Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2158(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0028/2010

Predkladané texty :

A7-0028/2010

Rozpravy :

PV 19/04/2010 - 21
CRE 19/04/2010 - 21

Hlasovanie :

PV 05/05/2010 - 13.39
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0129

Prijaté texty
PDF 405kWORD 113k
Streda, 5. mája 2010 - Brusel
Europeana – ďalšie kroky
P7_TA(2010)0129A7-0028/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o Europeane – ďalších krokoch (2009/2158(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. augusta 2009 s názvom Europeana – ďalšie kroky (KOM(2009)0440),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. októbra 2009 s názvom Autorské práva v znalostnej ekonomike (KOM(2009)0532),

–   so zreteľom na závery Rady o európskej digitálnej knižnici EUROPEANA z 20. novembra 2008(1),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. augusta 2008 s názvom Európske kultúrne dedičstvo sprístupnené jedným kliknutím myšou – pokrok pri digitalizácii kultúrneho materiálu, jeho dostupnosti on-line a pri uchovávaní digitálnych záznamov na celom území EÚ (KOM(2008)0513),

–   so zreteľom na záverečnú správu expertnej skupiny na vysokej úrovni zo 4. júna 2008 o autorských právach, digitálnych knižniciach, ochrane digitálnych materiálov, dielach neznámych autorov a dielach, ktoré sa prestali vydávať,

–   so zreteľom na záverečnú správu podskupiny pre verejno-súkromné partnerstvá expertnej skupiny na vysokej úrovni z mája 2008 o digitálnych knižniciach a verejno-súkromných partnerstvách na digitalizáciu európskeho kultúrneho dedičstva a jeho dostupnosť on-line,

–   so zreteľom na uznesenie Parlamentu z 27. septembra. 2007 s názvom „i2010: na ceste k európskej digitálnej knižnici(2),

–   so zreteľom na odporúčanie Komisie 2006/585/ES z 24. augusta 2006 o digitalizácii kultúrneho materiálu, jeho dostupnosti online a o uchovávaní digitálnych záznamov(3),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti(4),

–   so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 167,

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre právne veci (A7-0028/2010),

A.   keďže digitálne prostredie je základným predpokladom na zaručenie a zjednodušenie všeobecného prístupu k európskemu kultúrnemu dedičstvu a na zabezpečenie jeho podpory a ochrany pre budúce generácie v Európe aj mimo nej,

B.   keďže v rámci digitalizácie zdrojov európskeho kultúrneho dedičstva je veľmi dôležitá európska politika v kultúrnej oblasti, ktorej súčasťou je výrazné zapojenie verejnosti tak na úrovni Európskej únie, ako aj jej členských štátov, aby bolo možné zachovať, rešpektovať a podporovať kultúrnu rozmanitosť,

C.   keďže bohatstvo a rôznorodosť spoločného európskeho kultúrneho dedičstva by sa mali podporovať a mali by byť dostupné v čo najširšom rozsahu, a to aj mimo Európy, a keďže členské štáty a kultúrne ustanovizne, najmä knižnice, zohrávajú v tomto úsilí kľúčovú úlohu tak na národnej, ako aj na regionálnej a miestnej úrovni,

D.   keďže európske kultúrne dedičstvo sa z veľkej časti skladá z diel verejnej sféry a mal by sa k nim poskytnúť prístup v digitálnom prostredí v čo najširšom meradle a v kvalitných formátoch,

E.   keďže bezplatný prístup ku kultúrno-vzdelávacím informáciám musí byť prioritou, aby sa zlepšila životná úroveň a úroveň vzdelania,

F.   keďže je potrebné vypracovať spoločné normy pre digitalizáciu európskeho kultúrneho dedičstva a keďže veľmi veľký počet digitalizovaných diel, ktoré v súčasnosti uchovávajú rôzne knižnice, nebol verejne sprístupnený z dôvodu inkompatibility medzi jednotlivými digitálnymi formátmi,

