставените цели (10 милиона документа през 2010 г.);

7.  Подчертава необходимостта от обмисляне на начините за насърчаване на културните институции още при изготвяне на плана за дигитализация да сключват с носителите на авторско право споразумения за предоставяне на произведенията на междутериториален принцип и да насърчават развитието на условия на конкуренция с участието на онлайн книгоразпространители, с цел улесняване на разпространението на европейското културно наследство на цялата територия на континента;

8.  Отбелязва, че към днешна дата Франция сама е предоставила 47% от общия брой цифровизирани произведения в Europeana и че следователно е необходима значително по-голяма активност в насърчаването на държавите-членки да предоставят произведения от националните си библиотеки и културни институции, така че всички европейци да имат пълен достъп до своето собствено културно наследство;

9.  Насърчава Комисията да съдейства за намирането на средства и начини да се привлече вниманието на държавите-членки върху факта, че потребителите на Europeana търсят значими произведения, които са на разположение в техните национални колекции, но не чрез Europeana;

Ползи

10.  Подчертава потенциалните икономически ползи от цифровизацията, тъй като културните активи в цифрова форма имат значително икономическо въздействие, особено върху свързаните с културата сектори, и подпомагат икономиката на знанието, като в същото време отчита факта, че културните блага не са икономически блага като останалите и трябва да се опазват от прекомерно комерсиализиране;

11.  Подчертава, че Europeana следва да се превърне в главна отправна точка за целите на образованието и изследванията; счита, че ако се интегрира последователно в образователните системи, тя би могла да приближи младите европейци към тяхното културно, литературно и научно наследство и съдържание; би се превърнала в място за събиране на съдържание и би допринесла за сближаването на културите в ЕС;

Достъп за всички

12.  Подчертава, че простотата на използване, в частност яснотата и доколко лесно може да се намери дадено съдържание, следва да бъдат ключови критерии за дизайна на портала;

13.  Изтъква, че като се имат предвид ползите за всички граждани на ЕС от достъпа до Europeana, предлагането й на всички официални езици следва да бъде предвидено възможно най-скоро.

14.  Подчертава, че порталът следва да отчита потребностите на хората с увреждания, които следва да са в състояние да получат пълен достъп до европейското колективно познание; във връзка с това насърчава издателите да предоставят повече произведения в достъпни за хората с увреждания формати; препоръчва на Комисията да осигури предоставянето на специални цифрови версии за хората с увреждания, като например аудио записи, за колкото се може по-голяма част от цифровото съдържание;

15.  Подчертава значението на равния достъп до общото европейско културно наследство и поради тази причина приканва държавите-членки да отстранят вътрешните бариери в рамките на ЕС пред достъпа до определена част от съдържанието на Europeana;

16.  Подчертава, че достъпът до портала на Europeana и разглеждането на документите, без възможност за изтеглянето им, трябва да е безплатно за частните лица и публичните институции; подчертава, че Europeana следва да има възможност да изисква заплащане за изтеглянето и отпечатването на всички материали, защитени от авторски права, и че това заплащане следва да бъде социално приемливо;

17.  Настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да вземат всички необходими мерки за преодоляване на разликата в знанието между Европа и държавите извън нея и да осигурят пълен достъп на европейците до тяхното собствено културно наследство в цялото му разнообразие, както и за улесняване на достъпа до него за целия свят;

18.  Призовава Комисията да продължи работата, започната от експертната група на високо равнище, тъй като тя допринася за една споделена визия за европейските цифрови библиотеки, и изразява подкрепата си за практически решения на ключови въпроси във връзка с онлайн достъпа до културни блага;

19.  Подчертава, че Europeana следва да предприеме всички необходими стъпки онлайн и офлайн, за да се популяризира сред гражданите на Европа, в частност сред онези, които са ангажирани с културни дейности в частния и обществения сектор и в сектора на образованието;

