Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2158(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0028/2010

Texte depuse :

A7-0028/2010

Dezbateri :

PV 19/04/2010 - 21
CRE 19/04/2010 - 21

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.39
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0129

Texte adoptate
PDF 408kWORD 120k
Miercuri, 5 mai 2010 - Bruxelles
Europeana – etapele următoare
P7_TA(2010)0129A7-0028/2010

Rezoluţia Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la „Europeana - etapele următoare” (2009/2158(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 august 2009 intitulată „Europeana - etapele următoare” (COM(2009)0440),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 octombrie 2009 intitulată: „Drepturile de autor în economia cunoașterii” (COM(2009)0532),

–   având în vedere concluziile Consiliului din 20 noiembrie 2008 privind biblioteca digitală europeană EUROPEANA(1),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 august 2008 intitulată „Patrimoniul cultural al Europei la îndemână printr-un simplu clic - Progresele în domeniul digitalizării, al accesibilității online a materialului cultural și al conservării digitale în UE” (COM(2008)0513),

–   având în vedere raportul final din 4 iunie 2008 al Grupului de experți la nivel înalt privind bibliotecile digitale - Subgrupul privind drepturile de autor - referitor la conservarea digitală, operele orfane și operele epuizate,

–   având în vedere raportul final din mai 2008 al Grupului de experți la nivel înalt privind bibliotecile digitale – Subgrupul privind parteneriatele de tip public-privat – referitor la parteneriatele de tip public-privat pentru digitalizarea și accesibilitatea online a patrimoniului cultural european,

–   având în vedere Rezoluția sa din 27 septembrie 2007 privind „i2010: spre o bibliotecă digitală europeană”(2),

–   având în vedere Recomandarea 2006/585/CE a Comisiei din 24 august 2006 privind digitalizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală(3),

–   având în vedere Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională(4),

–   având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 167,

–   având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0028/2010),

A.   întrucât într-un mediu digital este esențial să se garanteze și să simplifice accesul universal la patrimoniul cultural european și să se asigure promovarea și conservarea acestuia pentru generațiile viitoare atât în interiorul, cât și în afara Europei;

B.   întrucât, în ceea ce privește digitalizarea materialelor ce țin de patrimoniul cultural European, o politică europeană în domeniul cultural este esențială și dovedește că Uniunea Europeană și statele sale membre își iau un angajament public ferm de a conserva, respecta și promova diversitatea culturală;

C.   întrucât bogăția și diversitatea patrimoniului cultural european comun ar trebui promovate și făcute accesibile la un nivel cât mai extins posibil, inclusiv în afara Europei, iar statele membre și instituțiile culturale, în special bibliotecile, au un rol cheie în acest efort, atât la nivel național, cât și la nivel regional și local;

D.   întrucât patrimoniul cultural european este alcătuit în mare măsură din lucrări de domeniu public, iar accesul la acestea ar trebui oferit în mediul digital pe cât posibil în formate de înaltă calitate;

E.   întrucât accesul gratuit la informații cultural-educative trebuie să reprezinte o prioritate pentru îmbunătățirea standardelor de viață și a educației;

F.   întrucât este necesar să se stabilească norme comune privind digitalizarea patrimoniului cultural european și întrucât există un număr extrem de mare de opere în format digital care se află în patrimoniul diverselor biblioteci și nu sunt făcute publice, deoarece există incompatibilități între formatele digitale;

G.   întrucât bibliotecile, prin personalul lor, sunt cele mai abilitate să supravegheze și să gestioneze procesul de digitalizare a operelor;

H.   întrucât biblioteca digitală europeană ar trebui să fie mai mult decât o colecție digitală cu instrumente de management al informațiilor, ea ar trebui să implice dezvoltarea unei game întregi de capacități și resurse tehnice pentru crearea, cercetarea și utilizarea informațiilor;

I.   întrucât trebuie să se țină cont de dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii care au drept rezultat modificarea practicilor culturale și de proiectele de digitalizare existente din afara Europei;

J.   întrucât, prin urmare, este nevoie ca statele membre să își intensifice imediat eforturile, să își unească forțele și să se doteze cu mijloacele necesare pentru a-și păstra și încuraja contribuția în cadrul proiectului Europeana, astfel încât să crească vizibilitatea Europei în lume;