G.   keďže vďaka svojim zamestnancom sú knižnice najvhodnejšími inštitúciami pre dohľad nad procesom digitalizácie diel a jeho riadenie,

H.   keďže európska digitálna knižnica by sa nemala obmedziť len na digitalizovanú zbierku a nástroje informačného riadenia, ale mala by zahŕňať aj rozvoj celého radu zdrojov a technických kapacít na tvorbu, vyhľadávanie a používanie informácií,

I.   keďže sa musí zohľadniť rýchly rozvoj nových technológií a z neho vyplývajúce zmeny v kultúrnych zvyklostiach a prebiehajúce projekty digitalizácie mimo Európy,

J.   keďže členské štáty musia preto bezodkladne zintenzívniť svoje snahy, začať aktívne konať a získať potrebné prostriedky na zachovanie a podporu svojho prínosu k Europeane s cieľom viac zviditeľniť Európu vo svete,

K.   keďže doposiaľ bola digitalizovaná iba veľmi malá časť európskeho kultúrneho dedičstva, keďže členské štáty postupujú rôznym tempom a keďže verejné financovanie určené na hromadnú digitalizáciu nepostačuje a keďže členské štáty by mali zintenzívniť svoje snahy, aby sa urýchlil proces digitalizácie verejných a súkromných diel,

L.   keďže digitalizácia európskeho kultúrneho dedičstva a vedeckých materiálov bude prínosom aj pre ostatné odvetvia, ako napríklad vzdelávanie, vedu, výskum, cestovný ruch, podnikanie, inovácie a médiá,

M.   keďže digitálna technológia je tiež pozoruhodným nástrojom na vytvorenie prístupu k európskemu kultúrnemu dedičstvu pre osoby so sťaženým prístupom ku kultúre, a najmä pre osoby so zdravotným postihnutím,

N.   keďže právne predpisy o autorských právach sa v členských štátoch EÚ značne odlišujú a ochrana autorských práv ostáva pre mnohé diela nevyjasnená,

O.   keďže je naliehavo potrebné vynaložiť úsilie na vyriešenie problému „digitálnej čiernej diery“, v ktorej zostali nepovšimnuté diela vysokej kultúrnej hodnoty 20. a 21. storočia; keďže riešenie tohto problému musí náležite zohľadňovať záujmy všetkých zúčastnených strán,

P.   keďže chránené a šírené dielo, ktorého autorské práva alebo s nimi súvisiace práva patria jednej alebo viacerým osobám, ktoré nemožno identifikovať alebo nájsť, a to ani napriek preukázanému a dôslednému hľadaniu, treba považovať za dielo neznámeho autora,

Q.   keďže je potrebných viac informácií týkajúcich sa pokroku dosiahnutého v práci na projekte riadenom Nadáciou Európskej digitálnej knižnice,

R.   keďže je potrebné, aby činnosti Európskej únie prebiehali transparentnejšie,

Europeana – kľúč k zachovaniu a šíreniu európskeho kultúrneho dedičstva

1.   víta otvorenie a rozvoj európskej digitálnej knižnice, múzea a archívu kvalitných obsahov pod názvom Europeana, v podobe jednotného, otvoreného a mnohojazyčného miesta prístupu a brány do európskeho kultúrneho dedičstva;

2.   pripomína, že úlohou digitálnej knižnice Europeana by mala byť ochrana európskeho kultúrneho dedičstva s cieľom umožniť budúcim generáciám podieľať sa na vytvorení spoločnej európskej pamäte a zabrániť tomu, aby sa dokumenty krehkej kvality znehodnocovali opakovaným používaním;

3.   zdôrazňuje skutočnosť, že európska digitálna knižnica predstavuje nástroj demokratizácie kultúry, keďže je bez ohľadu na vzdialenosť k dispozícii všetkým ľuďom, a tým širokej verejnosti umožní prístup k vzácnym alebo starobylým dokumentom patriacim k európskemu dedičstvu, ktorých prezeranie je z dôvodu ich uchovávania problematické;