По-богато и по-качествено съдържание за Europeana

20.  Насърчава доставчиците на съдържание да увеличат разнообразието от видовете съдържание за Europeana, по-специално звуковото и филмовото съдържание, като обърнат специално внимание на онези форми на изразяване, които принадлежат към устните култури, и на онези творби, които лесно се разрушават, като в същото време спазват правата на интелектуална собственост и особено правата на авторите и изпълнителите; във връзка с това подчертава значението на зачитането на моралното право за запазване на целостта на произведението и избягването на всички възможни намеси (цензуриране, модификации на произведенията и т.н.);

21.  Вярва, че свободното и художествено изразяване са основни ценности; счита, че културните институции или концентратори не са обект на контрол или цензуриране по отношение на европейското културно, литературно или научно съдържание, предоставяно в Europeana;

Съдържание, което е обществено достояние, и достъп до него

22.  Изразява своето убеждение, че съдържанието, което е обществено достояние в аналогова среда, следва да продължи да бъде обществено достояние и в цифровата среда, независимо от промяната на формата;

23.  Припомня, че основната цел на европейската политика за цифровизация трябва да е опазването на европейското културно наследство, и че във връзка с това е важно да се гарантира, че не се дават изключителни права за дейностите по цифровизация, за да не се появят „нови права“, произхождащи от процеса на цифровизация, като например задължението за заплащане за повторното използване на произведенията, които са обществено достояние;

24.  Припомня, че Europeana трябва да може да се възползва от подписаните в рамките на публично-частните партньорства споразумения с други библиотеки, и че във връзка с това последните трябва да получат физическо копие на вече цифровизираните файлове;

25.  Припомня, че физическите файлове на произведенията, окито са обществено достояние, цифровизирани в рамките на публично-частни партньорства, трябва да останат собственост на партньорската обществена институция и че в случай на липса на друга възможност, ако културни институции от държавите-членки са принудени в рамките на публично-частно партньорство да подпишат споразумения за цифровизиране на произведения от тяхното национално наследство, които предвиждат клаузи за изключителност, преди достъп до портала Europeana следва да се уверят, че след изтичане на тези клаузи, цифровизираните файлове действително ще станат тяхна собственост;

26.  Подчертава факта, че цифровата библиотека не трябва да се отклонява от първоначалната си цел, която е да не се остави на частни и търговски предприятия разпространението на знание по интернет, с цел да не се позволи цифровизацията на произведения да се изрази в присвояване на общественото европейско наследство и да не се достигне до нова приватизация на произведения, които са обществено достояние;

27.  Препоръчва на Комисията да изисква от доставчиците на цифрово съдържание да сертифицират интернет сайтовете, на които се позовава Europeana;

28.  Призовава онези европейски културни институции, които започват цифровизация на съдържанието на произведенията, които са обществено достояние, да го предоставят посредством Europeana, без да ограничават достъпността му до територията на своята страна;

Въпроси, свързани с авторското право, включително осиротели произведения

29.  Подчертава, че следва да бъдат намерени решения, за да може Europeana да предлага също и съдържание, защитено от авторско право, по-конкретно произведения с изчерпан тираж и осиротели произведения, посредством секторен подход, като едновременно се спазват законите относно интелектуалната собственост и се опазват законните интереси на притежателите на правата; счита, че следва да бъдат насърчавани решения като разширено колективно лицензиране или други практики за колективно управление;

30.  Приветства стартирания от Комисията дебат по законодателството на ЕС относно авторското право, който цели да постигне баланс между притежателите на правата и правата на потребителите в един глобално свързан свят, в контекста на бързо променящата се онлайн действителност на нови технологии и социални и културни практики;

31.  Настоятелно призовава Комисията и държавите-членки, в контекста на по-нататъшното развитие на защитата на авторските права в Европа, да приемат възможно най-уеднаквени и всеобхватни правни разпоредби, разработени да гарантират, че процесите на цифровизация сами по себе си не пораждат никакви особени авторски права; изразява мнение, че тези дискусии също така следва да включат въпроса за това, дали следва да бъдат въведени правни дерогации за цифровизирането на осиротели произведения от страна на обществени институции;