K.   întrucât doar o mică parte a patrimoniului cultural european a fost digitalizat până acum, statele membre progresează în ritm diferit, iar fondurile publice alocate digitalizării în masă sunt insuficiente; întrucât statele membre ar trebui să își intensifice eforturile de accelerare a procesului de digitalizare a lucrărilor publice și private;

L.   întrucât digitalizarea patrimoniului cultural european și a materialelor științifice va aduce beneficii unor sectoare precum educația, științele, cercetarea, turismul, antreprenoriatul, inovația și mass-media;

M.   întrucât tehnologia digitală constituie și un instrument remarcabil, care oferă acces la patrimoniul cultural european persoanelor care se confruntă cu obstacole pentru a avea acces la cultură, inclusiv persoanelor cu dizabilități;

N.   întrucât legislația privind drepturile de autor diferă mult de la un stat membru al UE la altul și întrucât situația drepturilor de autor a numeroase lucrări rămâne incertă;

O.   întrucât sunt necesare eforturi urgente pentru soluționarea problemei pe care o reprezintă „gaura neagră digitală” în ceea ce privește materialele aferente secolelor XX și XXI, și anume faptul că opere de o valoare culturală deosebită rămân neutilizate; întrucât orice soluție trebuie să țină seama în mod corespunzător de interesele tuturor părților implicate;

P.   întrucât toate lucrările protejate sau publicate pentru care, deși a avut loc o căutare documentată și serioasă, nu pot fi identificați sau localizați unul sau mai mulți titulari de drepturi de autor sau de alte drepturi aferente ar trebui considerate opere orfane;

Q.   întrucât este nevoie de mai multe informații în legătură cu progresele înregistrate în activitatea desfășurată de Fundația pentru biblioteca digitală europeană;

R.   întrucât este nevoie de mai multă transparență privind activitățile Uniunii Europene,

Europeana – o măsură esențială pentru conservarea și difuzarea patrimoniului cultural al Europei

1.   salută deschiderea și dezvoltarea bibliotecii, muzeului și arhivei digitale europene cu un conținut de înaltă calitate, denumită Europeana, punct de acces și poartă unică, directă și multilingvă pentru patrimoniul cultural european;

2.   afirmă că rolul bibliotecii digitale Europeana trebuie să fie protejarea patrimoniului cultural european, astfel încât generațiile viitoare să poată reconstitui o memorie europeană colectivă, iar documentele mai fragile să poată fi protejate împotriva distrugerii în urma utilizării repetate;

3.   subliniază că biblioteca digitală europeană, accesibilă tuturor de la distanță, reprezintă un instrument de democratizare a culturii și că va permite, prin urmare, unui număr ridicat de cititori să aibă acces la documente rare sau vechi din patrimoniul Europei, a căror conservare face dificilă consultarea acestora;

4.   subliniază importanța transformării bibliotecii Europeana într-un serviciu complet operațional, cu o interfață multilingvă și funcții web semantice, care să păstreze înalta calitate a lucrărilor și să ofere acces mondial la date;

Ținte și obiective

5.   solicită ca biblioteca Europeana să ajungă la un fond de cel puțin 15 milioane de opere digitalizate diferite până în 2015;

6.   regretă foarte mult faptul că statele membre au contribuții inegale la conținutul proiectului Europeana și le încurajează ferm, pe ele și pe instituțiile culturale, să colaboreze strâns la digitalizarea lucrărilor și să continue eforturile de elaborare a planurilor de digitalizare la toate nivelurile posibile, pentru a evita astfel suprapunerea eforturilor și pentru a accelera rata digitalizării materialelor culturale în vederea realizării obiectivelor stabilite (10 milioane de documente în 2010);

7.   insistă asupra necesității de a reflecta la mijloace de a îndemna instituțiile culturale să încheie cu titularii de drepturi acorduri de punere la dispoziție a operelor, pe o bază multiteritorială, încă de la elaborarea planului lor de digitalizare, și să sprijine dezvoltarea unui mediu competitiv, la care să participe și distribuitorii de carte de pe internet, pentru a facilita difuzarea patrimoniului cultural pe întreg teritoriul european;