4.   zdôrazňuje význam rozvoja Europeany na plne prevádzkyschopnú službu s mnohojazyčným rozhraním a významovými sieťovými funkciami uchovávajúcimi kvalitné diela a údaje s celosvetovou dostupnosťou;

Úlohy a ciele

5.   požaduje, aby inventár Europeany dosiahol do roku 2015 najmenej 15 mil. rozličných digitalizovaných objektov;

6.   vyjadruje poľutovanie nad rozdielnou mierou, akou členské štáty prispievajú do obsahu Europeany, a podnecuje členské štáty a kultúrne ustanovizne, aby úzko spolupracovali pri digitalizácii diel, aby ďalej pokračovali v navrhovaní plánov digitalizácie na všetkých úrovniach a vyhli sa tak duplicite úsilia a aby zrýchlili tempo digitalizácie kultúrneho obsahu v záujme dosiahnutia stanovených kvantitatívnych cieľov (10 miliónov dokumentov v roku 2010);

7.   zdôrazňuje, že je potrebné uvažovať o prostriedkoch, ktoré budú povzbudzovať kultúrne inštitúcie k tomu, aby uzavreli s držiteľmi práv dohody o sprístupnení diel na multiteritoriálnom základe a aby podporovali rozvoj konkurenčného prostredia s účasťou internetových kníhkupectiev už v čase prípravy plánu na digitalizáciu s cieľom uľahčiť šírenie kultúrneho dedičstva na celom európskom území;

8.   konštatuje, že 47 % všetkých digitalizovaných objektov Europeany doteraz poskytlo samotné Francúzsko a že je preto potrebné povzbudzovať omnoho aktívnejšie všetky členské štáty, aby poskytovali príspevky zo svojich národných knižníc a kultúrnych ustanovizní, aby tak všetci Európania a Európanky získali neobmedzený prístup k svojmu vlastnému kultúrnemu dedičstvu;

9.   vyzýva Komisiu, aby pomáhala pri hľadaní spôsobov a prostriedkov, ako upozorniť členské štáty na fakt, že používatelia knižnice Europeana hľadajú významné diela, ktoré sú dostupné v ich národných zbierkach, ale nie sú dostupné v knižnici Europeana;

Prínosy

10.   poukazuje na možné hospodárske výhody digitalizácie, pretože digitalizované kultúrne bohatstvo má významné hospodárske dôsledky, najmä na odvetvia súvisiace s kultúrou, a je oporou znalostnej ekonomiky, pričom treba vziať do úvahy skutočnosť, že kultúrne bohatstvo nie je obchodným tovarom a že ho treba chrániť pred nadmernou komercializáciou;

11.   zdôrazňuje, že Europeana by sa mala stať jedným z hlavných porovnávacích kritérií na vzdelávacie a výskumné účely; nazdáva sa, že by mohla mladým Európanov priblížiť kultúrne, literárne a vedecké dedičstvo a obsah za predpokladu, že bude koherentne zapracovaná do vzdelávacích systémov; Europeana by sa mohla stať oblasťou konvergencie a prispieť ku kohézii medzi kultúrami v EÚ;

Prístup pre všetkých

12.   zdôrazňuje, že užívateľsky priateľské prostredie, najmä prehľadnosť a jednoduché vyhľadávanie obsahov, by malo byť rozhodujúcim kritériom pri tvorbe tohto portálu;

13.   zdôrazňuje, že vzhľadom na prínos, ktorým Europeana bude pre všetkých občanov EÚ, mala by sa plánovať jej dostupnosť vo všetkých úradných jazykoch čo najskôr;

14.   poukazuje na to, že portál by mal zohľadňovať potreby osôb so zdravotným postihnutím, ktoré by mali mať plný prístup k európskym kolektívnym poznatkom; nabáda preto vydavateľstvá, aby sprístupnili viac diel vo formátoch dostupných osobám so zdravotným postihnutím; odporúča Komisii, aby pre osoby so zdravotným postihnutím zabezpečila špeciálne digitálne verzie čo najväčšieho množstva digitálneho obsahu, ako napr. audio nahrávky textov;