32.  Подчертава значението на т. нар. осиротели произведения – произведения, чието съдържание е защитено от авторското право, но носителите на авторски права не са известни и не могат да бъдат открити въпреки надлежно издирване – и необходимостта от точно определяне по сектори на броя и видовете произведения, които това понятие обхваща, с цел предвиждане на подходящи мерки;

33.  Призовава Комисията, в контекста на своето съобщение относно авторското право в икономиката на знанието от 19 октомври 2009 г., да представи законодателно предложение относно цифровизацията, съхранението и разпространението на осиротелите произведения, което да сложи край на настоящото положение на правна несигурност, при спазване на условията за надлежно издирване и заплащане на авторски права на носителите на такива права;

34.  Подкрепя намерението на Комисията да установи система за просто и разходно-ефективно изясняване на правата за цифровизация на публикувани произведения и тяхната достъпност в интернет, като работи в тясно сътрудничество с всички заинтересовани участници;

35.  В тази връзка приветства и подкрепя инициативи, като например проекта ARROW(5), в който си партнират както носители на авторски права, така и представители на библиотеки, по-специално когато тези инициативи се стремят да определят носителите на права и да изяснят статута на произведенията по отношение на правата, включително и да изяснят дали произведенията са осиротели или с изчерпан тираж;

36.  Призовава Комисията да разработи европейска база данни за осиротелите произведения, като под осиротяло произведение се разбира защитено произведение, за което носителите на права са неизвестни или не могат да бъдат открити въпреки доказаните и задълбочени издирвания, която да позволи обмен на информация относно носителите на авторско право и следователно да намали разходите, свързани с тяхното надлежно издирване;

37.  Подкрепя едно балансирано решение за цифровизация и разпространение на осиротели произведения из цяла Европа, което започва от определянето им, установяването на общи стандарти (включително стандарти за надлежна проверка, които се прилагат при издирването на техните собственици) и разрешаването на въпроса с възможното нарушаване на авторските права при използването на осиротели произведения;

38.  Подчертава, че трябва да се намери решение за документите от частната сфера (кореспонденция, записки, снимки, филми), които са част от колекциите на културните институции, но никога не са били публикувани или предоставени на обществеността, и повдигат въпроси, свързани със защитата на личния живот и неимуществените авторски права;

Технологии

39.  Посочва, че е необходимо да се разработят технологии за гарантиране на дълготрайно и устойчиво цифрово съхранение, оперативна съвместимост на системите за достъп до съдържанието, многоезикова навигация и наличност на съдържание и пакет от обединяващи стандарти; приветства продължаващото използване на софтуер с отворен код при създаването на колекцията на Europeana;

40.  Препоръчва на Комисията резервните копия на предоставяния от националните институции или частни партньори цифровизиран материал да бъдат съхранявани на хардуер, принадлежащ на тези институции или партньори;

41.  Препоръчва Комисията и партниращите й институции в частния сектор да намерят решения от областта на информационната технология – като например формати, достъпни само за прочит и защитени от записване – за цифровизирания материал, предлаган на уебсайта на Europeana, за който съществуват авторски права, а страницата, на която е представен документът, да включва връзка към страницата на доставчика на съдържанието, откъдето документът да може да бъде изтеглен съгласно поставените от доставчика условия;

42.  Препоръчва на Комисията да настоява за стандартен електронен формат за цифровизираните произведения, за да се гарантира, че цифровизираните документи са съвместими с онлайн интерфейса и базата данни;

43.  Призовава експертна група на високо ниво да разгледа възможността за използване на Web 2.0 приложения в обособено онлайн пространство;

Финансиране и управление

44.  Подчертава, че създаването на устойчив модел за финансиране и управление е от решаващо значение за съществуването на Europeana в дългосрочен план и че ролята на непосредствено заинтересованите страни в процеса на установяване на такъв модел на управление е от голямо значение;

Меценатство и публично-частни партньорства

45.  Подчертава, че за да се посрещнат високите разходи за цифровизация и да се спазят сроковете, трябва да се разработят нови методи на финансиране, като например публично-частни партньорства, при положение че те спазват правата на интелектуалната собственост и на конкуренцията, като в същото време улесняват достъпа до произведенията посредством културни институции и гарантират на библиотеките свободно разполагане с цифровизираните файлове, без ограничение във времето;

46.  Подчертава значението на един съгласуван подход на европейско равнище относно въпроса за условията, предвидени за публично-частните партньорства, и необходимостта от провеждане на задълбочен преглед на споразуменията за партньорство с частни заинтересовани лица, отнасящи се до планове за дигитализация, по-специално по отношение на времетраенето на клаузите за изключителност, индексирането и референтната информация от програмата за търсене на цифровите файлове, използвани изключително от библиотеките, непрекъснатостта на извършаваните услуги, неповерителния характер на тези споразумения и качеството на дигитализацията;

47.  Подчертава, че цифровизирането на произведения от националните библиотеки е плод на финансова инвестиция на данъкоплатците посредством плащането на данъци; във връзка с това подчертава факта, че договорите за партньорство между публичния и частния сектор трябва да предвиждат, че цифровизираното от частния сектор копие на произведението от името на библиотеката може да бъде индексирано от всички интернет търсачки, с цел даване на възможност то да бъде преглеждано от сайта на библиотеката, а не единствено от сайта на частното партньорско предприятие;

48.  Припомня, че участието на частни партньорства в процеса на цифровизация не трябва да води до създаване на частен монопол, който би заплашил културното разнообразие и плурализма, и че спазването на правилата за конкуренцията е предварително условие за участието на тези частни предприятия;

49.  Подчертава, че меценатството е една интересна алтернатива за Europeana, тъй като предлага възможност за финансиране както на дейностите по цифровизиране, така и заплащането на възнаграждението за авторско право по отношение на произведенията с изчерпан тираж, осиротелите произведения и произведенията със запазени права, както и за тяхното публикуване онлайн;

ЕС и публичната финансова подкрепа

50.  Подчертава, че значителна част от финансирането следва да дойде от публичен принос, като например принос от ЕС, държавите-членки и културни организации, и предлага процесът на цифровизация на Europeana да се отчете в рамките на Лисабонската стратегия и в следващата многогодишна финансова рамка да се заложи отделен бюджетен ред;

51.  Подчертава, че само отделен бюджетен ред може да създаде условия за гарантиране, че наличното финансиране се изразходва прозрачно, разходно-ефективно и съобразно поставените цели;

52.  Отбелязва, че към днешна дата са предвидени само 6.2 млн. евро за Europeana от 2009 г. до 2011 г. в програмата eContentplus;

53.  Призовава следващата многогодишна финансова рамка да предостави неколкократно по-голямо финансиране от досега предоставяното на Europeana;

54.  Подчертава необходимостта от елиминиране на правните пречки на равнище ЕС с оглед на това да се позволи на библиотеките да кандидатстват за европейско финансиране на операции по цифровизиране;

55.  Призовава държавите-членки и Комисията да представят на Европейския парламент годишен отчет за изразходването на средствата и напредъка на Europeana;

56.  Предлага Парламентът, съвместно с Комисията, да преразгледа разпоредбите за финансиране на Europeana още през 2011 г., с оглед на намиране на устойчив модел за финансиране на проекта през 2013 г. и след това; счита, че преминаването към публично-частна финансова структура би увеличило максимално потенциала на сайта;

Информация и повишаване на осведомеността

57.  Предлага организиране на кампания за набиране на средства и рекламиране „Присъедини се към Europeana“ с цел повишаване на осведомеността по този въпрос и за неговата неотложност и препоръчва една част от определените за Europeana ресурси да бъдат предназначени за популяризирането на библиотеката като съдържаща най-голямо разнообразие от възможни произведения в различни формати (текстов, аудио или видео) сред възможно най-широка публика;

58.  Предлага творческо рекламиране на кампанията „Присъедини се към Europeana“; реализирано чрез публично-частни партньорства и спонсориране, това следва да бъде насочено главно към младите хора, например на международни спортни събития или в контекста на художествени изложби и културни състезания;

59.  Изисква от Комисията да започне медийна и онлайн кампания за популяризиране на сайта на Europeana чрез насочване на трафика от европейските сървъри към източниците на Europeana в качеството им на основно звено за придобиване на цифровизирана информация и насърчаване на държавите-членки и културните институции да предоставят информация на сайта; в същото време призовава за специална медийна кампания, насочена към учащи се и преподаватели, на всички образователни нива, фокусирана върху употребата на цифровите ресурси на Europeana за образователни цели;

60.  Счита, че една такава кампания е много сходна с вече определените като необходими действия за преодоляване на цифровото разделение, което все още съществува в Европа, като по такъв начин се гарантира, че всички, независимо от своето местонахождение, имат достъп до Europeana и друго онлайн съдържание и информация и потенциалните му предимства; препоръчва тази кампания и по-специално евентуалната употреба на Europeana в училищата да бъде основана на разбирането, че достъпът до повече съдържание и информация онлайн не е самоцел и следователно трябва да бъде съпътстван от инициативи, стимулиращи критичния анализ на онлайн съдържание и информация;

61.  Призовава Комисията да гарантира, че информационните кампании и сходните дейности, насочени към повишаване на осведомеността по отношение на Europeana, се реализират чрез съответните партньорски организации в държавите-членки;

Управление

62.  Приветства настоящия принос на Фондацията за европейската цифрова библиотека за улесняване на официалните споразумения между музеи, архиви, аудио-визуални архиви и библиотеки относно начините на сътрудничество за реализирането и устойчивостта на съвместния портал Europeana;

63.  Счита, че културните институции трябва да продължат да играят централна роля във възможно най-демократичното управление на Europeana, и ги приканва да си сътрудничат, за да се избегне дублирането на цифровизация на произведенията и да се рационализира използването на ресурсите;

64.  Изисква от Комисията и държавите-членки да подобрят управлението на проекта и да гарантират определянето на национално равнище на компетентен орган за управление и контрол на процеса на цифровизация, да повишат информираността относно проекта Europeana сред библиотеките и доставчиците на културен материал и да събират наличния цифров материал директно от доставчиците, с цел преформатирането му в единен цифров стандарт, който да позволи незабавното добавяне на ново съдържание в базата данни на Europeana; на мнение е, че в дългосрочен план следва да бъде дадено предимство на събирането на съществуващия цифров материал, който е създаден като част от съфинансирани от Европейския съюз проекти, и прибавянето му към цифровата библиотека на Europeana;

65.  Предлага организирането на публична тръжна процедура с оглед колкото се може по-ефективното координиране на администрацията на Europeana, при определяне на ясни и реалистични цели и, при необходимост, повторна оценка на операцията;

66.  Препоръчва на Комисията да проучи възможността за създаване на европейски орган, който да координира участието на националните органи в контрола върху процеса на цифровизация, плащанията за авторски права и други въпроси, свързани с проекта Europeana;

o
o   o

67.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) OВ C 319, 13.12.2008 г., стр. 18.
(2) ОВ C 219 E, 28.8.2008 г., стр. 296.
(3) OВ L 236, 31.8.2006 г., стp. 28.
(4) OВ L 167, 22.6.2001 г., стp. 10.
(5) Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works – „Достъпни регистри с информация за права и осиротели произведения“.

Правна информация - Политика за поверителност