8.   ia act de faptul că doar Franța a furnizat, până în prezent, 47% din totalul lucrărilor digitalizate ale bibliotecii Europeana și că este, prin urmare, necesar ca statele membre să fie încurajate într-un mod mai activ să pună la dispoziția bibliotecii lucrări ale bibliotecilor lor naționale și ale instituțiilor lor culturale, astfel încât toți europenii să aibă acces deplin la propriul patrimoniu cultural;

9.   încurajează Comisia să ofere asistență în găsirea căilor și a mijloacelor de a atrage atenția statelor membre asupra faptului că utilizatorii programului Europeana caută opere majore disponibile în colecțiile lor naționale, însă nu prin intermediul acestui program;

Beneficii

10.   subliniază beneficiile economice potențiale ale digitalizării, întrucât bunurile culturale digitalizate au un impact economic important, în special asupra sectoarelor economice legate de cultură și susțin economia bazată pe cunoaștere, având în vedere totodată, că bunurile culturale nu reprezintă bunuri economice standard și că acestea trebuie protejate împotriva comercializării excesive;

11.   subliniază că Europeana ar trebui să devină unul dintre punctele principale de referință pentru educație și cercetare; consideră că, dacă este integrată în mod coerent în sistemele educaționale, aceasta i-ar putea apropia pe tinerii europeni de patrimoniul și de materialele lor culturale, literare și științifice, ar deveni un domeniu de convergență și ar contribui la realizarea coeziunii transculturale în UE;

Acces universal

12.   subliniază că ușurința în utilizare, în special claritatea și ușurința cu care pot fi găsite materialele, ar trebui să reprezinte criteriul esențial pentru proiectarea portalului;

13.   subliniază că, având în vedere beneficiile obținute de cetățenii UE în urma consultării bibliotecii Europeana, ar trebui ca aceasta să fie disponibilă în toate limbile oficiale cât mai curând posibil;

14.   subliniază că portalul ar trebui să țină cont de nevoile persoanelor cu dizabilități, care ar trebui să poată avea acces integral la baza colectivă de cunoștințe a Europei; face apel așadar la edituri să publice mai multe lucrări în formate accesibile persoanelor cu dizabilități; recomandă Comisiei să se asigure că persoanele cu dizabilități beneficiază de versiuni digitale speciale, precum lectura audio, ale cât mai multor conținuturi digitale;

15.   subliniază importanța unui acces egal la patrimoniul cultural european comun și solicită, prin urmare, statelor membre să elimine barierele din interiorul UE din calea accesului la unele părți ale conținutului Europeana;

16.   subliniază că accesul la portalul Europeana și consultarea documentelor, fără descărcare, trebuie să fie gratuite pentru persoanele fizice și pentru instituțiile publice; subliniază că Europeana ar trebui să aibă posibilitatea de a percepe taxe pentru descărcarea și imprimarea tuturor documentelor protejate de drepturile de autor și că aceste taxe ar trebui să fie acceptabile pe plan social;

17.   îndeamnă Comisia și statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a evita un decalaj de cunoștințe între Europa și țările care nu sunt membre UE și să asigure cetățenilor europeni accesul deplin la propriul lor patrimoniu cultural în toată diversitatea sa, facilitând și accesul la aceste lucrări la nivel mondial;

18.   solicită Comisiei să continue activitatea depusă de Grupul de experți la nivel înalt, întrucât acesta contribuie la elaborarea unei viziuni comune pentru bibliotecile digitale europene și sprijină soluțiile practice pentru probleme esențiale care afectează accesibilitatea online a bunurilor culturale;

19.   subliniază că Europeana ar trebui să ia toate măsurile online și offline necesare pentru autopromovarea în rândul cetățenilor Europei, în special în rândul celor implicați în activități culturale în domeniul privat, public și educațional;

Materiale mai multe și mai bune pentru Europeana

20.   încurajează furnizorii materialelor să diversifice mai mult tipurile de materiale pentru Europeana, în special în ceea ce privește materialele audio și video, acordând o atenție specială formelor de expresie care aparțin culturilor orale și acelor lucrări care se deteriorează ușor, respectând în același timp drepturile de proprietate intelectuală, în special drepturile de autor și pe cele ale interpreților; subliniază, în acest sens, importanța respectării drepturilor morale în vederea protejării integrității lucrărilor și a evitării oricăror eventuale schimbări (cenzură, modificări ale lucrărilor etc.);