15.   zdôrazňuje dôležitosť rovnakého prístupu k spoločnému európskemu kultúrnemu dedičstvu, a preto žiada členské štáty, aby odstránili prekážky v rámci EÚ, ktoré bránia v prístupe k niektorým častiam obsahu knižnice Europeana;

16.   zdôrazňuje, že prístup na portál Europeana a prezeranie dokumentov bez ich sťahovania musí byť pre súkromné osoby aj verejné inštitúcie bezplatné; zdôrazňuje, že Europeana by mala mať možnosť vyberať poplatky za sťahovanie a výtlačky všetkých dokumentov podliehajúcich autorským právam a že tieto poplatky by mali byť sociálne prijateľné;

17.   naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podnikli všetky potrebné kroky na zamedzenie vzniku vedomostnej priepasti medzi Európou a krajinami mimo EÚ, a zabezpečili Európanom plný prístup k ich vlastnému kultúrnemu dedičstvu v celej jeho rozmanitosti spolu s uľahčením prístupu ku kultúrnemu dedičstvu celého sveta;

18.   žiada Komisiu, aby pokračovala v práci, ktorú začala expertná skupina na vysokej úrovni, keďže táto práca prispieva k spoločnej vízii európskych digitálnych knižníc, a podporuje praktické riešenia kľúčových problémov týkajúcich sa on-line dostupnosti kultúrneho bohatstva;

19.   zdôrazňuje, že Europeana by mala prijať všetky opatrenia on-line aj off-line potrebné na propagáciu svojej činnosti medzi občanmi Európy, najmä medzi tými, ktorí sa podieľajú na kultúrnych aktivitách v súkromnej, verejnej a vzdelávacej oblasti;

Viac lepšieho obsahu pre Europeanu

20.   nabáda poskytovateľov obsahu, aby zvyšovali rôznorodosť druhov obsahu Europeany, najmä čo sa týka zvukového a obrazového obsahu, s osobitným dôrazom na diela, ktoré patria k ústnym formám prejavu a na diela, ktoré ľahko podliehajú poškodeniu, a aby zároveň dodržiavali práva duševného vlastníctva, najmä práva autorov a výkonných umelcov; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam dodržiavania morálneho práva na zabezpečenie integrity diela a predchádzanie akémukoľvek možnému porušovaniu (cenzurovanie, zmeny v dielach atď.);

21.   nazdáva sa, že slobodné a umelecké vyjadrenie sú základnými hodnotami; domnieva sa, že na kultúrne inštitúcie alebo zoskupenia by sa nemala vzťahovať kontrola ani cenzúra, pokiaľ ide o európsky kultúrny, literárny alebo vedecký obsah poskytovaný portálu Europeana;

Verejne dostupný obsah a prístup k nemu

22.   je presvedčený, že analógový obsah verejnej sféry by mal zostať vo verejnej sfére aj po zmene formátu na digitálny;

23.   pripomína, že prvoradým cieľom európskej politiky digitalizácie musí byť ochrana európskeho kultúrneho dedičstva a že v tejto súvislosti je dôležité zaručiť nevýlučný charakter digitalizačných činností, aby sa v ich dôsledku neobjavovali nové práva odvodené od procesu digitalizácie, napríklad povinnosť platiť za opätovné použitie diel patriacich k verejnému majetku;

24.   pripomína, že Europeana musí mať možnosť uplatňovať dohody uzatvorené v rámci verejno-súkromných partnerstiev s inými knižnicami a že tieto knižnice musia preto dostávať fyzické kópie súborov, ktoré už boli digitalizované;

25.   pripomína, že fyzické súbory digitalizovaných diel pochádzajúcich z verejného majetku v rámci verejno-súkromných partnerstiev musia ostať vo vlastníctve partnerskej verejnej inštitúcie a že ak by to nebolo možné a kultúrne inštitúcie patriace členským štátom by mali uzatvárať dohody o digitalizácii diel svojho národného dedičstva, ktoré majú obsahovať doložku o výhradnom práve, bude potrebné ešte pred prístupom na portál Europeana zabezpečiť, že po skončení platnosti týchto doložiek sa digitalizované súbory skutočne stanú ich majetkom;

26.   zdôrazňuje skutočnosť, že digitálna knižnica sa nesmie odchýliť od svojho pôvodného cieľa, ktorým je neprenechať šírenie poznatkov na internete súkromným a obchodným spoločnostiam, a tým zabrániť tomu, aby digitalizácia diel vyústila do ovládnutia európskeho verejného dedičstva a spôsobila novú privatizáciu verejného majetku;

27.   odporúča Komisii, aby žiadala poskytovateľov digitálneho obsahu o certifikáciu internetových stránok, na ktoré Europeana odkazuje;

28.   vyzýva európske kultúrne ustanovizne, ktoré sú zodpovedné za digitalizáciu svojich diel verejnej sféry, aby ich sprístupnili v rámci Europeany a neobmedzovali dostupnosť na územie svojho štátu;

Otázky autorských práv vrátane diel neznámych autorov

29.   zdôrazňuje, že v rámci sektorového prístupu by sa mali nájsť riešenia, aby Europeana mohla zároveň poskytovať diela chránené autorskými právami, najmä diela, ktoré sa prestali vydávať, a diela neznámych autorov, a to v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa duševného vlastníctva a so zreteľom na ochranu oprávnených záujmov držiteľov práv; je presvedčený, že by sa mohli uprednostniť riešenia, ako sú napríklad rozšírené kolektívne licencie alebo iné spôsoby kolektívnej správy;

30.   víta skutočnosť, že Komisia začala diskusiu o predpisoch EÚ v oblasti autorského práva, ktorej cieľom je nájsť rovnováhu medzi držiteľmi práv a právami spotrebiteľov v globálne prepojenom svete, v kontexte rýchlo sa meniacej on-line reality nových technológií a sociálnych a kultúrnych zvyklostí;

31.   trvá na tom, aby Komisia a členské štáty v rámci ďalšieho vývoja ochrany autorských práv v Európe prijali čo najjednotnejšie a najkomplexnejšie právne predpisy, ktorými sa zabezpečí, aby samotné procesy digitalizácie neviedli k vzniku žiadneho druhu autorského práva sui generis; zastáva názor, že súčasťou týchto úvah by mala byť otázka, či by sa v prípade digitalizácie diel neznámych autorov verejnými ustanovizňami nemali zaviesť právne výnimky;

32.   zdôrazňuje význam diel neznámych autorov – t. j. diel chránených autorským právom, ktorých držitelia práv sú neznámi a nedajú sa nájsť ani napriek dôkladnému vyhľadávaniu – a potrebu presne určiť v jednotlivých oblastiach počet a druh diel, ktorých autor je neznámy, s cieľom nájsť vhodné riešenia;

33.   vyzýva Komisiu, aby v rámci krokov nadväzujúcich na jej oznámenie o autorských právach v znalostnej ekonomike z 19. októbra 2009, predložila legislatívny návrh na digitalizáciu, uchovávanie a šírenie diel neznámych autorov, ktorý by ukončil súčasnú právnu neistotu, pričom by sa dodržiavali podmienky dôkladného vyhľadávania a odmeňovania držiteľov práv;

34.   podporuje zámer Komisie ustanoviť jednoduchý a nákladovo efektívny systém vyrovnania práv digitalizácie zverejnených diel a ich dostupnosti na internete v úzkej spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami;

35.   preto víta a podporuje iniciatívy, akou je napríklad projekt ARROW(5), ktorých partnermi sú tak držitelia práv, ako aj zástupcovia knižníc, najmä vzhľadom na skutočnosť, že cieľom týchto iniciatív je identifikovať vlastníkov práv a ich práva a vyjasniť stav práv pre diela či už neznámych autorov alebo diela, ktoré sa prestali vydávať;

36.   vyzýva Európsku komisiu, aby vytvorila európsku databázu diel neznámych autorov, keďže dielo neznámeho autora sa šíri ako chránené dielo, ktorého držitelia práv sú neznámi alebo ich nie je možné nájsť, a to ani napriek dôkladnému a preukázanému hľadaniu, ktorá by umožnila výmenu informácií o vlastníctve práv, a teda aj racionalizáciu nákladov na dôkladné vyhľadávanie;

37.   uprednostňuje vyvážené riešenia na európskej úrovni pokiaľ ide o digitalizáciu a šírenie diel neznámych autorov, počnúc ich jasným určením, vytvorením spoločných noriem (vrátane dôkladného hľadania ich vlastníkov) a napokon vyriešením problému prípadného porušenia autorských práv pri použití diela neznámeho autora;

38.   zdôrazňuje, že je treba nájsť riešenie pre dokumenty týkajúce sa súkromnej sféry (korešpondencia, poznámky, fotografie, filmy), ktoré sú súčasťou zbierok kultúrnych inštitúcií, ale neboli nikdy publikované ani sprístupnené verejnosti a spôsobujú problémy spojené s ochranou súkromného života a morálnym právom;

Technológie

39.   zdôrazňuje potrebu vývoja technológií na zabezpečenie dlhodobého a trvalo udržateľného digitálneho uchovávania, interoperability systémov na prístup k obsahu, viacjazyčného vyhľadávania a dostupnosti obsahu a súboru jednotných noriem; víta skutočnosť, že pri budovaní zbierky Europeany sa naďalej používa slobodný softvér;

40.   odporúča Komisii, aby sa digitalizovaný materiál poskytovaný vnútroštátnymi inštitúciami alebo súkromnými partnermi zálohoval na hardvéri patriacom týmto inštitúciám alebo partnerom;

41.   odporúča, aby Komisia a partnerské inštitúcie v súkromnom odvetví pre digitalizovaný materiál dostupný na stránke Europeany, na ktorý sa vzťahujú autorské práva, našli informačno-technologické riešenia, ako napr. formáty umožňujúce len prečítanie textu (read-only) a chránené pred kopírovaním textu (copy protect), a aby zabezpečili, že na stránke s údajmi o diele sa uvedie odkaz na stránku poskytovateľa obsahu, kde sa dokument môže skopírovať podľa podmienok stanovených poskytovateľom;

42.   odporúča Komisii, aby trvala na štandardnom elektronickom formáte digitalizovaných diel s cieľom zabezpečiť kompatibilitu digitalizovaných dokumentov s on-line rozhraním a databázou;

43.   žiada expertnú skupinu na vysokej úrovni, aby preskúmala možnosť využitia aplikácií Web 2.0 v samostatnom on-line priestore;

Financovanie a správne otázky

44.   zdôrazňuje, že vytvorenie trvalo udržateľného modelu financovania a správy je kľúčové pre dlhodobú existenciu Europeany a že úloha priamo zapojených strán v procese zavádzania takéhoto modelu správy je zásadná;

Sponzorstvo a verejno-súkromné partnerstvá

45.   zdôrazňuje, že vzhľadom na vysoké náklady digitalizácie a časový tlak sa musia vypracovať nové spôsoby financovania, akými sú napríklad verejno-súkromné partnerstvá, a to za predpokladu, že budú v súlade so zásadami duševného vlastníctva a hospodárskej súťaže a zároveň umožnia prístup k dielam prostredníctvom kultúrnych inštitúcií, pričom sa zaručí, že knižnice budú môcť voľne a bez akýchkoľvek časových obmedzení disponovať digitalizovanými súbormi;

46.   zdôrazňuje význam jednotného prístupu na európskej úrovni k podmienkam verejno-súkromných partnerstiev a potrebu uskutočniť dôkladný prieskum partnerských dohôd s partnermi zo súkromného sektora o plánoch na digitalizáciu, najmä pokiaľ ide o trvanie doložiek o výlučnosti, indexáciu a zoraďovanie podľa systému vyhľadávania digitalizovaných súborov pre vlastnú potrebu knižníc, nepretržitosť poskytovanej služby, nedôverný charakter takýchto dohôd a kvalitu digitalizácie;

47.   zdôrazňuje, že digitalizácia diel národných knižníc je možná vďaka finančným príspevkom daňových poplatníkov formou platenia daní; preto zdôrazňuje skutočnosť, že dohody o partnerstve medzi verejným a súkromným sektorom musia obsahovať ustanovenie, že kópia diela digitalizovaného súkromným sektorom pre knižnicu musí byť zaradená na zozname všetkých vyhľadávačov, aby bolo možné ju nájsť a prezrieť si na internetovej stránke knižnice, a nielen na stránke partnerskej súkromnej spoločnosti;

48.   pripomína, že zapojenie súkromných partnerov do procesu digitalizácie nesmie viesť k vytváraniu monopolov súkromného sektora, čo by ohrozilo kultúrnu rozmanitosť a pluralizmus, a že dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže je základným predpokladom zapojenia týchto súkromných spoločností;

49.   zdôrazňuje, že sponzorstvo je pre Europeanu zaujímavá alternatíva, nakoľko poskytuje možnosť financovať digitalizačné činnosti a zároveň aj úhradu odmien za autorské práva v prípade diel, ktoré sa prestali vydávať, diel neznámych autorov a diel podliehajúcich autorským právam, ako aj ich uvedenie na internet;

EÚ a verejná finančná podpora

50.   zdôrazňuje, že podstatná časť financovania by mala pochádzať z verejných príspevkov, ako sú príspevky EÚ, členských štátov a kultúrnych organizácií, a navrhuje, aby sa proces digitalizácie Europeany považoval za súčasť Lisabonskej stratégie a aby sa v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci vytvoril samostatný rozpočtový riadok;

51.   zdôrazňuje, že podmienku transparentného a nákladovo účinného vynaloženia finančných prostriedkov zodpovedajúceho stanoveným cieľom možno splniť len vtedy, keď sa na tento účel vytvorí samostatný rozpočtový riadok;

52.   konštatuje, že doteraz je pre Europeanu v rámci programu eContentplus na roky 2009 až 2010 vyčlenených len 6,2 mil. EUR;

53.   požaduje, aby sa v rámci nasledujúceho viacročného finančného rámca vyčlenil niekoľkonásobne vyšší objem prostriedkov v porovnaní s prostriedkami, aké má Europeana dosiaľ k dispozícii;

54.   zdôrazňuje, že na úrovni EÚ treba odstrániť právne prekážky, aby sa knižniciam umožnilo žiadať o finančné prostriedky EÚ na projekty digitalizácie;

55.   vyzýva členské štáty a Komisiu, aby Európskemu parlamentu predložili výročnú správu o vynaložených prostriedkoch a o pokroku pri vytváraní Europeany;

56.   navrhuje, aby Parlament spoločne s Komisiou už v roku 2011 preskúmal finančné ustanovenia týkajúce sa Europeany s cieľom nájsť vhodný model financovania projektu na rok 2013 a ďalšie obdobie; domnieva sa, že prechod na štruktúru financovania z verejno-súkromných zdrojov by maximalizoval potenciál portálu;

Informovanosť a zvýšenie informovanosti

57.   navrhuje zorganizovať kampaň pod názvom Pripojte sa k Europeane o financovaní s cieľom zvýšiť povedomie o tomto probléme a jeho naliehavosti a odporúča, aby sa časť zdrojov vyčlenených na Europeanu venovala na propagáciu knižnice, v ktorej sa nachádza veľké množstvo diel nesmiernej rozmanitosti na rôznych druhoch nosičov (textový, zvukový, obrazový) a ktorá sa zameriava na najširšiu verejnosť;

58.   navrhuje, aby sa kampaň Pripojte sa k Europeane propagovala tvorivým spôsobom a aby v  rámci verejno-súkromných partnerstiev a sponzorstva oslovovala okrem iného najmä mladých ľudí, napríklad na medzinárodných športových podujatiach, prípadne na umeleckých výstavách a kultúrnych súťažiach;

59.   žiada Komisiu, aby začala mediálnu a internetovú kampaň zameranú na popularizáciu internetovej stránky Europeany prostredníctvom presmerovania z európskych serverov na zdroje knižnice Europeana ako hlavného miesta na získanie digitálnych informácií, ako aj na podnietenie členských štátov a kultúrnych ustanovizní k tomu, aby poskytovali obsah pre túto stránku; zároveň požaduje osobitnú mediálnu kampaň zacielenú na študentov a učiteľov na všetkých úrovniach vzdelávania, ktorá by poukazovala na používanie digitálnych zdrojov Europeany na vzdelávacie účely;

60.   zastáva názor, že takáto kampaň je veľmi podobná typu opatrení, ktoré boli označené ako nevyhnutné na preklenutie digitálnej priepasti existujúcej v rámci Európy, čím sa zabezpečí, aby všetci občania bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, mohli získať prístup k Europeane a iným on-line obsahom a informáciám; odporúča, aby sa táto kampaň a najmä možné využívanie Europeany v školách zakladalo na pochopení myšlienky, že prístup k širšiemu on-line obsahu a informáciám nie je samoúčelný, a preto ho musia dopĺňať iniciatívy, ktoré podporujú nevyhnutnú analýzu on-line obsahu a informácií;

61.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila šírenie informačných kampaní a podobných činností na zvýšenie informovanosti o knižnici Europeana prostredníctvom príslušných partnerských organizácií v členských štátoch;

Správa

62.   víta súčasný príspevok Nadácie európska digitálna knižnica pri uľahčovaní formálnych dohôd medzi múzeami, archívmi, audiovizuálnymi archívmi a knižnicami v otázke ako spolupracovať pri realizácii a trvalej udržateľnosti spoločného portálu Europeana;

63.   zastáva názor, že kultúrne ustanovizne musia naďalej zohrávať hlavnú úlohu v súvislosti s čo najdemokratickejšou správou projektu Europeany a vyzýva ich, aby spolupracovali s cieľom zabrániť duplikátom pri digitalizácii diel a čo najracionálnejšie využívať zdroje;

64.   žiada Komisiu a členské štáty, aby zlepšili riadenie tohto projektu a aby zabezpečili, že bude určený zodpovedný orgán na vnútroštátnej úrovni, ktorý bude poverený riadením a kontrolou procesu digitalizácie, aby sa zlepšila informovanosť o projekte Europeana medzi knižnicami a poskytovateľmi kultúrnych materiálov a aby sa zhromaždili existujúce digitálne materiály priamo od poskytovateľov s cieľom upraviť ich do jednotnej digitálnej formy tak, aby sa do databázy knižnice Europeana mohol bezprostredne pridávať nový obsah; zastáva názor, že z dlhodobého hľadiska sa malo považovať za prvoradé zhromaždenie existujúcich digitálnych materiálov, ktoré vznikli ako súčasť projektov spolufinancovaných Európskou úniou, a ich zaradenie do digitálnej knižnice Europeana;

65.   navrhuje vypísať verejnú súťaž s cieľom čo najúčinnejšie koordinovať riadenie knižnice Europeana, stanoviť jasné, realistické ciele a v prípade potreby projekt prehodnotiť;

66.   odporúča Komisii, aby preskúmala možnosť zriadenia európskeho orgánu na koordináciu zapojenia vnútroštátnych orgánov do monitorovania projektov digitalizácie, úhrad odmien za autorské práva a ostatných otázok spojených s projektom Europeana;

o
o   o

67.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 319, 13.12.2008, s. 18.
(2) Ú. v. EÚ C 219 E, 28.8.2008, s. 296.
(3) Ú. v. EÚ L 236, 31.8.2006, s.28.
(4) Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s.10.
(5) Prístupné zoznamy informačných práv a diel neznámych autorov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia