Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2158(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0028/2010

Předložené texty :

A7-0028/2010

Rozpravy :

PV 19/04/2010 - 21
CRE 19/04/2010 - 21

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.39
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0129

Přijaté texty
PDF 415kWORD 98k
Středa, 5. května 2010 - Brusel
Europeana – další postup
P7_TA(2010)0129A7-0028/2010

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 5. května 2010 o sdělení s názvem „Europeana – další postup“ (2009/2158(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. srpna 2009 nazvané „Europeana – další postup“ (KOM(2009)0440),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. října 2009 nazvané „Autorské právo ve znalostní ekonomice“ (KOM(2009)0532),

–   s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dne 20. listopadu 2008 o Evropské digitální knihovně Europeana(1),

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. srpna 2008 nazvané „Evropské kulturní dědictví na dosah jedním kliknutím – Pokrok v oblasti digitalizace kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a uchovávání digitálních záznamů v EU“ (KOM(2008)0513),

–   s ohledem na závěrečnou zprávu podskupiny pro autorská práva skupiny odborníků na vysoké úrovni pro oblast digitálních knihoven, uchovávání digitálních záznamů a osiřelých a již nevydávaných dílech ze dne 4. června 2008,

–   s ohledem na závěrečnou zprávu podskupiny pro partnerství veřejného a soukromého sektoru skupiny odborníků na vysoké úrovni pro oblast digitálních knihoven o partnerství veřejného a soukromého sektoru pro digitalizaci kulturního dědictví a jeho dostupnost on-line z května 2008,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2007 o i2010: směrem k evropské digitální knihovně(2),

–   s ohledem na doporučení Komise 2006/585/ES ze dne 24. srpna 2006 o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů(3),

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti(4),

–   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 167 této smlouvy,

–   s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro právní záležitosti (A7-0028/2010),

A.   vzhledem k tomu, že v digitálním prostředí má zásadní význam, aby byl zaručen a zjednodušen všeobecný přístup k evropskému kulturnímu dědictví a zajištěna jeho podpora a zachování pro další generace v Evropě i mimo ni,

B.   vzhledem k tomu, že v rámci digitalizace zdrojů evropského kulturního dědictví hraje evropská politika v kulturní oblasti zásadní roli a představuje významný veřejný závazek Evropské unie i jejích členských států k zachování, respektování a podpoře kulturní rozmanitosti,

C.   vzhledem k tomu, že bohatství a rozmanitost společného evropského dědictví je třeba podporovat a v co možná největší míře zpřístupnit, a to i mimo Evropu, a že členské státy a kulturní instituce, zejména knihovny, mohou v tomto úsilí hrát klíčovou úlohu, a to jak na celostátní, tak i na regionální a místní úrovni,

D.   vzhledem k tomu, že evropské kulturní dědictví se z velké části skládá z veřejně dostupných děl a že by se měl zajistit přístup k těmto dílům v digitálním světě pokud možno ve velmi kvalitních formátech,

E.   vzhledem k tomu, že má-li se zlepšit úroveň vzdělání a životní úroveň, je nutné, aby se stal přístup ke kulturně-vzdělávacím informacím prioritou,

F.   vzhledem k tomu, že je třeba vytvořit pro digitalizaci evropského kulturního dědictví společné standardy, a vzhledem k tomu, že velmi mnoho digitalizovaných děl, jež jsou součástí nejrůznějších knihoven, není zpřístupněno veřejnosti z důvodu nekompatibility jednotlivých digitálních formátů,

G.   vzhledem k tomu, že díky svému personálu jsou knihovny nejpovolanějšími institucemi k dohledu nad procesem digitalizace děl a k jeho řízení,

H.   vzhledem k tomu, že evropská digitální knihovna by neměla být pouhou digitalizovanou sbírkou s nástroji pro správu informací, ale měla by rozvíjet širokou škálu technických kapacit a zdrojů pro vytváření, vyhledávání a využívání informací,

I.   vzhledem k tomu, že je nutné brát v úvahu rychlý vývoj nových technologií, který přináší změny v kulturních praktikách, a již existující digitalizační projekty mimo Evropu,

J.   vzhledem k tomu, že je proto naléhavé, aby členské státy zintenzívnily úsilí, spojily síly a vybavily se nezbytnými prostředky pro zachování a podporu svého příspěvku do projektu Europeana, aby se tak Evropa ve světě více zviditelnila,

K.   vzhledem k tomu, že dosud byla digitalizována jen velmi malá část evropského kulturního dědictví, že pokrok jednotlivých členských států se liší a že veřejné finanční prostředky přidělené na hromadnou digitalizaci nepostačují; vzhledem k tomu, že členské státy by měly zintenzívnit své úsilí s cílem urychlit proces digitalizace veřejných a soukromých děl,

L.   vzhledem k tomu, že digitalizace evropského kulturního dědictví a vědeckých materiálů přinese prospěch zejména v oblastech, k nimž patří vzdělávání, věda, výzkum, cestovní ruch, podnikání, inovace a sdělovací prostředky,

M.   vzhledem k tomu, že digitální technologie představuje rovněž významný nástroj, který umožňuje přístup k evropskému kulturnímu dědictví osobám, které jinak narážejí při přístupu ke kultuře na překážky, tj. zejména osobám se zdravotním postižením,

N.   vzhledem k tomu, že právní předpisy v oblasti autorských práv se v jednotlivých členských státech velmi liší a že status autorských práv k velkému množství děl zůstává nejistý,

O.   vzhledem k tomu, že otázka „digitální černé díry“, v níž se nacházejí díla 20. a 21. století velké kulturní hodnoty, vyžaduje bezodkladné řešení; vzhledem k tomu, že každé uvažované řešení musí náležitě zohledňovat zájmy všech zúčastněných stran;

P.   vzhledem k tomu, že na jakékoli chráněné a veřejně šířené dílo, u nějž navzdory doloženému důkladnému pátrání nelze identifikovat nebo nalézt jednoho nebo více nositelů autorských nebo souvisejících práv, je třeba pohlížet jako na osiřelé dílo,

Q.   vzhledem k tomu, že je zapotřebí více informací týkajících se pokroku práce na projektu řízeném Nadací evropské digitální knihovny,

R.   vzhledem k tomu, že je zapotřebí, aby činnosti Evropské unie byly transparentnější,

Europeana – klíčový krok pro zachování a šíření evropského kulturního dědictví

1.   vítá otevření a rozvoj evropské digitální knihovny, muzea a archivu kvalitního obsahu s názvem Europeana jako jediného mnohojazyčného místa, z nějž je možný přímý přístup k evropskému kulturnímu dědictví;

2.   připomíná, že úlohou digitální knihovny Europeana by měla být především ochrana evropského kulturního dědictví, aby si budoucí generace měly možnost vytvořit kolektivní evropskou paměť a aby se nejzranitelnější dokumenty neznehodnocovaly opakovaným používáním;

3.   zdůrazňuje, že evropská digitální knihovna vytváří nástroj demokratizace kultury, neboť je všem dostupná na dálku, a tudíž umožní nejširší veřejnosti přístup k vzácným nebo starým dokumentům evropského kulturního dědictví, do nichž je obtížné nahlížet z důvodu konzervace těchto dokumentů;

4.   zdůrazňuje, že je důležité vytvořit z knihovny Europeana plně funkční službu s mnohojazyčným rozhraním a s prvky sémantického webu, která zachová vysokou kvalitu děl a celosvětovou dostupnost dat;

Cíle a úkoly

5.   požaduje, aby Europeana do roku 2015 dosáhla stavu nejméně 15 milionů jednotlivých digitalizovaných objektů;

6.   vyjadřuje opravdové politování nad skutečností, že jednotlivé členské státy přispívají do obsahu knihovny Europeana v různé míře, a důrazně je vyzývá, aby při digitalizaci děl úzce spolupracovaly s ostatními kulturními institucemi a neustávaly v úsilí o vypracování plánů digitalizace na všech možných úrovních, aby se zabránilo zdvojování úsilí, a zároveň aby urychlily digitalizaci kulturního obsahu, a umožnily tak dosáhnout stanovených cílů (10 milionů dokumentů v roce 2010);

7.   zdůrazňuje, že je nezbytné uvažovat o způsobech, jak podnítit kulturní instituce, aby poté, co budou mít navržen plán digitalizace, uzavíraly smlouvy s držiteli práv o poskytování děl na multiteritoriálním základě a podporovaly rozvoj konkurenčního prostředí za účasti internetových knihkupectví, a tím usnadnily šíření kulturního dědictví po celém evropském území;

8.   konstatuje, že až dosud dodala 47 % všech digitalizovaných objektů Europeany Francie, a je tedy nutné povzbuzovat ještě mnohem aktivněji všechny členské státy, aby poskytly příspěvky ze svých národních knihoven a kulturních institucí, a všichni Evropané tak získali plný přístup ke svému kulturnímu dědictví;

9.   vybízí Komisi, aby pomáhala při hledání způsobů a prostředků, jak upozornit členské státy na to, že uživatelé knihovny Europeana mají zájem o významná díla, která jsou k dispozici v jejich národních sbírkách, ale nejsou dostupná v knihovně Europeana;

Přínosy

10.   zdůrazňuje potenciální hospodářské přínosy digitalizace, neboť digitalizované kulturní bohatství má významný hospodářský dopad, zejména na odvětví spojená s kulturou, a jsou oporou znalostní ekonomiky, přičemž je třeba přihlížet ke skutečnosti, že kulturní statky nejsou hospodářské statky jako ostatní a že musí být chráněny před přílišnou komercializací;

11.   zdůrazňuje, že by se Europeana měla stát jedním z hlavních referenčních bodů pro účely vzdělávání a výzkumu; domnívá se, že bude-li souvisle integrována do vzdělávacích systémů, mohla by mladé Evropany přiblížit kulturnímu, literárnímu a vědeckému dědictví a obsahu; stala by se prostorem pro sbližování a přispěla by k transkulturní soudržnosti v EU;

Přístup pro každého

12.   zdůrazňuje, že uživatelská jednoduchost, zejména přehlednost a snadnost vyhledávání obsahů, musí být při tvorbě tohoto portálu určujícím kritériem;

13.   zdůrazňuje, že vzhledem k přínosům, který bude mít přístup do knihovny Europeana pro všechny občany EU, by se mělo co nejdříve uvažovat o její zpřístupnění ve všech úředních jazycích;

14.   zdůrazňuje, že portál by měl zohledňovat potřeby lidí se zdravotním postižením, kteří by měli získat plný přístup ke společným vědomostem Evropy; proto vybízí vydavatele, aby poskytovali větší počet děl ve formátech přístupných pro osoby se zdravotním postižením; doporučuje Komisi, aby zajistila poskytování speciálních digitálních verzí pro osoby s postižením, např. zvukové nahrávky textů, a to u co největšího objemu digitálního obsahu;

15.   zdůrazňuje význam rovného přístupu ke společnému evropskému kulturnímu dědictví, a žádá tedy členské státy, aby odstranily překážky uvnitř EU, které brání přístupu k některých částem obsahu Europeany;

16.   zdůrazňuje, že přístup k portálu Europeana a prohlížení dokumentů bez jejich stahování musí být pro soukromé osoby a veřejné organizace bezplatné; zdůrazňuje, že Europeana by měla být oprávněna zpoplatnit stahování a tisk veškerých materiálů chráněných ochrannou značkou a že tyto poplatky by měly být pro společnost přijatelné;

17.   naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby podnikly všechny potřebné kroky s cílem zabránit vzniku vědomostní propasti mezi Evropou a zeměmi, které nejsou členy EU, a zajistit Evropanům plný přístup k jejich vlastnímu kulturnímu bohatství v celé jeho rozmanitosti spolu s usnadněním přístupu ke kulturnímu bohatství celého světa;

18.   žádá Komisi, aby pokračovala v práci, kterou započala skupina odborníků na vysoké úrovni, neboť tato skupina přispívá ke společné vizi evropských digitálních knihoven, a podporuje praktická řešení klíčových problémů, které mají vliv na dostupnost kulturních statků on-line; podporuje myšlenku vytvořit v rámci Europeany oddělený prostor on-line, kde budou moci obsah vytvářet uživatelé;

19.   zdůrazňuje, že Europeana by měla podniknout všechny on-line i off-line kroky ke své propagaci mezi evropskými občany, zejména mezi těmi, kteří jsou zapojeni do kulturní činnosti v soukromém, veřejném a vzdělávacím sektoru;

Rozsáhlejší a kvalitnější obsah pro Europeanu

20.   vyzývá poskytovatele obsahu, aby zvyšovali rozmanitost jednotlivých druhů obsahu pro Europeanu, zejména pokud jde o zvukové nahrávky a videonahrávky, a zvláštní pozornost věnovali těm výrazovým formám, jež patří ústním kulturám, a dílům, která rychle podléhají zkáze, a respektovali práva duševního vlastnictví, zejména práva autorů a výkonných umělců; v tomto ohledu zdůrazňuje význam dodržování morálního práva s cílem zajistit integritu díla a vyhnout se veškerým možným odchylkám (cenzurování, změnám v dílech atd.);

21.   domnívá se, že svobodné a umělecké vyjadřování jsou základními hodnotami; domnívá se, že pokud jde o evropský kulturní, literární nebo vědecký obsah poskytovaný do Europeany, nemají kulturní instituce nebo uskupení podléhat kontrole nebo cenzuře;

Veřejně dostupný obsah a přístup

22.   je přesvědčen, že veřejně dostupný obsah v analogovém světě by měl zůstat veřejně dostupný v digitálním prostředí i po změně formátu;

23.   připomíná, že hlavním cílem evropské politiky digitalizace musí být ochrana evropského kulturního dědictví a že v tomto ohledu je důležité zaručit nevýlučnost digitalizačních činností, aby se v souvislosti s nimi neobjevila „nová práva“ odvozená od tohoto procesu digitalizace, například povinnost platit za opětovné používání děl spadajících do veřejného vlastnictví;

24.   připomíná, že Europeana musí mít možnost využívat přínosů vyplývajících z dohod uzavřených v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru s jinými knihovnami, a že tudíž tyto knihovny musí obdržet fyzickou kopii již digitalizovaných katalogů;

25.   připomíná, že fyzické katalogy děl pocházejících z veřejného vlastnictví, digitalizovaných v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru, musí zůstat vlastnictvím veřejné partnerské instituce a že – pokud by to nebylo možné a kulturní instituce spadající pod členské státy by v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru měly uzavřít dohody o digitalizaci děl jejich národního kulturního dědictví, které by obsahovaly ustanovení o výlučnosti – je třeba se před přístupem na portál Europeana ujistit, že po vypršení těchto ustanovení se digitalizované katalogy skutečně stanou jejich vlastnictvím;

26.   zdůrazňuje, že digitální knihovna se nesmí odchýlit od svého hlavního cíle, jímž je neponechat šíření vědomostí po internetu soukromým a obchodním podnikům, a tím zabránit tomu, aby digitalizace uměleckých děl vyústila v ovládnutí veřejného evropského dědictví a vedla k nové privatizaci veřejného vlastnictví;

27.   doporučuje Komisi, aby poskytovatele digitálního obsahu žádala o certifikaci internetových stránek, na něž Europeana odkazuje;

28.   vyzývá evropské kulturní instituce, které se zabývají digitalizací obsahu veřejně dostupných děl, aby tento obsah zpřístupnily prostřednictvím Europeany a aby jeho dostupnost neomezovaly jen na území svého státu;

Otázky autorského práva, včetně osiřelých děl

29.   zdůrazňuje, že by se měla nalézt řešení, jak by mohla Europeana zpřístupňovat i díla, na něž se vztahuje autorské právo, zejména již nevydávaná a osiřelá díla, a to přístupem podle jednotlivých oblastí při dodržování práv duševního vlastnictví a při zachování legitimních zájmů držitelů práv; je přesvědčen, že by mohla být upřednostňována řešení, jakými jsou rozšířené udělování kolektivních licencí nebo další postupy kolektivní správy;

30.   vítá skutečnost, že Komise zahájila diskusi o autorském právu EU, jež se snaží nalézt rovnováhu mezi držiteli práv a právy spotřebitelů v globálně propojeném světě, v kontextu rychle se měnící on-line reality nových technologií a sociálních a kulturních praktik;

31.   naléhavě požaduje, aby Komise a členské státy v rámci dalšího vývoje ochrany autorských práv v Evropě přijaly pokud možno jednotné a obsáhlé právní předpisy, které zajistí, že samotný proces digitalizace nepovede ke vzniku zvláštního druhu autorského práva; je toho názoru, že při těchto úvahách je nutno se zabývat také otázkou, zda by měly být pro digitalizaci osiřelých děl veřejnými institucemi zavedeny právní výjimky;

32.   zdůrazňuje význam osiřelých děl – tj. děl, na něž se vztahuje autorské právo, avšak držitelé tohoto práva nejsou známi a nejsou k nalezení ani po důkladném pátrání – a nutnost přesně určit množství a povahu takto osiřelých děl podle jednotlivých oblastí s cílem navrhnout vhodná řešení;

33.   vyzývá Komisi, aby s ohledem na své sdělení o autorském právu ve znalostní ekonomice ze dne 19. října 2009 předložila legislativní návrh týkající se digitalizace, uchovávání a šíření osiřelých děl, který by ukončil stávající právní nejistotu, a to v souladu s požadavkem, aby byly dodrženy podmínky důkladného pátrání po držitelích práv a jim poskytované odměny;

34.   podporuje záměr Komise zavést jednoduchý a z hlediska nákladů hospodárný systém zúčtování autorských práv pro digitalizaci vydaných děl a jejich dostupnost na internetu v úzké spolupráci se všemi zúčastněnými stranami;

35.   vítá a podporuje proto iniciativy, např. projekt ARROW(5), na němž se podílejí držitelé práv i zástupci knihoven, zejména proto, že se snaží identifikovat držitele práv a jejich práva a vyjasnit právní status děl, včetně toho, zda jsou tato díla osiřelá nebo se již nevydávají;

36.   vyzývá Komisi, aby vytvořila evropskou databázi osiřelých děl – přičemž osiřelým dílem se rozumí chráněné dílo, jehož držitelé práv jsou neznámí nebo nemohou být nalezeni navzdory doloženému důkladnému pátrání – jež by umožňovala výměnu informací o vlastnictví práv, a tím snížení nákladů spojených s důkladným pátráním po držitelích práv;

37.   je zastáncem vyváženého celoevropského řešení pro digitalizaci a šíření osiřelých děl, počínaje jejich přesnou definicí, zavedením společných norem (včetně normy pro náležité úsilí při pátrání po jejich vlastnících) a řešení otázky případného porušování autorských práv v případě používání osiřelých děl;

38.   zdůrazňuje, že je třeba nalézt řešení v souvislosti s dokumenty soukromé povahy (korespondence, poznámky, fotografie, filmy), které jsou součástí sbírek kulturních institucí, ale nikdy nebyly publikovány ani zpřístupněny veřejnosti, u nichž existují problémy spojené s ochranou soukromí a osobnostními právy;

Technologie

39.   zdůrazňuje, že je zapotřebí vyvinout technologie s cílem zajistit dlouhodobé a udržitelné uchovávání digitálního materiálu, interoperabilitu systémů přístupu k obsahu, mnohojazyčnou navigaci a dostupnost obsahu, jakož i soubor sjednocujících norem; vítá skutečnost, že se při budování sbírky Europeana i nadále využívá software s otevřeným zdrojovým kódem;

40.   doporučuje Komisi, aby zálohované digitalizované materiály, které poskytly vnitrostátní subjekty či partneři ze soukromé sféry, byly uloženy na hardwaru těchto subjektů či partnerů;

41.   doporučuje Komisi a partnerským subjektům v soukromém sektoru, aby nalezly IT řešení (jako jsou formáty určené pouze k prohlížení či formáty s ochranou proti kopírování) pro digitalizované materiály dostupné na stránkách Europeany, které jsou chráněny autorskými právy, a aby stránka určená k prezentaci příslušné složky obsahovala odkaz na stránky provozovatele internetových stránek, kde může být příslušný dokument stažen za podmínek stanovených provozovatelem;

42.   doporučuje Komisi, aby trvala na standardním elektronickém formátu digitalizovaných děl, aby se tak zajistilo, že digitalizované dokumenty budou kompatibilní s on-line rozhraním a databází;

43.   žádá skupinu odborníků na vysoké úrovni, aby prověřila možnost používat v odděleném prostoru on-line aplikace webu 2.0;

Otázky financování a správy

44.   zdůrazňuje, že pro existenci Europeany v dlouhodobém horizontu má zásadní význam vytvoření udržitelného modelu financování a správy a že zásadní úlohu hrají bezprostřední účastníci procesu vytváření takového modelu řízení;

Sponzorství a partnerství veřejného a soukromého sektoru

45.   zdůrazňuje, že s cílem pokrýt vysoké náklady na digitalizaci a zvládnout časový tlak je třeba vytvořit nové metody financování, například partnerství veřejného a soukromého sektoru, pod podmínkou, že budou dodržována pravidla týkající se duševního vlastnictví a hospodářské soutěže a podporován přístup k dílům prostřednictvím kulturních institucí, čímž se zajistí, že digitalizované soubory budou volně dostupné knihovnám bez časových omezení;

46.   zdůrazňuje, že je důležité sladit na evropské úrovni přístup v otázce podmínek upravujících partnerství veřejného a soukromého sektoru a že je nutné přikročit k důkladnému přezkoumání smluv o partnerství se soukromými aktéry týkajících se plánů digitalizace, zejména pokud jde o dobu platnosti doložek o výlučnosti, o indexování digitalizovaných souborů, které vlastní knihovny pro své potřeby, a odkazování na ně ve vyhledávači a pokud jde o kontinuitu poskytované služby, nedůvěrnou povahu těchto smluv a kvalitu digitalizace;

47.   zdůrazňuje, že digitalizace děl národních knihoven je umožněna díky finanční investici daňových poplatníků prostřednictvím placení daní; zdůrazňuje proto skutečnost, že smlouvy o partnerství veřejného a soukromého sektoru musí stanovit, že kopie díla digitalizovaného v soukromém sektoru na účet knihovny může být uvedena ve všech vyhledávačích, aby bylo možné ji vyhledat na internetové stránce knihovny, a ne pouze na internetové stránce partnerského soukromého podniku;

48.   připomíná, že zapojení soukromých partnerů do procesu digitalizace nesmí vést k vytváření soukromých monopolů, které by ohrožovaly kulturní rozmanitost a pluralismus, a že dodržování pravidel konkurence je základním předpokladem pro zapojení těchto soukromých společností;

49.   zdůrazňuje, že sponzorství je zajímavou alternativou projektu Europeana, neboť nabízí možnost financovat současně digitalizační činnosti, ale také úhradu odměny za autorské právo, pokud jde o díla, která se již nevydávají, o osiřelá díla a o díla chráněná autorskými právy, a jejich zveřejňování na internetu;

Finanční pomoc z EU a veřejných zdrojů

50.   zdůrazňuje, že podstatná část finančních prostředků by měla pocházet z veřejných příspěvků, např. z příspěvků EU, členských států a kulturních organizací, a navrhuje, aby se proces digitalizace v rámci Europeany chápal jako součást Lisabonské strategie a aby byla v příštím víceletém finančním rámci vytvořena samostatná rozpočtová položka, doporučuje však, aby projekt i dále hledal zdroje příjmů s cílem stát se z dlouhodobého hlediska soběstačným;

51.   zdůrazňuje, že pouze pomocí samostatné rozpočtové položky lze vytvořit podmínky k tomu, aby peněžní prostředky, jež jsou k dispozici, byly vynaloženy transparentně, hospodárně a v souladu se stanovenými cíli;

52.   konstatuje, že je zatím pro portál Europeana v rámci programu eContentplus vyčleněno na období 2009–2011 pouze 6,2 milionu EUR;

53.   požaduje, aby byly v příštím víceletém finančním rámci vyčleněny několikanásobně vyšší prostředky než ty, které jsou zatím pro Europeanu k dispozici;

54.   zdůrazňuje, že je třeba na úrovni EU odstranit právní překážky, aby bylo knihovnám umožněno žádat o finanční prostředky EU na operace v oblasti digitalizace;

55.   vyzývá členské státy a Komisi, aby Evropskému parlamentu předložily výroční zprávu o prostředcích vynaložených na Europeanu a o dosaženém pokroku;

56.   navrhuje, aby Parlament spolu s Komisí provedl revizi opatření pro financování Europeany již v roce 2011 s cílem nalézt od roku 2013 pro tento projekt udržitelný model financování; domnívá se, že přechod na strukturu financování založenou na partnerství veřejného a soukromého sektoru by maximalizoval potenciál těchto stránek;

Informace a zvyšování povědomí

57.   navrhuje zorganizovat kampaň o financování a propagační kampaň s názvem „Připojte se k Europeaně“, jejímž cílem bude zvýšit povědomí o celé otázce a její naléhavosti, a doporučuje, aby se část zdrojů vyhrazených pro Europeanu věnovala na propagaci této knihovny u co nejširší veřejnosti jakožto knihovny, jež obsahuje nejrozsáhlejší možnou sbírku děl na různých typech nosičů (text, audio, video);

58.   navrhuje, aby kampaň „Připojte se k Europeaně“ byla propagována kreativním způsobem, realizována na základě partnerství veřejného a soukromého sektoru a sponzorství a aby při jejím uskutečňování byli osloveni především mladí lidé, např. na mezinárodních sportovních událostech nebo v souvislosti s výstavami umění a kulturními soutěžemi;

59.   žádá Komisi, aby zahájila mediální a internetovou kampaň zaměřenou na popularizaci stránek Europeana, jež by směrovala provoz z evropských serverů na zdroje Europeany jakožto hlavního přístupového místa pro údaje v digitální podobě, a na podporu členských států a kulturních institucí, aby poskytovaly pro tyto stránky obsah; zároveň vyzývá, aby proběhla zvláštní mediální kampaň zaměřená na studenty a učitele na všech úrovních vzdělávání, která by se zaměřila na využití digitálních zdrojů Europeany ke vzdělávacím účelům;

60.   je toho názoru, že takováto kampaň se podobá akcím, jež byly shledány nezbytnými pro překlenutí digitální propasti, která v Evropě dosud panuje, díky čemuž by se přístup k Europeaně a k dalšímu on-line obsahu a informacím a k případným přínosům z nich plynoucím zajistil všem lidem, ať už se nalézají kdekoli; doporučuje, aby tato kampaň, a zejména možné využití projektu Europeana ve školách vycházely z poznatku, že přístup k rozsáhlejšímu obsahu a informacím, jež jsou k dispozici on-line, nepředstavuje cíl sám o sobě, nýbrž musí být doprovázen iniciativami, které podnítí kritickou analýzu on-line obsahu a informací;

61.   vyzývá Komisi, aby zajistila, aby byly ke zvýšení informovanosti o Europeaně vedeny prostřednictvím příslušných partnerských organizací v členských státech informační kampaně a podobné činnosti;

Řízení

62.   vítá současné úsilí Nadace evropské digitální knihovny o zprostředkování formálních dohod mezi muzei, archivy, audiovizuálními archivy a knihovnami o formách spolupráce v oblasti realizace a udržitelného provozu společného portálu Europeana;

63.   je přesvědčen, že i nadále musí hrát hlavní úlohu v budoucím modelu řízení projektu Europeana – jenž by měl být co nejdemokratičtější – kulturní instituce; vyzývá je, aby vzájemně spolupracovaly, neboť je třeba zabránit duplikaci digitalizovaných děl a racionalizovat využívaní zdrojů;

64.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily řízení tohoto projektu a zajistily, aby byly na vnitrostátní úrovni pověřeny příslušné orgány, jejichž úkolem bude řízení a sledování procesu digitalizace, a aby zlepšily informovanost o projektu Europeana mezi knihovnami a poskytovateli kulturních materiálů a aby získávaly existující digitální materiály přímo od poskytovatelů s cílem převést je do standardní jednotné digitální podoby, aby pak mohl být nový obsah okamžitě vložen do databáze Europeana; domnívá se, že v dlouhodobém horizontu je třeba klást důraz na to, aby byl existující digitální materiál, jenž byl vyroben v rámci projektů spolufinancovaných Evropskou unií, shromažďován a aby byl vložen do digitální knihovny Europeana;

65.   navrhuje, aby bylo vyhlášeno veřejné výběrové řízení v zájmu co nejefektivnější koordinace správy projektu Europeana a aby byly stanoveny jasné a realistické cíle a případně byl tento proces přehodnocen;

66.   doporučuje Komisi, aby prozkoumala možnost vytvoření evropského subjektu, jehož úkolem by byla koordinace zapojení vnitrostátních úřadů do sledování procesu digitalizace, plateb za autorská práva a dalších otázek spojených s projektem Europeana;

o
o   o

67.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 319, 13.12.2008, s. 18.
(2) Úř. věst. C 219 E, 28.8.2008, s. 296.
(3) Úř. věst. L 236, 31.8.2006, s. 28.
(4) Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10.
(5) Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works (Přístupný rejstřík informací o autorských právech a osiřelých dílech).

Právní upozornění - Ochrana soukromí