21.   este încredințat că exprimarea liberă și artistică constituie valori europene fundamentale; consideră că instituțiile sau cei agenții culturali care alcătuiesc colecțiile respective, nu ar trebui să facă obiectul vreunui control sau cenzuri privind conținuturile științifice, literare sau culturale europene oferite de Europeana;

Conținutul care aparține domeniului public și accesul la acesta

22.   este convins că materialele aparținând domeniului public din mediul analog ar trebui să rămână în domeniul public în mediul digital, chiar și după schimbarea formatului;

23.   reamintește că principalul obiectiv al politicii europene de digitalizare trebuie să fie protejarea patrimoniului cultural al Europei și că, în această privință, trebuie să existe garanții care să asigure că activitățile de digitalizare nu au un caracter exclusiv, astfel ca ele să nu conducă la apariția unor „noi drepturi”, derivate din procesul de digitalizare, cum ar fi, de exemplu, obligația de a plăti pentru reutilizarea lucrărilor în domeniul public;

24.   reamintește că Europeana trebuie să beneficieze de pe urma acordurilor semnate cu alte biblioteci în cadrul unor parteneriate public-private și că respectivele biblioteci trebuie prin urmare dotate cu un exemplar fizic al fișierelor deja digitalizate;

25.   declară că fișierele fizice ale operelor din domeniul public digitalizate în cadrul unor parteneriate public-private trebuie să rămână în proprietatea instituției care are calitatea de partener public și că, în cazul în care acest deziderat ar fi imposibil de realizat, iar unele instituții culturale din statele membre s-ar afla în situația ca în cadrul unui parteneriat public-privat, să încheie acorduri care cuprind clauze de exclusivitate pentru digitalizarea lucrărilor din patrimoniul lor național, înainte de accesarea portalului Europeana ar trebui să fie obținute asigurări conform cărora după expirarea acestor clauze, fișierele digitalizate urmează să devină proprietatea instituțiilor;

26.   subliniază că biblioteca digitală nu se poate abate de la obiectivul său principal, anume de a se asigura că diseminarea pe internet a cunoștințelor nu este lăsată în seama firmelor comerciale private, astfel încât digitalizarea lucrărilor să nu reprezinte o acaparare a patrimoniului public european, care să aibă ca rezultat privatizarea domeniului public;

27.   recomandă Comisiei să le solicite furnizorilor de material digital să certifice site-urile web la care face trimitere Europeana;

28.   face apel la instituțiile culturale europene care realizează digitalizarea conținutului lucrărilor din domeniu public să le pună la dispoziție prin intermediul bibliotecii Europeana și să nu limiteze accesul la teritoriul propriei țări;

Chestiuni referitoare la drepturile de autor, inclusiv operele fără drepturi de autor (operele „orfane”)

29.   subliniază că ar trebui să se găsească soluții pentru ca Europeana să ofere acces și la opere protejate de drepturi de autor, în special la opere epuizate și la opere orfane, în cadrul unei abordări sectoriale, respectând, totodată, legislația privind drepturile de proprietate intelectuală și protejând interesele legitime ale titularilor de drepturi; consideră că ar putea fi favorizate soluții ca acordarea de licențe colective extinse sau alte practici de management colectiv;

30.   salută lansarea, de către Comisie, a dezbaterilor referitoare la legislația UE privind drepturile de autor, care încearcă să creeze un echilibru drepturile titularilor de drepturi cu cele ale consumatorilor, într-o lume interconectată global, în contextul realităților online aflate în rapidă schimbare, constituite de noile tehnologii și practici sociale și culturale;

31.   îndeamnă insistent Comisia și statele membre ca, în contextul amplificării măsurilor de protecție a drepturilor de autor în Europa, să adopte dispoziții legale cât mai uniforme și cuprinzătoare cu putință, concepute astfel încât să garanteze că procesele de digitalizare nu antrenează, prin ele însele, niciun drept de autor sui generis; susține ca aceste discuții să abordeze și problema necesității introducerii de către instituțiile publice a unor derogări legale în cazul digitalizării operelor orfane;

32.   subliniază importanța operelor orfane – și anume operele acoperite de legislația privind drepturile de autor, dar în cazul cărora titularii de drepturi nu pot fi regăsiți în ciuda unei căutări aprofundate – și necesitatea de a stabili cu precizie volumul și tipul operelor care se înscriu în această categorie, sector cu sector, pentru a adopta soluții adecvate;

33.   invită Comisia Europeană ca, referitor la Comunicarea sa cu privire la drepturile de autor în economia bazată pe cunoaștere din 19 octombrie 2009, să prezinte o propunere legislativă referitoare la digitalizarea, prezervarea și difuzarea operelor orfane, care să pună capăt actualei incertitudini juridice, respectând cerințele unei căutări temeinice și ale remunerării titularilor de drepturi;

34.   sprijină intenția Comisiei de a stabili un sistem simplu și rentabil de acordare a drepturilor pentru digitalizarea lucrărilor publicate și disponibilitatea lor pe internet, în strânsă cooperare cu toate părțile implicate;

35.   salută și sprijină, prin urmare, inițiativele de tipul proiectului ARROW(5), la care sunt parteneri atât deținători de drepturi, cât și reprezentanți ai bibliotecii, în special deoarece acestea încearcă să identifice titularii de drepturi și drepturile respective și să clarifice situația privind drepturile lucrărilor, inclusiv al lucrărilor orfane sau cu tiraj epuizat;

36.   solicită Comisiei să constituie o bază de date europeană care să cuprindă operele orfane (prin opere orfane înțelegând lucrările ai căror titularii de drepturi sunt necunoscuți sau nu pot fi localizați în pofida unor căutări temeinic documentate) și care să facă posibile schimbul de informații cu privire la deținerea drepturilor de proprietate intelectuală și, ca urmare, reducerea costurilor legate de căutarea aprofundată pentru titularii de drepturi;

37.   este în favoarea adoptării unei soluții echilibrate la nivel european în cazul digitalizării și difuzării lucrărilor orfane, începând cu definirea lor clară, stabilirea de norme comune (inclusiv a unor norme privind căutarea proprietarilor cu atenția și profesionalismul cuvenit) și soluționarea problemei încălcării eventuale a drepturilor de autor atunci când se utilizează lucrări orfane;

38.   subliniază că trebuie găsită o soluție în cazul documentelor cu caracter personal (corespondență, note, fotografii, filme) care fac parte din colecțiile instituțiilor culturale, dar care nu au fost niciodată publicate sau comunicate publicului și care generează probleme legate de protejarea vieții private și de dreptul moral;

Tehnologii

39.   subliniază necesitatea dezvoltării unor tehnologii care să asigure conservarea digitală sustenabilă și pe termen lung, interoperabilitatea sistemelor de acces la materiale, navigarea multilingvă și disponibilitatea materialelor și un set de norme comune; salută utilizarea continuă a programelor informatice cu sursă deschisă pentru elaborarea colecției Europeana;

40.   recomandă Comisiei să păstreze copii ale materialelor digitale furnizate de instituțiile naționale sau de partenerii privați pe hard-uri aparținând acestor instituții sau parteneri;

41.   recomandă instituțiilor partenere și Comisiei să găsească soluții IT, precum formate read-only și protejate împotriva copierii, pentru materialele digitale existente pe site-ul Europeana, care sunt protejate prin drepturile de autor și recomandă ca pagina de prezentare a fișierelor să includă un link către pagina web a furnizorului de conținut de unde poate fi descărcat documentul, în condițiile stipulate de furnizor;

42.   recomandă Comisiei să insiste asupra stabilirii unui format electronic standard pentru operele digitale, pentru a se asigura că documentele digitale sunt compatibile cu interfața online și cu baza de date;

43.   solicită Grupului de experți la nivel înalt să examineze posibilitatea utilizării aplicațiilor Web 2.0 într-un spațiu online separat;

Aspecte legate de finanțare și administrare

44.   subliniază că, pentru existența pe termen lung a bibliotecii Europeana, este esențial să se creeze un model sustenabil de finanțare și de administrare și că rolul părților direct interesate în cadrul procesului de instituire a unui astfel de model de administrare este crucial;

Sponsorizarea și parteneriatele de tip public-privat

45.   subliniază că, pentru a acoperi costurile ridicate ale digitalizării și pentru a face față constrângerilor legate de timp, trebuie să se elaboreze noi metode de finanțare, precum parteneriatele de tip public-privat, cu condiția ca acestea din urmă să nu contravină normelor în materie de proprietate intelectuală și concurență, promovând totodată accesul la lucrări prin intermediul instituțiilor culturale și asigurându-se că fișierele în format digital vor fi disponibile gratuit bibliotecilor și pe termen nelimitat;

46.   subliniază importanța unei abordări coerente la nivel european a problemei referitoare la condițiile parteneriatelor publice-private și necesitatea unei examinări aprofundate a acordurilor de parteneriat cu actorii privați cu privire la planurile de digitalizare, în special în ceea ce privește durata clauzelor de exclusivitate, indexarea și referențierea prin intermediul motorului de căutare a fișierelor digitale exploatate „în nume propriu” de biblioteci, continuitatea serviciului furnizat, caracterul neconfidențial al acordului și calitatea digitalizării;

47.   subliniază că digitalizarea operelor din bibliotecile naționale este fructul investițiilor financiare ale contribuabililor, realizate prin plata impozitelor; subliniază, în consecință, că în contractele de parteneriat de tip public-privat trebuie să se stipuleze posibilitatea indexării, în toate motoarele de căutare, a copiei operei digitalizate în contul bibliotecii de componenta privată a parteneriatului , astfel încât să poată fi consultată pe site-ul bibliotecii și nu doar pe site-ul societății care deține calitatea de partener privat;

48.   reamintește că implicarea partenerilor privați în procesul de digitalizare nu trebuie să conducă la crearea unor monopoluri private, fapt care ar constitui o amenințare la adresa diversității și pluralismului, și că respectarea normelor în materie de concurență constituie o condiție prealabilă pentru implicarea societăților private;

49.   subliniază că sponsorizarea reprezintă o alternativă interesantă pentru Europeana în măsura în care oferă oportunitatea de a finanța activitățile de digitalizare și totodată plata drepturilor de autor pentru operele epuizate, orfane sau care fac obiectul unor drepturi de autor, ca și postarea acestora online;

Sprijin financiar comunitar și public

50.   subliniază că o parte considerabilă a finanțării ar trebui să provină din contribuții publice, cum ar fi contribuții din partea Uniunii Europene, a statelor membre și a organizațiilor culturale, și propune ca procesul de digitalizare a bibliotecii Europeana să fie considerat drept parte a Strategiei de la Lisabona și ca în următorul cadru financiar multianual să fie introdusă o linie bugetară separată;

51.   subliniază că acele condiții care sunt necesare pentru ca fondurile disponibile să fie cheltuite în mod transparent, eficient și în concordanță cu obiectivele stabilite nu pot fi create decât prin introducerea unei linii bugetare separate;

52.   remarcă faptul că, pentru perioada 2009-2011, în cadrul programului eContentplus, pentru Europeana nu s-au alocat decât 6,2 milioane de euro;

53.   solicită ca în următorul cadru financiar multianual, pentru Europeana să fie prevăzută o finanțare de câteva ori mai mare decât până în prezent;

54.   subliniază necesitatea de a elimina obstacolele juridice la nivelul UE, pentru a permite bibliotecilor să solicite finanțare europeană pentru operațiunile de digitizare;

55.   solicită statelor membre și Comisiei să prezinte Parlamentului European un raport anual referitor la costurile aferente bibliotecii Europeana și la progresele înregistrate;

56.   propune ca Parlamentul, împreună cu Comisia, să revizuiască aranjamentele de finanțare a bibliotecii Europeana încă în cursul anului 2011, cu scopul identificării unui model de finanțare sustenabilă a proiectului pentru 2013 și ulterior; sugerează că trecerea la o structură de finanțare public-privată ar maximaliza potențialul site-ului;

Informarea si programele de conștientizare

57.   propune organizarea unei campanii privind eforturile de finanțare și de publicitate, intitulată „Alăturați-vă bibliotecii Europeana”, pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la această chestiune și la urgența ei și recomandă ca o parte dintre resursele alocate pentru această bibliotecă să fie destinate promovării în rândul unui public cât mai larg posibil a unei biblioteci cuprinzând un număr cât mai mare de opere, pe toate tipurile de suport (text, audio, video);

58.   propune ca publicitatea pentru „Alăturați-vă bibliotecii Europeana” să aibă un caracter creator; realizat prin sponsorizare și parteneriate de tip public-privat, aceasta ar trebui să vizeze în primul rând tinerii, de exemplu cu ocazia evenimentelor sportive internaționale sau în contextul unor expoziții și concursuri culturale;

59.   solicită Comisiei demararea unei campanii media și online de popularizare a site-ului Europeana prin direcționarea traficului de pe serverele europene către sursele Europeana, ca principal punct de obținere a informațiilor digitale, și prin încurajarea statelor membre și instituțiilor culturale să furnizeze conținut pentru acest site; solicită, în același timp, lansarea unei campanii media speciale care să vizeze studenții și profesorii de la toate nivelurile de educație și care să se concentreze asupra utilizării resurselor digitale Europeana în scopuri educative;

60.   consideră că o astfel de campanie este similară măsurilor identificate deja ca fiind necesare pentru a reduce decalajul digital care persistă încă la nivel european, asigurând astfel accesul universal la Europeana și la alte conținuturi și informații online, precum și la eventualele beneficii ale acestora, indiferent de locație; recomandă ca această campanie și, în special, eventuala utilizare a Europeana în școli, să aibă loc fără a pierde din vedere faptul că accesul la mai multe conținuturi și informații online nu reprezintă un scop în sine, ci trebuie, prin urmare, să fie completat cu inițiative care stimulează analiza critică a conținuturilor și a informațiilor online;

61.   invită Comisia să se asigure că toate campaniile de informare și activitățile similare care vizează creșterea gradului de conștientizare în legătură cu Europeana sunt canalizate prin intermediul organizațiilor partenere relevante din statele membre;

Administrarea

62.   salută contribuția actuală a Fundației pentru biblioteca digitală europeană în scopul facilitării încheierii unor acorduri oficiale de cooperare între muzee, arhive, arhive audiovizuale și biblioteci cu privire la funcționarea și durabilitatea portalului comun Europeana;

63.   consideră că instituțiile culturale trebuie să aibă în continuare un rol important în administrarea proiectului Europeana, care ar trebui să fie cât se poate de democratică; de asemenea, le invită să colaboreze, pentru a evita dublarea operelor digitalizate și pentru a utiliza resursele în mod rațional;

64.   invită Comisia și statele membre să îmbunătățească managementul proiectului și să se asigure că este desemnată o autoritate competentă la nivel național ca să gestioneze și să monitorizeze procesul de digitizare, să informeze bibliotecile și furnizorii de material cultural cu privire la proiectul Europeana și să colecteze direct de la furnizori materialul digital deja existent, făcând conversia la un singur format digital standard, pentru a urgenta adăugarea de conținut nou la baza de date Europeana; consideră că, pe termen lung, colectarea materialului digital existent, produs în cadrul proiectelor co-finanțate de Uniunea Europeană, și adăugarea acestuia la biblioteca digitală Europeana trebuie să devină o prioritate;

65.   sugerează să fie organizată o licitație publică cu scopul de a coordona administrarea proiectului Europeana în cel mai eficient mod posibil, definind obiective clare, realiste și reevaluând operațiunea, dacă este cazul;

66.   recomandă Comisiei să cerceteze posibilitatea de a înființa un organism european care să coordoneze implicarea autorităților naționale în monitorizarea procesului de digitizare, plata drepturilor de autor și alte aspecte relevante pentru proiectul Europeana;

o
o   o

67.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 319, 13.12.2008, p. 18.
(2) JO C 219 E, 28.8.2008, p. 296.
(3) JO L 236, 31.8.2006, p. 28.
(4) JO L 167, 22.6.2001, p. 10.
(5) Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works (Registre accesibile de informații privind drepturile și de lucrări orfane).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate